Akční plán

Akční plán Skupiny ČEZ předpokládá ztrojnásobení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2020

Skupina ČEZ plánuje do roku 2020 ztrojnásobit výrobu z obnovitelných zdrojů energie (OZE) oproti roku 2005. Vyplývá to z Akčního plánu snižování emisí CO2 do roku 2020, který zveřejnilo vedení firmy. K dalším cílům patří snížit intenzitu emisí skleníkových plynů o 15 %, přispět ke splnění národního cíle snížení energetické náročnosti o 23 TWh ročně a investovat v zahraničí do projektů, které povedou k úspoře nejméně 30 milionů tun CO2.

Akční plán a jeho ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí jsou jasným vyjádřením našeho pozitivního vztahu k ochraně životního prostředí a k udržitelnému rozvoji. Již v minulosti jsme se k odpovědnosti za snižování emisí skleníkových plynů přihlásili veřejnou deklarací. Součástí deklarace byl náš závazek investovat veškerý zisk z prodeje ušetřených povolenek do dalších opatření na snižování emisí skleníkových plynů, do nových technologií a jiných opatření zlepšujících kvalitu životního prostředí.

Cíle a opatření akčního plánu jsou rozděleny na 4 hlavní oblasti: 1. obnovitelné zdroje energie, 2. snižování intenzity emisí zdrojů ČEZ, 3. úspory energie a 4. zahraniční projekty na snižování emisí.

Vedle spoluspalování biomasy s uhlím ve stávajících uhelných elektrárnách (Hodonín, Poříčí, Tisová, Ledvice) plánuje Skupina ČEZ také výrobu z čisté biomasy.

Dále ČEZ hodlá do roku 2022 zvýšit účinnost velkých hydroelektráren a malých vodních elektráren.

V dlouhodobějším horizontu plánuje akční plán zapojení Skupiny ČEZ v evropských R&D projektech a uskutečnění pilotního projektu Near Zero Emission Power, který znamená radikální úsporu emisíCO2 v uhelných zdrojích.

Přispět ke splnění národního cíle snížit energetickou náročnost o 23 TWh ročně chce Skupina ČEZ zejména prostřednictvím osvěty orientované na změnu chování spotřebitelů.

K uskutečnění projektů na snižování emisí v zahraničí formou „uhlíkového financování“ v celkovém objemu nejméně 30 milionů tun CO2 ekvivalentů realizovaných úspor využije Skupina ČEZ mechanizmy Joint Implementation a Clean Development Mechanism Kjótského protokolu.

 

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:

Komentář klimatologa Jana Pretela k filmu "Nepříjemná pravda" věnovaného globálnímu oteplování naleznete ZDE.