Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za I. čtvrtletí 2000, nekonsolidovaná dle CAS

  • Poptávka po elektřině (15 TWh) se meziročně zvýšila o 2,3% (spotřeba velkoodběru včetně účelové spotřeby závodních elektráren stoupla o 6,1%, naopak spotřeba maloodběru poklesla o 2,3%)
  • Meziroční pokles podílu ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice: ze 72,8% na 64,1%
  • Zisk po zdanění ve výši 2,9 mld. Kč představuje meziroční nárůst o 2,1 mld. Kč (z toho vlivem změn kurzu tuzemské měny a výše zadluženosti v cizích měnách o 1,9 mld. Kč)
  • Maximální zatížení Elektrizační soustavy České republiky 10 128 MW ze dne 26. 1. 2000 je oproti roku 1999 vyšší o 202 MW (o 2%); podíl ČEZ, a. s., na krytí maxima činil 62,2%
  • Instalovaný výkon elektráren ČEZ, a. s., 10 145 MW se v porovnání s koncem roku 1999 snížil o cca 6 MW
  • Mimořádná valná hromada, konaná v lednu 2000, potvrdila usnesení valných hromad konaných v roce 1999

Praha, dne 2. května 2000


I. čtvrtletí 2000 I. čtvrtletí 1999 Index 00/99
Výnosy celkem mil. Kč 17 408 16 749 103,9%
z toho: tržby za elektřinu mil. Kč 14 052 14 431 97,4%
Náklady celkem mil. Kč 13 839 15 155 91,3%
z toho: palivo mil. Kč 3 514 3 376 104,1%
Zisk před zdaněním mil. Kč 3 569 1 594 223,9%
Zisk po zdanění mil. Kč 2 937 799 367,6%
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 5,0 1,35 367,4%
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) */ 1 16,6 7,85 211,3%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - čistá */ % 3,9 3,5 110,2%
Rentabilita aktiv (ROA) - čistá */ % 2,2 2,1 107,2%
Obrat aktiv */ 1 0,28 0,31 90,3%
Celková zadluženost bez rezerv % 35,0 33,3 105,1%
Dlouhodobá zadluženost % 27,5 26,8 102,6%
*/ za předcházejících 12 měsíců

Výnosy, náklady, zisk

Celkové výnosy akciové společnosti ČEZ za I. čtvrtletí 2000 dosáh-ly 17,4 mld. Kč a jsou vyšší oproti stejnému období 1999 o 0,7 mld. Kč (o 3,9%) především z důvodu vyššího zúčtování rezerv na kurzové ztráty (o 1,3 mld. Kč), zatímco tržby za elek-třinu včetně prodaných podpůrných služeb ČEPS, a. s., poklesly o 0,4 mld. Kč.

Celkové náklady ČEZ, a. s., mezi-ročně poklesly o 1,3 mld. Kč (o 8,7%) a dosáhly výše 13,8 mld. Kč. V nákla-dových položkách došlo zejména k po-klesu nákupu elektřiny pro další prodej o 0,6 mld. Kč, tvorby rezervy na kurzo-vé ztráty o 0,6 mld. Kč a kurzových ztrát o 0,4 mld Kč.

Zisk po zdanění se meziročně zvýšil o 2,1 mld. Kč (o 268%) a dosáhl výše 2,9 mld. Kč. Zatímco zhoršení směn-ného kurzu Kč v I. čtvrtletí 1999 snížilo čistý zisk o 1,6 mld. Kč, snížení zadluženosti v cizích měnách v I. čtvrtletí 2000 zvýšilo čistý zisk o 0,3 mld. Kč.

Výnos na jednu akcii 100 Kč mezi-ročně vzrostl o 267% vlivem zvýšení zisku po zdanění a dosáhl výše 5 Kč.

