Mise, vize a strategie

Stáhněte si
Koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.

 

Poslání a vize

Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti.

Vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.

Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice. Podpora hospodářského růstu a životní úrovně obyvatelstva jsou pro ni odpovědným úkolem v pravém slova smyslu. Skupina ČEZ si uvědomuje svůj závazek k odpovědnému chování. Formou daně z příjmů a na dividendách za více než 15 let existence odvedla energetická společnost ČEZ českému státu, svému největšímu akcionáři, více než 106 miliard korun, z toho na daních z příjmů 66 miliard korun. Ekonomické úspěchy Skupiny ČEZ současně budují zázemí celému podnikatelskému prostředí České republiky. Svým působením vytváří Skupina ČEZ více než 100 tisíc pracovních míst a od vzniku akciové společnosti ČEZ v roce 1992 v České republice investovala téměř 300 miliard korun, ze kterých měly prospěch domácí firmy a pochopitelně i jejich zaměstnanci.

Skupina ČEZ se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje nové technologie, odpovědné zacházení se zdroji, a při svém podnikání pokládá za prioritu bezpečnost zaměstnanců a provozovaných zařízení. Řídí se etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Spolupracuje a pečuje o své zaměstnance, kteří jsou ve všech regionech základním přínosem pro technickou firmu a zároveň součástí každodenního občanského života.

Předmět podnikání

 • Primární podnikatelskou činností je výroba, nákup, distribuce a prodej elektřiny.
 • Sekundární podnikatelské činnosti jsou výroba a prodej tepla, poskytování produktů a služeb pro zákazníky v oblasti energetiky i příbuzných odvětvích, těžba uhlí, zpracování vedlejších energetických produktů a prodej plynu.
 • Terciární podnikatelské činnosti slouží k efektivní podpoře primární a sekundární podnikatelské činnosti.

Strategické záměry

Při rozvoji Skupiny ČEZ se soustředíme na strategické záměry:

JE TemelínV oblasti výroby elektřiny a tepla

 • V rámci projektů podporujících dlouhodobé bezpečné využití jaderných elektráren vytvořit předpoklady pro jejich provozování po dobu 50 a více let.
 • V souladu se Státní energetickou koncepcí zodpovědně připravovat podmínky pro výstavbu nových jaderných bloků.
 • Realizovat po technické a právní stránce obnovu výrobní kapacity uhelných elektráren v souvislosti s dožíváním jejich technologických komponent formou výstavby nových uhelných bloků s vyšší účinností, popřípadě obnovou stávajících hnědouhelných bloků s ohledem na jejich profitabilitu a disponibilitu hnědého uhlí; k tomuto cíli optimalizovat provoz jednotlivých uhelných lomů Skupiny ČEZ.
 • Vytvářet předpoklady pro omezení dopadů, eventuálně získání dodatečných finančních efektů v oblasti obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů zvyšováním účinnosti výroby elektřiny v uhelných elektrárnách a optimalizací portfolia výrobních kapacit a účastí na projektech JI/CDM.
 • Zvyšovat podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve výrobních zařízeních Skupiny ČEZ (zejména spalováním biomasy, dále pak využitím vodní, větrné a sluneční energie).
 • Pokračovat v optimalizaci struktury výkonu elektráren - řízeným stárnutím, odstavením, výhodným nákupem nebo majetkovou účastí, eventuálně prodejem části nebo celých energetických děl.
 • Pokračovat v zvyšování provozní výkonnosti a flexibility výrobních zdrojů, například v oblasti zvyšování výkonového rozsahu uhelných bloků umožňující lépe reagovat na cenové výkyvy na komoditní burze, dále v oblasti úspor nákladů – s cílem zajistit efektivní provoz výrobních zdrojů.

ilustr. obr. - profil - officeV oblasti poskytování produktů a služeb koncovým zákazníkům

