Slovník pojmů

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z
 • A

Aerosol

Mikroskopické částečky pevné nebo kapalné látky rozptýlené v plynu

Akreditovaná kalibrační laboratoř

Oddělení metrologie ČEZ, a.s. úsek jaderných elektráren je akreditovanou laboratoří 2245 s pracovišti na českých jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.

Poskytuje tyto služby:

 • kalibrace měřidel v oborech měření teploty, vlhkosti, tlaku, délky, hmotnosti, momentu síly, elektrických veličin a průtoku kapalin. Kalibraci je prováděna v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17025 a s dokumenty s touto normou souvisejícími.
 • zpřesněná provozní měření, kontroly měřících tras a měřidel v oborech hmotnosti, průtoku, teploty, tlaku a vlhkosti.

Aktivita radioaktivní látky

Veličina množství radioaktivní látky. Udává střední počet radioaktivních přeměn za jednotku času. Jednotkou aktivity je reciproká sekunda - becquerel (Bq).

Aktivní zóna

Prostor v dolní části reaktoru, kde je soustředěno jaderné palivo. Aktivní zóna v Temelíně je složena ze 163 palivových souborů a 61 regulačních orgánů. Ohraničení tvoří plášť aktivní zóny.

Akumulační elektrický spotřebič

Zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru

Ampér

Je základní jednotkou elektrického proudu. Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr, vyvolá mezi nimi stálou sílu 2 . 10-7 newtonu na 1 metr délky vodiče.

 • B

Becquerel

V jednotkách Bq je udávána aktivita. Jeden becquerel je vlastně reciproká sekunda [s-1], ale používá se definice, že Bq je jeden rozpad za sekundu.

Biomasa

Jde o organickou hmotu vzniklou prostřednictvím fotosyntézy, která je spalována v klasických tepelných elektrárnách spolu s uhlím. Díky spoluspalování biomasy dochází k úsporám nenahraditelného fosilního paliva, navíc se snižují škodlivé emise oxidů síry. Pro energetické účely se využívá buď odpadní biomasa (dřevní štěpka z lesů, odpad z papíren apod.), nebo biomasa v podobě speciálních rychlerostoucích plodin pěstovaných specielně pro účely spoluspalování.

Bitumenace

Finální proces zpracování kapalných radioaktivních odpadů, při kterém je odpad fixován do asfaltové matrice

 • C

Call centrum

Viz Zákaznická linka

 • Č

ČEPS, a.s.

Společnost, která splňuje všechny náležitosti stanovené zákonem 458/2000 Sb. pro udělení licence provozovatele přenosové soustavy ČR. Povinností společnosti ČEPS, a.s. je zajistit bezpečný a spolehlivý přenos elektřiny pro uživatele přenosové soustavy ČR i v rámci mezinárodní spolupráce. Společnost ČEPS, a.s. dispečersky řídí provoz zařízení přenosové soustavy a systémových zdrojů na území České republiky.

Jejím úkolem je:

 • zajištění přenosu elektřiny
 • zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v každém okamžiku
 • údržba, obnova a rozvoj zařízení PS
 • zajištění mezinárodní spolupráce elektrizační soustavy ČR na trhu s elektřinou v EU

ČEZ, a.s.

Akciová společnost ČEZ byla založena v roce 1992 Fondem národního majetku ČR.Hlavním předmětem činnosti ČEZ, a. s., je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy. Zároveň se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla.

V roce 2003 vznikla spojením ČEZ, a. s., s distribučními společnostmi (Severočeská energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická, Východočeská energetika a Západočeská energetika) Skupina ČEZ, která se tak stala nejvýznamnějším energetickým uskupením regionu střední a východní Evropy. Skupina ČEZ patří do evropské desítky největších energetických koncernů a je nejsilnějším subjektem na domácím trhu s elektřinou.

ČEZ Prodej, a.s.

Společnost ČEZ Prodej je smluvním partnerem pro všechny zákazníky Skupiny ČEZ. Společnost je odpovědna za produktovou nabídku, přístup k zákazníkům a kvalitu služeb.

ČEZ Prodej, a.s.

Společnost ČEZ Zákaznické služby se zabývá obsluhou malých zákazníků, provozováním obchodních zastoupení, telefonických kontaktních center, fakturací a správou pohledávek.

ČEZ Distribuce, a.s.

ČEZ Distribuce, a. s., je držitelem licence na distribuci elektřiny a ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. je provozovatelem distribuční soustavy. Společnost působí na území devíti krajů a to Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského.

ČEZ Měření, s.r.o.

Společnost ČEZ Měření zabezpečuje provádění odečtů spotřeby elektřiny, údržbu a výměnu elektroměrů.

ČEZ ON-LINE

Umožňuje kdykoliv získávat prostřednictvím internetových stránek www.cez.cz, informace o vystavených fakturách, uskutečněných platbách, zadávat změnu kontaktních údaju, samoodečty apod.

 • D

Distribuce elektřiny

Služba je poskytována provozovatelem distribuční soustavy, spočívající v dopravě požadovaného množství elektřiny ve standardní kvalitě od přenosové soustavy (ČEPS, a.s.), resp. od výrobců ke koncovým zákazníkům. Cena za distribuci (dopravu elektřiny) je dána cenovými rozhodnutími ERÚ číslo 14 a 15 z roku 2005. Ceny najdete v námi zveřejňovaných cenících. 

Distribuční soustava

Distribuční soustava je soubor zařízení pro rozvod elektřiny z přenosové soustavy nebo ze zdrojů zapojených do ní ke koncovým uživatelům. Součástí distribuční soustavy jsou i její řídící, ochranné, zabezpečovací a informační systémy. V podmínkách elektrizační soustavy ČR se jedná o zařízení s napětím 110 kV a nižším.

