Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí

ČEZ, a. s., je jednou ze stabilních a ekonomicky úspěšných společností nejen na národním trhu s elektřinou, ale i na trzích Evropské unie. Tuto pozici si společnost ČEZ chce udržet prostřednictvím: výrobků dodávaných za konkurenceschopnou cenu, spokojených akcionářů a vlastních zaměstnanců, korektních vztahů s obchodními partnery, splněných potřeb a očekávání veřejnosti.

Představenstvo ČEZ, a. s., si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu platné legislativy i mezinárodních závazků ČR za zajištění bezpečnosti svých:

 • výrobních zdrojů,
 • ochrany jednotlivců společnosti a veřejnosti,
 • ochrany životního prostředí,
 • jakosti.

Pro naplnění této odpovědnosti se ČEZ, a. s., zavazuje vytvořit a rozvíjet odpovídající podmínky a dostatečné lidské i finanční zdroje, účinné řídící struktury a kontrolní mechanismy.

Představenstvo ČEZ, a. s., proto vyhlašuje následující politiky.

Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí ČEZ, a. s.

Politika bezpečnosti a OŽP byla schválena představenstvem společnosti a vydána jako příkaz generálního ředitele s datem účinnosti od 1. května 2010.

ŘÍZENÍ

1. Ochranu života a zdraví lidí nadřazujeme ostatním zájmům.

1.1. Každý zaměstnanec je odpovědný za bezpečnost.

1.2. Dodržování bezpečnostních předpisů je závazné pro všechny zaměstnance.

1.3. Zajištění bezpečnosti jaderných elektráren má nejvyšší prioritu.

1.4. Vytváříme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky.

1.5. Vedoucí zaměstnanci demonstrují osobním příkladem správné chování ve vztahu k bezpečnosti při aplikaci principů firemní kultury.

1.6. Pro případ ohrožení života a zdraví, životního prostředí nebo majetku máme nastaven účinný systém havarijní připravenosti.

1.7. Při nakládání s odpadem přijímáme taková opatření, aby bylo chráněno lidské zdraví a životní prostředí a nebyly vytvářeny nepřiměřené zátěže pro budoucí generace.

2. Bezpečnost a ochranu životního prostředí prosazujeme jako integrální součást řízení.

2.1. Bezpečnost je nedílnou součástí myšlení, chování a pracovních návyků všech zaměstnanců i dodavatelů.

2.2. Pro požadovanou úroveň bezpečnosti jsou zajištěny potřebné finanční, materiální i lidské zdroje.

2.3. Zajištění bezpečnosti je nedílnou součástí systému řízení.

2.4. Cyklus plánování, provádění, kontroly a zlepšování je základním nástrojem i pro řízení bezpečnosti.

2.5. Uplatňujeme odstupňovaný a konzervativní přístup.

2.6. Každá organizační nebo technická změna je prováděna řízeným způsobem s minimalizací negativních dopadů na bezpečnost.

2.7. Jsou definovány činnosti s vlivem na bezpečnost, příslušné role, odpovědnosti a pravomoci.

2.8. Každý útvar rozumí tomu jak přispívá k bezpečnosti.

2.9. Jsou nastaveny jednoznačné a měřitelné cíle, které jsou pravidelně vyhodnocovány a komunikovány.

2.10. Používáme předpisy a řídicí dokumentaci, které jsou srozumitelné, aktuální a snadno přístupné.

2.11. Jsou stanoveny plány obnovy bezpečnostně významných činností.

3. Plníme právní předpisy a veřejné závazky a zohledňujeme uznávané praxe.

3.1. Jsou identifikovány externí i interní zainteresované strany a jejich oprávněné požadavky, zejména legislativní, které jsou průběžně aktualizovány.

3.2. Jsou vytvořeny komunikační kanály se zainteresovanými stranami.

3.3. Zajišťujeme shodu s právními předpisy a požadavky orgánů státní správy a zohledňujeme relevantní požadavky zainteresovaných stran.

3.4. Zaměřujeme se na ověřené mezinárodně uznávané praxe.

3.5. Jsou vytvořeny a aplikovány řízené podmínky pro dodržování interních standardů, předpisů, podmínek licencí apod.

3.6. Provádíme aktivní monitoring připravované bezpečnostní legislativy.

3.7. Uplatňované praxe jsou porovnávány s platnými technickými normami.

3.8. Plnění požadavků na bezpečnost, ochranu životního prostředí a kvalitu prokazujeme a dokladujeme.

4. Trvale zlepšujeme úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

4.1. Periodicky identifikujeme všechny nezbytné síly a prostředky pro řízení a zlepšování úrovně bezpečnosti.

4.2. Hodnocení úrovně bezpečnosti provádíme prokazatelně ve třech stupních: sebehodnocením, nezávislým posouzením a přezkoumáním vedením nebo externí organizací.

