Formuláře

Formulář je povinný pro všechny účastníky školení bez ohledu na to, zda již byli do aplikací SAP/Passport AS zavedeni v minulosti.
Povinným údajem je IPD, akuální informaci, jak jej získáte, najdete v části Přidělování IPD.
Jednou přidělené IPD zůstává pro konkrétní osobu stále stejné.
Na formuláři musí být vždy originální podpis účastníka (zaměstnance dodavatele).

Potvrzení slouží dodavateli k jeho vlastní evidenci platnosti školení. Po absolvování školení bude formulář potvrzen ze strany ČEZ, tzn. bude zaznamenán výsledek ověření znalostí, a bude vrácen účastníkovi. Kopie Potvrzení se přikládá k Žádosti o identifikační karty.

Od školených vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů vyžadujeme podpis čestného prohlášení o bezinfekčnosti, že v průběhu předchozích 14 dnů nebyli v rizikových oblastech se zvýšeným výskytem šíření nákazy koronaviru. V podmínkách ČEZ, a. s. se za tyto oblasti považují oblasti vyjmenované na webu ministerstva zahraničí, včetně celé Itálie.

Slouží k vydání nové karty nebo aktivaci či prodloužení platnosti stávající identifikační karty. Přístupový systém je jednotný do všech areálů KE, proto by měl mít každý pracovník pouze 1 identifikační kartu, kterou si aktivuje na lokalitách, kde vykonává pracovní činnosti.

Pokud účastník nechce v rámci školení žádat o vydání IK, není tento formulář na školení povinný.