Účely používání osobních údajů

Výzkum pro vývoj produktů a služeb a zákaznické spokojenosti

K výzkumu úspěšnosti našich produktů a služeb používáme údaje o produktech a službách a profilové údaje, abychom prostřednictvím analýzy situace na trhu mohli zlepšovat a inovovat tyto produkty a služby. K výzkumu zákaznické spokojenosti zpracováváme osobní údaje, které nám umožní zjistit, jak jste s produktem, službou a obsluhou spokojeni.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • pro plnění vaší smlouvy
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Naši zaměstnanci zpracovávají vaše osobní údaje při plnění interních povinností nastavených v rámci naší společnosti. Například pro jednotlivé obchodní případy máme nastaven ucelený schvalovací a reportovací systém. Vaše základní údaje, profilové údaje a údaje o produktech a službách jsou používány pro účely plánování, anebo vyhodnocování větší efektivity. Pro tyto účely jsou data agregována (shrnuta z velkého počtu jednotlivých údajů do celkové sumy) a výsledkem je souhrnné číslo, bez přímé vazby na konkrétní osobu. Na základě právních předpisů vypracováváme také různé výkazy.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Při zavádění nového softwaru se v některých případech nelze obejít bez jeho účinného testování na datech našich zákazníků. Údaje o vás, které jsou uložené v příslušném softwaru, proto v nezbytných případech, kdy nejsou dostatečná testovací data, využíváme k testování softwaru, softwarových změn a případně souvisejícímu školení našich zaměstnanců. Přitom upřednostňujeme, aby se k testování s pomocí dat našich zákazníků využívala časově neaktuální data. Pokud pro účely testování softwaru je nezbytné použít vaše osobní údaje, jsou náležitě zabezpečeny před jejich případným zneužitím.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Pokud jsme vývojem situace v našich vzájemných vztazích nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení, které se týká vaší osoby, použijeme v nezbytném rozsahu vaše základní údaje, údaje o produktech a službách, údaje o našem smluvním vztahu, údaje z naší komunikace, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Pro tyto účely chráníme jak život a zdraví osob, fyzický majetek, např. umístněním kamer v našich kontaktních místech, i samotné údaje. Kamerové systémy jsou instalovány za účelem ochrany osob a majetku před protiprávním jednáním, především v rámci prevence a objasňování protiprávního jednání osob v objektech využívaných naší společností. Tuto činnost v rámci Koncernu ČEZ provozuje společnost ČEZ, a.s. a bližší informace k ní jsou k dispozici na webové stránce zde. Záznamy z kamer jsou zpracovávány v souladu s účelem jejich pořízení a podle přísných pravidel k zajištění ochrany i vašich údajů. Zpracování vašich údajů nám napomáhá v prevenci kybernetických rizik.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Shromažďujeme a zpracováváme vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další právní předpisy upravující účetnictví a daně a z důvodu povinných hlášení regulačním orgánům.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů

Náležitá odborná péče při výkonu naší činnosti zahrnuje i kontrolu a preventivní opatření. Jedná se o činnosti prevence, odhalování, vyšetřování a další plnění požadovaných kroků pro šetření podezření z případného podvodu. Využíváme váš datový profil z procesu profilování pro předcházení a odhalování možného podvodného jednání.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

K řízení rizik vztahujících se k vaší schopnosti hradit své závazky ze smluv se rozhodujeme na základě profilování. Vaše profilové údaje využíváme k vytvoření individuálního profilu a k posouzení rizika, např. zda budete schopni dostát svým závazkům. Abychom vám mohli poskytnout naše služby, musíme postupovat obezřetně, a proto na základě vnitřních kritérií hodnotíme rizikovost sjednání určitého produktu nebo služby s pomocí vašich údajů.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Po dobu trvání smluvního vztahu vám v rámci marketingových činností zasíláme obchodní sdělení týkající se produktů a služeb naší společnosti, některých dalších společností Koncernu ČEZ i našich obchodních partnerů různými formami, včetně využití poštovní korespondence, telefonu, SMS, e-mailu, internetu, a také klientských portálů, mobilních aplikací a sociálních sítí. Zpracováním za účelem marketingu rozumíme poznání vašich preferencí a nabídky produktů a služeb pro vás. Pro tento účel využíváme seskupování a hodnocení základních údajů, údajů o produktech a službách a profilových údajů, včetně profilování i automatickými prostředky. Na základě výsledků těchto analýz dokážeme nalézt produkty a služby resp. podmínky jejich poskytování, které se nám jeví jako nejvíce vyhovující vašim potřebám. Tyto činnosti mají napomoci, abychom vás neobtěžovali s nabídkami, které jsou pro vás zjevně nevhodné. Zpracování pro účely přímého marketingu však lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu (např. zasílání e-mailů a SMS zákazníkům a obchodním partnerům). Využíváme i nové formy marketingu. V rámci nich používáme vaše základní údaje, údaje z naší komunikace a elektronické interakce, abychom vás zajímavou formou informovali o našich produktech a službách.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • na základě vašeho souhlasu, pokud je takový souhlas nezbytný, anebo
 • pro přípravu a plnění vaší smlouvy
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Abychom poskytovali služby, které jsou pro vás, naše zákazníky relevantní, případně abychom dokázali co nejlépe nastavit parametry vaší smlouvy, potřebujeme provádět analýzy vašich základních údajů a údajů o produktech a službách, včetně jejich profilování, a to již před uzavřením smlouvy. Analýzy také využíváme pro marketingové účely, např. pro rozhodnutí, s jakou nabídkou produktů nebo služeb vás oslovíme.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • pro plnění vaší smlouvy
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů