Energocentrum Vítkovice, a. s.

Společnost Energocentrum Vítkovice, a.s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Oznámení o rozhodnutí emitenta o změně podoby akcií

Emitent:        Energocentrum Vítkovice, a. s.,

se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4

                        IČO 039 36 040, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20536

(dále jen „Společnost“)

Rozhodnutím jediného akcionáře, společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, které bylo pořízeno ve formě notářského zápisu NZ 4747/2015, N 4630/2015 ze dne 11. listopadu 2015, bylo rozhodnuto o změně podoby všech akcií Společnosti, tedy o jejich přeměně z cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

V souladu s ust. § 529 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Společnost, jakožto emitent akcií, určila lhůtu v délce trvání dva (2) měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení, v níž mají vlastníci akcií Společnosti povinnost tyto akcie Společnosti odevzdat.

V Praze dne 25. 11. 2015

 Představenstvo společnosti

Energocentrum Vítkovice, a. s.