Dodavatel

Subjekt dodávající elektřinu koncovému spotřebiteli na základě uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny

Dodavatel poslední instance

Dodavatelem poslední instance je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Institutu dodávky od dodavatele poslední instance mohou využít zákazníci v případech, kdy jejich stávající dodavatel pozbyl schopnost dodávat elektřinu. Dodavatel poslední instance by současně měl být pojistkou pro malé zákazníky a domácnosti, kteří mají právo volby svého dodavatele elektřiny, avšak z různých příčin dodavatele na trhu s elektřinou nenalezli.

Držitel licence

Licence je udělována právnickým, či fyzickým osobám splňujícím veškeré finanční, technické a bezpečnostní předpoklady. Licence se udělují na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, distribuci elektřiny a obchod s elektřinou. Licence vydává ERÚ.

Duhová energie

Duhová energie je název obchodního programu, pod nímž společnost ČEZ, a.s. nabízela zákazníkům širokou škálu různých druhů dodávek elektřiny.

Dvoutarifová sazba

V průběhu dne je dodávka elektřiny rozdělena do období vysokého tarifu (VT), kdy je dodávána za vyšší cenu,  a do období nízkého tarifu (NT), který je zpoplatněn nižší sazbou. NT je určen zejména pro elektrické vytápění a akumulační ohřev vody.

 • E

E.ON

Regionální dodavatel elektrické energie v oblasti jižní Moravy a jižních Čech.

Elektrická přípojka

Elektrická přípojka začíná odbočením od rozvodného zařízení směrem k odběrateli a je určena k připojení odběrného elektrického zařízení jednoho odběratele. V elektrické stanici přípojka začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic a u vedení odbočením od tohoto vedení. Elektrická přípojka končí hlavní domovní pojistkovou skříní nebo hlavní domovní kabelovou skříní a pokud tyto skříně nejsou končí posledním podpěrným bodem nebo na svorkách hlavního jističe.

Elektrizační soustava ČR

Systém zajišťující výrobu, přenos, rozvod (distribuci) a konečné užití (spotřebu) elektrické energie. Kromě hlavního výrobního, přenosového a distribučního zařízení, které tvoří hlavní prvky tohoto systému, ES obsahuje řadu dalších prvků zajišťujících měření, kontrolu, ochranu, regulaci a řízení.Hlavními vazbami v ES umožňujícími plynulé předávání elektrické energie jsou elektrické sítě. Vedle těchto hlavních vazeb existuje informační systém zprostředkovávající regulaci a řízení soustavy.ES v současné době tvoří vysoce centralizovaný systém s propracovanými metodami řízení.

Elektroměr

Měřící zařízení zaznamenávající spotřebu elektřiny. Elektroměry mohou být analogové (mechanické), digitální (statické).

Elektronická faktura

Tato faktura plně nahrazuje klasické papírové faktury a slouží tedy i jako standardní daňový doklad. Vystavené elektronické faktury jsou podepsány kvalifikovaným certifikátem. tím je zamezeno jejich zneužití.

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Podle § 2, odst. 1, bod 11. zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, je ERÚ "dalším ústředním orgánem státní správy" se samostatnou kapitolou státního rozpočtu. Hlavními úkoly Energetického regulačního úřadu je ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích, umožnit, aby byly uspokojeny všechny rozumné požadavky na dodávku elektřiny, plynu a tepelné energie, podpora efektivnosti výroby, přenosu, přepravy a distribuce energií ve vztahu ke kvalitě, nepřetržitosti a spolehlivosti poskytovaných služeb.ERÚ uděluje státní souhlas k podnikání v činnostech vymezených energetickým zákonem. Vydává, mění a ruší licence k podnikání v energetických odvětvích. Ukládá povinnosti dodávek nad rámec licence, vede a hospodaří s energetickým regulačním fondem. Od svého založení úřad rovněž převzal práva a povinnosti v oblasti regulace cen podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků.ERÚ dále rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o uzavření smluv mezi držiteli licencí a případně jejich zákazníky, schvaluje pravidla provozování přenosové soustavy a distribučních soustav v energetice, dává podněty Státní energetické inspekci (dále SEI) k zahájení kontrolního řízení a navrhuje udělení pokut za porušení povinností podle energetického zákona.Sídlem Energetického regulačního úřadu je Jihlava, dislokované pracoviště se nachází v Praze.

Energetický zákon

Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích 458/2000 Sb. a pozdějších předpisech

Eutrofizace

Nadměrné obohacení vody živinami, především fosforečnany a dusičnany

 • F

Fáze

Je označení vodiče, který má určité napětí proti zemnícímu nebo nulovému vodiči.

Fosilní paliva

Základní druhy paliv vzniklé přírodním rozkladem organických látek pocházejících z odumřelých rostlin a živočichů. Fosilní paliva se používají pro získávání tepelné energie spalováním. Fosilní paliva dělíme podle skupenství na pevná, kapalná a plynná. Pevná fosilní paliva tvoří především uhlí (černé a hnědé), kapalná fosilní paliva ropné produkty a plynná zemní plyn.Fosilními palivy jsou souhrnně označovány všechny druhy uhlí, ropy a hořlavých přírodních plynů. Chemicky vázaná energie fosilních paliv vznikla převážně v druhohorách a proto je počítána mezi zdroje energie vyčerpatelné (neobnovitelné).

Fragmentrace

Dělení

 • H

Hlavní jistič před elektroměrem

Je druhem ochrany elektrických obvodů proti přetížení a zkratu odběratele. Jedná se o samočinný vypínač, který odpojí napájení obvodů při zvýšení proudu nad určitou mez nebo při zkratu v chráněném obvodu. Závislost vypínací doby na velikosti proudu protékajícího jističem představuje vypínací charakteristiku jističe. Jističe se používají v instalacích (domovních, ale i průmyslových) jako základní ochrana proti přetížení a zkratu.

