Životní prostředí

Strategická rozhodnutí Skupiny ČEZ v oblasti ochrany životního prostředí vycházejí z přesvědčení, že životní prostředí je nenahraditelným bohatstvím, které chce odpovědný správce předat budoucím generacím v lepším stavu, než v jakém jej zdědil. Řídí se proto zásadami prevence znečišťování, odpovědného využívání zdrojů a odpovědného chování ke svému okolí, společnosti i životnímu prostředí.

Nedílnou součástí strategického rozvoje Skupiny ČEZ je zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí prostřednictvím zavedeného Systému environmentálního managementu (Environmental Management System – EMS), který je součástí řízení společnosti. Jedná se o dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, kterým Skupina ČEZ aktivně sleduje, řídí a vyhodnocuje svoje činnosti ve vztahu k životnímu prostředí.

Cílem EMS je zahrnutí požadavků na ochranu životního prostředí do celkové strategie společnosti i do standardních činností, na základě kterých společnost podporuje ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Skupina ČEZ prostřednictvím EMS deklaruje, že v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a že při výrobní činnosti jsou zvažovány také její dopady na životní prostředí. Závazky SKČ jsou součástí vyhlášené Politiky bezpečnost a ochrany životního prostředí.

Implementace EMS podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001 byla zahájena v roce 1997. Systém EMS byl poprvé certifikován v roce 2002 v klasických elektrárnách a v roce 2001 a 2004 v jaderných elektrárnách. Pro společnost ČEZ byl následně vydán mezinárodní certifikát pro klasické elektrárny (souhrnný certifikát pro uhelné a vodní elektrárny) a dva samostatné certifikáty pro jaderné elektrárny Temelín a Dukovany.

Uvedené společnosti jsou držiteli certifikátů podle mezinárodních norem:

 

 

 

 

 

 

Certifikát ISO 14001

Ve Skupině ČEZ je uplatňován odpovědný přístup nejen v ochraně životního prostředí, ale také v oblasti hospodaření s energiemi, a to s ohledem na úsilí a snahu o snížení spotřeby primární energie v celé Evropské unii.

Skupina ČEZ se snaží prostřednictvím zavedeného Systému řízení hospodaření s energií (Energy Management Systém - EnMS) přispívat ke snižování energetické náročnosti výrobních celků a budov, zlepšování energetické účinnosti a efektivnímu hospodaření s energiemi. Snižování spotřeby energie má také pozitivní dopady na životní prostředí, zejména snižování emisí skleníkových plynů.

Požadavky na EnMS vychází z mezinárodní normy ISO 50001. V roce 2015 proběhl ve Skupině ČEZ první certifikační audit, který provedla společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Po úspěšném absolvování auditu byl vydán pro jaderné, vodní a uhelné elektrárny SKČ mezinárodně uznávaný certifikát, který deklaruje, že Skupina ČEZ přispívá ke snižování energetické náročnosti a efektivnímu hospodaření s energií v souladu s normou a dalšími legislativními předpisy.

Certifikát ISO 50001

Součástí obou systémů jsou interní a externí audity, v rámci kterých je průběžně ověřována shoda s požadavky mezinárodních norem, řídicí a pracovní dokumentací a právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a hospodaření s energiemi Interní audity EMS a EnMS jsou prováděny zaměstnanci společnosti ČEZ, externí audity certifikačních organizací.