Výběrová řízení

Pravidla chování

Dokumenty k pravidlům chování na jednotlivých elektrárnách nyní naleznete v samostatné sekci Pravidla chování: http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/pro-dodavatele/pravidla-chovani.html.

 

Veřejné zakázky/ Public procurement

Společnost ČEZ, a. s., zde zveřejňuje nadlimitní zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, které byly publikovány na stránkách věstníku veřejných zakázek http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

CEZ a. s., publishes above-the-threshold contracts according to Public Procurement Act No. 137/2006 Coll. of the Czech Republic which were published on the web pages of the public procurement journal http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

V souvislosti se změnou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách platnou od 1.4.2012 mají nyní zadavatelé povinnost uveřejňovat informace a dokumenty prostřednictvím Profilu zadavatele*.

*Profilem zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Odkaz na Profil zadavatele ČEZ, a. s. naleznete ZDE.

In connection with change of the amendment of the Public Procurement Act No. 137/2006 Coll. on public procurement applicable from 1.4.2012 the authorities now have a duty to publish information and documents via the tender Profil authority * .

* The profile authority is an electronic instrument through which the contracting authority under the Actpublishes information and documents related to their public procurement in a way that allows unlimited and direct remote access, and whose Internet address is published in the Journal of contracts.

Link to profile authority of ČEZ, a. s. can be found HERE.

Pro detailní zobrazení veřejných zakázek zvolte výše uvedený odkaz na informační systém.
For detail view of public procurement, select the linkfor information system above.

Průzkum trhu

Společnost ČEZ, a. s. uveřejňuje na stránkách www.cez.cz některé významné připravované záměry projektů na budoucí realizaci zakázek za účelem hledání technických řešení, příp. stanovení předpokládaných hodnot zakázek, s možností zapojení potencionálních dodavatelů do přípravy a hledání technického řešení již ve fázi tvorby Záměrů projektů, respektive Podnikatelských záměrů. Tyto aktivity jsou označovány jako Průzkum trhu. Aktuální přehled těchto zakázek je možné nalézt na dodavatelském portále - záložka Soutěže.

Market Research

ČEZ, a. s. publishes on the website www.cez.cz some significant upcoming project plansfor future implementation of public procurement tenders in order to find technical solutions with the possibilityof engagement of potential suppliersin the preparation and technical solutions finding as early as in the stage of creating the conceptor rather business plans. These activitiesare referred to as Market Research. Current overview of these contracts can be found on the supplier portal - Bookmark RFxs.

Neveřejné zakázky

Jedná se o zakázky podlimitní, tj. ty, které nedosahují limitů pro veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Tento odkaz slouží pouze jako přístup k poptávkové dokumentaci pro dodavatele, kteří byli písemně obesláni poptávkou k podání nabídky na podlimitní zakázku. Pro přístup k dokumentům poptávky je nutná registrace. Touto registrací získáte přístupová práva pro náhled či případné stažení dokumentace k výběrovému řízení, na které jste byli poptáni.

Tato registrace se provádí přes dodavatelský portál, který přináší řadu výhod spojených s elektronickou komunikací, správou vlastních dat, online podáváním nabídek k výběrovým řízením atd. Registrovat se můžete již nyní.

V případě problému s náhledem na dokumentaci, nás kontaktujte na e-mailové adrese nakup {zavináč} cez {tečka} cz. Děkujeme

Non-public Tenders

These are sub-limittenders, i.e. those that are below the limits for public procurement tenders pursuant to Act No. 137/2006 Coll., On Public Procurement Tenders, as amended.

This link is usedonly as an approach to demand documentationfor contractors who have been summoned in writing to submit bids for sub-limit tenders. To access the demand documents the registration is necessary. By registering you get the access to view ordownload anytender documentation, to which you have been requested.

This registration must be done via the supplier portal, which brings a numerous benefits associated with electronic communications, managing your own data, online tendering, etc. You can register now.

In case of any problems to view the documentation, please contact us by e-mail: nakup {zavináč} cez {tečka} cz. Thank you

Nákupní standardy

Průběžně aktualizovaný seznam rámcových smluv na vytypované komodity uzavřených dle zákona o veřejných zakázkách nalezente ZDE.

Technické standardy

Technickou specifikace olejů používanou v ČEZ, a. s. naleznete ZDE.

Technickou specifikaci vybraných materiálů těsnění používanou v ČEZ, a. s. naleznete ZDE.