Hromadné dálkové ovládání (HDO)

Hromadné dálkové ovládání je označení pro soubor zařízení sloužících k řízení (spínání) elektrických spotřebičů (elektrotepelných, chladících, zavlažovacích apod.). Hromadné dálkové ovládání je prováděno pomocí vysílačů umístěných v rozvodnách distribučních soustav a přijímačů umístěných u spotřebitelů. Přenos ovládacího signálu je zprostředkován pomocí telegramů přenášených po vedeních distribučních soustav. Jednotlivé typy spotřebičů jsou rozlišeny různými tvary těchto telegramů. HDO je významným prostředkem řízení zatížení z období vysokého odběru do období s nízkým odběrem.

Hybridní vytápění

Je kombinací elektrické akumulační a přímotopné části vytápěcí soustavy

 • I

Informační centra

Informační centra jsou umístěna v zajímavých objektech elektráren skupiny ČEZ, a.s. , zobrazující informace o daném objektu včetně možností jeho prohlídky. Jejich aktuální seznam včetně návštěvních hodin najdete na www.cez.cz

Inspekční orgán ČEZ, a.s.

Inspekční orgán ČEZ, a. s., pro technická zařízení vznikl v roce 2001. V rámci zvýšení důvěry je od roku 2002 akreditovaným inspekčním orgánem č. 4026, jehož hlavním úkolem je technická kontrola a diagnostika technických zařízení. Inspekční orgán č. 4026 je orgánem typu B, tzn. že poskytuje inspekční činnost pro mateřskou organizaci ČEZ, a. s., a je akreditován dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17 020.

Ionexy

Makromolekulární sloučeniny, nerozpustné ve vodě a běžných rozpouštědlech. Ve vodě bobtnají a uvolňují funkční skupiny (ionty) schopné vratné výměny za ionty stejného náboje z roztoku elektrolytu.

Ionizující záření

Záření tvořené částicemi nabitými nebo nenabitými nebo obojími, které je schopné tvořit ionty (t.j. ionizovat). Do této kategorie patří např. záření, které vysílají radioaktivní látky, záření kosmické, rentgenové, neutronové, aj. Známá záření jsou: alfa, které lze odstranit pouhým listem papíru; beta, které zastaví 1-2cm vrstva vody nebo několik metrů vzduchu; gama, které je nejpronikavější a lze se před ním chránit bariérami z těžkých materiálů, jako je beton či olovo. Ionizace je změna elektricky neutrálních atomů na kladné a záporné. Ionizace může vést k poškození buněk živé tkáně.

 • J

Jaderná elektrárna

Je elektrárna v niž se pomocí jaderného štěpení získává tepelná energie, a ta se postupně přeměňuje až na elektrickou energii o vhodných parametrech. Při tom se část vyrobené tepelné energie může odvádět k přímému použití. Tepelná energie se generuje v jaderném reaktoru a chladivem je odváděna do parogenerátoru (výměníků tepla), kde vzniká pára pohánějící turbínu, v níž se tepelná energie mění na kinetickou a ta se v alternátoru mění na elektrickou energii.

Jaderná fúze

Bývá označována také jako termonukleární reakce nebo jaderné slučování. Jedná se o jadernou reakci při níž dochází ke slučování jader lehkých prvků na jádra těžších prvků. Klasickým příkladem této reakce je slučování jader vodíku na jádra hélia, která je podle dnešních názorů zdrojem energie Slunce a hvězd. Při jaderné fůzi dochází k tzv. hmotovému defektu, kdy část hmoty se mění na energii a tato energie se uvolňuje ve formě tepla. K tomu aby termojaderná reakce proběhla, je nutno překonat elektrostatické síly, působící mezi jádry, což vyžaduje velmi vysoké teploty a tlaky.

Jaderné palivo

Jaderným palivem jsou materiály v nichž může probíhat štěpná jaderná reakce (řetězová reakce) provázená uvolňováním energie ve formě tepla. Základními materiály, které toto splňují, jsou izotopy uranu U233 a U235 a plutonia Pu239. Přírodní uran obsahuje především izotop U238, který však není štěpným materiálem a proto se obvykle jaderné palivo obohacuje s cílem zvýšit obsah štěpných materiálů (především U235).V běžných jaderných reaktorech (s pomalými neutrony) se jako paliva používá nejčastěji uranu skládajíciho se z izotopů U238 a U235 (obohaceno). V tzv. rychlých reaktorech se pracuje s palivem na bázi plutonia.

Jaderné štěpení

Dělení jader těžkých prvků na jádra lehčích prvků provázené hmotovým defektem, který je příčinou uvolňování energie ve formě tepla

Jaderný reaktor

Je z energetického hlediska generátorem tepelné energie, uvolňované pomocí řízené, samostatně se udržující řetězové štěpné nebo termojaderné reakce.

Podle kombinace paliva, moderátoru a chladiva  jsou základní typy jaderných energetických reaktorů:

 • tlakovodní  reaktor
 • varný reaktor
 • plynem chlazený reaktor 
 • tlakovodní reaktor chlazený těžkou vodou 
 • vysokoteplotní reaktor 
 • rychlý množivý reaktor 

Jednosměrný proud

Elektrický proud udržující stálý směr. Velikost jednosměrného proudu v čase může být obecně proměnná a tím se tento druh proudu může lišit od stejnosměrného proudu.

Jednotarifová sazba

Dodávka elektrické energie je účtována stejnou sazbou po celou dobu

 • K

Kogenerace

Viz Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Je synonymem k pojmu kogenerace. Jedná se o způsob hospodárného využití primárních energetických zdrojů. Výhoda kombinovaného způsobu výroby vyplývá z jeho tepelných vlastností - nižší měrná spotřeba tepla v palivu a vyšší tepelná účinnost tepelného oběhu kombinované výroby. Nutno však vzít v úvahu určitou vázanost elektrických výkonů na dodávce tepla.