Poměr tržní ceny a výnosu (za předcházejících 12 měsíců) se zvýšil (ze 7,9 na 16,6) vlivem zvýšení ceny akcií o 142% při současném nárůstu zisku po zdanění o 14,5%.

U ukazatelů čisté rentability vlastního jmění, resp. aktiv (za předcházejících 12 měsíců) došlo k růstu výraznějším zvýšením zisku po zdanění než průměrné výše vlastního jmění, resp. aktiv.

U ukazetelů celkové zadluženosti bez rezerv, resp. dlouhodobé zadluže-nosti došlo v průběhu I. čtvrtletí k nárůstu na 35%, resp. 27,5%.

Počet zaměstnanců se snížil z 9 266 na konci roku 1999 na 9 183 k 31. 3. 2000, tj. o 83 (o 0,9%), mezi-ročně došlo ke snížení o 1 064 (o 10,4%), přičemž v roce 1999 odešlo do dceřiné společnosti ČEPS 473 za-městnanců.

Prodej elektřiny

Tržby za elektřinu včetně podpůr-ných služeb prodávaných ČEPS, a. s., meziročně poklesly o 0,4 mld. Kč (o 2,6%) a činily 14,1 mld. Kč. Regionálním distribuč-ním společnostem bylo prodáno 10 481 GWh při meziročním poklesu o 1 347 GWh (o 11,4%).

Poptávka po elektřině v České re-publice meziročně stoupla o 332 GWh, tj. o 2,3% a dosáhla úrovně 14 967 GWh. Spotřeba velkoodběratelů včetně účelové spotřeby závodních elektráren stoupla o 480 GWh (o 6,1%). Spotřeba maloodběratelů je naopak meziročně nižší o 153 GWh (o 2,3%), v podnikatelském maloodbě-ru došlo k poklesu o 37 GWh (o 1,6%), spotřeba obyvatelstva po-klesla o 2,6% (o 116 GWh), z části i vlivem vyšší průměrné teploty v I. čtvrtletí 2000.

Podíl ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice se meziročně snížil ze 72,8% na 64,1%, což bylo způsobeno především ná-růstem výroby nezávislých výrobců o 1 305 GWh (o 26,4%), jakož i zvý-šením dovozu obchodníky o 95 GWh (o 28,6%). Rovněž se zde projevil vliv ukončení smluvního vztahu na výkup elektřiny z elektráren Opatovice, a. s., akciovou společností ČEZ od ledna 2000. Důsledkem pak bylo snížení celkového prodeje ČEZ, a. s., v tuzem-sku o 1 140 GWh (o 9,6%). Vývoz ČEZ, a. s., byl naopak oproti I. čtvrtletí 1999 vyšší, a to o 2 246 GWh (o 263%).

Instalovaný výkon zdrojů ČEZ, a. s., (10 145 MW) se v porovnání s instalo-vaným výkonem k 31. 12. 1999 snížil o 5,67 MW, a to z důvodu, že ČEZ, a. s., k 29. 2. 2000 přestal být provozovatelem malé vodní elektrárny Štvanice, která je nyní provozována vlastníkem, státním podnikem České energetické závody.

Investiční program

Na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku bylo vyčerpáno 2,2 mld. Kč, tj. o 1 mld. Kč (o 31,7%) méně než ve stejném období 1999.

V I. čtvrtletí bylo na jaderné elektrárně Temelín investováno 1,7 mld. Kč, z předpokládaných 10 mld. Kč pro rok 2000 a dosavadní průběh výstavby vytváří předpoklady pro zavezení ja-derného paliva do 1. bloku nejpozději v kontrahovaném termínu. V únoru proběhla na stavbě mise mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), která konstatovala dobrou úroveň připravenosti zařízení, stavby i personálu k najetí a komerčnímu pro-vozu bloku. Začátkem dubna byla úspěšně ukončena jedna z nejdůleži-tějších součástí neaktivního spouštění elektrárny - horké zkoušky na 1. bloku, které prověřily chování zařízení na provozních parametrech bez zaveze-ného paliva v reaktoru.

