Zpětný odkup akcií

Realizace nákupu vlastních akcií společnosti ČEZ, a. s. (tzv. share buy back)


Sledujte průběh nákupu akcií ČEZ

Valná hromada energetické společnosti ČEZ, a. s., konaná dne 23. dubna 2007 v Kongresovém centru Praha přijala kromě jiných i usnesení o nabytí vlastních akcií společnosti. Na základě tohoto rozhodnutí společnost ČEZ vybrala a pověřila dva největší české brokery – WOOD & Company Financial ervices, a.s. a Patria Finance, a.s. realizací vlastních nákupů.

Valná hromada schválila, že společnost ČEZ může počínaje dnem 23. dubna 2007 nabývat vlastní kmenové akcie v objemu, který celkem nepřekročí 59 221 084 kusů. Nejnižší cena, za kterou může společnost ČEZ své akcie nabýt, činí 300 Kč za akcii. Nejvyšší cena, za kterou může společnost své akcie nabýt, činí 2 000 Kč za akcii.

Doba platnosti usnesení valné hromady, a tedy doba, po kterou je společnost ČEZ oprávněna vlastní akcie nabývat, činí 18 měsíců ode dne konání valné hromady.

Nabyté vlastní akcie mohou být společností použity k následujícím účelům:

  • ke snížení základního kapitálu společnosti,
  • ke splnění závazků vyplývajících z akciových opčních programů, a to do výše 5 milionů kusů.

V návaznosti na usnesení valné hromady rozhodlo představenstvo dne 25.4.2007 zahájit program zpětného odkupu vlastních akcií a souhlas vyslovila i dozorčí rada ČEZ dne 27. 4. 2007.

Zpětný odkup akcií bude realizován na regulovaných trzích, na kterých jsou akcie společnosti kótovány (Praha, Varšava), a to převážně na anonymním trhu tak, aby nedošlo k diskriminaci akcionářů společnosti. Na základě doporučení právních poradců, advokátní kanceláře Brzobohatý, Brož & Honsa, v.o.s., bude při realizaci zpětného odkupu postupováno v souladu s příslušnou legislativou ČR, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník a zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, a právem Evropské unie, zejména Nařízením Komise (ES) č. 2273/2003 (včetně cenových a objemových omezení odkupů).

Společnost ČEZ si pro realizaci zpětného odkupu vybrala na základě výběrového řízení dva nejaktivnější obchodníky s cennými papíry na českém kapitálovém trhu – společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. a Patria Finance, a.s. Obchodníci budou při realizaci nákupů postupovat nezávisle na společnosti ČEZ a bez jejího vlivu s odbornou péčí a v nejlepším zájmu společnosti, a budou společnost informovat o nenadálých vlivech a v souladu s principem odborné péče jí budou činit doporučení o dalším postupu.

Důvodem pro realizaci zpětného odkupu akcií je současná neefektivní struktura kapitálu a nevyhovující poměr vlastního kapitálu a dluhu společnosti. Načasování realizace zpětného odkupu bylo též ovlivněno rozhodnutím vlády ČR ze dne 19. 3. 2007 o prodeji části akcií společnosti ČEZ prostřednictvím kapitálového trhu. Zveřejněný záměr vlády ČR nabízí zajímavou příležitost, jak provést zpětný odkup akcií společnosti ČEZ způsobem prospěšným společnosti i všem akcionářům.