Obecným principem je, že se nejprve vyrobí elektrická energie a poté se středně nebo nízkopotenciální tepelná energie předává konzumentům. Příkladem může být parní protitlaká nebo odběrová turbína, spalovací turbína s tepelným výměníkem (kotlem), využívajícím teplo výfukových plynů. U menších konzumentů elektřiny a tepla se často prosazují spalovací pístové motory na zemní plyn pohánějící alternátor, s využitím odpadního tepla.

Konečný zákazník

Jedná se o právnickou či fyzickou osobu, která odebíranou elektrickou energii pouze spotřebovává.Konečný spotřebitel muže mít několik odběrných míst .

Kontaminace

Znečištění povrchu předmětů a těla látkami chemickými, radioaktivními, biologickými apod.

Kontaminace vnitřní

Znečištění látkami uvnitř těla při vdechnutí nebo požití některých látek.Kontrolované pásmo – prostory pracoviště, ve kterých mohou pracovníci obdržet za rok dávky převyšující 3/10 ročních nejvyšších přípustných dávek

 • L

Liberalizace energetického trhu

Je upravena podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. A souvisí se vstupem ČR do EU. Harmonogram liberalizace trhu:

 • od 1. ledna 2002 jsou oprávněnými zákazníky koneční zákazníci, jejichž spotřeba elektřiny vztažená na jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní potřebu překročila hodnotu 40 GWh v roce 2000 nebo v ročním období od 1. července  2000 do 30. června 2001; právo regulovaného přístupu mají za účelem uplatnění své výroby držitelé licence na výrobu elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem větším než 10 MW         
 • od 1. ledna 2003 jsou oprávněnými zákazníky koneční zákazníci, jejichž  spotřeba  elektřiny vztažená na jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní potřebu překročila hodnotu 9 GWh v roce 2001 nebo v ročním období od 1. července 2001 do 30. června 2002; právo regulovaného přístupu mají za účelem uplatnění své výroby všichni držitelé licence na výrobu elektřiny,         
 • od 1. ledna 2004 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, jejichž odběrné místo je vybaveno  průběhovým měřením spotřeby elektřiny, mimo domácností,         
 • od 1. ledna 2005 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci mimo domácností,         
 • od 1. ledna 2006 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci.
 • M

Maloodběr

Maloodběr označuje kategorii spotřeby elektřiny, ve které jsou registrováni odběratelé elektřiny připojení na síť nízkého napětí do 1 kV. Maloodběr se dále dělí na maloodběr elektřiny –  domácnosti a na  maloodběr elektřiny –  podnikatelský sektor.     

 • Maloodběr elektřiny – domácnosti označuje kategorii spotřeby elektřiny,  ve které jsou registrováni odběratelé elektřiny připojení na síť nízkého napětí do 1 kV. Jedná se pouze o část odběru, která slouží pro osobní spotřebu uživatelů dané domácnosti (není využívaná pro podnikatelskou či výdělečnou činnost). Tito uživatelé musí být  fyzickými osobami s trvalým pobytem na území České republiky.
 • Maloodběr elektřiny – podnikatelský sektor označuje kategorii spotřeby elektřiny, ve které jsou registrováni odběratelé elektřiny připojení na síť nízkého napětí do 1kV. Jedná se pouze o tu část odběru, která slouží pro podnikatelskou či výdělečnou činnost. Zahrnuje rovněž odběr maloodběratelů z neziskové nebo rozpočtové sféry (školy, kostely, muzea, policie, ... ).

Měření

Způsob měření odběru elektřiny, umístění a druh měřicího zařízení včetně měřicích transformátoru proudu, určí dodavatel. Dodavatel může měřicí zařízení umístěné u odběratele vyměnit i bez souhlasu a přítomnosti odběratele, a to po předchozím oznámení. Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez souhlasu dodavatele je zakázán. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údaju měření, nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má právo nechat je přezkoušet. Dodavatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 15 dnů od jejího doručení vyměnit měřicí zařízení nebo zajistit ověření správnosti měření. O výsledku zkoušky dodavatel písemně vyrozumí odběratele. Pokud je na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením dodavatel, pokud není na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením odběratel.

Měsíční platba za příkon

Platba, která je určena podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. Platba není závislá na množství odebrané elektrické energie.

Moderátor

Látka zpomalující neutrony vzniklé při štěpení jader uranu pro zvýšení pravděpodobnosti dalšího štěpení.

 • N

Nadace ČEZ

Nadace zastřešuje dárcovskou činnost skupiny ČEZ a za dobu své čtyřleté existence se zařadila po bok nejštědřejších nadací v ČR. Nadace ČEZ podporuje veřejně prospěšné projekty, které přispívají k rozvoji společnosti. Svou podporu Nadace ČEZ věnuje především třem oblastem: podpoře aktivit dětí a mládeže, pomoci handicapovaným spoluobčanům a aktivní spolupráci s regiony. Dary tak směřují do podpory veřejně prospěšných projektů v oblasti školství, vědy a výzkumu, kultury, sportu, zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí.

Neměřené odběry

Pevná cena distribuce elektřiny je stanovena Stálým měsíčním platem za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1000 W.

