Středočeská energetická a.s.

Ukončení činnosti Středočeské energetické

K 1. říjnu 2007 skončila existence společnosti, za jejíhož předchůdce se považuje v roce 1917 založený Elektrárenský svaz okresů Středočeských, s.r.o. Veškeré její činnosti již v průběhu minulých let postupně přebraly specializované procesní společnosti Skupiny ČEZ. Zbývající závazky na sebe převzala mateřská společnost ČEZ, a. s., se kterou STE k 30. září fúzovala.

Ukončení činnosti společnosti Středočeská energetická a dalších regionálních distributorů (REAS) bylo plánované již od počátku transformace Skupiny ČEZ v rámci projektu VIZE 2008. Koncem minulého roku jeho řídící vybral pro tento krok formu fúze s mateřskou společností ČEZ, a. s.

Ta byla pravomocně zapsána v Obchodním rejstříku k 25. 7. 2007. S ohledem na praktickou realizaci samotného sloučení společností bylo datum účinnosti fúze stanovené na 1. 10. 2007.

VIZE 2008 je ojedinělým transformačním projektem, který začal v roce 2004. Zcela změnil podobu celé Skupiny ČEZ. Zaniklo pět regionálních distribučních firem a Skupina ČEZ je nyní organizována do procesních společností. Tomáš Pleskač, člen představenstva a ředitel divize distribuce k tomu dodal: "Projekt jsme skončili na jaře tohoto roku a to o rok a půl dříve než jsme plánovali. Dosud projekt přinesl úsporu 3 miliardy korun, letos přinese dalších 1,7 mld. Kč a dále by měl přinášet každoročně úsporu 2,8 mld. Kč. Od roku 2004 poklesl počet pracovníků Skupiny ČEZ v České republice o 1 500 a to bez jakýchkoliv sociálních otřesů."

K 1.10.2007 převzal ČEZ jmění zaniklých zbytkových společností stejně jako jejich práva a povinnosti z pracovněprávních vtahů. Hlavním majetkem transformovaných REAS byly podíly v procesních společnostech vzniklých v průběhu Projektu VIZE 2008 v účetní hodnotě 34 miliard. Což představovalo 90% jejich aktiv, Jelikož REAS jsou ze 100 % vlastněny ČEZ,  fúze tak pouze odstranila nadbytečný vlastnický mezičlánek.

Téměř 6 500 pracovníků se v rámci celé Skupiny ČEZ změnil zaměstnavatel. Společnosti v holdingu si převedly majetek v hodnotě 68 miliard korun. Ze Skupiny ČEZ se stal integrovaný energetický holding s moderním řízením. Pět regionálních energetických společností nahradilo deset procesně zaměřených společností, které centrálně zabezpečují jednotlivé činnosti mnohem efektivněji. Díky těmto změnám neměla Skupina ČEZ významnější potíže s unbundlingem (oddělením prodeje a distribuce elektřiny) a ani se zaváděním dalších změn vyplývajících ze směrnic EU.

Historie společnosti

Středočeská energetická a.s. si na začátku 21. století uvědomuje více jak stoletou historii využívání elektřiny.

Skončené 20. století bylo stoletím vrcholného rozvoje lidské civilizace. Můžeme ho směle nazvat i stoletím elektřiny. Vždyť jestliže pára a parní stroj odstartovaly průmyslovou revoluci v 19. století, bylo to široké použití elektřiny, které bylo charakteristické pro celé 20. století. Až elektřina pomohla na svět nejen žárovce a elektromotoru, ale i telefonu, rozhlasu a televizi . Bez užití elektřiny by nebyly ani počítače. Náš život je dnes bez elektřiny už naprosto nemyslitelný. Podívejte se, jak to vlastně bylo s elektrifikací v Čechách, ve středních Čechách v době Rakousko-Uherska, Republiky Československé, za protektorátu, v poválečném období až do dnešních dnů.