Zajištění finančních zdrojů

ČEZ, a. s., v I. čtvrtletí 2000 plnil řád-ně a včas své finanční závazky.

Tvorba zdrojů z provozní činnosti se meziročně zvýšila o 27,6% (ze 2,8 na 3,6 mld. Kč), což bylo způsobeno zej-ména nárůstem peněžního toku vytvo-řeného čistým ziskem o 2,2 mld. Kč a meziročním zlepšením změny stavu přechodných účtů aktiv a pasiv o 2,2 mld. Kč. Naproti tomu došlo k nepříznivému vývoji v oblasti potřeby pracovního kapitálu o 1,8 mld. Kč, meziročně se snížil i příspěvek vlivem zvýšení stavu rezerv (o 2 mld. Kč).

V I. čtvrtletí 2000 bylo čerpáno celkem 2,7 mld. Kč investičních prostředků. Na meziroční snížení o 1,4 mld. Kč mělo vliv především nižší pořízení hmotného investičního majetku o 1,1 mld. Kč a snížený objem finanč-ních investic o 0,2 mld. Kč.

V březnu 2000 uzavřel ČEZ, a. s., nový směnečný program s osmi bankami v celkovém objemu 9 mld. Kč, z toho 7,5 mld. Kč je zaručeno formou zálož-ních úvěrových linek za pevnou cenu v případě, že odkoupený objem směnek v aukci nepokryje plně požadovaný objem.

ČEZ, a. s., rozhodl k 6. červnu 2000 svolat a předčasně splatit 3. domácí emisi dluhopisů ve výši 4 mld. Kč.

Ostatní informace

V lednu došlo k založení společného podniku JVCD se společností Vivendi - Dalkia, a. s., jehož smyslem je kom-plexní eko nomická a ekologická opti-malizace výroby tepla a elektřiny v re-gionu Severní Moravy.

Mimořádná valná hromada, konaná v lednu 2000, potvrdila usnesení obou valných hromad konaných v roce 1999 a nově projednala problematiku náku-pu uhlí a sponzorských darů pro rok 2000.

Očekávaný zisk v roce 2000

Za předpokladu meziročního snížení poptávky po elektřině (-0,4%) a při mírném oslabení kurzu koruny do konce roku, dosáhne hospodářský výsledek ČEZ, a. s., výše cca 3,5 mld. Kč. Konsolidace ?skupiny ČEZ? sníží hospodářský výsledek cca na necelé 3 mld. Kč, a to zejména konsolidací hospodářských výsledků s ČEPS (kde je předpokládán záporný hospodářský výsledek) a naopak zahrnutím podílu na kladném hospodářském výsledku Severočeských dolů, a. s.

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) (modifikovaná verze) 1 - 3 / 2000 1 - 3 / 1999
Výkony a prodej zboží 15 107 385 15 415 381
z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 14 993 621 15 344 144
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 888 248
Aktivace 112 876 70 989
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 7 087 956 6 800 826
z toho: spotřeba materiálu a energie 5 388 511 5 893 609
služby 1 657 852 906 493
+ Přidaná hodnota 8 019 429 8 614 555
Osobní náklady 832 046 834 413
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 2 005 853 2 136 679
Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů 187 647 334 325
Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů 958 769 985 458
Jiné provozní výnosy 90 234 306 657
Jiné provozní náklady 484 767 845 025
* Provozní hospodářský výsledek 4 015 875 4 453 962
Zúčtování rezerv a oprav. položek do finančních výnosů 1 887 087 555 817
Tvorba rezerv a opravných položek na finanční náklady 1 574 362 2 154 104
Jiné finanční výnosy 133 900 115 326
z toho: výnosové úroky 65 265 39 233
Jiné finanční náklady 1 524 418 2 190 145
z toho: nákladové úroky 829 348 835 740
daň z příjmů za běžnou činnost 632 439 794 628
- splatná 632 439 794 628
- odložená 0 0
* Hospodářský výsledek z finančních operací
včetně daně z příjmů za běžnou činnost -1 077 793 -3 673 106
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 2 938 082 780 856
Mimořádné výnosy 1 582 21 755
Mimořádné náklady 3 066 3 603
z toho: daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná 0 0
* Mimořádný hospodářský výsledek -1 484 18 152
*** Hospodářský výsledek za účetní období 2 936 598 799 008


Peněžní toky (cash flow) v tis. Kč 1 - 3 / 2000 1 - 3 / 1999
Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 4 043 666 1 007 232
Provozní činnost 3 571 422 2 798 729
Investiční činnost -2 733 615 -4 162 833
Finanční činnost, z toho 221 220 2 746 870
- Změna stavu dlouhodobých úvěrů 261 442 2 141 068
- Změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů 0 4 362 905
- Změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí 108 890 -4 297 314
- Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků -122 984 570 101
Stav peněžních prostředků na konci účetního období 5 102 693 2 389 998


Rozvaha (v tis. Kč) v povinně zveřejňovaném rozsahu k 31. 3. 2000 k 31. 12. 1999
Aktiva celkem 198 342 090 196 608 960
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Stálá aktiva 167 644 482 167 457 030
- dlouhodobý nehmotný majetek 361 857 391 299
- dlouhodobý hmotný majetek 158 780 718 158 575 800
- dlouhodobý finanční majetek 8 501 907 8 489 931
z toho: podílové cenné papíry a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem 3 051 598 3 051 607
Oběžná aktiva 25 804 626 24 321 728
- zásoby 10 134 001 10 395 156
- dlouhodobé pohledávky 2 912 709 3 515 581
- krátkodobé pohledávky 7 655 223 6 367 325
- finanční majetek 5 102 693 4 043 666
Ostatní aktiva 4 892 982 4 830 202
Pasiva celkem 198 342 090 196 608 960
Vlastní kapitál 112 959 460 110 147 990
- základní kapitál 59 208 846 59 208 846
z toho: základní kapitál zapsaný v obch. rejstříku 59 194 942 59 194 942
- kapitálové fondy 1 661 594 1 661 594
- fondy tvořené ze zisku 8 314 982 8 341 110
- hospodářský výsledek minulých let 40 837 440 38 677 589
- hospodářský výsledek běžného účetního období 2 936 598 2 258 851
Cizí zdroje 83 399 108 84 344 001
- rezervy 15 885 439 15 427 046
- dlouhodobé závazky 27 555 374 31 678 358
- krátkodobé závazky 8 786 005 10 436 639
- bankovní úvěry a výpomoci 31 172 290 26 801 958
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 22 062 752 21 801 310
Ostatní pasiva 1 983 522 2 116 969


Instalovaný výkon, zaměstnanci k 31. 3. 2000 k 31. 12. 1999
Instalovaný výkon (MW) 10 145 10 151
Fyzický počet zaměstnanců (osob) 9 183 9 266
Měrný počet zaměstnanců (osob/MW) 0,905 0,913


1 - 3 / 2000 1 - 3 / 1999
Výroba elektrické energie netto v ČR (GWh) 19 012 16 310
z toho: výroba ve zdrojích ČEZ netto (GWh) 12 693 11 292
Prodej ČEZ v tuzemsku (GWh) 10 707 11 847
z toho: prodej REAS (GWh) 10 481 11 828
Cena elektřiny prodané REAS (Kč/MWh) 1 036 1 144
dtto včetně podp.služeb, bez přenosu a služeb dispečinku 1 106 1 075
Podíl ČEZ na krytí poptávky po elektřině (%) 64,1 72,8
Export ČEZ (GWh) 3 100 854
Import ČEZ (GWh) 286 402


<