Neobnovitelný zdroj energie

Takový zdroj energie, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let ale jeho případné obnovení by trvalo mnohonásobně déle.Typickými příklady neobnovitelných zdroju energie jsou : fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn), uran

Neoprávněný odběr elektrické energie z elektrizační soustavy

 • Neoprávněným odběrem elektřiny je :     
  • odběr bez uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o dodávce elektřiny,
  • odběr při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby za odebranou elektřinu včetně záloh,
  • odběr při neplnění platebních povinností vyplývajících z výsledků  vyhodnocení a zúčtování skutečného odběru,
  • odběr bez měřicího zařízení, pokud odběr bez měřicího zařízení nebyl smluvně sjednán,
  • připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina,
  • odběr měřený měřicím zařízením,
   • které nezaznamenává odběr nebo zaznamenává odběr nesprávně ke škodě výrobce, obchodníka, provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství,              
   • které nebylo připojeno provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy nebo nesplňuje podmínky obsažené v Pravidlech provozování přenosové soustavy nebo Pravidlech provozování příslušné distribuční soustavy,              
   • na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci a měřicí zařízení vykazuje chybu spotřeby ve prospěch odběratele,    
  • odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém vedení či a zařízení distribuční soustavy nebo na zařízení přenosové soustavy,
  • odběr bez uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny nebo odběr v rozporu s takto uzavřenou smlouvou.  
 • Při neoprávněném odběru je odběratel povinen uhradit skutečně vzniklou škodu. Nelze-li vzniklou škodu stanovit, je náhrada škody vypočtena způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Nízké napětí (NN)

Je napětí mezi fázemi max. do 1000 V včetně. Běžná soustava NN má sdružené napětí 400 V. Každá fáze přitom má efektivní napětí vůči střednímu vodiči (tzv. fázové napětí) právě 230 V.

Nízký tarif (NT)

V době platnosti NT je elektrická energie účtována zvláštní, nižší sazbou, rovněž viz. Dvoutarifová sazba

 • O

Obchodní kancelář

Poskytuje kompletní služby zákazníkům skupiny ČEZ, jako jsou například : vyřizování dotazů, žádostí, reklamací, stížností, změny výše záloh, platebního styku, nahlášení odečtu, ukončení odběru, změny kontaktních údajů, apod. Aktuální informace o obchodních kancelářích naleznete na www.cez.cz

Obchodní podmínky

viz Všeobecné obchodní podmínky

Obchod s elektřinou

Předmětem obchodu s elektřinou jsou silová elektřina, systémové a podpůrné služby.

Obnovitelný zdroj energie

Obnovitelnými zdroji energie se rozumí obnovitelné nefosilní zdroje energie. Jsou jimi například : sluneční energie, vodní energie, větrná energie, energie biomasy, geotermální energie.

Odběratel elektrické energie

Je právnická či fyzická osoba odebírající elektřinu.

Odběrné místo

Je odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele včetně měřicích transformátorů, jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením nebo jiným způsobem na základě dohody.

Odečet

Odečtem se rozumí skutečný stav číselníku elektroměru, který se provádí minimálně 1x ročně v termínu a zpusobem stanoveným dodavatelem elektrické energie. Odběratel je povinen dodavateli zajistit přístup k měřícímu zařízení za účelem odečtu. Neumožní-li tak ani po předchozím písemném vyrozumění, bude spotřeba elektrické energie vyúčtována odhadem podle spotřeby za srovnatelné minulé období. Pokud odběratel neumožní přístup k měřícímu zařízení ani při následujícím odečtu, muže být po předcházejícím písemném upozornění dodávka elektrické energie přerušena.

Odhad

Odhadem se rozumí odhad spotřeby množství elektřiny v případě nepřístupnosti měřícího zařízení. Odhad vychází ze spotřeby elektrické energie za předcházející srovnatelné období s přihlédnutím k výrazným změnám v předcházejících obdobích.

Odpor (Ohm)

Pojem odpor označuje jednak vlastnost, jednak pasivní prvek elektrických obvodů. Odpor jako vlastnost vyjadřuje schopnost tělesa klást odpor průchodu elektrického proudu. V lineárních obvodech stejnosměrného proudu je odpor konstantou úměrnosti mezi napětím a proudem a je definován Ohmovým zákonem.}

Oprávněný zákazník

Fyzická či právnická osoba, která má právo přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny.

Oranžový průvodce

Kompletní průvodce odběratele elektřiny od Skupiny ČEZ, obsahující veškeré informace o cenách, platbách objednávkách a nejčastějších dotazech zákazníka.

 • P

Platba za odběr elektřiny

Je možná těmito způsoby: Inkasem z bankovního účtu, převodním příkazem z bankovního účtu, poštovní poukázkou typu A, platbou SIPO, prostřednictvím platebního terminálu Sazka, a.s.

Poruchová linka

Přijímá a řeší výpadky elektřiny v zařízeních  ČEZ, a. s. . Poruchy je možno hlásit na kontaktní lince 800 810 820 .

Pražská energetika

Regionální dodavatel elektrické energie v oblasti hl. města Prahy.

Produktová řada

Pro občany a domácnosti je nabízeno pět produktových řad :

 • ELEKTŘINA NA NEURČITO : Je standardně nastavena jako výchozí.V ceně produktové řady ELEKTŘINA NA NEURČITO je veškerá komunikace s obsluhou Zákaznických center, pracovníky Zákaznické linky Skupiny ČEZ, prostřednictvím internetu i písemné korespondence. Součástí služeb této produktové řady může být i využití některé z forem elektronické fakturace. Je nejrozšířenější produktovou řadou.
 • EXCLUSIVE : Úroveň poskytovaných služeb je vyšší než u základní řady ELEKTŘINA NA NEURČITO. Speciálně vyškolení pracovníci vám poradí buď na Zákaznické lince Skupiny ČEZ, anebo přímo v Zákaznických centrech ve všech větších městech. Součástí je rozšířené poradenství například ohledně energetických úspor, při výběru vhodných spotřebičů do domácnosti, nebo způsobu zateplení domu. Vyšší úroveň služeb je hrazena formou zvýšené pevné měsíční ceny elektřiny.
 • BASIC : Je produktová řada se sníženou pevnou měsíční cenou. Oproti řadě ELEKTŘINA NA NEURČITO vám přinese úsporu 10 Kč měsíčně, některé služby poskytované prostřednictvím Zákaznických center nebo Zákaznické linky Skupiny ČEZ jsou však zpoplatněny. Tato řada se hodí pro ty, kteří využívají raději písemné nebo internetové komunikace – ta je nabízena zdarma. Pokud se chcete ve věci dodávek elektřiny obracet osobně na Zákaznická centra nebo telefonickou Zákaznickou linku, jsou tyto služby zpoplatněny.
 • Kvartál : Úroveň poskytovaných služeb je stejná jako u produktové řady ELEKTŘINA NA NEURČITO. U  této produktové řady se cena pružně přizpůsobuje vývoji na trhu a je stanovována vždy předem na celé následující čtvrtletí. Cena silové elektřiny se odvíjí od cen na Energetické burze Praha a kopíruje jejich vývoj.
 • Měsíc : Úroveň poskytovaných služeb je stejná jako u produktové řady ELEKTŘINA NA NEURČITO. Cena silové elektřiny se odvíjí od cen na Energetické burze Praha a kopíruje jejich vývoj. Když cena na trhu vzroste, zvýší se i cena vaší elektřiny, když bude klesat, sníží se i cena u  vás.

