Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za I. čtvrtletí 2001, nekonsolidovaná dle CAS

Hlavní události

  • Poptávka po elektřině (15,1 TWh) se meziročně zvýšila o 0,6 % (odborný odhad ČEZ, a. s.)
  • Meziroční nárůst podílu ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice: ze 64,1 % na 64,4 % (odborný odhad ČEZ, a. s.)
  • Zisk po zdanění ve výši 3,3 mld. Kč představuje meziroční nárůst o 0,4 mld. Kč
  • Maximální zatížení Elektrizační soustavy České republiky 10 445 MW ze dne 17. 1. 2001 je oproti roku 2000 vyšší o 317 MW (o 3,1 %)
  • Zájem o nákup státního podílu v ČEZ, a. s., a v šesti reigonálních distribučních společnostech projevilo dvanáct investorů z EU a USA
  • Mezinárodní komise zkonstatovala, že vliv jaderné elektrárny na životní prostředí je nízký, nevýrazný, zanedbatelný

Praha, dne 2. května 2001

I. čtvrtletí 2001 I. čtvrtletí 2000 Index 01/ 00
Výnosy celkem mil. Kč 17 727 17 408 101,8 %
z toho: tržby za elektřinu mil. Kč 14 304 14 052 101,8 %
Náklady celkem mil. Kč 13 734 13 839 99,2 %
z toho: palivo mil. Kč 3 570 3 514 101,6 %
Zisk před zdaněním mil. Kč 3 993 3 569 111,9 %
Zisk po zdanění mil. Kč 3 294 2 937 112,2 %
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 5,6 5,0 112,0 %
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) */ 1 9,9 16,6 59,6 %
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - čistá */ % 5,2 3,9 133,8 %
Rentabilita aktiv (ROA) - čistá */ % 3,0 2,2 136,4 %
Obrat aktiv */ 1 0,27 0,28 96,4 %
Celková zadluženost bez rezerv % 31,8 35, 90,9 %
Dlouhodobá zadluženost % 25,2 27,5 91,6 %
*/ za předcházejících 12 měsíců

Výnosy, náklady, zisk

Celkové výnosy akciové společnosti ČEZ za I. čtvrtletí 2001 dosáhly 17,7 mld. Kč a oproti stejnému období minulého roku jsou vyšší o 0,3 mld. Kč (o 1,8 %) zejména z důvodu vyšších tržeb za elektřinu. Finanční výnosy vzrostly o 0,2 mld. Kč (zejména vzhledem k vyššímu zúčtování rezervy na kurzové ztráty).

Celkové náklady ČEZ, a. s., meziročně poklesly o 0,1 mld. Kč (o 0,8 %) a dosáhly výše 13,7 mld. Kč. Z provozních nákladů, které jako celek poklesly o 0,7 mld. Kč došlo zejména k poklesu nákladů na přenos elektřiny a tvorby provozních rezerv. Finanční náklady na-opak vzrostly o 0,6 mld. Kč především z důvodu vyšší tvorby rezervy na kurzové ztráty.

Zisk po zdanění se v důsledku zvýšení výnosů při současném poklesu nákladů meziročně zvýšil o 0,4 mld. Kč (o 12,2 %) a dosáhl výše 3,3 mld. Kč, a to i přes negativní meziroční vliv změny směnného kurzu tuzemské měny (o 0,5 mld. Kč), což vedlo v I. čtvrtletí 2001 ke snížení čistého zisku o 0,2 mld. Kč, zatímco v I. čtvrtletí 2000 ke zvýšení o 0,3 mld. Kč.

Výnos na jednu akcii 100 Kč meziročně vzrostl o 12 % vlivem zvýšení zisku po zdanění a dosáhl 5,6 Kč.

Poměr tržní ceny a výnosu za předcházejících 12 měsíců se snížil (ze 16,6 na 9,9) z důvodu poklesu ceny akcií (o 15,6 %) a nárůstu zisku po zdanění (o 42 %).

U ukazatelů čisté rentability vlastního kapitálu, resp. aktiv za předcházejících 12 měsíců došlo k nárůstu výraznějším zvýšením zisku po zdanění než průměrné výše vlastního kapitálu, resp. aktiv.

Celková zadluženost bez rezerv klesla meziročně ze 35 % na 31,8 %, přičemž dlouhodobá zadluženost se snížila ze 27,5 % na 25,2 %.

Počet zaměstnanců ČEZ, a. s., se snížil z 8 795 na konci roku 2000 na 8 545 k 31. 3. 2001, tj. o 250 osob (o 2,8 %). Meziročně došlo ke snížení o 638 zaměstnanců (o 6,9 %).

Prodej elektřiny

Tržby za elektřinu včetně podpůrných služeb prodávaných ČEPS, a. s., vzrostly o 0,3 mld. Kč (o 1,8 %) a činily 14,3 mld. Kč. Regionálním distribučním společnostem bylo prodáno 10 514 GWh při meziročním nárůstu o 33 GWh (o 0,3 %), akciové společ-nosti ČEPS bylo prodáno na krytí ztrát v přenosové soustavě o 70 GWh (o 34 %) méně.

Vývoz elektřiny naopak vzrostl o 72 GWh (o 2,3 %) a dosáhl úrovně 3 172 GWh.Vzhledem k tomu, že ČEZ, a. s., neobdržel do uzávěrky této souhrnné zprávy informaci Ústředního elektroenergetického dispečinku o bilanci elektrické energie České republiky za I. čtvrtletí 2001, jsou dále uváděné údaje o vývoji poptávky po elektřině, jakož i o výrobě v České republice, odhadem ČEZ, a. s. Poptávka po elektřině v České republice podle odhadu ČEZ, a. s., meziročně stoupla o 93 GWh, tj. 0,6 %, a dosáhla úrovně 15 060 GWh.

Podle odhadu ČEZ, a. s., spotřeba velkoodběratelů vzrostla o 86 GWh (o 1 %), spotřeba maloodběratelů vzrostla o 5 GWh (o 0,1 %), přičemž vzrostl pouze podnikatelský maloodběr, spotřeba obyvatelstva se nezměnila.

Podíl ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice je pak i přes mírný pokles prodeje v tuzemsku (o 19 GWh, tj. o 0,2 %) meziročně vyšší a činí 64,4 % oproti 64,1 % v I. čtvrtletí 2000, a to vlivem nižší výroby ostatních výrobců o 318 GWh (o 4,7 %). Vyššími vývozy elektřiny a nižším nákupem od jiných výrobců se však pokles prodeje v tuzemsku nepromítl do poklesu výroby elektřiny ČEZ, a. s., která naopak stoupla o 146 GWh (o 1,1 %).

Investiční program

Na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku a zvýšení závazků z investiční činnosti bylo vynaloženo 2,6 mld. Kč, o 0,1 mld. Kč méně než ve stejném období minulého roku.

V I. čtvrtletí 2001 bylo na dostavbu jaderné elektrárny Temelín investováno 1 mld. Kč.

Při zkouškách prvního bloku jaderné elektrárny Temelín na výkonové hladině 30 % byly řešeny problémy některých zařízení v sekundární části, což si vyžádalo plánovanou odstávku na přelomu ledna a února. Hlavní příčinou byly vibrace převáděcího potrubí páry k vysoko-tlakému dílu turbogenerátoru a netěsnosti na jeho olejovém systému. V březnu byl Státním úřadem pro jadernou bezpečnost povolen přechod na výkonovou hladinu 55 % .

Na druhém bloku pokračovaly práce v souladu se schváleným harmonogramem.

Zajištění finančních zdrojů

ČEZ, a. s., v prvním čtvrtletí 2001 plnil řádně a včas své finanční závazky.

Tvorba zdrojů z provozní činnosti se meziročně zvýšila o 1,9 mld. Kč (o 53 %) a dosáhla úrovně 5,5 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména nárůstem čistého zisku a nižší potřebou pracovního kapitálu.

Čerpání investičních prostředků v I. čtvrtletí 2001, jak již bylo uvedeno, dosáhlo celkem 2,6 mld. Kč.

Vzhledem k tomu, že pokračoval příznivý trend (započatý ve druhé polovině roku 2000) vyšší tvorby zdrojů z provozní činnosti oproti investičním potřebám, bylo možno snížit dlouhodobé finanční závazky celkem o 2 mld. Kč, mj. předčasně splatit revolvingový úvěr u ČSOB/IPB ve výši 1,1 mld. Kč.

Ostatní informace

V lednu vypsal Fond národního majetku České republiky výběrové řízení na poradce pro dokončení privatizace ČEZ, a. s., a šesti regionálních distribuč ních společností. Vzhledem k podání námitky jednoho z neúspěšných uchazečů proti vydanému rozhodnutí o výběru poradce, která byla Fondem národního majetku zamítnuta, a k následnému podání návrhu tohoto uchazeče na přezkoumání rozhodnutí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, poradce dosud nebyl vybrán. Předběžný zájem o nákup státního podílu v ČEZ, a. s., a šesti regionálních distribučních společnostech projevilo dvanáct investorů z Evropské unie a USA.

Na přelomu února a března proběhla úspěšně v jaderné elektrárně Temelín mise Mezinárodní agentury pro jadernou energii ve Vídni (OSART).

V dubnu byla zveřejněna zpráva mezinárodní komise, jmenované na základě loňské česko-rakouské mezivládní dohody z Melku, o prověrce vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. Zpráva konstatuje, že vliv elektrárny na životní prostředí je nízký, nevýrazný a přijatelný.

V lednu potvrdila ratingová agentura Moody´s ratingový stupeň ?Baa1? a změnila negativní výhled na stabilní. Ratingové hodnocení ČEZ, a. s., agenturou Standard & Poor´s, potvrzené v roce 2000: "BBB+" s pozitivním výhledem.

Vývoj kurzu v roce 2001

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) (modifikovaná verze) 1. - 3. / 2001 1. - 3. / 2000
Výkony a prodej zboží 15,269,047 15,107,385
z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 15,142,278 14,993,621
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 345 888
Aktivace 126,424 112,876
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 6,574,250 7,087,956
z toho: spotřeba materiálu a energie 5,402,931 5,388,511
služby 1,169,983 1,657,852
+ Přidaná hodnota 8,694,797 8,019,429
Osobní náklady 931,667 832,046
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 2,016,607 2,005,853
Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů 192,564 187,647
Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů 729,043 958,769
Jiné provozní výnosy 78,217 90,234
Jiné provozní náklady 427,535 484,767
* Provozní hospodářský výsledek 4,860,726 4,015,875
Zúčtování rezerv a oprav. položek do finančních výnosů 2,019,848 1,887,087
Tvorba rezerv a opravných položek na finanční náklady 2,188,229 1,574,362
Jiné finanční výnosy 167,166 133,900
z toho: výnosové úroky 56,429 65,265
Jiné finanční náklady 1,565,499 1,524,418
z toho: nákladové úroky 707,267 829,348
daň z příjmů za běžnou činnost 699,373 632,439
- splatná 699,373 632,439
- odložená 0 0
* Hospodářský výsledek z finančních operací
včetně daně z příjmů za běžnou činnost -1,566,714 -1,077,793
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 3,294,012 2,938,082
Mimořádné výnosy 503 1,582
Mimořádné náklady 585 3,066
z toho: daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná 0 0
* Mimořádný hospodářský výsledek -82 -1,484
*** Hospodářský výsledek za účetní období 3,293,930 2,936,598

Peněžní toky (cash flow) v tis. Kč 1. - 3. / 2001 1. - 3. / 2000
Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 3,072,579 4,043,666
Provozní činnost 5,474,022 3,571,422
Investiční činnost -2,641,776 -2,733,615
Finanční činnost, z toho -2,029,431 221,220
- Změna stavu dlouhodobých úvěrů -598,462 261,442
- Změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů 0 0
- Změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí -1,258,612 108,890
- Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků -131,593 -122,984
Stav peněžních prostředků na konci účetního období 3,875,394 5,102,693

Rozvaha (v tis. Kč) v povinně zveřejňovaném rozsahu k 31. 3. 2001 k 31. 12. 2000
Aktiva celkem 203,025,841 202,223,562
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Stálá aktiva 173,178,896 173,362,673
- dlouhodobý nehmotný majetek 964,714 892,888
- dlouhodobý hmotný majetek 160,931,684 161,588,022
- dlouhodobý finanční majetek 11,302,113 10,881,763
z toho: podílové cenné papíry a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem 5,168,859 5,018,809
Oběžná aktiva 25,148,325 24,015,108
- zásoby 13,357,521 13,022,059
- dlouhodobé pohledávky 1,758,895 1,812,804
- krátkodobé pohledávky 6,156,515 6,107,666
- finanční majetek 3,875,394 3,072,579
Ostatní aktiva 4,826,641 4,845,781
Pasiva celkem 203,025,841 202,223,562
Vlastní kapitál 122,193,878 118,940,762
- základní kapitál 59,208,846 59,208,846
z toho: základní kapitál zapsaný v obch. rejstříku 59,208,846 59,208,846
- kapitálové fondy 1,661,494 1,661,544
- fondy tvořené ze zisku 8,323,257 8,364,021
- hospodářský výsledek minulých let 49,706,351 43,960,937
- hospodářský výsledek běžného účetního období 3,293,930 5,745,414
Cizí zdroje 79,533,631 81,613,612
- rezervy 16,176,366 15,441,679
- dlouhodobé závazky 27,041,489 27,173,082
- krátkodobé závazky 8,149,431 8,975,432
- bankovní úvěry a výpomoci 28,166,345 30,023,419
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 24,064,378 24,662,840
Ostatní pasiva 1,298,332 1,669,188

Instalovaný výkon, zaměstnanci k 30. 3. 2001 k 31. 12. 2000
Instalovaný výkon (MW) 10,146 10,146
Fyzický počet zaměstnanců (osob) 8,545 8,795
Měrný počet zaměstnanců (osob/MW) 0,842 0,867

1. - 3. / 2001 1. - 3. / 2000
*/ odhad ČEZ, a. s. **/ bez zahrnutí přímých plateb od REAS za podpůrné služby v lednu 2000
Výroba elektrické energie netto v ČR (GWh) 18 705 */ 19,012
z toho: výroba ve zdrojích ČEZ netto (GWh) 12,804 12,693
Prodej ČEZ v tuzemsku (GWh) 10,688 10,707
z toho: prodej REAS (GWh) 10,514 10,481
Cena elektřiny prodané REAS (Kč/MWh) 1,003 988 **/
Export ČEZ (GWh) 3,172 3,100
Import ČEZ (GWh) 258 286