Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za I. - III. čtvrtletí 2000, nekonsolidovaná dle CAS

  • optávka po elektřině (38,1 TWh) se meziročně zvýšila o 3,7 %; po zpřesnění metodiky výpočtu jen o 1,8 %
  • Meziroční pokles podílu ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice: ze 73,8 % na 65,2 %; z více jak jedné třetiny je způsoben zpřesněním metodiky výpočtu poptávky a změnou struktury nákupu elektřiny akciovou společností ČEZ
  • Zisk po zdanění ve výši 2,9 mld. Kč představuje meziroční nárůst o 2,2 mld. Kč, z části však (1,2 mld. Kč) vlivem kurzových rezerv a zastavením retrofitu elektrárny Tušimice I v roce 1999
  • Maximální zatížení Elektrizační soustavy České republiky 10 128 MW ze dne 26. 1. 2000 je oproti roku 1999 vyšší o 202 MW (o 2 %)
  • V říjnu 2000 bylo vydáno povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro fyzikální spuštění reaktoru prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín
  • Vláda České republiky rozhodla v říjnu o metodě privatizace energetického sektoru

Praha, dne 30. října 2000

I.- III.čtvrtletí 2000 I. - III.čtvrtletí 1999 Index 00/99
Výnosy celkem mil. Kč 42 456 42 086 100,9%
z toho: tržby za elektřinu mil. Kč 36 270 36 364 99,7%
Náklady celkem mil. Kč 38 661 40 304 95,9%
z toho: palivo mil. Kč 9 465 8 785 107,7%
Zisk před zdaněním mil. Kč 3 795 1 782 213,0%
Zisk po zdanění mil. Kč 2 869 692 414,6%
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 4,9 1,2 408,3%
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) */ 1 14,6 38,9 37,5%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - čistá */ % 3,9 1,3 300,0%
Rentabilita aktiv (ROA) - čistá */ % 2,2 0,8 275,0%
Obrat aktiv */ 1 0,28 0,30 93,3%
Celková zadluženost bez rezerv % 34,6 34,3 100,9%
Dlouhodobá zadluženost % 27,4 26,2 104,6%
*/ za předcházejících 12 měsíců

Výnosy, náklady, zisk

Celkové výnosy akciové společnosti ČEZ za I. - III. čtvrtletí 2000 dosáh-ly 42,5 mld. Kč a jsou vyšší oproti stejnému období 1999 o 0,4 mld. Kč (o 0,9 %) především z důvodu vyššího zúčtování rezerv na kurzové ztráty (o 1,3 mld. Kč), naproti tomu došlo k poklesu zúčtování provozních rezerv a časového rozlišení o 0,7 mld. Kč a ostatních provozních tržeb a výnosů o 0,4 mld. Kč.

Celkové náklady ČEZ, a. s., mezi-ročně poklesly o 1,6 mld. Kč (o 4,1 %) a dosáhly výše 38,7 mld. Kč. V oblasti provozních nákladů došlo k poklesu nákupu elektřiny pro další prodej o 1,5 mld. Kč, nákladů na opravy a udržování o 0,8 mld. Kč a nákladů na materiál o 0,2 mld. Kč, naopak nákla-dy na palivo vzrostly o 0,7 mld. Kč. Pokles je rovněž ovlivněn zahrnutím opravné položky provozních nákladů zastavením retrofitu elektrárny Tušimice I v roce 1999 ve výši 0,8 mld. Kč. V oblasti finančních ná-kladů poklesly realizované kurzové ztráty o 0,3 mld. Kč, nákladové úroky o 0,3 mld. Kč a ostatní finanční ná-klady o 0,2 mld. Kč, tvorba rezervy na kurzové ztráty však vzrostla o 1 mld. Kč.

