Návrh nařízení k systému řízení Energetické unie

a) Lineární trajektorie pro plnění cílů

Návrh stanovuje linearitu trajektorií. Pro obnovitelné zdroje i energetickou účinnost by však měly být umožněny i jiné, než lineární trajektorie. Není jasné, zda budou nové cíle navazovat na staré stanovené cíle, nebo na reálně dosažené hodnoty (v OZE bude v roce 2020 cca 15,3 %, oproti cíli 13 %).

b) Regionální spolupráce

Čl. 11 nespecifikuje regionální spolupráci při přípravě a implementaci plánů. Pouze státům určuje povinnost spolupracovat na regionální úrovni na základě identifikovaných příležitostí v národních plánech, přičemž je povinnost konzultovat sousední státy a jiné státy, které projeví zájem. Výsledky regionální spolupráce mají státy uvést v národních plánech, včetně způsobu zapracování komentářů. Pro regionální spolupráci je třeba vymezit jasná pravidla.

c) Finanční platforma pro obnovitelné zdroje

Čl. 27 uvádí jako alternativu při nenaplňování cíle OZE zavedení finanční platformy, avšak nestanovuje podmínky pro její fungování a příspěvky států. Jejich vydání ponechává pouze na delegované akty Komise. Pravidla by měla být uvedena přímo v nařízení vzhledem k tomu, že se příspěvek bude týkat plnění již od roku 2021. Základní parametry by neměly být ponechávány na delegované akty. Z pohledu ČR by bylo vhodnější stanovení národního cíle pro OZE a tedy odmítnutí unijní finanční platformy v případě neplnění národních příspěvků do celoevropského závazného cíle pro rok 2030.