Zpět

Průvodce k vyplnění smlouvy – elektřina

Jak vyplnit smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny

smlouva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19

Adresa, na kterou budeme zasílat tištěnou korespondenci.

E-mailová adresa, na kterou budeme zasílat elektronickou korespondenci a případně také vyúčtování za elektřinu.

Uveďte kontaktní telefonní číslo, na kterém vás zastihneme. Na toto číslo budete dostávat také notifikační zprávy o stavu řešení vašich požadavků.

Vyplňte adresu odběrného místa (OM), pokud je odlišná od výše uvedené adresy místa trvalého pobytu.

Zaškrtněte, zda jste majitel nemovitosti na odběrném místě, či její nájemník. Pokud jste nájemník a zároveň žádáte o přepis smlouvy uzavřené s jiným zákazníkem na sebe, přiložte ke smlouvě také kopii nájemní smlouvy nebo plnou moc od majitele nemovitosti, která vás opravňuje využívat odběrné místo, kam bude elektřina od ČEZ Prodej, a.s., dodávána.

Tu zjistíte z faktury za elektřinu od svého stávajícího dodavatele elektřiny. Pokud žádáte o nový odběr, pole nevyplňujte. V případě, že je spotřeba elektrické energie v MWh, převeďte: 1 MWh = 1000 kWh.

Jedná se o jednoznačný identifikátor odběrného místa (OM), který je vyjádřen osmnáctimístným číslem (EAN) a na jehož základě lze odvodit, ke které distribuční soustavě jste připojeni. Zjistíte ho z faktury za elektřinu od svého stávajícího dodavatele elektřiny nebo ze smlouvy o připojení, pokud vám ještě nebyla faktura vystavena.

Informace o počtu fází je uvedena na revizní zprávě nebo faktuře za odběr elektřiny v části „hodnota jističe“ (např. 1× 20 A, 3× 16 A). Tuto informaci vám poskytnou i operátoři na zákaznické lince vašeho stávajícího dodavatele.

Omezuje výši maximálního odebíraného elektrického výkonu v odběrném místě, který je dán počtem spotřebičů ve vaší domácnosti, tak aby mohly být zapnuty najednou. Vyšší hodnota jističe musí být např. tehdy, pokud doma elektřinou topíte, vyhříváte vodu apod. Hodnota jističe se udává v ampérech (A).

Příklady:
Jistič 1× 25 A je dostačující pro byty s tzv. jednofázovým rozvodem, kde není elektřina využívána pro napájení sporáku nebo ohřev vody, ale pouze k provozu běžných elektrospotřebičů.
Jistič 3× 20 A nebo 3× 25 A je vhodný pro byty nebo domy s tzv. třífázovým rozvodem, kde je elektřina využívána také k ohřevu vody (ne však k vytápění).
Výpočet proudové hodnoty jističe podle spotřebičů můžete zjistit ZDE.

K měření elektřiny a vyhodnocení údajů se využívají tři typy měření. Nejčastějším typem měření množství elektřiny v domácnosti je:

  • měření typu C – ostatní měření elektřiny.

Další typy měření:

  • měření typu A – průběhové měření elektřiny s dálkovým přenosem údajů,
  • měření typu B – průběhové měření elektřiny s odečtem pomocí ručního terminálu.

Distribuční sazba definuje, jakým způsobem využíváte elektřinu v daném odběrném místě (např. ohřev vody, vaření vytápění). Nastavení sazby je vhodné ověřit, pokud se u vás v domácnosti navýšil počet elektrických spotřebičů nebo při převzetí (nákupu, zdědění) nové nemovitosti.

Distribuční sazbu najdete na své smlouvě se  stávajícím dodavatelem nebo ve vyúčtování za elektřinu.

Název stávajícího dodavatele najdete ve své smlouvě se stávajícím dodavatelem nebo ve vyúčtování za elektřinu. Pokud žádáte o nový odběr elektřiny, pole nevyplňujte.

Změna dodavatele je vázána na výpovědní lhůtu smlouvy s vaším stávajícím dodavatelem elektřiny a obvykle trvá 3 měsíce. Ve stejné lhůtě zajistíme nový odběr elektřiny či přepis odběrného místa na nového zákazníka.

Příklad: Pokud vyplněné a podepsané smluvní dokumenty obdržíme do 20. dne v měsíci, dodávky od ČEZ Prodej, a.s., můžeme zajistit od 1. dne po uplynutí 3 měsíců od předání smluvních dokumentů. To znamená, že když všechny dokumenty obdržíme 10. 1., dodávky elektřiny od ČEZ Prodej, a.s., budou zahájeny k 1. 5. Pokud dokumenty doručíte 21. 1., dodávky elektřiny od ČEZ Prodej, a.s., budou zahájeny k 1. 6.