Zisk po zdanění se meziročně zvýšil o 2,2 mld. Kč (o 314,6 %) a dosáhl výše 2,9 mld. Kč. Zatímco zhoršení směnného kurzu Kč v I. - III. čtvrtletí 1999 snížilo čistý zisk o 0,7 mld. Kč, snížení zadluženosti v cizích měnách, jakož i změny v její struktuře, v I. - III. čtvrtletí 2000 snížilo čistý zisk jen o 0,4 mld. Kč.

Výnos na jednu akcii 100 Kč mezi-ročně vzrostl o více než 300 % vlivem zvýšení zisku po zdanění a dosáhl 4,9 Kč.

Poměr tržní ceny a výnosu (za předcházejících 12 měsíců) se snížil (ze 38,9 na 14,6) vlivem nižšího nárůstu ceny akcií (o 15,5 %) než zisku po zdanění (o 207,8%).

U ukazatelů čisté rentability vlast-ního jmění, resp. aktiv (za předchá-zejících 12 měsíců) došlo k nárůstu o 200%, resp. 175 % výraznějším zvýšením zisku po zdanění než průměrné výše vlastního jmění, resp. aktiv.

U ukazatele celkové zadluženosti bez rezerv došlo meziročně k nárůstu o 0,3 %, přičemž dlouhodobá zadlu-ženost vzrostla o 1,2 %.

Počet zaměstnanců se snížil z 9 266 na konci roku 1999 na 9 007 k 30. 9. 2000, tj. o 259 (o 2,8 %). Meziročně došlo ke snížení o 523 zaměstnanců (o 5,5 %).

Prodej elektřiny

Tržby za elektřinu včetně podpůr-ných služeb prodávaných ČEPS, a. s., meziročně poklesly o 94 mil. Kč (o 0,3 %) a činily 36,3 mld. Kč. Regionálním distribuč-ním společnostem bylo prodáno 26 771 GWh při meziročním poklesu o 2 672 GWh (o 9,1 %), vývoz elek-třiny naopak vzrostl o 6 121 GWh (o 199,6 %) a dosáhl úrovně 9 187 GWh.

Poptávka po elektřině v České re-publice meziročně stoupla o 1 374 GWh, tj. o 3,7 % a dosáhla úrovně 38 081 GWh, po očištění o vliv změny metodiky jejího výpočtu

nárůst činí jen 1,8 %. Spotřeba velkoodběratelů včetně účelové spotřeby závodních elektráren stoupla o 1 572 GWh (o 7,1 %), z toho však cca 700 GWh je vliv zpřesnění metodiky výpočtu, tzn. reálný nárůst činí 4 %. Spotřeba maloodběratelů je naopak meziročně nižší o 174 GWh (o 1,2 %), přičemž spotřeba v podnikatelském maloodběru je nižší o 46 GWh (o 0,9 %) a spotřeba obyvatelstva poklesla o 1,3 % (o 128 GWh), jednak vlivem vyšší průměrné teploty v I. - III. čtvrtletí 2000 a jednak z důvodu lednového zvýšení cen elektřiny pro domácnosti o 15 %.

Podíl ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice se meziročně snížil ze 73,8 % na 65,2 %. Tento pokles je více jak z jedné třetiny způsoben změnou metodiky a ukon-čením smluvního vztahu na výkup elektřiny z elektráren Opatovice, a. s., akciovou společností ČEZ od ledna 2000. Celkový prodej ČEZ, a. s., v tuzemsku se snížil o 2 226 GWh (o 7,5 %). Vlivem vyšších vývozů elektřiny se však pokles prodeje v tuzemsku nepromítl do poklesu výroby elektřiny ČEZ, a. s.

Investiční program

Na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku bylo vyčerpáno 8,8 mld. Kč, tj. o 1,9 mld. Kč (o 18 %) méně než ve stejném období 1999.

V I. - III. čtvrtletí bylo na Jaderné elektrárně Temelín investováno 6,4 mld. Kč z předpokládaných 10 mld. Kč pro rok 2000. Na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo v 07/2000 zavezeno palivo do reaktoru prvního bloku a zahájena etapa aktivního vyzkoušení. Po realizaci předepsaných zkoušek pro jednotlivé režimy a odstranění drobných netěsností při tlakových zkouškách bylo v 10/2000 zahájeno fyzikální spuštění prvního reaktorového bloku.

