Spořte od základu

Velká část energie z domácnosti bohužel doslova vyletí oknem, popřípadě dveřmi. Pokud v blízké době plánujete rekonstrukci svého bydlení, nebo dokonce pořízení nového, přijdou vám vhod zajímavé tipy v této kapitole.

Technický pokrok postupuje a do popředí zájmu se dostávají nové způsoby výroby elektrické energie i jejího použití. Některé vám zde představíme a upozorníme také na úsporný zdroj energie pro váš dům nebo rekreační zařízení – na tepelné čerpadlo.

Ušetřete díky zateplení

Výhody zateplení

 • snížení tepelných ztrát objektu, úspora nákladů na vytápění
 • zlepšení tepelné pohody v zimě, ale i v létě
 • snížení vzniku plísní na tepelných mostech v konstrukcích (betonové překlady, ztužující věnce atd.)
 • nový vzhled objektu
 • snížení objemových změn obvodového pláště způsobené vlivem teplotních rozdílů
 • snížení hlukové zátěže způsobené venkovním prostředím (dle použitého izolačního materiálu)
 • ochrana obvodového pláště před promrzáním – zateplením se posune bod mrazu z obvodového pláště do tepelného izolantu, a tím se prodlužuje bezproblémové užívání objektu

Jak vybírat správný způsob zateplení?

Návrh (projekt) zateplení vždy svěřte odborníkům! Dokonce i na první pohled stejné domy se často liší stavební konstrukcí. Nevhodně provedené zateplení může ohrozit funkci domu (destrukce zdí promrzáním, hnití zhlaví stropních trámů) i zdraví jeho obyvatel (růst plísní v bytě). Při zateplování se někdy podceňuje důsledné izolování celé vnější plochy – okenních ostění, nadpraží a parapetů, hran štítových panelů atd. To může později způsobit poruchy v konstrukci. Vyberte pro realizaci zateplení firmu, která má ověřitelné zkušenosti, vyžádejte si seznam referenčních zakázek, prověřte, jak tyto zakázky vypadají doopravdy, a jak firma dodržuje smluvní podmínky, termíny a kvalitu (např. má-li certifikaci výrobce zateplovacího systému).

Jak ušetřit?

Důvodem zateplení objektů je snížení spotřeby energie a úspora nákladů na vytápění. Při dobře navrženém a provedeném zateplení mohou náklady klesnout až o 60 %.

Izolování

463 x 204

Varianty zateplení

 • Zateplení fasád
  Zateplení fasád lze rozdělit do dvou hlavních kategorií. Provětrávaná izolace zajistí dobrý stav staršího zdiva náchylného k navlhání. Kontaktní fasády jsou nejběžnějším způsobem zateplení běžného zdiva.
 • Zateplení šikmých střech
  Zateplení šikmých střech mezi krokvemi (tedy většinou z prostoru půdy) je jednoduchý a účinný způsob. Tento způsob je v současné době doplňován zateplením pod krokvemi. Zateplení nad krokvemi se používá v případech, kdy nelze provést zateplení jiným způsobem.
 • Zateplení plochých střech
  Při zateplení plochých střech se většinou pomocí speciálních modulových prvků napraví malý spád střechy.
 • Zateplení podlah
  V případě, že není možno zvednout podlahu, jsou při zateplení nutné stavební práce. Jestliže jsou obytné místnosti podsklepeny, je nejsnadnější zateplit podlahy zespodu – nalepením izolantu na strop sklepa.
 • Výměna oken
  Dnes jsou již běžně k dostání okna s izolačním trojsklem a novinkou je dokonce již čtyřsklo. Nestačí ale posuzovat jen „k“ (uváděné pro sklo), je třeba posoudit celkový prostup tepla vč. rámu, který může činit i 40 % plochy okna. Nezbytné je pečlivé zateplení ostění a parapetů. Přínosem je instalace venkovní rolety.

