Informace o obnovitelných zdrojích

Skupina ČEZ a obnovitelné zdroje energie

V portfoliu energetických zdrojů, které využívá Skupina ČEZ, mají své nezastupitelné místo i obnovitelné zdroje. Z hlediska výroby elektrické energie sice nehrají rozhodující roli, jejich význam však spočívá v šetrném přístupu k životnímu prostředí a případně v možnostech budoucího využití ve větším rozsahu.

Vte-RumunskoK obnovitelným zdrojům energie se v podmínkách ČR řadí využití energie vody, větru, slunečního záření, biomasy a bioplynu, energie prostředí využívaná tepelnými čerpadly, geotermální energie a energie kapalných biopaliv. Obnovitelným zdrojem s největším energetickým potenciálem využívaným Skupinou ČEZ je vodní energetika, z hlediska dalšího rozvoje se největší šance dává spalování biomasy, především dřevní štěpky a dalších rostlinných produktů lesního a zemědělského původu.

Většina vybraných a zpravidla teplárensky zaměřených výroben Skupiny ČEZ umožňuje poměrně úspěšně spalovat biomasu ve směsi s uhlím. V běžném provozu už funguje spalování čisté biomasy.

Obnovitelné zdroje lze však v přírodních podmínkách České republiky  vnímat pouze jako doplněk konvenčních zdrojů. Důvodem je především obtížná predikovatelnost výroby těchto zdrojů a s tím spojené riziko přetěžování kapacity přenosových a distribučních sítí. Současně jde o zdroje v tržním prostředí dosud nedostatečně konkurenceschopné, jejichž nákladná podpora se bohužel dosud odrážela mimo jiné i ve stoupajících příspěvcích konečných spotřebitelů elektřiny na OZE. Skupina ČEZ proto do budoucna počítá s výstavbou nových výroben z obnovitelných zdrojů výhradně v dalších zemích v rámci Evropské unie (Rumunsko, Polsko, Bulharsko, Německo), kde jsou pro ně i nesrovnatelně lepší přírodní podmínky než v ČR.

Informační centrum

Chcete poznat obnovitelné zdroje energie a principy jejich fungování blíže? Navštivte Informační centrum Skupiny ČEZ v Hradci Králové, které je specializované na obnovitelné zdroje.

Zveme všechny na prohlídku spojenou s poučením i zábavou!

Výroba elektřiny z vody, větru, slunečního záření a biomasy v zařízeních Skupiny ČEZ v ČR (v GWh)

  Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
Obnovitelné zdroje energie
celkem
3 085  2 462 2 668 2 878
Vodní, sluneční a větrné elektrárny 2 791 2 188 2 299 2 378
Spalování biomasy      294    274    369    500

 

Podíl zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v roce 2016 (ČEZ OZE)

(dle §23, odst.2, písm. k), bod 1 energetického zákona 458/2000 Sb.)

V celkové skladbě vlastních zdrojů použitých pro výrobu elektřiny zaujímají největší podíl vodní elektrárny. Druhou dominantní část tvoří elektřina vyrobená v solárních elektrárnách. Elektřina z vlastních obnovitelných zdrojů (OZE) výrobce ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., tvoří 100 % celkové vyrobené elektřiny.

Jednotlivé druhy výroben a jejich podíly na celkovém „palivovém“ mixu (ČEZ OZE)

Vodní elektrárny 60,84 %
Solární elektrárny 36,66 %
Bioplynové elektrárny 1,85 %
Větrné elektrárny 0,65 %
Celkem 100 %

 

 Graf: Palivový mix ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. v roce 2015

 

OZE a Skupina ČEZ

K dispozici je brožura o obnovitelných zdrojích a aktivitách Skupiny ČEZ v této oblasti energetiky, kterou si můžete stáhnout či zobrazit kliknutím na obrázek.

ČEZ Obnovitelné zdroje

Krátký profil ČEZ Obnovitelné zdroje (ke stažení ve formátu .pdf). Stáhnete kliknutím na obrázek.