Výběr produktové řady lze provést prostřednictvím zákaznické obsluhy.

Programové řízení doby platnosti nízkého tarifu

Rozumí se vymezení pásma platnosti NT, ktere vydavá dodavatel v platnost nejméně po dobu 3 měsícu. Každou změnu v platnosti tarifních pásem je dodavatel povinen oznámit, např. internet

Přepětí

Přepětí v síti je každé napětí mezi fází a zemí nebo mezi fázemi, jehož nejvyšší hodnota přesahuje nejvyšší napětí pro zařízení.Přepětí se udává amplitudou přepěťové vlny, nebo činitelem přepětí. Přepětí se podle původu dělí na :

 • vnitřní přepětí, které je vyvolané změnou provozního stavu elektrizační soustavy
 • vnější přepětí neboli atmosférické přepětí, způsobené atmosférickými výboji na venkovních vedeních.

Přepěťová ochrana

Působí, když napětí v elektrizační soustavě převyšuje předem dané hodnoty. Nejjednodušší přepěťové ochrany se skládají z jednotlivých součástek, které lze souhrnně označit jako ochranné prvky, tzv. svodiče přepětí. Rozdělují se na:

 • ochranná jiskřiště,
 • průrazky,
 • bleskojistky,
 • diaky, triaky, tyristory, Zenerovy diody, lavinové diody, supresorové diody a speciální rychlé polovodičové součástky,
 • a v poslední době v sítích téměř výhradně používané varistory z kysličníků kovů (ZnO).

Přeplatek

Ke dni vydání daňového dokladu (faktury) je o tento přeplatek automaticky snížen předpis záloh pro příští zúčtovací období. Na žádost odběratele je možné přeplatek dohodnutým způsobem vyplatit.

Příkon

Elektrický výkon na vstupu do zařízení (spotřebiče). Příkon je vyšší než užitečný výkon elektrického spotřebiče o ztráty, obvykle vznikající tím, že část elektrické energie se mění neužitečně v teplo. U elektrických spotřebičů se obvykle mezi jmenovitými hodnotami uvádí příkon (ne užitečný výkon), kterým spotřebič zatěžuje elektrizační soustavu.

Přímotopný elektrický spotřebič

Je zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu na tepelnou energii bez akumulace tepla

 • R

Radioaktivita

Vlastnost některých atomů samovolně se rozpadat na atomy jednodušší, vysílat elektromagnetické záření nebo částice. Příčinou nestability některých jader atomů je nadbytek protonů nebo neutronů v jádře nebo tak složitá stavba jádra, že nemůže existovat ve stabilním stavu.

Regulační stupně

Vyhlášení a odvolání regulačního stupně je uskutečňováno dispečinkem provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s. Výkonová náplň v jednotlivých regulačních stupních je stanovena v součinnosti provozovatele přenosové  soustavy a provozovatelů distribučních soustav na  základě systémových hledisek. Hodnoty snížení odebíraného výkonu pro  jednotlivé stupně jsou součástí smlouvy o dodávce elektřiny. Omezení dodávek elektrické energie upravuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu 219/2001 Sb..Rozlišujeme 8 regulačních stupňů : ·        

Základní stupeň Vyjadřuje normální provozní stav elektrizační soustavy s vyrovnanou výkonovou bilancí a potřebnou výkonovou rezervou.

 

Regulační stupeň č. 1

 • Upozorňuje odběratele na nutnost striktního dodržování sjednaných hodinových hodnot výkonu v odběrovém diagramu vzhledem k situaci v elektrizační soustavě blízké stavu nouze.

 

Regulační stupeň č. 2          

 • Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů ze zařízení přenosové soustavy nebo ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 52  kV s účinností do 30 minut po vyhlášení. Vyhlášení a odvolání regulačního stupně je uskutečňováno dispečinkem provozovatele přenosové soustavy prostřednictvím dispečinků provozovatelů distribučních soustav dle zásad dispečerského řízení telefonicky, faxem, případně jiným srovnatelným a s odběrateli oboustranně odsouhlaseným prostředkem.  

 

Regulační stupeň č. 3

 • Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů za zařízení distribučních soustav  s napětím vyšším než 1 kV se sjednanou hodnotou odebíraného výkonu  větším než 1 MW s účinností do 30 minut od vyhlášení. Vyhlášení a odvolání regulačního stupně je uskutečňováno dispečinkem provozovatele přenosové soustavy prostřednictvím dispečinků provozovatelů distribučních soustav dle zásad dispečerského řízení telefonicky, faxem, případně jiným srovnatelným a odběratelem oboustranně odsouhlaseným prostředkem.

 

Regulační stupeň č. 4

 • Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů ze zařízení distribučních soustav v napětím od 1 kV se sjednanou hodnotou odebíraného výkonu větší než 150 kW s platností  do 4 hodin po vyhlášení, pokud není stanovena doba delší.

 

Regulační stupeň č. 5

 • Představuje snížení odebíraného  výkonu dalšími odběrateli se sjednanou hodnotou odebíraného výkonu větším než 150 kW s účinností do 4 hodin po vyhlášení, pokud není stanovena doba delší.

 

Regulační stupeň č. 6

 • Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů na hodnotu bezpečnostního minima s možností snížení do jedné hodiny po vyhlášení.

 

Regulační stupeň č. 7

 • Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů na hodnotu bezpečnostního minima s možností snížení do osmi po vyhlášení.  

Regulovaná cena

Je cena stanovená cenovým rozhodnutím ERÚ.

 • S

Samoodečet

Je odečet číselníku elektrického měřícího zařízení pro účely fakturace platby a následné nahlášení (písemné, telefonické, elektronické) samotným spotřebitelem

Sazba za elektřinu

Sazby se liší podle skupin odběratelu (např. Akumulační vytápění, elektrické vytápění). Odběratel si může zvolit jakoukoliv z uvedených sazeb, pokud splňuje podmínky pro její přiznání

Sievert

Značka Sv, je jednotka dávkového ekvivalentu

Síť

V elektroenergetice se sítí rozumí soubor elektrických stanic (rozvoden), vzájemně propojených venkovními a kabelovými vedeními, určený k přenosu a rozvodu elektrické energie. Hranice jednotlivých částí elektrické sítě jsou určeny na základě různých kriterií jako je zeměpisná poloha, majetková příslušnost, napětí apod.

Skladba ceny

Byla podle požadavků Energetického zákona rozdělena na regulované platby za dopravu elektřiny elektrickou sítí do vaší domácnosti (tj. poplatky za použití energetické sítě) a platby za vlastní odebranou elektřinu (tzv. „­silovou elektřinu“). Silovou elektřinu tvoří dvě části pevná cena za měsíc (podle používané produktové řady) a cena za odebranou megawatthodinu (MWh). Regulované platby za dopravu tvoří: cena za distribuci, cena za systémové služby, cena na podporu výkupu elektřiny a cena za činnost Operátora trhu s elektřinou. Výše regulovaných plateb je každoročně stanovována na návrh regulovaných subjektů rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, cena silové elektřiny je určována situací na trhu s elektřinou.

Smlouva o dodávce elektřiny

Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje dodavatel dodávat elektřinu vymezenou výkonem, množstvím a časovým průběhem jinému účastníkovi trhu s elektřinou a tento jiný účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni dohodnutou cenu, nebo jedná-li se o chráněného zákazníka nebo konečného zákazníka využívajícího dodavatele poslední instance, cenu regulovanou.
Smlouva o dodávce elektřiny musí obsahovat dobu trvání smlouvy. Nedílnou součástí smlouvy o dodávce elektřiny domácnostem a malým zákazníkům jsou obchodní podmínky, které musí obsahovat podrobnosti k zahájení, průběhu a ukončení dodávky elektřiny, k měření spotřeby elektřiny, k vyúčtování a způsobu úhrady a postupu při řešení sporů.

Smluvní partneři

Poskytují kompletní služby zákazníkům Skupiny ČEZ, jako jsou například : vyřizování dotazů, žádostí, reklamací, stížností, změny výše záloh, platebního styku, nahlášení odečtu, ukončení odběru, změny kontaktních údajů, apod. Aktuální informace o smluvních partnerech naleznete na www.cez.cz.

Spotřebitel elektřiny

Spotřebiteli elektrické energie jsou všuchni velkoodběratelé ze sítí VN a VVN, i maloodběratelé ze sítí NN, kteří odebírají elektřinu ke konečné spotřebě

Stejnosměrný proud

Jednosměrný proud konstantní velikosti. Stejnosměrný proud je pouze takový, u něhož se v čase nemění ani velikost ani směr.

Struska

Spalováním pevných paliv v tepelných elektrárnách a spalovnách odpadů vzniká jako zbytkový produkt popel. Aby se zamezilo vytváření struskového kamene ve spalovacím prostoru, jsou tato topeniště zpravidla teplotně řízena tak, aby byl popel roztaven a mohl být odveden jako tavenina. Takto vzniklá struska je potom vedena do vodou chlazených komor, kde se granuluje. Granulovaná struska je podobně jako strusky metalurgické používána při stavbě silnic a na výrobu tvárnic. V některých provozech bývají proto k palivu přidávány struskotvorné přísady, které usnadňují tavení strusky.

Systémové služby

Systémové služby jsou činnosti, které vykonává společnost ČEPS provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR. Jedná se zejména o zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku.

 • Š

Štítkový údaj

Údaj, uvedený na typovém štítku elektrického stroje, přístroje nebo zařízení, který udává normální provozní (jmenovité) hodnoty důležitých veličin. Z elektrických veličin musí štítek obsahovat alespoň údaje o: jmenovitém napětí, jmenovitém příkonu (odpovídá normálnímu provoznímu výkonu).

Tam kde je to důležité, musí štítek obsahovat i další údaje (např. u točivých strojů nebo u elektronických zařízení údaj o jmenovitém kmitočtu).

 • T

Transformátor

Elektrický netočivý stroj, sloužící k přenosu elektrické energie mezi dvěma (nebo více) obvody střídavého proudu prostřednictvím střídavého magnetického pole. V elektroenergetické soustavě se transformátorů nejčastěji používá pro změny napětí v elektrických sítích, ale někdy se používá i pro galvanické oddělení propojených elektrických obvodů střídavého proudu.

Tritium

Beta radioaktivní izotop vodíku 3H s poločasem rozpadu T1/2 = 12,26 roku. Vzniká v chladivu primárního okruhu např. aktivací bóru.

Turbosoustrojí

Soustrojí parní turbína a elektrický generátor (alternátor) na společné hřídeli

Typový diagram dodávky

Typový diagram dodávky (TDD) rozděluje spotřebu elektřiny v MWh v příslušném odběrném místě do jednotlivých dní a měsíců. Jedná se o modelový průběh spotřeby u různých typů odběratelů, který byl vytvořen na základě skutečně prováděných měření u velkého množství zákazníků. Typové diagramy dodávky tak vyjadřují průběh spotřeby v čase. Typickým příkladem je promítnutí zvýšené spotřeby v zimních měsících.

 • U

Užitečná energie

Energie, která se skutečně využije po konečné přeměně energie ve spotřebiči.

 • V

Vedení

Obecně označuje vodivé spojení pro přenos elektrické energie. Z technického hlediska označuje pojem vedení určité uspořádání vodičů izolačních materiálů a konstrukcí pro přenos elektrické energie mezi dvěma body (uzly) elektrické sítě. Z hlediska uložení se vedení dělí na venkovní vedení, jehož vodiče jsou vedeny nad zemí pomocí izolátorů a vhodných podpěrných konstrukcí (sloupů, stožárů) a kabelová vedení vedená obvykle pod zemí.

Virtuální elektrárna

Z nařízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je ČEZ povinen umožnit v letech 2006 a 2007 nezávislým subjektům přístup k výrobní kapacitě elektřiny ve výši 400 MW (se snížením na 240 MW v letních měsících). K tomu slouží právě aukce elektřiny ve virtuální elektrárně a ČEZ je oprávněn stanovit minimální nákladovou vyvolávací cenu.

Vodič

Tento pojem se používá v elektrotechnice ve dvou významech. Jednak označuje vodivý materiál tj. látku s velkou hustotou nosičů elektrických nábojů. Dobrými vodiči jsou kovy, z  nichž se v elektrotechnice nejčastěji využívá měď a hliník.

Jednak označuje drát (lano) vedení nebo zařízení sloužící k vodivému spojení a tím k přenosu elektřiny.

Vodivost

Veličina vyjadřující schopnost tělesa (nebo látky) vést elektrický proud. Jednotkou vodivosti je Siemens , který je definován jako převrácená hodnota ohmu a je takovou vodivostí, na které proud 1A vyvolá úbytek napětí 1V.

Volt

Volt je jednotkou elektrického napětí, resp. elektrického potenciálu. Jeden volt je napětí na takovém vodiči, kterým protéká jeden ampér, přičemž se na vodiči rozptyluje jeden watt tepelného výkonu. Jednotka byla pojmenována podle italského fyzika Alessandra Volty, vynálezce elektrického článku .V praxi se velmi často používají násobky a díly této jednotky, např.: kilovolt (kV), megavolt (MV)

Všeobecné obchodní podmínky

Obsahují: dodací podmínky, přerušení a ukončení dodávek elektřiny, vyúčtování, stanovení ceny, platební podmínky, reklamace, doručování, společná a závěrečná ustanovení.

Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí káždé smlouvy o dodávce elektrické energie.Zároveň jsou samostatně k dispozici na kontaktních místech, nebo internetové prezentaci www.cez.cz

 • W

Watt

Watt (W) je hlavní jednotkou výkonu.1 watt je výkon, při němž se vykoná práce 1 joulu za 1 sekundu.Jednotka je pojmenována podle skotského inženýra Jamese Watta. V praxi se často užívají násobky jednotky – kilowatt (kW), megawatt (MW), gigawatt (GW).

 • Z

Zákaznická linka

Je specializované kontaktní pracoviště pro řešení telefonických dotazu, žádostí, reklamací, stížností.Zákaznická linka umožňuje odběratelum vyřídit například: změnu výše záloh, změnu platebního styku, nahlášení odečtu, ukončení odběru, změnu kontaktních údaju, apod. Zákaznická linka je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na kotaktní lince 800 810 820 . Písemné dotazy na kontaktní pracviště je možné zasílat elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře Napište nám nebo poštou na: ČEZ Prodej, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň

Zákaznické centrum

Poskytuje kompletní služby zákazníkům Skupiny ČEZ, jako jsou například : vyřizování dotazů, žádostí, reklamací, stížností, změny výše záloh, platebního styku, nahlášení odečtu, ukončení odběru, změny kontaktních údajů, apod. Aktuální informace o zákaznických centrech naleznete na www.cez.cz

Zbytkový výkon reaktoru

Výkon reaktoru po odstavení, způsobený zpožděnými neutrony a radioaktivním rozpadem štěpných produktů. Reaktor je tedy nutno chladit i po odstavení. Zbytkové teplo je v prvních sekundách po odstavení ještě asi 5 % nominálního tepelného výkonu, potom však rychle klesá.

Zelená energie

Zelená energie je energie vyrobená z obnovitelných zdrojů – vody, větru, slunce nebo biomasy.Zelenou energii si můžete objednat v rámci všech produktových řad. Cena silové elektřiny je zvýšena o 100 Kč bez DPH za 1 MWh (tj. o 10 haléřů za 1 kWh), a to jak ve vysokém (VT), tak nízkém tarifu (NT). Získané prostředky jsou určeny na další financování neziskových projektů spojených s využíváním obnovitelných zdrojů.

Zirkaloy

Slitina zirkonia s vhodnými mechanickými vlastnostmi a nízkou absorpcí neutronů pro výrobu pokrytí palivových proutků (v nich jsou obsaženy tablety dioxidu uranu)

Zkrat

Zkrat je vzájemné vodivé spojení různých fází v daném místě.elektrizační soustavy bez spojení se zemí nebo současně se spojením se zemí. Může se jednat o náhodné nebo úmyslné spojení přes zanedbatelný odpor nebo impedanci dvou nebo více bodů obvodu, které mají při normálním provozu různá napětí.

Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

stěhujeme se

Vážení zákazníci,

 

institut Ombudsmana ČEZ od 1. července 2020 změní své pracoviště. Nově nás od uvedeného data najdete na adrese Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4.

 

Věřím, že i v nových prostorách Vám já a můj tým budeme k dispozici k Vaší plné spokojenosti.

 

S úctou

 

Josef Sedlák
Ombudsman ČEZ