Dary a Nadace ČEZ

Jednou z dlouhodobých významných priorit Skupiny ČEZ je firemní dárcovství. Filantropické aktivity se ve Skupině ČEZ řídí mottem „Pomáháme tam, kde působíme".

I v roce 2013 pokračovala Skupina ČEZ v naplňování jednoho z pilířů své společenské odpovědnosti formou aktivního dárcovství. Získala dvě prvenství v nezávislé národní ceně za odpovědné a udržitelné podnikání, obhájila prvenství v žebříčku TOP Odpovědná firma v kategorii Největší firemní dárce roku 2013 podle objemu finančních prostředků a získala první místo v projektové kategorii Firma vstřícná seniorům. Dlouhodobým iniciativním přístupem k dárcovství se Skupina ČEZ řadí k předním iniciativním firemním subjektům v České republice.

V roce 2013 poskytly společnosti Skupiny ČEZ finanční prostředky ve výši 370,5 mil. Kč, z toho na přímé dary věnovaly částku 207,3 mil. Kč a formou příspěvků do Nadace ČEZ 163,2 mil. Kč.

nadace logoV oblasti dárcovství je pro společnosti Skupiny ČEZ nejvýznamnějším partnerem Nadace ČEZ. Jejím prostřednictvím bylo v České republice v roce 2013 podpořeno celkem 646 projektů v celkové hodnotě 159,2 mil. Kč, což ji řadí mezi nejštědřejší nadace v České republice.

Finanční dary poskytuje Nadace ČEZ na základě pravidelně vyhlašovaných grantových řízení, která jsou nově otevřena pro přijímání žádostí v průběhu celého roku.

Od svého vzniku podporuje Nadace ČEZ projekty přispívající k podpoře zdravého a aktivního způsobu života dětí a mládeže, ke zlepšení kvality života znevýhodněných skupin obyvatel a celkovému rozvoji aktivit občanské společnosti. Během působení Nadace ČEZ se její rozmanité aktivity postupně vyprofilovaly do tří základních oblastí: Podpora regionů, Oranžové hřiště a Oranžové kolo. V roce 2010 přibyly projekty Oranžová učebna a Oranžové schody.

  • Podpora regionů je dlouhodobý grantový program zaměřený na podporu aktivit, které přispívají ke zkvalitnění života v obci, městě či příslušném regionu. Žádost o nadační příspěvek mohou podávat obecně prospěšné společnosti, obce,  občanská sdružení, zkrátka všechny právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na zdravotnictví, děti a mládež, sociální oblast, vědu a vzdělávání, ochranu lidského zdraví a lidských práv, kulturu, životní prostředí, atd. Toto grantové řízení je nejrozsáhlejší co do počtu žádostí, tak do různorodosti podpořených projektů.

  • Oranžové hřištěOranžové hřiště je název programu, který pomáhá financovat budování a rekonstrukce dětských a sportovních hřišť. Celkem již slouží dětem a dospělým v celé České republice 200 Oranžových hřišť.

  • Oranžové kolo je putovní interaktivní projekt, který nabízí příležitost aktivně pomáhat potřebným i široké veřejnosti. Pravidelně od jara do podzimu navštěvuje nadace se svými dvěma speciálně upravenými rotopedy různé kulturní, společenské a sportovní akce a umožňuje návštěvníkům, aby minutou šlapání na Oranžovém kole podpořili neziskové organizace. V roce 2012 získalo 29 organizací více než 2 miliony korun.

  • Cílem projektu Oranžová učebna je pomoci školám zkvalitnit výuku fyziky a technických předmětů. Základní, střední a vyšší odborné školy mohou díky příspěvku vybavit své odborné učebny, zmodernizovat výuku a zatraktivnit ji pro žáky a studenty.

  • Oranžové schody mají za cíl odstraňování architektonických bariér na základních a středních školách. Školy mohou z nadačního příspěvku pořídit například mobilní plošiny či výtahy, které pomohou žákům a studentům se zdravotním znevýhodněním zpřístupnit školní budovy a začlenit se do běžného vyučování. V roce 2012 podpořila Nadace ČEZ šest projektů částkou 1 mil. korun. Z příspěvku pořídily školy schodolezy a schodišťové plošiny.

  • Projekt Plníme přání je charitativním projektem Skupiny ČEZ, jejích zaměstnanců a Nadace ČEZ. V  roce 2012 jsme pomáhali aktivním seniorům. 697 zaměstnancům se podařilo shromáždit více než  525 tisíc korun, Nadace přidala dalších 500 tisíc korun. Prostřednictvím partnera projektu, Nadace Charty 77 - KONTA BARIÉRY, putovaly peníze do 28 zájmových sdružení seniorů i jednotlivcům, kteří aktivním stylem života obohacují své okolí.

Více informací o Nadaci ČEZ najdete na www.nadacecez.cz.