Energetické zákony v novém

Novela zákona hospodaření je vyvolána především z důvodu povinnosti ČR transponovat směrnici o energetické účinnosti. Jedná se o novelizační zákon č. 103/2015 Sb. s účinností od 1. července 2015. U energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích se pak jedná o novely vyvolané víc aspekty, avšak i jim vévodí nutnost harmonizace české právní úpravy s právem EU.

 Důvody novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích jsou především transpozice a implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, nařízení 1227/2011 o transparentnosti a integritě velkoobchodního trhu s energií (REMIT), nařízení 347/2013, které se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů, úprava na základě notifikace systému podpory obnovitelných zdrojů energie, sesouladění s novým občanským zákoníkem a zákon o obchodních korporacích a reakce na skutečný vývoj trhu s elektřinou a s plynem a rozvoj teplárenství v ČR.

Novela č. 135/2015 Sb. tak má od 1. ledna 2016  přinést vyšší ochranu spotřebitele v energetice, vyšší ochranu vlastnických práv ve vztahu na podnikatele v energetice, možnost připojení výrobny do 10 kW výkonu bez nutnosti vlastnit licenci, pokud nebude výrobce elektřinu prodávat (snížení administrativy a zlepšení dostupnosti pro obyvatele), zlepšení dostupnosti informací pro podporu zvyšování energetické účinnosti, vyšší transparentnost procesu regulace v energetických odvětvích, zlepšení podmínek pro zkušební a ověřovací provozy energetických zařízení a prodloužení délky platnosti licencí a snížení administrativních nároků pro podnikatele v energetice při registraci nových zařízení, která rozšiřují stávající rozsah licencovaných zařízení.

V souvislosti s novelou energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energií došlo v roce 2015 také k novele nebo vydání zcela nových prováděcích předpisů k těmto zákonům, též účinných převážně od 1. ledna 2016.   

Zklidnění nepřinese ani rok 2016, na který je již teď  je podle Plánu legislativních prací vlády ČR plánována další novela energetického zákona zaměřená především na problematiku správního trestáni a cenové regulace.