Tisková konference k nekonsolidovaným výsledkům hospodaření I. čtvrtletí 2001 (výběr)

Úvod

Část Podmínky hospodaření

Poptávka po elektřině v ČR

Instalovaný výkon zdrojů ČEZ, a. s.

Struktura výroby ČEZ, a. s.

Část Výsledky za I. čtvrtletí 2001

Tvorba zisku

Tvorba zdrojů z provozní činnosti

Peněžní tok z investiční činnosti

Struktura pasiv

Část Kritéria

Zadluženost ČEZ, a. s.

Rentabilita vlastního jmění

Vybrané vlivy na výši zisku po zdanění

Další informace na Internetu