Tipy a doporučení

 • Čím izolovat?
  Na trhu je mnoho druhů izolace, která se prodává pod desítkami obchodních značek. Nejčastěji se používá polystyren nebo minerální vlna. Oba materiály izolují přibližně stejně dobře, rozdíl je v prodyšnosti. Existují již i ekomateriály, jako izolace z ovčí vlny nebo desky ze slámy.
 • Jaká má být tloušťka izolace?
  Optimální tloušťka izolace je pro každý objekt jiná – závisí nejen na materiálu zdí, ale i na ceně paliva a prioritách majitele domu. Je třeba ji posuzovat z technického i ekonomického hlediska. Současné požadavky norem je možno splnit jen s poměrně silnými tloušťkami izolace. Ekonomicky výhodné je obvykle zateplení s tloušťkou okolo 12–15 cm.
 • Jak větrat v zateplených objektech?
  Při zamezení úniků tepla dojde k omezení ventilace a je proto potřeba pravidelně, krátce a intenzivně vyvětrat. Velmi efektivním a komfortním řešením je instalace systému nuceného větrání s rekuperací tepla. Větrací vzduch je pak přiváděn a odváděn ventilátory, odváděný teplý vzduch přitom navíc předává teplo chladnému venkovnímu vzduchu.

Výhody specializovaného poradenství

Naši odborníci vám doporučí optimální řešení elektrického vytápění a zpracují porovnání nákladů na vytápění, to vše zdarma, pokud využíváte produktové řady EXCLUSIVE od Skupiny ČEZ. 

Postavte si nízkoenergetický dům

Stanovená maximální měrná roční spotřeba na vytápění, vztažená na podlahovou plochu vytápěné části budovy

 • Nízkoenergetické domy 50 kWh/m2
 • Pasivní domy 15 kWh/m2

364 x 204Výhody

Stavba či rekonstrukce domu dle zásad EPD tak, že se v nich klasický topný systém zcela vynechá, s sebou logicky nese vyšší stavební náklady. Ty se však během předpokládané doby životnosti domu vrátí díky snížení provozních nákladů, zvláště když zohledníme očekávaný růst cen energií. Energeticky pasivní dům je také svým způsobem „bezpečný“ – i když vypadne zásobování elektřinou v době naší nepřítomnosti, neklesne v něm teplota pod 15 °C.

Jak vybírat konstrukční prvky domu?

Základem funkčního energeticky pasivního domu je optimalizace základních prvků stavby: tvaru, orientace ke světovým stranám a kvalitní izolace. EPD má proto obvykle hlavní stěnu orientovanou na jih a velkoryse prosklenou (cca 40 % plochy). Plochy do jiných stran jsou naopak menší a co nejméně364 x 111 prosklené. Okna by měla mít Uw<0,8 W/m2K (norma požaduje 1,8 W/m2K), doporučuje se dodržet podmínku pro součinitel celkové propustnosti slunečního záření g>50 %. Tohoto parametru lze docílit již pouze u oken se třemi skly, nebo dvěma skly a fólií heat-mirror. Podstatný vliv pro energetickou bilanci NED a EPD má využívání solární energie – pokrývá téměř polovinu ztráty tepla. Je však nutné dbát na promyšlené umístění stínících prvků tak, aby v otopném období minimálně zabraňovaly vstupu slunečního záření do objektu a naopak v letním období stínily a nedocházelo tak k přehřívání obytných prostor. Pro pasivní domy je požadovaná hodnota konstrukce obvodových stěn U<0,15 W/m2K. Této hodnoty již není možné dosáhnout bez dodatečné tepelné izolace (minerální vlna, polystyren).

Moderní způsob nuceného větrání s rekuperací, který je vhodný pro NED, je pro EPD nezbytný

K pokrytí potřeby tepla na vytápění postačí zdroj o malém výkonu (do 10 W/m2 vytápěné plochy), který dohřívá vzduch přiváděný do obytných prostor. Pro EPD postačí k pokrytí potřeby tepla zdroj o výkonu cca 1–2 kW. Takto nízkého výkonu však současné klasické zdroje (např. na zemní plyn nebo tuhá paliva) efektivně nedosahují, elektřina je v tomto případě ideální. Nucené větrání by mělo mít celkovou účinnost zpětného získávání tepla (rekuperace) vyšší než 75 % a nízkou spotřebu elektrické energie na provoz. Zajímavou součástí EPD může být solární fasáda – tradiční izolace obvodové stěny je v tomto případě nahrazena transparentní izolací (např. kartónová voština, tloušťka zpravidla 50 mm, ale i více) se vzduchovou mezerou (20 mm) a jednoduchým sklem (tl. 6–8 mm). Solární záření tak prostupuje skrz sklo a transparentní izolaci, a akumuluje se do obvodové nosné stěny.

