Přínosy kogenerační výroby energií

Úvod » Časté otázky » Přínosy kogenerační výroby energií 

Jaké jsou přínosy z instalace kogenerační jednotky pro odběratele energií?

Mezi hlavní přínosy instalace kogenerační jednotky patří:

  • Snížení ceny tepla
  • Příjem z pronájmu nemovitostí (např. místa v kotelně)
  • Úspora na ekologické dani ze zemního plynu
  • Snížení investičních nákladů na při rekonstrukci kotelny o poměrnou část, kterou investuje ČEZ
  • Snížení nákladů na běžnou údržbu a provoz ostatních energetických zařízení
  • Prodloužení životnosti ostatních energetických zdrojů tím, že nejsou provozovány v letních měsících, kdy je v provozu pouze kogenerační jednotka
  • Snížení ceny silové elektřiny
  • Snížení roční rezervované kapacity 
  • Snížení platby distribučních poplatků (poplatek za použití sítí)
  • Nová kogenerační jednotka může sloužit jako záložní zdroj (dieselagregát)

Můžete uvést nějaký vzorový příklad úspor?

Projekt: Instalace kogenerační jednotky o elektrické  výkonu 1600 kWe a tepelném 1600 kWt do plynové kotelny o celkovém instalovaném výkonu 12MWt přinesla zákazníkovi celkovou provozní úsporu cca 3 mil. Kč  a celkovou investiční úsporu 1 mil. Kč  v následujících položkách:

Snížení ceny tepla 230 000 Kč/rok
Příjem z pronájmu nemovitostí 500 000 Kč/rok
Úspora na ekologické dani ze zemního plynu 710 000 Kč/rok
Snížení nákladů na běžnou údržbu a provoz ostatních energetických zařízení 300 000 Kč/rok
Snížení ceny silové elektřiny 635 000 Kč/rok
Snížení roční rezervované kapacity 370 000 Kč/rok
Snížení platby distribučních poplatků (poplatek za použití sítí) 667 000 Kč/rok
Celkové provozní úspory 3 412 000 Kč/rok

 

Snížení investičních nákladů při rekonstrukci kotelny - celková úspora 1 000 000 Kč

 

Jaké dopady má provozování kogeneračních jednotek na životní prostředí

V ČR je v provozu mnoho drobných kotelen, ještě často na uhlí, vytápějí se nemocnice, školy, úřady  apod.  Spalování uhlí v malých kotelnách je ovšem málo ekologické, poškozuje životní prostředí. 

Malé teplárenské zdroje přitom přispívají velkou měrou k jednomu z hlavních problémů současného znečištění ovzduší -polétavým prachem. Poškozují tak lidské zdraví i v lokalitách, kde není velký průmysl a jsou tedy pokládány za čisté.  Do velkých elektráren a tepláren plynuly už v minulosti významné investice, takže jejich negativní vliv na životní prostředí se hodně snížil. Lokální zdroje ale škodí pořád.

Problémy životního prostředí – znečišťování ovzduší - umí malé kogenerace řešit právě díky vyšší efektivitě výroby elektřiny, tepla a využívají jako palivo především zemní plyn. Vyrábět elektřinu s účinností 80 - 90 % totiž jiné zdroje nedokáží, ale v kogeneraci se tomu lze přiblížit. Z paliva, které má výrobce k dispozici, se vyrobí elektřina i teplo, které prodává dalším zákazníkům. Ze 100 GJ paliva se vyrobí asi 40 GJ tepla a 40 GJ elektřiny, ztráty činí pouhých 20 %. Dalším kladem je, že tyto zdroje elektřiny a tepla se většinou nacházejí tam, kde se také energie spotřebovává a tím také dochází k minimalizaci ztrát energií. 

Nahoru
Menu: