Podmínky užití produktové řady eTARIF FIX

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, v délce 24 měsíců ode dne její účinnosti. Zákazník je oprávněn bezplatně využívat asistenční službu Obchodníka „ČEZ ASISTENT“, a to dle podmínek užití této asistenční služby.

Po dobu užití Produktové řady eTARIF FIX se neaplikují příslušná ustanovení VOPDP, týkající se změny produktové řady Zákazníkem a Zákazník není oprávněn změnit produktovou řadu eTARIF FIX za jinou produktovou řadu Obchodníka po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.

Při změně produktové řady na eTARIF FIX Obchodník a Zákazník sjednávají změnu délky trvání Smlouvy, a to na dobu určitou v délce 24 měsíců ode dne uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě na užití produktové řady eTARIF FIX mezi Obchodníkem a Zákazníkem. Tato změna se sjednává pro všechna odběrná místa na komoditě elektřina Zákazníka.

Účastnící Smlouvy sjednávají, že při každém opětovném prodloužení Smlouvy dojde ke stanovení nové ceny silové elektřiny, a to dle ceníku produktové řady eTARIF FIX, platným ke dni kdy dojde k opětovnému prodloužení Smlouvy.

Po dobu užití Produktové řady eTARIF FIX je Zákazník povinen sjednat si užívání aplikace ČEZ ON-LINE ČEZ Prodej, s. r. o., a řídit se jejími podmínkami.

Zákazník je povinen sjednat si užívání elektronické fakturace (ELFA) ve formě a za podmínek stanovených ČEZ Prodej, s. r. o.

Po dobu užití Produktové řady eTARIF FIX nebude ČEZ Prodej, s. r. o., zasílat Zákazníkovi předpisy záloh, daňové doklady (faktury) v papírové podobě, a proto se nebudou aplikovat ta ustanovení Všeobecných obchodních podmínek (VOPD) a Smlouvy, ustanovující tuto povinnost ČEZ Prodej, s. r. o., vůči zákazníkovi. ČEZ Prodej, s. r. o., splní tuto povinnost vyvěšením v aplikaci ČEZ ON-LINE či jiným, mezi ČEZ Prodej, s. r. o., a Zákazníkem sjednaným, způsobem.

Po dobu užití Produktové řady eTARIF FIX je povinností zákazníka mít sjednáno přímé inkaso ze svého bankovního účtu ve prospěch bankovního účtu ČEZ Prodej, s. r. o., či SIPO u provozovatele poštovních služeb (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva).

ČEZ Prodej, s. r. o., se zavazuje po dobu užití Produktové řady eTARIF FIX případný přeplatek vrátit pouze na bankovní účet Zákazníka, nikoliv poštovní poukázkou.