Osobní údaje, které zpracováváme

Základní údaje
  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, případně číslo průkazu totožnosti anebo rodné číslo (pro přípravu pracovněprávní dokumentace úspěšných uchazečů o zaměstnání)
  • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa,

V naší společnosti shromažďujeme a zpracováváme pouze osobní údaje, nezbytné k posouzení a rozhodnutí o vhodnosti obsazení nabízené pracovní pozice vaší osobou, případně nabídnutí jiné pracovní pozice. V případě zájmu o výkon odborné praxe nebo stáže v průběhu studia, případně využití stipendijního programu, tyto údaje používáme k  posouzení a rozhodnutí o vhodnosti takové nabídky právě vám.  Takto získané osobní údaje používáme rovněž pro přípravu smlouvy a dalších dokumentů, souvisejících s uzavřením pracovněprávního vztahu nebo smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti, dokumentů souvisejících s vaší odbornou praxí, stáží, případně s uzavřením smlouvy o poskytování stipendia.

V případě vašeho zájmu o zaměstnání od vás nepožadujeme žádné zvláštní (citlivé) osobní údaje, které podle legislativy nelze od uchazečů o práci vyžadovat, pokud nám takovou povinnost pro některé pracovní pozice nebo funkce nestanoví zvláštní právní předpis, nebo není-li tento údaj nezbytný k zajištění ochrany našich oprávněných zájmů. Totéž se týká vašeho případného zájmu o výkon odborné praxe nebo stáže a využití stipendijního programu.

Nejste povinni nám veškeré dále uvedené osobní údaje poskytnout. Vždy vás budeme v konkrétních situacích informovat, které vaše osobní údaje jsou pro vyhodnocení vašeho zájmu o zaměstnání, resp. odbornou praxi nebo stáž, smlouvu o poskytování stipendia nebo uzavření pracovněprávního vztahu nebo smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti nezbytné. Vaše případné odmítnutí může vést k situaci, že naše možnosti posoudit vás jako vhodného uchazeče resp. zájemce mohou být v takovém případě omezené.

Pro uvedené potřeby jsou zpracovávány např. tyto kategorie osobních údajů:

  • Základní údaje
  • Další údaje