1889 – Za první veřejnou elektrárnu v Čechách se považuje instalace dynama v Žižkovské plynárně. Sloužilo zejména pro elektrické osvětlení.
1897 – Schválen projekt výstavby elektrárny v pražských Holešovicích už s třífázovými generátory.
1900 – Zahájen provoz prvních generátorů v holešovické elektrárně.
1902 – Na území příští ČSR instalován výkon 325 MW.
1910 – Mlýnské družstvo v Dražicích nad Jizerou (později přejmenováno na Družstevní závody) staví u mlýna vodní elektrárnu a zásobuje v dalším období elektřinou řadu okolních měst a obcí.
1913 – Do provozu uvedena MVE Štvanice.
1916 – V Kolíně založen Elektrárenský svaz středolabských okresů, s.r.o.(ESSO), provozující i MVE Poděbrady.
1917 – Založen Elektrárenský svaz okresů Středočeských, s.r.o., počítaný za předchůdce dnešní akciové společnosti.
1918 – Ve vznikající ČSR je elektrifikováno 11% měst a obcí s 34% obyvatel.
1919 – Založen Elektrotechnický svaz čs. (ESČ). Vydán zákon č. 438/1919 Sb. "O státní podpoře při zahájení soustavné elektrizace". Normalizováno síťové napětí 3x380V / 220V, frekvence sítě 50 Hz, napětí primárních distribučních sítí 22 kV a 100 kV. Na území republiky působí 25 všeužitečných elektrárenských společností, o kterých se dá říci, že byly na čele technického pokroku své doby.
1922 – Budována MVE Miřejovice (výkon: 4,25 MVA).
1924 – Zahájen provoz MVE Nymburk.
1928 – Do provozu uvedena transformovna 100/22 kV Praha-jih.
1936 – Uvedena do provozu vodní elektrárna Vrané jako první ze stupňů budoucí Vltavské kaskády a MVE Kostelec nad Labem.
1938 – Vybudováno celkem 750 km vedení 110 kV propojujících oblastní všeužitečné podniky (původní předpoklad z 20. let byl 1 400 km).
1941 – Protektorátní správa slučuje dřívější společnosti do větších. Vznikají čtyři v Čechách a dvě na Moravě. Poprvé se objevuje zkratka STE, kterou přijala takto nově konstituovaná společnost Středočeské elektrárny, zabezpečující elektrifikaci středočeského regionu.
1945 – Znárodnění významných energetických podniků.
1948 – Elektrifikováno 78 % měst a obcí v ČSR.
1950 – Jsou zřízeny kraje a územní působnost rozvodných závodů je shodná s územím kraje. Pro zásobování středních Čech a Prahy to jsou Středočeské energetické závody, národní podnik.
1952 – Vzniká jednotná elektrizační soustava ČSR.
1954 – Zavedeny jednotné tarify za elektřinu v celém státě.
1956 – Založen nový samostatný národní podnik Energetické rozvodné závody Praha.
1958 – V rozvodně STE Praha - sever zkoušena první zařízení HDO.
1960 – V rámci nového územního uspořádání konstituován národní podnik Středočeské energetické závody, zabezpečující zásobování Prahy a Středočeského kraje. 4. září byla slavnostně dokončena plošná elektrifikace měst a obcí v Československu.
1975 – STE provozuje první tuzemskou distribuční transformovnu 110/20 kV s technologií SF6 (Praha - střed ).
1982 – Po vyčlenění z Středočeských energetických závodů n.p. založen samostatný národní podnik Pražské energetické závody, zodpovědný za zásobování Prahy.
1989 – Po řadě desítek let se stávají Středočeské energetické závody samostatným státním podnikem.
1994 – Vzniká Středočeská energetická a.s.
1996
 – Nové sídlo společnosti na Vinohradech.
2003 – STE se stává členem Skupiny ČEZ
2006 - Dokončeno vyčleňování činností, majetku a zaměstnanců do nových procesních společností Skupiny ČEZ. K 30. červnu 2006 byla ukončena většina dosavadních podnikatelských aktivit společnosti.