Elektrárna Tisová, a. s.

Společnost Elektrárna Tisová, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Oznámení o rozhodnutí emitenta o změně podoby akcií

Emitent:        Elektrárna Tisová, a.s.,

se sídlem Březová, Tisová 2, PSČ 356 01

                        IČO 291 60 189, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1683

(dále jen „Společnost“)

Rozhodnutím jediného akcionáře, společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, které bylo pořízeno ve formě notářského zápisu NZ 4382/2015, N 4308/2015 ze dne 20. října 2015, bylo rozhodnuto o změně podoby všech akcií Společnosti, tedy o jejich přeměně z cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

V souladu s ust. § 529 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Společnost, jakožto emitent akcií, určila lhůtu v délce trvání dva (2) měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení, v níž mají vlastníci akcií Společnosti povinnost tyto akcie Společnosti odevzdat.

V Praze dne 23. 10. 2015

 Představenstvo společnosti

Elektrárna Tisová, a.s.