4.3. Máme nastaven jednotný systém vypořádání bezpečnostních neshod.

4.4. Je prováděn bezpečnostní benchmarking.

4.5. Šetření a analýza případných incidentů jsou zaměřeny na určení a odstranění kořenových příčin.

4.6. Důsledně plánujeme, realizujeme a kontrolujeme efektivitu přijímaných nápravných opatření pro všechny činnosti s vlivem na bezpečnost.

4.7. Znalosti a zkušenosti využíváme k neustálému přezkoumávání prováděných činností a postupů.

4.8. Podporujeme kolektivní snahu o dosažení dobrých výsledků.

5. Rizika pravidelně hodnotíme, předcházíme jim, odstraňujeme je nebo snižujeme jejich dopad na přijatelnou úroveň.

5.1. Při posuzování rizik zvažujeme pravděpodobnost jejich vzniku a velikost následků.

5.2. Je nastaven účinný systém řízení rizik, kde jsou rizika identifikována, vyhodnocována a kategorizována.

5.3. Podle významnosti rizik přistupujeme k uvolňování zdrojů.

5.4. Rizika odstraňujeme a tam, kde to není možné, je snižujeme na rozumně dosažitelnou úroveň.

5.5. Rizika přezkoumáváme periodicky nebo v případě změn.

5.6. Jsou udržovány aktuální seznamy bezpečnostních rizik.

5.7. Zaměstnanci jsou seznamováni s relevantními bezpečnostními riziky, událostmi a přijatými opatřeními.

TECHNOLOGIE

6. Zajišťujeme, že zařízení dlouhodobě plní technické, bezpečnostní a ekonomické požadavky.

6.1. K jaderné technologii přistupujeme s vědomím, že je unikátní a vyžaduje mimořádnou pozornost.

6.2. Používáme bezpečné technologie šetrné k životnímu prostředí.

6.3. Ve všech fázích životního cyklu našich zařízení (projektování, realizace projektu a jeho změny, uvádění do provozu, provozování, údržba, vyřazování z provozu) uplatňujeme požadavky na bezpečnost, kvalitu a ekonomický efekt.

6.4. Zařízení provozujeme a udržujeme v souladu s projektem a provozní dokumentací tak, aby bylo bezpečné.

6.5. Aplikujeme ověřené postupy a technologie, vyhledáváme a využíváme uznávané praxe v oboru.

6.6. Řízení životnosti zařízení je nedílnou součástí řízení rizik.

6.7. Sledujeme a podporujeme poznatky vědy a výzkumu.

7. Při výběru a hodnocení dodavatelů zohledňujeme jejich přístup k bezpečnosti a k životnímu prostředí.

7.1. Zajišťujeme, že požadavky Politiky kladené na zaměstnance a jejich zapojení do systému bezpečnosti, jsou plněny také pracovníky dodavatelských organizací.

7.2. Vztahy s našimi dodavateli a ostatními obchodními partnery jsou založeny na vzájemném partnerství s respektováním vysokých nároků na bezpečnost a kvalitu.

7.3. Pro výběr dodavatelů jsou stanovena bezpečnostní kritéria zaměřená zejména na jejich odbornou způsobilost, schopnost systémově řídit rizika a zajistit dodávky ve shodě s těmito kritérii.

7.4. Dodavatele seznamujeme s bezpečnostními požadavky a riziky.

7.5. Nedílnou součástí hodnocení spolupráce s dodavateli je vyhodnocení plnění bezpečnostních a environmentálních požadavků.

7.6. Vytváříme podmínky k tomu, aby dodávky splnily požadavky kvality a bezpečnosti.

7.7. U dodavatelů vyžadujeme systém řízení naplňování požadavků kvality a bezpečnosti.

7.8. Vyžadujeme, kontrolujeme a hodnotíme bezpečný výkon činností dodavatele a kvalitu dodávek.

7.9. Dodavatele motivujeme k plnění požadavků.

LIDÉ

8. Otevřeně a efektivně komunikujeme bezpečnostní témata.

8.1. Udržujeme prostředí otevřené komunikace jako základ zvyšování úrovně kultury bezpečnosti. Dobré příklady kultury bezpečnosti jsou oceňovány.