Jak je na tom můj dům?

Zde vám nabízíme snadnou pomůcku pro orientační porovnání vašeho domu s NED nebo EPD. Údaje o spotřebě v MWh naleznete na faktuře. Pokud využíváte zemní plyn i k ohřevu TUV, počítejte s 80 %. Pokud topíte elektřinou, uvažujte s cca 60 % spotřeby. Tuto hodnotu vydělte podlahovou plochou domu. Na následujícím řádku rychle zjistíte, kam se řadí váš dům z hlediska energetické náročnosti.

Výhody specializovaného poradenství

Naši odborníci vám pomohou určit měrnou spotřebu vašeho objektu, posoudí možnosti aplikace zásad pro pasivní a nízkoenergetické domy a navrhnou účinná opatření. Služeb rozšířeného poradenství můžete využívat zdarma, pokud využíváte produktovou řadu EXCLUSIVE.

Ušetřete s tepelným čerpadlem

Jak ušetřit?

Výhody tepelného čerpadla nejsou pouze ekologické. Rozhodujícím podnětem pro pořízení tepelného čerpadla je zásadní úspora provozních nákladů na vytápění, vždyť spotřeba energie pro vytápění a ohřev teplé vody je proti jiným médiím, díky získávání tepla z okolního prostředí, přibližně třetinová.

Jaké jsou výhody používání tepelného čerpadla?

 • značná úspora energie na vytápění a ohřev vody
 • sazba s trváním nízkého tarifu 22 hodin, tzn. snížení nákladů na ostatní spotřebu v domácnosti 
 • ohleduplnost k životnímu prostředí
 • možnost získání státní dotace

Tepelné čerpadlo

Varianty tepelného čerpadla

vzduch-voda, vzduch-vzduch 
výhody poměr cena/výkon, univerzálně použitelné, jednoduchá instalace
nevýhody za silných mrazů nižší účinnost
země-voda 
varianta zemní kolektory, vrty
výhody stabilní topný výkon, úspory až 70 % provozních nákladů, dlouhodobá životnost
nevýhody vyšší investiční náklady (při realizaci vrtů), rozsáhlé pozemní práce (pro zemní kolektor)
voda-voda 
varianta povrchová voda, podzemní voda
výhody vysoký topný faktor, krátká doba návratnosti, nižší pořizovací náklady (povrchová voda)
nevýhody malý počet vhodných lokalit, náročné požadavky na chemické složení podzemní vody, vyšší investiční náklady (podzemní voda – studny)

347 x 180

Tipy a doporučení

Pro porovnání efektivity provozu jednotlivých tepelných čerpadel slouží tzv. topný faktor:

 • Topný faktor tepelného čerpadla – poměr mezi jeho topným výkonem a elektrickým příkonem. Čerpadlo s tepelným výkonem 12 kW a elektrickým příkonem 3 kW má topný faktor 4. Hodnota topného faktoru se obvykle pohybuje od 2 do 5 – podle typu TČ a podmínek provozu. Čím nižší je výstupní teplota, tím vyšší je topný faktor. Ideální pro tepelné čerpadlo je zejména podlahové vytápění, které provozujeme při teplotách kolem 35 °C, a při tom je v domě dostatek tepla.

Bivalentní provoz tepelného čerpadla – systém se doplňuje dalším špičkovým zdrojem tepla, kdy se po určitou dobu (např. v mrazivých dnech) provozuje kromě čerpadla ještě druhý zdroj tepla (např. elektrokotel). Ten tvoří zároveň záložní zdroj. Instalovaný tepelný výkon tepelného čerpadla tak může být nižší než je maximální potřebný (do 75 %), což je ekonomicky výhodnější.

Výhody specializovaného poradenství

Využijte výhod produktové řady EXCLUSIVE a získejte bezplatné specializované poradenství odborníků Skupiny ČEZ. Mimo jiné vám doporučíme vhodný typ tepelného čerpadla s orientačním výpočtem návratnosti investice.

Uvažujte o nových možnostech

Energie ze sluncePrůměrný dopad slunečního záření na území ČR 

V našich podmínkách je možné využívat sluneční energii zejména k výrobě tepla, tedy k přípravě teplé vody, k ohřevu vody v bazénech, k dotápění či vytápění objektů (domy, rekreační zařízení, skleníky, sušárny, atd.). Dalším využitím je potom přeměna sluneční energie na elektrickou energii fotovoltaickými články. Nejsilnější sluneční záření je od dubna do října. V období od listopadu do března je pak celkové sluneční záření na cca 25 % z letních hodnot.

