Užitečné záření

Užitečné zářeníOdborně velmi kvalitně, přitom srozumitelně, zpracovaný text seznamuje čtenáře s využíváním ionizujícího záření a radionuklidů mimo oblast energetiky.

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány  praktické aplikaci záření v mnoha vědních oborech i v  řadě oblastí lidské činnosti: medicíně, zemědělství,  potravinářství, šlechtitelství, ekologii,  vodohospodářství, geologii, archeologii apod.  Úvodní část definuje základní pojmy a veličiny, jako  jsou aktivita, poločas rozpadu, nuklid, ionizující  záření, dávka apod., dále se dozvíte se o způsobech měření  radioaktivity a o používaných detektorech a dozimetrech. Doprovázeno názornými ilustracemi a fotografiemi. Rozsah: 28 stran formátu A4.  Nabízí široké uplatnění v hodinách  chemie, biologie, dějepisu, fyziky.

Ke stažení ZDE (pozn. velikost 52,9 MB)