Podíl zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v roce 2005

(dle §23, odst. 2, písm. k), bod 2 energetického zákona 428/2000 Sb.)

V celkové skladbě vlastních zdrojů použitých pro výrobu elektřiny zaujímají největší podíl uhelné elektrárny. Druhou dominantní část tvoří elektřina vyrobená v jaderných elektrárnách. Elektřina z vlastních obnovitelných zdrojů (OZE) výrobce ČEZ, a. s. tvoří téměř 2,5% celkové vyrobené elektřiny. Mezi obnovitelné zdroje však nepatří přečerpávací elektrárny, ve kterých se produkuje cca 1% vyrobené elektřiny ČEZ, a. s.. Jednotlivé druhy OZE a jejich podíly na celkovém „palivovém“ mixu jsou v následující tabulce.

Uhelné elektrárny 54,90%
Jaderné elektrárny 41,58%
Vodní elektrárny (pouze přečerpávací provoz) 1,09%
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů  2,44%
z toho:   
  Vodní elektrárny (bez přečerpávácího provozu) 2,24%
  Biomasa (spoluspalování s uhlím) 0,19%
  Větrné elektrárny 0,00077%
  Fotovoltaika 0,00001%