V jaderné elektrárně Dukovany po-kračuje modernizační program. V 09/2000 byl podepsán kontrakt mezi ČEZ, a. s., a ŠKODA JS, a. s., podle kterého ŠKODA JS, a. s., jako generální dodavatel zajistí kompletní obnovu systému kontroly a řízení této elektrárny.

Zajištění finančních zdrojů

ČEZ, a. s., v I. - III. čtvrtletí 2000 plnil řádně a včas své finanční zá-vazky.

Tvorba zdrojů z provozní činnosti se meziročně mírně zvýšila o 0,3 mld. Kč a dosáhla úrovně 9,3 mld. Kč. Došlo však ke změně její struktury, a to zejména nárůstem peněžního toku vytvořeného čistým ziskem o 1,3 mld. Kč, zvýšením přijatých úroků o 0,3 mld. Kč a snížením výdajů z plateb úroků o 0,4 mld. Kč. Naproti tomu došlo k nepříznivému vývoji v oblasti potřeby pracovního kapitálu (o 1,8 mld. Kč).

V I. - III. čtvrtletí 2000 bylo čerpáno celkem 9,4 mld. Kč investičních pro-středků. Na meziroční snížení o 3,4 mld. Kč mělo vliv především nižší pořízení hmotného investičního majetku o 1,9 mld. Kč, snížený objem finančních investic o 0,9 mld. Kč, jakož i nižší růst závazků z investiční činnosti o 0,2 mld. Kč.

Vzhledem k tomu, že investiční potřeby byly pokryty vytvořenými finančními zdroji z provozní činnosti, nevznikla potřeba externích finančn& #237;ch zdrojů.

Ostatní informace

V 10/2000 vláda České republiky rozhodla o privatizaci podílu FNM ČR v ČEZ, a. s., spolu s podíly v šesti regionálních distribučních společnostech (akciové společnosti Zapadočeská, Severočeská, Jihomoravská, Východočeská, Severomoravská energetika a Středočeská energetická).

V 10/2000 ČEZ, a. s., daroval Akademii věd České republiky větrnou elektrárnu Dlouhá Louka.

Očekávaný zisk v roce 2000

ČEZ, a. s., předpokládá, že roční hospodářský výsledek dosáhne výše cca 4,7 mld. Kč, po jeho konsolidaci s hospodářskými výsledky ČEPS, a. s., a Severočeských dolů, a. s., do ?skupiny ČEZ, a. s.? dojde k jeho mírnému navýšení na cca 5 mld. Kč

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) (modifikovaná verze) 1 - 9 / 2000 1 - 9 / 1999
Výkony a prodej zboží 38 501 280 38 518 372
z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 38 190 121 38 298 192
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 5 311 1 289
Aktivace 305 848 218 891
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 20 511 216 20 531 893
z toho: spotřeba materiálu a energie 14 319 927 15 411 634
služby 6 146 592 5 108 591
+ Přidaná hodnota 17 990 064 17 986 479
Osobní náklady 2 531 785 2 557 931
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 6 063 540 6 316 950
Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů 960 066 1 813 515
Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů 2 733 750 3 875 077
Jiné provozní výnosy 389 357 758 319
Jiné provozní náklady 1 513 013 1 873 777
* Provozní hospodářský výsledek 6 497 399 5 934 578
Zúčtování rezerv a oprav. položek do finančních výnosů 1 887 087 555 817
Tvorba rezerv a opravných položek na finanční náklady 2 239 642 1 253 226
Jiné finanční výnosy 669 062 429 735
z toho: výnosové úroky 301 808 98 046
Jiné finanční náklady 3 981 015 4 970 786
z toho: nákladové úroky 2 711 192 2 988 850
daň z příjmů za běžnou činnost 925 798 1 090 436
- splatná 925 798 1 090 436
- odložená 0 0
* Hospodářský výsledek z finančních operací
včetně daně z příjmů za běžnou činnost -3 664 508 -5 238 460
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 2 832 891 696 118
Mimořádné výnosy 49 400 10 772
Mimořádné náklady 12 865 15 268
z toho: daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná 0 0
* Mimořádný hospodářský výsledek 36 535 -4 496
*** Hospodářský výsledek za účetní období 2 869 426 691 622