8.2. Manažeři diskutují se zaměstnanci o důležitých rozhodnutích a jejich důvodech tak, aby s nimi byli zaměstnanci ztotožněni.  

8.3. Budujeme prostředí vzájemné důvěry, kde konstruktivní kritiku chápeme jako nástroj k nalézání správných řešení.

8.4. Máme nastaven systém sběru, vyhodnocování a sdílení bezpečnostně relevantních informací.

8.5. Účinnost komunikace je vyhodnocována a plnění úkolů monitorováno.

8.6. Zaměstnanci dostávají informaci o řešení bezpečnostně významných událostí a neshod.

8.7. Při řešení událostí preferujeme "princip netrestání" vytvářející podmínky pro spolupráci zúčastněných zaměřenou na správné vyhodnocení a stanovení kořenových příčin.

9. Zajišťujeme dostatek kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců a dodavatelů.

9.1. Plánujeme a zajišťujeme dostatek kvalifikovaných zaměstnanců jako podmínku bezpečného výkonu činností a předcházení rizik.

9.2. Zaměstnanci jsou odborně, psychicky a zdravotně způsobilí k výkonu své funkce.

9.3. Pro každou pozici máme stanoveny kvalifikační požadavky a zavedeným systémem vzdělávání zajišťujeme jejich plnění.

9.4. U našich zaměstnanců i dodavatelů posilujeme vědomí osobní odpovědnosti.

9.5. Je nastaven systém motivace zaměstnanců.

9.6. Zajišťujeme školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti.

9.7. Vedoucí zaměstnanci se systematicky podílejí na zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a na dodržení bezpečnostních kritérií pro výkon pracovních funkcí.

9.8. Dlouhodobě podporujeme výchovu a vzdělávání nových odborníků.

9.9. Náborem a výběrem zaměstnanců zajišťujeme potřebnou úroveň kvality lidských zdrojů.

10. Řídíme klíčové znalosti.

10.1. Řízeným způsobem identifikujeme, zachycujeme a sdílíme klíčové znalosti a zkušenosti.

10.2. Aplikujeme programy zástupnictví.

10.3. Máme vytvořen účinný systém přenosu informací pro předcházení událostem nebo jejich opakování.

10.4. Kontinuálně identifikujeme a zohledňujeme všechny bezpečnostní souvislosti.

10.5. Motivujeme nositele klíčových znalostí a zkušeností ke sdílení a přenosu jejich know-how.

10.6. Podporujeme ochotu našich zaměstnanců učit se.

 

Politika kvality řízení ČEZ, a. s.

Představenstvo ČEZ, a. s., v září 2010 schválilo Politiku kvality řízení, ve které definuje hlavní zásady vnímání kvality pro všechny zaměstnance.

Představenstvo ČEZ, a. s., si plně uvědomuje, že kvalita jako míra plnění potřeb a očekávání je rozhodujícím faktorem bezpečnosti a konkurenceschopnosti. Kvalita je součástí společenské odpovědnosti a je záležitostí každého jednotlivce ve Skupině ČEZ.

Kvality lze dosáhnout pouze trvalým vytvářením prostředí pro ni. Stanovujeme proto strategické cíle jako rámec pro dlouhodobé plánování a zajišťujeme potřebné finanční a lidské zdroje. Trvale hledáme a uplatňujeme příležitosti ke zlepšování, rozvíjíme naše znalosti, dovednosti a zkušenosti. Vlastním příkladem vedeme zaměstnance k plnění cílů a k jednání podle principů firemní kultury.

1. Uplatňujeme partnerský a zákaznický přístup.

Řídíme se požadavky zákazníků. Dbáme na to, abychom všichni požadavkům zákazníků dobře rozuměli, věděli, jak je máme plnit a skutečně je správně plnili.

Udržujeme vazby s našimi zákazníky a zainteresovanými stranami:

 • Víme, kdo je naším zákazníkem, komu budeme výsledek práce předávat.
 • Víme, co přesně požaduje (v ideálním případě jsme společně s ním zadání popsali a vzájemně si ověřili, že mu rozumíme stejně).
 • Důsledně řídíme a kontrolujeme, že službu nebo produkt vytváříme správně, bez chyb a v souladu se zadáním.
 • Při předání práce společně ověřujeme, že zákazník dostává to, co požadoval.
 • Ověřujeme si, jak je zákazník s naší prací spokojen.
 • Zohledňujeme požadavky zainteresovaných stran - máme na paměti, že naše činnost může ovlivnit naše okolí, životní prostředí i obyvatele, a proto postupujeme v našich činnostech maximálně obezřetně a ohleduplně.

