Návrh revize směrnice o jaderné bezpečnosti

Směrnice o jaderné bezpečnosti

Dne 14. srpna 2014 vstupuje v platnost po fukušimské havárii novelizovaná směrnice Rady 2014/87/EURATOM ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení.

Evropská komise v říjnu 2013 navrhla v COM(2013) 715 posílit existující principy a nastavit nové obecné cíle a požadavky pro jadernou bezpečnost, které by se týkaly specifických technických prvků v celém životním cyklu jaderných elektráren. Evropský parlament ve svém stanovisku ze dne 2. dubna 2014 (A7-0252/2014) požadoval novelu, která povede k významným zlepšením a zohlední probíhající mezinárodní činnost. Jednání na Radě probíhala na základě poučení ze zátěžových testů a mezinárodního hodnocení fukušimské havárie, dne 11. června 2014 došlo ke shodě nad kompromisním zněním ve výboru Coreper (STATEMENT/14/188).

Zásadní novinkou je povinnost vykonávat vzájemná hodnocení (peer reviews), a to na koordinovaném základě od roku 2017 a poté nejméně každých šest let (čl. 8 e). Všechny členské státy mají možnost se hodnocení účastnit, Evropská komise jako pozorovatel. Členské státy mají skrze svého národního regulátora na základě zkušenosti ENSREG a WENRA definovat každých šest let metodologii, pravidla a časový rámec pro vzájemná hodnocení specifické technické části jaderné bezpečnosti (bod 24 odůvodnění směrnice). Další povinností je systematické a pravidelné sebehodnocení jaderné bezpečnosti provozovatelem za dozoru regulátora, nejméně každých deset let tak, aby byl zajištěn soulad s vývojem mezinárodních standardů a bylo řešeno stárnutí částí  (čl. 8 c) bod b). Členské státy musí nejméně každých deset let uspořádat periodické sebehodnocení svých národních rámců a pozvat mezinárodní hodnotitele relevantních segmentů. Výsledky musejí být reportovány členským státům a Komisi (čl. 8 e) odst. 1). Směrnice podává pokyny pro havarijní připravenost a odezvu na mimořádné situace v areálu jaderného zařízení (čl. 8d). Na podzim 2014 Komise plánuje vydat sdělení k havarijní připravenosti a odezvě na mimořádné situace mimo areál jaderného zařízení.

V České republice se požadavky obsažené v novele směrnice stanou součástí nově připravovaného atomového zákona.