Osobní údaje, které zpracováváme

Osobní údaje, které zpracováváme

Shromažďujeme a zpracováváme především osobní údaje vás jako uživatelů našich služeb a našich obchodních partnerů, včetně možných budoucích zákazníků a obchodních partnerů, kteří se o naše služby nebo obchodní spolupráci s námi zajímají, nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Podle konkrétní situace zpracováváme také údaje o zástupcích právnických osob, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců.

Shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, ke splnění našich právních povinností a případně k zajištění ochrany našich oprávněných zájmů. Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat služby, o které máte zájem, tj. údaje nezbytné pro naši korektní vzájemnou obchodní spolupráci.

Naše společnost zpracovává především tyto kategorie osobních údajů:

Základní údaje

V naší společnosti považujeme za základní údaje zejména tyto:

  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti, rodné číslo nebo IČO;
  • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;

Další údaje

Zpracováváme také údaje, které úzce souvisí se způsobem, jakým využíváte naše produkty a služby, nebo údaje, které nám v průběhu využívání služeb sdělujete nebo jinak vytváříte. Případně údaje, které vyplývají z povahy naší obchodní spolupráce. Za takové další údaje považujeme zejména:

  • číslo bankovního účtu, údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu, podpis, informace získané na základě odečtu měřicích zařízení, provozní a lokalizační údaje, cookies a další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu.

Zajímáte se o náš produkt nebo službu

Pokud se zajímáte o náš produkt nebo službu, předáváte nám základní údaje popř. další údaje nezbytné k tomu, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, případně posoudit, zda a jaký produkt či službu vám můžeme nabídnout.

Užíváte náš produkt nebo službu

Jako správce zpracováváme vaše údaje, které jste nám předali v souvislosti s návrhem na uzavření smlouvy na vámi zvolený produkt nebo službu a údaje, které jsme vám přiřadili pro snadnější identifikaci vašich údajů v informačních systémech (např. zákaznické číslo apod.) Zpracováváme i údaje, které jsme o vás získali v rámci plnění smlouvy.

Komunikujete s námi

Vaše osobní údaje získáváme také v průběhu vaší komunikace s námi. Není rozdíl mezi tím, zda s námi komunikujete elektronicky, poštou, telefonicky, při osobní návštěvě, nebo třeba prostřednictvím datové schránky. Pokud se takto získané osobní údaje týkají námi poskytovaného produktu nebo služby, je správcem takto poskytnutých údajů naše společnost.

Pokud jsou v našich objektech pořizovány záznamy z kamer, vaše případné osobní údaje spravuje společnost ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, IČO: 45274649, která tyto kamerové systémy provozuje. Bližší informace jsou součástí informačního memoranda společnosti ČEZ, a.s., zde. Při užívání našich internetových stránek a aplikací vaše údaje může zpracovávat společnost, která je označená v příslušné části elektronického kanálu (např. zápatí webové stránky) jako jeho provozovatel nebo jako poskytovatel služby.

Jednáte s jinou společností, než které se vaše jednání týká

Snažíme se vám přístup k našim produktům co nejvíc usnadnit, proto vám nabízíme u některých produktů možnost sjednat si je, případně obsluhovat a zpracovávat je a komunikovat o nich i prostřednictvím jiných společností, než je naše společnost. Jedná se o případy, kdy např. uzavíráte smlouvu s námi prostřednictvím našich externích partnerů. V takovém případě část vašich údajů, zejména základní údaje nezbytné pro vaši identifikaci a autentizaci, zpracovává také společnost, se kterou jednáte.