Uchovávání osobních údajů

Při nakládání s vašimi osobními údaji pro konkrétní účely respektujeme pravidla datové minimalizace. To znamená, že o vás shromažďujeme jen takové údaje, které ke konkrétnímu účelu nezbytně potřebujeme. Současně si nastavujeme striktní vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že tyto vaše údaje neuchováváme déle, než jsme oprávněni.

Naše společnost uchovává vaše osobní údaje jako uchazeče o zaměstnání po dobu 6 měsíců od doručení vaší odpovědi na nabídku konkrétní pracovní pozice. Pokud jste udělili naší společnosti souhlas za účelem nabídky jiné vhodné pracovní pozice, uchováváme vaše osobní údaje po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen, nejdéle však po dobu 3 roků.

Pokud jste naší společnosti poskytl vaše osobní údaje jako zájemce o odbornou praxi nebo stáž, jsou tyto údaje za účelem posouzení a rozhodnutí o vašem zájmu uchovávány po dobu šesti měsíců od doručení vašeho zájmu o konkrétní odbornou praxi nebo stáž. Pokud jste udělili naší společnosti souhlas za účelem nabídky jiné vhodné odborné praxe nebo stáže, uchováváme vaše osobní údaje za tímto účelem po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen, nejdéle však po dobu 3 roků.

Pokud jste naší společnosti poskytl vaše osobní údaje v souvislosti s provedením psychologické diagnostiky, jsou tyto osobní údaje uchovávány po dobu 5 let, pokud relevantní právní předpis nestanoví dobu delší.

Pokud došlo k realizaci vaší odborné praxe nebo stáže, případně poskytování stipendia, uchovává naše společnost vaše osobní údaje po dobu trvání této odborné praxe nebo stáže, případně smlouvy o poskytování stipendia za účelem výkonu práv a povinností z nich plynoucích. Po jejich skončení naše společnost uchovává osobní údaje k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, řešení sporů a právní vymáhání oprávněných nároků. Mezi tyto důvody patří zejména naše povinnost dokladování výdajů souvisejících s výpočtem a odvodem daní, vyplývající z daňových právních předpisů.  V takovém případě uchováváme vaše údaje po dobu 10 let od konce zdaňovacího období.