Na dodavatele se díváme jako na naše partnery a chováme se k nim odpovídajícím způsobem.

 • Dodavatele vybíráme nejen podle ceny, ale podle komplexních předem známých kritérií, která správně vyjadřují naše potřeby a potřeby našich zákazníků.
 • Ve vzájemných vztazích s dodavateli usilujeme o oboustrannou důvěru.
 • S dodavateli vzájemně sdílíme znalosti a zkušenosti.
 • Kvalitu práce dodavatelů pravidelně hodnotíme a upozorňujeme ihned na případné nedostatky.
 • Společně pracujeme na zlepšování spolupráce. Vyžadujeme, aby se dodavatelé k neustálému zlepšování zavázali.

2. Plánujeme v souladu se strategickými cíli.

Přispíváme k plnění cílů Skupiny ČEZ tím, že zajišťujeme všechny potřebné zdroje (lidé, informace, materiál, technika, peníze) tak, aby byly k dispozici ve správný čas na správném místě.

 • Dobře rozumíme postupům a činnostem, kterými budeme plnit stanovené úkoly.
 • Víme, jaké zdroje (techniku, materiál, prostředí, finanční prostředky, informace, lidské zdroje) budeme pro splnění úkolů potřebovat.
 • Víme, jaké zdroje máme k dispozici a které nám schází nebo přebývají. Počítáme přitom nejen s vlastním poskytováním služeb, ale i s jejich řízením a trvalým zlepšováním.
 • Řídíme se jasným plánem, který komunikujeme se všemi zapojenými zaměstnanci, víme, jaké zdroje v jakém okamžiku budeme potřebovat a jakým způsobem je zajistíme.
 • Dbáme také na zajištění potřebné kvalifikace zapojených zaměstnanců, víme, jaké školicí a vzdělávací programy - resp. kvalifikace našich zaměstnanců budeme potřebovat, a které musíme být připraveni kdykoliv průkazně doložit.

3. Standardizujeme a popisujeme naši nejlepší praxi.

V našich postupech prosazujeme efektivní, bezchybná a jednotná řešení. Sledujeme nejlepší světové praxe a ve vhodných případech je aplikujeme v našich procesech. Naše vlastní nejlepší praxe popisujeme v řídicích dokumentech společnosti.

 • Zaměřujeme se zejména na naše klíčové procesy, které důsledně řídíme a neustále zlepšujeme.
 • Pro klíčové procesy známe:
  - jednoznačně definovaná rozhraní, vstupy a výstupy
  - odpovědného manažera - motivovaného garanta procesu se správnými odpovědnostmi a pravomocemi
  - stanovené parametry procesu (výkon, rychlost, kvalitu, spotřebu zdrojů), které měříme, porovnáváme se zadáním a s nejlepšími výsledky v daném oboru.
 • Jen proces, který opakovaně probíhá standardním a známým způsobem, můžeme řídit a zlepšovat. Standardizace je základem dobrého řízení a trvalého zlepšování a tedy i nutnou podmínkou pro dosahování cílů Skupiny ČEZ.

4. Pracovní úkoly realizujeme bezchybně a napoprvé.

Snažíme se předcházet opomenutím a chybám a důsledně se držíme požadavků zadání. Uvědomujeme si závažnost prováděných činností, a proto se vždy před učiněním daného kroku ujišťujeme o jeho správnosti.

Jakákoliv chyba a nesplnění zadaného požadavku znamená práci navíc - s opravami, opakovanými kontrolami, vypořádáním záznamů nebo s dokumentací. Chyba může vést kromě znehodnocení zdrojů také ke zpoždění při plnění úkolu, ke ztrátě důvěry, a ztrátě dobrého jména.

 • Soustředíme proto naše úsilí na správné pochopení zadání již při převzetí úkolu, v případě úkolování podřízených dbáme na vyjasnění všech bodů původního zadání a jejich správné pochopení řízenými zaměstnanci.
 • V případě nejasností v zadání se nesmíme bát požádat o upřesnění našeho nadřízeného, resp. při úkolování podřízených zaměstnanců věnujeme potřebný čas a prostor pro případné dotazy a požadavky na upřesnění od našich podřízených.
 • Pracují-li na daném úkolu i dodavatelé, odpovídáme za splnění společného díla, ověřujeme proto pochopení zadání zaměstnanci dodavatele a poskytujeme veškerou potřebnou součinnost.
 • Dbáme na to, aby všichni pracovníci, kteří se podílejí na plnění daného úkolu, znali celé své zadání a měli všechny potřebné informace pro rozhodování v rámci svých kompetencí a pro bezchybnou realizaci zadaného úkolu.

