Tisková konference k nekonsolidovaným výsledkům hospodaření za rok 2000 (výběr)

Úvod

Část podmínky

Poptávka po elektřině v ČR

Instalovaný výkon zdrojů ČEZ, a. s.

Struktura výroby ČEZ, a. s., (brutto)

Část Výsledky za rok 2000

Tvorba zisku

Tvorba zdrojů z provozní činnosti

Peněžní tok z investiční činnosti

Struktura aktiv

Struktura pasiv

Část Kritéria

Zadluženost ČEZ, a. s.

Rentabilita vlastního jmění

Vybrané vlivy na výši zisku po zdanění

Změny ve vnějším prostředí od roku 2001

Další informace na Internetu