Vnitřní informace

ČEZ, a. s., jako emitent akcií a dluhopisů přijatých k obchodování na regulovaném trhu v členském státě EU musí uveřejňovat neprodleně každou vnitřní informaci podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a navazujících právních předpisů. Vnitřní informace jsou předávány Burze cenných papírů Praha, na RM-SYSTÉM a České národní bance (sekci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem) a jsou zároveň uveřejňovány v rubrice Informační povinnost emitenta na webových stránkách společnosti. Po přijetí akcií ČEZ, a. s., k obchodování na varšavské burze cenných papírů dne 25.10.2006 jsou informace uveřejňovány rovněž v Polské republice.

Co je vnitřní informace?

Vnitřní informací se ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu rozumí přesná informace*), která se přímo nebo nepřímo týká:

  • finančního nástroje emitovaného ČEZ
  • jiného nástroje, který nebyl přijat k obchodování na regulovaném trhu členského státu EU a jehož hodnota se odvozuje od finančního nástroje emitovaného ČEZ
  • společnosti ČEZ jako emitenta takových finančních nástrojů
  • nebo jiné skutečnosti významné pro vývoj kurzu či jiné ceny takového finančního nástroje nebo jeho výnosu,


pokud tato informace není veřejně známá,

a pokud by poté, co by se informace stala veřejně známou, mohla významně ovlivnit kurz nebo výnos tohoto finančního nástroje nebo jiného nástroje, jehož hodnota se odvozuje od tohoto finančního nástroje (tj. lze předpokládat, že by tuto informaci rozumný investor vzal v úvahu při investičním rozhodování).

*) Ve smyslu § 2 vyhlášky č. 536/2004 Sb. je informace přesná, jestliže:

a) je jejím obsahem skutečnost, která nastala, nebo skutečnost, kterou lze v budoucnu důvodně očekávat, a

b) je natolik určitá, že je na jejím základě možné učinit závěr o vlivu skutečnosti podle písmene a) na kurz nebo výnos příslušného finančního nástroje nebo jiného nástroje, jehož hodnota se odvozuje od tohoto finančního nástroje.