5. Kontrolujeme a na nedostatky ihned reagujeme.

Včasné odhalení chyby a okamžité vysledování rozsahu možných dopadů je klíčovým úkolem kontrolních činností.

Téměř vždy chyby znamenají zvýšení nákladů, a tyto náklady rostou spolu s časem uplynulým od okamžiku zjištění chyby do jejího konečného vypořádání. Rychlá a účinná reakce, zabránění dalšímu šíření škod a zabránění opakování chyb v budoucnu je úkolem každého z nás.

 • Kontrolu provádí nejen nadřízení vůči podřízeným, ale každý zaměstnanec musí průběžně kontrolovat svou vlastní práci.
 • Při zjištění chyby je nutné reagovat s rozvahou, ale zároveň co nejrychleji - obvykle jsou nezbytné tři základní kroky:
  - vysledovat rozsah možného dopadu chyby (rozhodnout o závažnosti),
  - okamžitě zabránit dalšímu šíření chyby a zvyšování škod (např. i zastavit prováděnou činnost),
  - standardními postupy chybu vypořádat a poučit se.
 • Nezaměřujeme se pouze na odstranění následků chyb, ale z chyb se učíme, tj. hledáme a odstraňujeme zejména jejich příčiny. Jedině tak zabráníme opakování chyb v budoucnu - zlepšíme chod našich činností a zvýšíme spolehlivost plnění úkolů.
 • Chyby a nedostatky nejsou primárně důvodem k trestání zúčastněných, jsou výzvou k otevřené spolupráci, příležitostí ke zlepšení, resp. k eliminaci nevyhovujícího stavu.

6. Rozhodujeme na záladě znalosti věci a ověřených faktů.

Před přijetím důležitých rozhodnutí vždy zohledňujeme veškeré dostupné údaje. Nepřijímáme unáhlená či ukvapená rozhodnutí bez předchozího prověření souvislostí.

Vždy se osobně ujistíme o skutečném stavu věci, o důvěryhodnosti předložených údajů, případně nezávislou analýzou potvrdíme předložená fakta.

 • Před přijetím důležitých rozhodnutí zvažujeme všechny reálné alternativy. Řízení procesů, projektů, útvarů a jednotlivců zakládáme na ověřených faktech.
 • Rozhodnutí manažerů nesmí být ovlivněna aktuálními pocity a náladami, proto podporujeme vzdělávání manažerů a rozvíjíme jejich schopnosti rozpoznávat a určovat hlavní příčiny problémů a schopnosti hledat a přijímat efektivní řešení.
 • Při rozhodování zohledňujeme zejména bezpečnost a efektivnost možných řešení, jejich vliv na okolní prostředí a na budoucí chod společnosti.
 • Přijatá opatření s odstupem opětovně hodnotíme a učíme se z poznatků získaných z realizace opatření.
 • Zajišťujeme dostupnost informací oprávněným uživatelům a chráníme informace před neoprávněnými osobami.
 • Trvale zvyšujeme účinnost podpůrných nástrojů pro správu, sdílení, sledování, kontrolu a využívání důležitých informací.

7. Zlepšujeme - změny provádíme pružně a bezpečně.

Usilujeme o zvyšování efektivnosti našich činností, měříme a vyhodnocujeme ukazatele výkonnosti procesů, sledujeme plnění stanovených cílových hodnot a tyto hodnoty v dlouhodobém časovém horizontu neustále zvyšujeme.

Zlepšování však nezaměřujeme pouze na finanční ukazatele, ale realizujeme jej ve všech důležitých činnostech společnosti s možným vlivem na kvalitu produktu či služby, ochranu životního prostředí, bezpečnost i společenskou odpovědnost.

 • Ke zlepšení může přispět každý zaměstnanec společnosti.
 • Systematicky odhalujeme slabá místa a zabýváme se jejich příčinami, využíváme silné stránky, znalosti a zkušenosti a nejlepší známé praxe.
 • Řídíme projekty a zlepšujeme naše procesy s cílem dosažení vyšší kvality, bezpečnosti a efektivnosti a zlepšení vlivu na okolí společnosti.
 • Vymezujeme potřebné zdroje pro provádění změn, které vedou ke zlepšení.

Tímto nekončícím úsilím zajišťujeme trvalé zlepšování, udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost naší společnosti.