 • Naplňovat potřeby koncových zákazníků realizací efektivní obchodní a marketingové činnosti Skupiny na energetických a příbuzných trzích s cílem posílení role Skupiny ČEZ jako důvěryhodného a vyhledávaného partnera pro řešení potřeb zákazníků.
 • Vstupovat do nových oblastí podnikání mimo klasickou výrobu a distribuci elektřiny přímo nebo ve vhodných aliancích s jinými subjekty napříč hodnotovým řetězcem, s cílem vytvářet nové zdroje tvorby dlouhodobé hodnoty pro akcionáře.
 • Systematicky vyhledávat a využívat vhodné inovace – v oblasti technologií, nových produktů a služeb, podnikatelských modelů – soustředěné zejména na řešení potřeb koncového zákazníka.
 • Rozvíjet podnikavost a zákaznickou orientaci zaměstnanců Skupiny, za účelem zvyšování kvality služeb, přidané hodnoty a posílení pozice Skupiny ČEZ v rozvíjejících se segmentech

V oblasti distribuce elektřiny

 • Zajišťovat výstavbu, rozšiřování a obnovu distribučních sítí tak, aby byly připraveny na požadavky odběratelů a výrobců, plnily standardy regulace a legislativy včetně příslušných státních energetických koncepcí.
 • Zavádět do praxe technologie výstavby a konfigurace sítí nové generace, tzv. „smart grids“, tam kde je to ekonomicky smysluplné.
 • Provádět veškeré investiční i provozní činnosti efektivně, aby výsledkem bylo dosažení požadované úrovně služeb za vynaložení minimálních prostředků.
 • Přispívat aktivní komunikací s regulátorem k nastavení pravidel trhu a regulatorního prostředí tak, aby reflektovaly potřeby uživatelů sítí, byly motivační pro provozovatele sítí a zajišťovaly přiměřenou návratnost investičních prostředků.

V oblasti transformace Skupiny ČEZ

 • Zajistit transparentní prostředí na všech úrovních řízení a kvalitní komunikací vytvořit podmínky k udržení dlouhodobé prosperity všech členů Skupiny ČEZ.
 • Pokračovat ve vyčleňování (outsourcingu) činností, kde to bude z dlouhodobého hlediska efektivní.
 • Průběžně zlepšovat mediální obraz Skupiny ČEZ jako spolehlivého partnera a odpovědného subjektu, účinně využívajícího kapacity k prospěchu nejen svých akcionářů a zaměstnanců, ale i zákazníků a celé společnosti.

eprV oblasti akvizic a divestic

 • Sledovat vývoj elektroenergetiky ve středoevropském regionu s cílem optimalizovat  vlastnické podíly v energetických společnostech formou jejich nákupu či prodeje.
 • Získávat vlastnické podíly ve společnostech, které mají významný potenciál pro růst v rozvíjejících se segmentech energetiky, a to přímo nebo přes technologické inkubátory, fondy či výzkumné organizace, a tím podporovat inovativní přístupy v nabídce služeb zákazníkům.
 • Akvizice v oblasti výroby elektřiny zaměřit na zdroje s nízkými emisemi skleníkových plynů, zejména CO2.
 • Akvizicemi podílů ve společnostech a projektech nabízejících efektivní výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů usilovat o zvýšení podílu tohoto typu výroby elektřiny (zejména z vody, větru a biomasy).
 • Vyhodnotit a realizovat prodej aktiv, která do budoucna nezvyšují hodnotu Skupiny ČEZ.

 

Vybrané strategické priority

Nový jaderný zdroj

Vzhledem k nárůstu nejistot na energetických trzích, poklesu velkoobchodních cen a potvrzení Vlády ČR, že neposkytne žádnou záruku na výstavbu nových jaderných zdrojů, rozhodlo 10. 4. 2014 představenstvo společnosti ČEZ o ukončení zadávacího řízení na dostavbu 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín.

Od roku 2009, kdy bylo zadávací řízení zahájeno, prošel evropský energetický sektor turbulentním vývojem. Cena silové elektřiny výrazně poklesla, cena emisních povolenek se také propadla. Zatímco na počátku byl projekt plně ekonomicky návratný, v současné době jsou ohroženy investice do zdrojů elektrické energie, které nejsou podporovány státem.

Neznamená to však, že by Skupina ČEZ končila s výstavbou jaderných zdrojů. Riziko, že Česká republika nebude do dvaceti let schopná pokrýt svoji spotřebu energie, je stále významné. Plány do budoucna se navíc budou muset přizpůsobit změnám, které se připravují v Bruselu. Úzká spolupráce se státem bude i nadále zapotřebí.

Bezpečnost - EDUDlouhodobý provoz JE Dukovany

Zajištění dlouhodobého provozu jaderné elektrárny Dukovany je jednou ze strategických iniciativ Skupiny ČEZ. Cílem je prodloužení životnosti elektrárny minimálně do roku 2025 při zajištění požadované bezpečnosti a návratnosti.

Soubor aktivit a opatření po havárii v japonské jaderné elektrárně Fukušima jsou, stejně jako opatření z Periodického hodnocení bezpečnosti, akce projektu prodloužení životnosti jaderné elektrárny Dukovany (LTO EDU) a opatření pro eliminaci identifikovaných rizik, zahrnuty do programu zvyšování bezpečnosti elektráren Dukovany a Temelín.

Konsolidace zahraničí

Mezi strategické programy patří také snížení expozice v zahraničí na neperspektivních trzích a cílení na země s vyšší politickou a ekonomickou stabilitou. Vyžaduje to mj. optimalizovat kapitálovou strukturu jednotlivých společností.

Obnovitelné zdroje

V oblasti obnovitelných zdrojů energie byl krátkodobý cíl zúžen pouze na výstavbu nejefektivnější části portfolia a optimalizaci prostřednictvím prodeje vybraných aktiv nebo podílů ze stávajícího portfolia.

elektrárna Kamýk - usazování rotoruVlajkovou lodí v oblasti domácího portfolia zdrojů čisté elektřiny je projekt modernizace a ekologizace vodních elektráren, při které je využito nejnovějších poznatků vědy a techniky, jež umožní dosáhnout vyšší účinnosti při zpracování hydropotenciálu. Ze stejného množství vody, která proteče přes turbíny, tak elektrárny vyrobí více elektřiny pro konečného spotřebitele.

Celkově by takto získaný přírůstek produkce měl dosáhnout více než 60 milionů kWh ročně. To bude znamenat elektřinu pro dalších 17 tisíc domácností a úsporu emisí CO2 zhruba o 60 tisíc tun. Již dříve zmodernizovaná soustrojí zajišťují lepší zpracování hydropotenciálu např. v elektrárnách Slapy, Mohelno, Vrané nad Vltavou a přečerpávacích vodních elektrárnách Dalešice a Štěchovice. Rok 2014 je ve znamení dokončení generální opravy soustrojí TG2 elektrárny Lipno I a TG1 elektrárny Kamýk.

Orientace na zákazníka

Cílem strategického programu Orientace na zákazníka je zvýšení zákaznické spokojenosti a zlepšení zákaznické zkušenosti na základě výzkumů a zpětné vazby. Přístup k zákazníkům stojí na třech hlavních pilířích:

 • srozumitelnost a jednoduchost,
 • vstřícnost a lidskost,
 • nasloucháme a zlepšujeme se.

Konkrétním výsledkem uvedeného programu je vydání Zákaznického kodexu v květnu roku 2014, který souhrnně popisuje úroveň služeb poskytovaných domácnostem a menším firmám a který garantuje vysoké standardy služeb. Usnadňuje vyřizování jakýchkoliv požadavků zákazníků a usiluje o to, aby pro ně bylo každé kontaktování Skupiny ČEZ co nejpříjemnější.

Skupina ČEZ připravuje na podzim roku 2014 řadu zlepšení, která budou zaměřena na další zlepšení komunikace se zákazníky.

Nová energetika

Podnikání v „nové“ energetice je ve strategii Skupiny ČEZ zakotveno v rámci strategického programu Nová energetika. Představenstvo společnosti ČEZ ho vyhlásilo na podzim roku 2013, jako reakci na měnící se energetický trh, tedy především na rozvoj decentralizované výroby a nových technologií. Podle odhadu analytiků představuje „nová“ energetika ve střednědobém horizontu jednu z největších růstových příležitostí pro Skupinu ČEZ.

Hledat zajímavé příležitosti bude tým Společnosti ČEZ Nová energetika v první řadě v  tuzemsku a následně v zahraničí. Zaměří se například na oblast energetických úspor, distribuované energetiky, odpadového hospodářství, sběr a zpracování velkého množství dat relevantních pro energetiku – tedy tzv. Big Data, na oblasti chytrých domácností, řídicích systémů apod.