Průměrné roční rychlosti větru na území ČREnergie z větru

V České republice jsou možnosti využití energie větru omezené. Vhodné lokality pro využití větrné energie jsou většinou ve vyšších nadmořských výškách, kde vítr dosahuje vyšších rychlostí (nad 5 m/s). Při využití všech lokalit s rychlostí větru vyšší než 4,8 m/s by bylo možné v České republice vyrobit až 5 TWh elektrické energie, tj. 8,5 % současné spotřeby el. energie.

Princip větrné elektrárny

Vítr působí na listy rotoru elektrárny, což je větrná turbína převádějící pomocí generátoru mechanickou sílu na elektrickou energii. Vliv na životní prostředí je minimální. Nevýhodou může být vyšší hlučnost a investiční náklady.

Energie z vodyVýznamné vodní toky na území ČR

Energie vody se využívá zejména k výrobě elektrické energie. Hydroenergetický technicky využitelný potenciál našich toků je asi 3 400 GWh/rok. Z toho malé vodní elektrárny mohou využít až 1 600 GWh/rok.

Princip vodní elektrárny

Na vodní tok navazuje vtokový objekt (jez, přehrada), který soustřeďuje průtok a zvyšuje spád vodního toku. Voda je přivedena přivaděčem přes česle (hrubé a jemné), které zadržují mechanické nečistoty, do strojovny. Tam se hydraulická energie vody v turbíně mění na mechanickou. Mechanická energie z turbíny je přes hřídel přenášena do generátoru, kde se mění na elektrickou energii.

Příležitosti k využití elektřiny

Každý ví, že elektřina svítí, pere, někde i topí. Situací, kdy elektřina může být naším pomocníkem, je ale mnohem víc. Že je elektřina opravdu dobrý sluha, ukazují následující tipy.

 • Venkovní příklady využití elektrické energie
  vyhřívání kolejových pásů u vjezdu do garáže, temperování podesty před vstupem do domu, vyhřívání stupňů venkovního schodiště, vyhřívání přístupového chodníku¨, pojezdová kolejnice vrat chráněna proti zamrzání, pojezdová vrata, temperování odtokového kanálku před vraty garáže, ochrana venkovních potrubí proti zamrznutí
 • Ochrana venkovních ploch – vjezdů do garáží, chodníků, střech
  Je zima, všude spoustu sněhu a led. Soused celé odpoledne odklízí sníh, osekává schody a rampouchy mu jako každou zimu ohnuly okapy. Nás se to již netýká. Chodníky, schody i okapy „máme v teple“ díky topným kabelům, které se starají za nás. My již žijeme bezpečně, komfortně a přitom úsporně! K ochraně venkovních ploch slouží topné kabely, popřípadě již připravené topné rohože pro venkovní použití. Jsou to kabely s ochranným opletením se zvýšenou mechanickou odolností.
 • Ochrana okapů a svodů proti zamrznutí
  Ochranné systémy pro okapy a svody spolehlivě ochrání střešní konstrukci před poškozením zatékající vodou a zároveň zamezí vzniku nebezpečných rampouchů. Ochranný systém se instaluje do všech typů okapových žlabů nebo střešních konstrukcí. Každou aplikaci systému je nutno posuzovat individuálně. Musí se vzít v úvahu faktory, jako je například izolace střechy, orientace střechy nebo nadmořská výška.
 • Další netradiční využití elektrické energie v bytech, kancelářích, koupelnách
  topná fólie pod zrcadlo v koupelnách, elektrický topný kobereček pod nohy na studené podlahy 

Tipy a doporučení

Využijte elektrickou energii jako pomocníka proti ledu a sněhu. Regulace spolu s teplotními senzory minimalizuje spotřebu energie. Ochranný systém se spouští pouze na nezbytnou dobu. Systém nevyžaduje žádnou obsluhu a je tak maximálně úsporný.

Výhody specializovaného poradenství

Využijte výhod produktové řady EXCLUSIVE a obraťte se na naše odborníky. Pomohou vám s orientací v obnovitelných zdrojích a seznámí vás s dalšími možnostmi využití elektrické energie.