Dary a Nadace ČEZ

Jednou z dlouhodobých významných priorit Skupiny ČEZ je firemní dárcovství. Filantropické aktivity se ve Skupině ČEZ řídí mottem „Pomáháme tam, kde působíme".

I v roce 2013 pokračovala Skupina ČEZ v naplňování jednoho z pilířů své společenské odpovědnosti formou aktivního dárcovství. Získala dvě prvenství v nezávislé národní ceně za odpovědné a udržitelné podnikání, obhájila prvenství v žebříčku TOP Odpovědná firma v kategorii Největší firemní dárce roku 2013 podle objemu finančních prostředků a získala první místo v projektové kategorii Firma vstřícná seniorům. Dlouhodobým iniciativním přístupem k dárcovství se Skupina ČEZ řadí k předním iniciativním firemním subjektům v České republice.

V roce 2012 poskytly společnosti Skupiny ČEZ finanční prostředky ve výši 438,4 mil. Kč, z toho na přímé dary věnovaly částku 262,5 mil. Kč a formou příspěvků do Nadace ČEZ 175,9 mil. Kč. Na další drobné dary poskytly 21,3 mil. Kč.

nadace logoV oblasti dárcovství je pro společnosti Skupiny ČEZ nejvýznamnějším partnerem Nadace ČEZ. Jejím prostřednictvím bylo v České republice v roce 2013 podpořeno celkem 646 projektů v celkové hodnotě 159,2 mil. Kč, což ji řadí mezi nejštědřejší nadace v České republice.

Finanční dary poskytuje Nadace ČEZ na základě pravidelně vyhlašovaných grantových řízení, která jsou nově otevřena pro přijímání žádostí v průběhu celého roku.

Od svého vzniku podporuje Nadace ČEZ projekty přispívající k podpoře zdravého a aktivního způsobu života dětí a mládeže, ke zlepšení kvality života znevýhodněných skupin obyvatel a celkovému rozvoji aktivit občanské společnosti. Během působení Nadace ČEZ se její rozmanité aktivity postupně vyprofilovaly do tří základních oblastí: Podpora regionů, Oranžové hřiště a Oranžové kolo. V roce 2010 přibyly projekty Oranžová učebna a Oranžové schody.

  • Podpora regionů je dlouhodobý grantový program zaměřený na podporu aktivit, které přispívají ke zkvalitnění života v obci, městě či příslušném regionu. Žádost o nadační příspěvek mohou podávat obecně prospěšné společnosti, obce,  občanská sdružení, zkrátka všechny právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na zdravotnictví, děti a mládež, sociální oblast, vědu a vzdělávání, ochranu lidského zdraví a lidských práv, kulturu, životní prostředí, atd. Toto grantové řízení je nejrozsáhlejší co do počtu žádostí, tak do různorodosti podpořených projektů.

  • Oranžové hřištěOranžové hřiště je název programu, který pomáhá financovat budování a rekonstrukce dětských a sportovních hřišť. Celkem již slouží dětem a dospělým v celé České republice 200 Oranžových hřišť.

  • Oranžové kolo je putovní interaktivní projekt, který nabízí příležitost aktivně pomáhat potřebným i široké veřejnosti. Pravidelně od jara do podzimu navštěvuje nadace se svými dvěma speciálně upravenými rotopedy různé kulturní, společenské a sportovní akce a umožňuje návštěvníkům, aby minutou šlapání na Oranžovém kole podpořili neziskové organizace. V roce 2012 získalo 29 organizací více než 2 miliony korun.

  • Cílem projektu Oranžová učebna je pomoci školám zkvalitnit výuku fyziky a technických předmětů. Základní, střední a vyšší odborné školy mohou díky příspěvku vybavit své odborné učebny, zmodernizovat výuku a zatraktivnit ji pro žáky a studenty.

  • Oranžové schody mají za cíl odstraňování architektonických bariér na základních a středních školách. Školy mohou z nadačního příspěvku pořídit například mobilní plošiny či výtahy, které pomohou žákům a studentům se zdravotním znevýhodněním zpřístupnit školní budovy a začlenit se do běžného vyučování. V roce 2012 podpořila Nadace ČEZ šest projektů částkou 1 mil. korun. Z příspěvku pořídily školy schodolezy a schodišťové plošiny.

  • Projekt Plníme přání je charitativním projektem Skupiny ČEZ, jejích zaměstnanců a Nadace ČEZ. V  roce 2012 jsme pomáhali aktivním seniorům. 697 zaměstnancům se podařilo shromáždit více než  525 tisíc korun, Nadace přidala dalších 500 tisíc korun. Prostřednictvím partnera projektu, Nadace Charty 77 - KONTA BARIÉRY, putovaly peníze do 28 zájmových sdružení seniorů i jednotlivcům, kteří aktivním stylem života obohacují své okolí.

Více informací o Nadaci ČEZ najdete na www.nadacecez.cz.