Do roku 2020 by měla Skupina ČEZ v rámci programu Nová energetika proinvestovat přibližně 5 miliard korun a do téhož roku také plánuje přispět do výkonnosti Skupiny ČEZ dohromady jednou miliardou korun.

EDU - česrtvé palivoVýkonnost a podnikavost

Program Výkonnost a podnikavost, který byl na ČEZ Management Meetingu 2013 zvolen jedním ze sedmi klíčových strategických programů Skupiny ČEZ, logicky navazuje na předešlé iniciativy Efektivita, Nová vize a Výkonnost.

Program se skládá ze tří dílčích projektů zaměřených na oblast HR, controllingu a celoskupinovou aktivitu Nová Vize:

 • Rozvoj kompetencí a firemní kultury,
 • Finanční řízení,
 • Nová Vize 2.0.

Společným jmenovatelem a cílem jednotlivých projektů je dosahování dalšího zvyšování hodnoty Skupiny ČEZ a to díky:

 • podpoře iniciativy segmentů a zaměstnanců,
 • optimálnímu rozdělení rolí a odpovědnosti za finanční řízení napříč Skupinou,
 • rozvoji firemní kultury a kompetencí manažerů a zaměstnanců pro zvyšování výkonnosti a podnikavosti.

V případě projektu Rozvoje kompetencí a firemní kultury jde o splnění hlavních cílů:

 • realizace aktivit pro rozvoj firemní kultury,
 • zvyšování úrovně strategických kompetencí. 

Projekt je realizován pomocí vybraných HR nástrojů, jedním z nich je průzkum firemní kultury.

 

Vliv externího prostředí

Etické aspekty podnikání

Podnikatelské prostředí v České republice je komplikované a legislativa klade na firmy vysoké administrativní i provozní nároky. Oblasti energetiky společně s provozem jaderných zdrojů se týká celá řada zákonných povinností, kterým není zcela jednoduché vyhovět. Skupina ČEZ však podmínky podnikání respektuje a řídí se jimi. Ve vybraných oblastech systému řízení dobrovolně upravuje nebo zpřísňuje interní předpisy v duchu principů firemní společenské odpovědnosti.

V souladu se svou strategií promítá Skupina ČEZ do svého podnikání etické principy. Jsou obsažené v základních strategických dokumentech, kterými jsou zejména:

 • Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí,
 • Politika kvality řízení,
 • Zákaznický kodex.

K etickému podnikání přispívají také interní a externí audity, mise OSART, systémy dokumentace a kontroly, jasně definovaná spolupráce s dodavateli, kolektivní vyjednávání s odborovými organizacemi a školení zaměstnanců.

V roce 2013 byly zahájeny práce na novém etickém kodexu, který chce respektovat aktuální vývoj ve Skupině ČEZ a podnikatelské prostředí v České republice, zejména v oblasti energetiky.

Respektování legislativy

Základním souborem norem regulujícím soukromoprávní vztahy v České republice je s účinností od 1. 1. 2014 nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Téměř po padesáti letech nahrazuje dosavadní občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Ke stejnému dni byl ve Sbírce zákonů vyhlášen také zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Vyhlášen byl dále zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Tato rekodifikace soukromého práva v České republice, v jejímž rámci došlo k úpravě celé řady navazujících právních předpisů, představuje změnu základních soukromoprávních souborů norem regulujících ekonomické a obchodní aspekty podnikatelských aktivit Skupiny ČEZ. V návaznosti na tuto rozsáhlou změnu Skupina ČEZ realizovala v průběhu roku 2013 kroky za účelem zajištění řádné implementace nezbytných opatření.

Společnosti ČEZ se týkají také následující zákony:

 • č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
 • č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 • č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Spolu s tímto obecným legislativním rámcem je pro Skupinu ČEZ klíčová také legislativa pro oblast energetiky. Její základ tvoří následující právní předpisy:

 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
 • zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů (atomový zákon),
 • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Kromě uvedených základních právních norem pro oblast energetiky stále výrazněji ovlivňují podnikání v energetice, především v oblasti výroby elektřiny a tepla, právní předpisy z oblasti ochrany životního prostředí. Z nich lze za klíčové považovat následující zákony:

 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (k 1. 1. 2013 zrušil část první zákona č. 695/2004 Sb., tj. část týkající se podmínek obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů).