ČEZ ESCO

Společnost ČEZ ESCO, a.s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Oznámení o změně podoby akcíí společnosti ČEZ ESCO

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 03592880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20240 (dále jen „Společnost“) ve formě notářského zápisu ze dne 16. 9. 2016 byla změněna podoba všech akcií Společnosti na zaknihované.

V souladu s § 529 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, určuje, jako emitent cenných papírů Společnosti, lhůtu k odevzdání cenných papírů, která činí 3 měsíce ode dne zveřejnění výše uvedeného rozhodnutí