Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2005

(dle §23, odst. 2, písm. k), bod 2 energetického zákona 428/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ. V uplynulém desetiletí se výrazně snížil emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s. vyrovnala nejen s požadavky zákona o ovzduší z roku 1991, ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie. Změřené hodnoty emisí, imisí a vypočtené podíly uhelných elektráren na znečištění ovzduší v jejich okolí a množství radioaktivního odpadu vyprodukovaného při výrobě elektřiny jsou od konce roku 2003 přístupné prostřednictvím internetových stránek ČEZ, a. s.

Hodnoty emisí za loňský rok jsou uvedeny v následující tabulce:

  • CO2  32 759 861 t/rok (meziroční pokles o 6,7%)
  • NOx 59 437,52 t/rok (meziroční pokles o 3,2%)

Hodnoty jaderného odpadu za loňský rok jsou uvedeny v následující tabulce:

Palivo

  • Předáno SÚRAO   0 tun
  • Produkce paliva  77,3 tun

Pevné a zpevněné RaO

  • Předáno SÚRAO  295,726 tun
  • Produkce   318,573 tun