Legislativa

Úvod » O kogeneraci » Legislativa

Energetický zákon 458/2000 Sb.

 • o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů v aktuálním znění

Zákon o hospodaření energií 406/2006 Sb.

 • v aktuálním znění

Zákon o podporovaných zdrojích energie 165/2012 Sb.

 • v aktuálním zněn

Vyhláška č. 344/2009 Sb.

 • o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů,  a která ruší vyhlášky č 439/2005 Sb. a 110/2008Sb.

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství:
a) způsob určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo mechanické energie,
b) způsob určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů,
c) vyhodnocení a zúčtování elektřiny z kombinované výroby a druhotných energetických zdrojů

Vyhláška 349/2010 Sb.

kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při:

 • a) výrobě tepelné energie v kotlích,
 • b) solárních kolektorech
 • c) dodávce tepelné energie,
 • d) výrobě elektřiny v parním bloku,
 • e) při výrobě elektřiny v solárních kolektorech
 • f) kombinované výrobě elektřiny a tepla v soustrojí s plynovou turbínou ,
 • g) kombinované výrobě elektřiny a tepla v souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem (paroplynový cyklus),
 • h) kombinované výrobě elektřiny a tepla v kogenerační jednotce s pístovým motorem,
 • i) kombinované výrobě elektřiny a tepla v palivovém článku a
 • j) v dlaších zdrojích elektřiny a tepelné energie.

Vyhláška dále určuje způsob stanovení skutečně dosažené účinnosti užití energie v zařízeních pro výrobu elektřiny a tepelné energie vztahuje se na nově zřizovaná zařízení , s výjimkou zařízení pro výrobu tepelné energie do výkonu 400 kW, kogeneračních jednotek s pístovými motory do celkového elektrického výkonu výrobny 90 kW a kotlů využívajících tepelnou energii odpadních spalin z technologických procesů, a to i v případě, že jsou vybaveny přitápěním.

Vyhláška (ERÚ) č. 140/2009 Sb.

 • o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, a která ruší vyhlášku č. 150/2007 Sb., ve znění vyhlášky 264/2010 Sb.

Vyhláška (ERÚ) č. 426/2005 Sb.

 • ve znění vyhlášky č.363/2007 Sb. a vyhlášky č. 358/2009 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, a která ruší vyhlášku č. 154/2001 Sb.

Tato vyhláška stanoví členění licencí pro účely regulace, vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, způsob určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, podrobnosti o finančních a technických předpokladech a způsobu jejich prokazování pro jednotlivé druhy licencí, podrobnosti prokazování odborné způsobilosti.

Vyhláška č. 51/2006 Sb.

 • o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky 81/2010 Sb. a 82/2011 Sb.

Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, podmínky dodávek elektřiny a způsob výpočtu škody při neoprávněném odběru elektřiny.

Vyhláška 82/2011 Sb.

 • o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
Nahoru
Menu: