Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za I. pololetí 2000, nekonsolidovaná dle CAS

  • Poptávka po elektřině (26,8 TWh) se meziročně zvýšila o 2,6 %; po zpřesnění metodiky výpočtu jen o 0,7 %
  • Meziroční pokles podílu ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice: ze 73,1 % na 64,3 %; z jedné poloviny způsoben zpřesněním metodiky výpočtu poptávky a změnou struktury nákupu elektřiny akciovou společností ČEZ
  • Zisk po zdanění ve výši 3 mld. Kč představuje meziroční nárůst o 2,5 mld. Kč, z toho vlivem změn kurzu tuzemské měny a zadluženosti v cizích měnách, jakož i vlivem zastavení retrofitu elektrárny Tušimice I v roce 1999 o 2,1 mld. Kč
  • Maximální zatížení Elektrizační soustavy České republiky 10 128 MW ze dne 26. 1. 2000 je oproti roku 1999 vyšší o 202 MW (o 2%)
  • V červenci se uskutečnila řádná valná hromada ČEZ, a. s.
  • Výstavba Jaderné elektrárny Temelín pokračuje v předstihu před schváleným harmonogramem, v červenci bylo zavezeno jaderné palivo do reaktoru prvního bloku

Praha, dne 31. července 2000

I. pololetí 2000 I. pololetí 1999 Index 00/99
Výnosy celkem mil. Kč 29 986 29 588 101,3%
z toho: tržby za elektřinu mil. Kč 25 368 25 821 98,2%
Náklady celkem mil. Kč 26 014 27 926 93,2%
z toho: palivo mil. Kč 6 416 6 115 104,9%
Zisk před zdaněním mil. Kč 3 972 1 662 239,0%
Zisk po zdanění mil. Kč 3 046 575 530,0%
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 5,2 1,0 520,0%
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) */ 1 12,6 12,9 97,7%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - čistá */ % 4,2 3,1 135,5%
Rentabilita aktiv (ROA) - čistá */ % 2,4 1,8 133,3%
Obrat aktiv */ 1 0,28 0,30 93,3%
Celková zadluženost bez rezerv % 33,6 34,0 98,8%
Dlouhodobá zadluženost % 26,8 26,8 100,0%
*/ za předcházejících 12 měsíců

Výnosy, náklady, zisk

Celkové výnosy akciové společnosti ČEZ za I. pololetí 2000 dosáhly 30 mld. Kč a jsou vyšší oproti stejnému období 1999 o 0,4 mld. Kč (o 1,3 %) především z důvodu vyššího zúčtování rezerv na kurzové ztráty (o 1,3 mld. Kč), naproti tomu tržby za elektřinu včetně prodaných podpůrných služeb ČEPS, a. s., poklesly o 0,5 mld. Kč a ostatní provozní tržby a výnosy o 0,5 mld. Kč.

Celkové náklady ČEZ, a. s., meziročně poklesly o 1,9 mld. Kč (o 6,8 %) a dosáhly výše 26 mld. Kč. V oblasti provozních nákladů došlo k poklesu nákupu elektřiny pro další prodej o 1,2 mld. Kč a nákladů na materiál o 0,2 mld. Kč, naopak náklady na palivo vzrostly o 0,3 mld. Kč. Pokles je rovněž ovlivněn zahrnutím opravné položky provozních nákladů zastavením retrofitu elektrárny Tušimice I v roce 1999 ve výši 0,7 mld. Kč. V oblasti finančních nákladů poklesly realizované kurzové ztráty o 0,3 mld. Kč, nákladové úroky o 0,2 mld. Kč a ostatní finanční náklady o 0,2 mld. Kč.

Zisk po zdanění se meziročně zvýšil o 2,5 mld. Kč (o 430 %) a dosáhl výše 3 mld. Kč. Zatímco zhoršení směnného kurzu Kč v I. pololetí 1999 snížilo čistý zisk o 1,2 mld. Kč, snížení zadluženosti v cizích měnách, jakož i změny v její struktuře, v I. pololetí 2000 zvýšilo čistý zisk o 0,2 mld. Kč.

Výnos na jednu akcii 100 Kč meziročně vzrostl o 420 % vlivem zvýšení zisku po zdanění a dosáhl výše 5,2 Kč.

Poměr tržní ceny a výnosu (za předcházejících 12 měsíců) se mírně snížil (ze 12,9 na 12,6) vlivem nižšího nárůstu ceny akcií (o 36 %) než zisku po zdanění (o 39,4 %).

U ukazatelů čisté rentability vlastního jmění, resp. aktiv (za předcházejících 12 měsíců) došlo k nárůstu o více než 30 % výraznějším zvýšením zisku po zdanění než průměrné výše vlastního jmění, resp. aktiv.

U ukazetele celkové zadluženosti bez rezerv došlo meziročně k poklesu z 34 % na 33,6 %, přičemž dlouhodobá zadluženost se nezměnila.

Počet zaměstnanců se snížil z 9 266 na konci roku 1999 na 9 111 k 30. 6. 2000, tj. o 155 (o 1,7 %). Meziročně došlo ke snížení o 1 033 (o 10,2 %), přičemž v roce 1999 odešlo do ČEPS 473 zaměstnanců.

Prodej elektřiny

Tržby za elektřinu včetně podpůrných služeb prodávaných ČEPS, a. s., meziročně poklesly o 0,5 mld. Kč (o 1,8 %) a činily 25,4 mld. Kč. Regionálním distribučním společnostem bylo prodáno 18 602 GWh při meziročním poklesu o 2 313 GWh (o 11,1 %), vývoz elektřiny naopak vzrostl o 4 261 GWh (o 216 %) a dosáhl úrovně 6 235 GWh.

Poptávka po elektřině v České re-publice meziročně stoupla o 688 GWh, tj. o 2,6 % a dosáhla úrovně 26 801 GWh, po očištění o vliv změny metodiky jejího výpočtu stoupla jen o 0,7 %. Spotřeba velkoodběratelů včetně účelové spotřeby závodních elektráren stoupla o 982 GWh (o 6,6 %), z toho však cca 500 GWh je vliv zpřesnění metodiky výpočtu, tzn. reálný nárůst činí 3,1 %. Spotřeba maloodběratelů je naopak meziročně nižší o 297 GWh (o 2,2 %), přičemž spotřeba v podnikatelském maloodběru zůstala přibližně na stejné úrovni a spotřeba obyvatelstva poklesla o 4 % (o 301 GWh), jednak vlivem vyšší průměrné teploty v I. pololetí 2000 a jednak z důvodu lednového zvýšení cen elektřiny pro domácnosti o 15 %.

Podíl ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice se me-ziročně snížil ze 73,1 % na 64,3 %. Tento pokles je z jedné poloviny způsoben změnou metodiky a ukončením smluvního vztahu na výkup elektřiny z elektráren Opatovice, a. s., akciovou společností ČEZ od ledna 2000. Celkový prodej ČEZ, a. s., v tuzemsku se snížil o 1 930 GWh (o 9,2 %). Vlivem vyšších vývozů elektřiny se však pokles prodeje v tuzemsku nepromítl do poklesu výroby elektřiny ČEZ, a. s.

Investiční program

Na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku bylo vyčerpáno 5,7 mld. Kč, tj. o 1,6 mld. Kč (o 21,9 %) méně než ve stejném období 1999.

V I. pololetí bylo na Jaderné elektrárně Temelín investováno 3,9 mld. Kč, z předpokládaných 10 mld. Kč pro rok 2000. Po ukončení ?neaktivních horkých zkoušek? prvního bloku v dubnu t. r., byly provedeny revize zařízení a odstraněny dílčí nedostatky. Na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) bylo v červenci zavezeno palivo do reaktoru prvního bloku, tj. dva měsíce před vládou stanoveným termínem.

Dosavadní průběh výstavby druhého bloku vytváří reálné předpoklady pro uskutečnění zkoušek integrity kontejnmentu ve 12/2000 a zavezení paliva 15 měsíců po zavezení paliva do prvního bloku, tj. v 10/2001.

Zajištění finančních zdrojů

ČEZ, a. s., v I. pololetí 2000 plnil řádně a včas své finanční závazky.

Přestože tvorba zdrojů z provozní činnosti zůstala meziročně na stejné úrovni a dosáhla 5,4 mld. Kč, došlo ke změně její struktury. Meziročně narostl peněžní tok vytvořený čistým ziskem o 2,3 mld. Kč a došlo ke zlepšení změny stavu přechodných účtů aktiv a pasiv o 2,1 mld. Kč. Naproti tomu došlo k nepříznivému vývoji v oblasti potřeby pracovního kapitálu (o 2,6 mld. Kč) a meziročně se snížil i příspěvek vlivem zvýšení stavu rezerv (o 1,4 mld. Kč).

V I. pololetí 2000 bylo čerpáno celkem 6,1 mld. Kč investičních prostředků. Na meziroční snížení o 2,8 mld. Kč mělo vliv především nižší pořízení hmotného investičního majetku o 1,6 mld. Kč, snížený objem finančních investic o 0,5 mld. Kč, jakož i nižší růst závazků z investiční činnosti o 0,5 mld. Kč.

Po vyčerpání první tranže půjčky od Evropské investiční banky ve výši 100 mil. EUR uzavřel v dubnu ČEZ, a. s., pětiletou syndikovanou záruku v objemu 85 mil. EUR, která je podmínkou pro čerpání druhé tranže půjčky.

ČEZ, a. s., k 6. červnu 2000 svolal a předčasně splatil 3. domácí em isi dluhopisů ve výši 4 mld. Kč.

Ostatní informace

V červenci proběhla 8. řádná valná hromada akcionářů, která schválila přechod na německý model řízení, zvýšila počet členů dozorčí rady na 12 a zvolila 6 jejích nových členů. Novou předsedkyní dozorčí rady se stala Milada Vlasáková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR. Dozorčí rada zvolila tři nové členy představenstva. Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem se stal Ing. Jaroslav Míl, který byl od 04/2000 předsedou představenstva a generálním ředitelem Elektráren Opatovice, a. s., (do 03/2000 ředitel sekce nákup a palivové cykly ČEZ, a. s.).

Rozdělení zisku, schválené valnou hromadou, neuvažuje s výplatou dividend a tantiém za rok 1999.

V červnu došlo k uzavření dvou pojistných smluv (majetku a odpovědnosti z provozu) pro Jadernou elektrárnu Temelín s Českým jaderným poolem, které jsou jednou z podmínek uvedení elektrárny do provozu

Očekávaný zisk v roce 2000

ČEZ, a. s. předpokládá, že roční hospodářský výsledek dosáhne výše cca 5 mld. Kč, po jeho konsolidaci s hospodářskými výsledky ČEPS, a. s., a Severočeských dolů, a. s., do ?skupiny ČEZ, a. s.? dojde k jeho mírnému navýšení na cca 5,5 mld. Kč.

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) (modifikovaná verze) 1 - 6 / 2000 1 - 6 / 1999
Výkony a prodej zboží 27 047 419 27 450 346
z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 26 841 267 27 311 833
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 3 824 573
Aktivace 202 328 137 940
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 13 816 905 13 391 228
z toho: spotřeba materiálu a energie 9 938 171 10 992 988
služby 3 835 500 2 396 676
+ Přidaná hodnota 13 230 514 14 059 118
Osobní náklady 1 689 469 1 754 709
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 4 044 351 4 274 505
Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů 514 818 772 633
Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů 1 818 560 2 657 247
Jiné provozní výnosy 168 348 615 150
Jiné provozní náklady 1 011 751 1 482 595
* Provozní hospodářský výsledek 5 349 549 5 277 845
Zúčtování rezerv a oprav. položek do finančních výnosů 1 887 087 555 817
Tvorba rezerv a opravných položek na finanční náklady 1 660 028 1 718 163
Jiné finanční výnosy 351 469 182 648
z toho: výnosové úroky 203 231 74 054
Jiné finanční náklady 2 892 613 3 726 664
z toho: nákladové úroky 1 728 231 1 925 198
daň z příjmů za běžnou činnost 925 798 1 087 199
- splatná 925 798 1 087 199
- odložená 0 0
* Hospodářský výsledek z finančních operací
včetně daně z příjmů za běžnou činnost -2 314 085 -4 706 362
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 3 035 464 571 483
Mimořádné výnosy 16 828 11 963
Mimořádné náklady 5 785 8 287
z toho: daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná 0 0
* Mimořádný hospodářský výsledek 11 043 3 676
*** Hospodářský výsledek za účetní období 3 046 507 575 159
Peněžní toky (cash flow) v tis. Kč 1 - 6 / 2000 1 - 6 / 1999
Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 4 043 666 1 007 232
Provozní činnost 5 407 300 5 490 543
Investiční činnost -6 132 456 -8 973 729
Finanční činnost, z toho -2 756 518 4 558 632
- Změna stavu dlouhodobých úvěrů 2 380 620 2 865 627
- Změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů -4 000 000 4 362 905
- Změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí -851 837 -3 090 780
- Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků -231 751 492 215
Stav peněžních prostředků na konci účetního období 561 992 2 082 678
Rozvaha (v tis. Kč) v povinně zveřejňovaném rozsahu k 30. 6. 2000 k 31. 12. 1999
Aktiva celkem 195 192 072 196 509 960
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Stálá aktiva 169 529 076 167 457 030
- dlouhodobý nehmotný majetek 319 866 391 299
- dlouhodobý hmotný majetek 160 187 674 158 575 800
- dlouhodobý finanční majetek 9 021 536 8 489 931
z toho: podílové cenné papíry a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem 3 077 155 3 051 607
Oběžná aktiva 20 898 682 24 321 728
- zásoby 11 001 619 10 395 156
- dlouhodobé pohledávky 1 862 157 3 515 581
- krátkodobé pohledávky 7 472 914 6 367 325
- finanční majetek 561 992 4 043 666
Ostatní aktiva 4 764 314 4 830 202
Pasiva celkem 195 192 072 196 608 960
Vlastní kapitál 113 041 900 110 147 990
- základní kapitál 59 208 846 59 208 846
z toho: základní kapitál zapsaný v obch. rejstříku 59 194 942 59 194 942
- kapitálové fondy 1 661 547 1 661 594
- fondy tvořené ze zisku 8 287 560 8 341 110
- hospodářský výsledek minulých let 40 837 440 38 677 589
- hospodářský výsledek běžného účetního období 3 046 507 2 258 851
Cizí zdroje 80 766 482 84 344 001
- rezervy 16 503 720 15 427 046
- dlouhodobé závazky 27 446 607 31 678 358
- krátkodobé závazky 8 485 414 10 436 639
- bankovní úvěry a výpomoci 28 330 741 26 801 958
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 24 181 930 21 801 310
Ostatní pasiva 1 383 690 2 116 969

Instalovaný výkon, zaměstnanci k 30. 6. 2000 k 31. 12. 1999
Instalovaný výkon (MW) 10 145 10 151
Fyzický počet zaměstnanců (osob) 9 111 9 266
Měrný počet zaměstnanců (osob/MW) 0,898 0,913
1 - 6 / 2000 1 - 6 / 1999
Výroba elektrické energie netto v ČR (GWh) 34 437 29 416
z toho: výroba ve zdrojích ČEZ netto (GWh) 23 426 20 501
Prodej ČEZ v tuzemsku (GWh) 19 023 20 953
z toho: prodej REAS (GWh) 18 602 20 915
Cena elektřiny prodané REAS (Kč/MWh) 1 014 1 144
dtto včetně podpůrných služeb ČEPS (Kč/MWh) 1 132 1 144
dtto včetně podp.služeb, bez přenosu a služeb dispečinku 1 062 1 074
Podíl ČEZ na krytí poptávky po elektřině (%) 63,1 71,8
Export ČEZ (GWh) 6 235 1 974
Import ČEZ (GWh) 505 701