Peněžní toky (cash flow) v tis. Kč 1 - 9 / 2000 1 - 9 / 1999
Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 4 043 666 1 007 232
Provozní činnost 9 344 192 9 020 203
Investiční činnost -9 422 910 -12 863 029
Finanční činnost, z toho -77 130 5 148 200
- Změna stavu dlouhodobých úvěrů 4 840 692 1 922 145
- Změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů -4 000 000 4 362 905
- Změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí -439 693 -1 526 734
- Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků -378 929 492 215
Stav peněžních prostředků na konci účetního období 3 887 818 2 312 606
Rozvaha (v tis. Kč) v povinně zveřejňovaném rozsahu k 30. 9. 2000 k 31. 12. 1999
Aktiva celkem 199 238 430 196 509 960
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Stálá aktiva 170 076 133 167 457 030
- dlouhodobý nehmotný majetek 284 849 391 299
- dlouhodobý hmotný majetek 160 769 748 158 575 800
- dlouhodobý finanční majetek 9 021 536 8 489 931
z toho: podílové cenné papíry a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem 3 077 155 3 051 607
Oběžná aktiva 23 732 613 24 321 728
- zásoby 11 372 888 10 395 156
- dlouhodobé pohledávky 1 822 982 3 515 581
- krátkodobé pohledávky 6 648 925 6 367 325
- finanční majetek 3 887 818 4 043 666
Ostatní aktiva 5 429 684 4 830 202
Pasiva celkem 199 238 430 196 608 960
Vlastní kapitál 112 819 170 110 147 990
- základní kapitál 59 208 846 59 208 846
z toho: základní kapitál zapsaný v obch. rejstříku 59 194 942 59 194 942
- kapitálové fondy 1 661 547 1 661 594
- fondy tvořené ze zisku 8 396 449 8 341 110
- hospodářský výsledek minulých let 40 682 902 38 677 589
- hospodářský výsledek běžného účetního období 2 869 426 2 258 851
Cizí zdroje 85 348 682 84 344 001
- rezervy 17 553 272 15 427 046
- dlouhodobé závazky 27 299 429 31 678 358
- krátkodobé závazky 9 293 024 10 436 639
- bankovní úvěry a výpomoci 31 202 957 26 801 958
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 26 642 002 21 801 310
Ostatní pasiva 1 070 578 2 116 969

Instalovaný výkon, zaměstnanci k 30. 9. 2000 k 31. 12. 1999
Instalovaný výkon (MW) 10 145 10 151
Fyzický počet zaměstnanců (osob) 9 007 9 266
Měrný počet zaměstnanců (osob/MW) 0,888 0,913
1 - 9 / 2000 1 - 9 / 1999
Výroba elektrické energie netto v ČR (GWh) 49 583 41 803
z toho: výroba ve zdrojích ČEZ netto (GWh) 34 479 29 672
Prodej ČEZ v tuzemsku (GWh) 27 395 29 621
z toho: prodej REAS (GWh) 26 771 29 443
Cena elektřiny prodané REAS (Kč/MWh) 999 1 142
dtto včetně podpůrných služeb ČEPS (Kč/MWh) 1 125 1 142
dtto včetně podp.služeb, bez přenosu a služeb dispečinku 1 053 1 072
Export ČEZ (GWh) 9 187 3 066
Import ČEZ (GWh) 515 740

Tato zpráva nebyla ověřena auditorem