Označte, jakým způsobem budete hradit zálohy za elektřinu.

Inkaso – Pokud se nechcete starat o platby, zvolte si jako způsob platby bankovní inkaso a my budeme příslušné částky inkasovat k datu splatnosti přímo z vašeho účtu. Pro tento způsob platby je nutné uvést číslo vašeho bankovního účtu. Zároveň je třeba povolit inkasovat z vašeho účtu oproti účtům:

  • 4444442/0800 – pokud je váš účet veden u České spořitelny,
  • 844844844/0300 – pokud je váš účet veden u ČSOB,
  • 7770227/0100 – pokud je váš účet veden u Komerční banky nebo u jiné banky.

Při zřizování inkasa ve vaší bance nastavujete jako povinnou položku limit, který určuje, do jaké výše je možné inkaso povolit. Limit musí být dostatečně vysoký, aby pokryl stanovenou výši zálohy nebo vyúčtovací faktury, případně součet obou částek. Převýší-li částka limit nastavený v bance, inkaso se neprovede. Je proto vhodné nastavit limit vyšší, než je výše zálohy. Zároveň doporučujeme mít nastavený neomezený počet inkasování v rámci měsíce. Může se vám totiž stát, že budete mít fakturu a zálohu splatnou v jednom měsíci. Pokud povolíte pouze jedno inkaso měsíčně, neprovedou se obě úhrady.

SIPO – V případě, kdy chcete platby záloh provádět prostřednictvím SIPO (služby České pošty, s.p.), nezapomeňte uvést spojovací číslo SIPO a zároveň i číslo svého bankovního účtu pro vracení přeplatků nebo pro úhrady vyúčtovacích faktur. SIPO je možné použít pouze pro úhradu zálohových plateb. Na úhradu vyúčtovací faktury je nutné zvolit jiný způsob platby (např. bankovní inkaso) a vždy uveďte své bankovní spojení pro vracení přeplatků.

SIPO můžete hradit:

  • hotovostně u poštovní přepážky,
  • bezhotovostně – Česká pošta si platby inkasuje z vašeho účtu sama, případně hradíte SIPO jednorázovým příkazem ze svého účtu – pokud již máte nastaveno, není zapotřebí v bance znovu povolovat. Zkontrolujte pouze dostatečný limit pro inkaso.

Vlastní podnět – Ten označte jako způsob platby, pokud chcete hradit platby za elektřinu prostřednictvím internetového bankovnictví, převodním příkazem, poštovní poukázkou, platební kartou v Zákaznickém centru, prostřednictvím ČEZ ON-LINE, ve webové samoobsluze nebo na terminálech SAZKY. Jste-li majitelem platební karty vydané Českou spořitelnou, zálohy a vyúčtovací faktury můžete hradit i v bankomatech České spořitelny na území celé České republiky. Pokud si přejete přeplatky z vyúčtování zaslat na bankovní účet, uveďte číslo účtu pro vrácení případných přeplatků z vyúčtovacích faktur.

Nezapomeňte vybrat, zda si přejete případné přeplatky z vyúčtování zaslat na bankovní účet, nebo použít pro zálohy na další zúčtovací období.
Přeplatek/nedoplatek = rozdíl mezi celkovou spotřebou za zúčtovací období vyjádřenou v Kč a vámi již zaplacenými zálohami.
Chcete-li přeplatek vrátit převodem na bankovní účet, uveďte v sekci „Způsob placení“ číslo bankovního účtu.

Zálohy za elektřinu jsou měsíční a doporučujeme nastavit jejich výši shodnou jako u vašeho stávajícího dodavatele. V jaké výši platíte zálohy u stávajícího dodavatele, zjistíte z faktury za odběr elektřiny.
Pokud platíte zálohy u stávajícího dodavatele v jiném intervalu než měsíčním, je třeba výši zálohy přepočítat na měsíční cyklus.
Pokud se jedná o nový odběr, výši záloh stanovíme přiměřeně k vaší spotřebě za srovnatelné období a upravujeme ji dle vaší spotřeby.
Uvedená výše záloh bude platná do prvního vyúčtování od ČEZ Prodej, a.s.

ČEZ ON‑LINE je internetová aplikace, pomocí které můžete řešit většinu požadavků z pohodlí domova, zdarma a kdykoli. Zaškrtnutím žádáte o založení osobního on-line účtu, přístup k němu získáte na www.cez.cz.

Smlouva musí být podepsána osobou, která je ve smlouvě uvedena jako zákazník.

Pomohly Vám uvedené informace?