Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za I. pololetí 2001, nekonsolidovaná dle CAS

Hlavní události

 • Poptávka po elektřině (27,5 TWh) se meziročně zvýšila o 2,6 %
 • Podíl zdrojů ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice meziročně vzrostl z 56,4 % na 57,1 %, podíl ČEZ, a. s., (včetně prodeje nakupované elektřiny) mírně poklesl ze 64,4 % na 64,3 %
 • Zisk po zdanění ve výši 4,6 mld. Kč představuje meziroční nárůst o 1,6 mld. Kč
 • Maximální zatížení Elektrizační soustavy České republiky 10 445 MW ze dne 17. 1. 2001 je oproti roku 2000 vyšší o 317 MW (o 3,1 %)
 • V červnu se uskutečnila řádná valná hromada, na níž byla poprvé v historii ČEZ, a. s., odhlasována výplata dividend akcionářům
 • Asistenční spolupráci Fondu národního majetku České republiky (FNM ČR) pro dokončení privatizace energetiky bude zajišťovat společnost Deloitte & Touche, právním poradcem FNM ČR bude firma WEIL, GOTSHAL & MANGES, v. o. s.

Praha, dne 31. července 2001

I. pololetí 2001 I. pololetí 2000 Index 01/ 00
Výnosy celkem mil. Kč 30 909 29 986 103,1 %
z toho: tržby za elektřinu mil. Kč 25 636 25 368 101,1 %
Náklady celkem mil. Kč 25 212 26 014 96,9 %
z toho: palivo mil. Kč 6 847 6 416 106,7 %
Zisk před zdaněním mil. Kč 5 697 3 972 143,4 %
Zisk po zdanění mil. Kč 4 632 3 046 152,1 %
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 7,8 5,1 152,0 %
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) */ 1 7,3 12,6 58,4 %
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - čistá */ % 6,2 4,2 149,0 %
Rentabilita aktiv (ROA) - čistá */ % 3,7 2,4 152,2 %
Obrat aktiv */ 1 0,27 0,28 96,2 %
Celková zadluženost bez rezerv % 31,7 33,6 94,2 %
Dlouhodobá zadluženost % 24,4 26,8 91,0 %
*/ za předcházejících 12 měsíců

Výnosy, náklady, zisk

Celkové výnosy akciové společnosti ČEZ za I. pololetí 2001 dosáhly 30,9 mld. Kč a oproti stejnému období minulého roku jsou vyšší o 0,9 mld. Kč (o 3,1 %) zejména z důvodu vyšších ostatních provozních výnosů (o 0,5 mld. Kč), vyšších tržeb za elektřinu (o 0,3 mld. Kč) a vyššího zúčtování rezervy na kurzové ztráty (o 0,1 mld. Kč).

Celkové náklady ČEZ, a. s., meziročně poklesly o 0,8 mld. Kč (o 3,1 %) a dosáhly výše 25,2 mld. Kč. Z provozních nákladů, které jako celek poklesly o 1,2 mld. Kč, došlo zejména k poklesu nákladů na přenos elektřiny, tvorbu provozních rezerv a na nákup elektřiny pro další prodej. Naopak došlo ke zvýšení nákladů na klasické palivo. Finanční náklady vzrostly o 0,4 mld. Kč z důvodu vyšší tvorby rezervy na kurzové ztráty při současném poklesu nákladových úroků.

Zisk po zdanění se v důsledku zvýšení výnosů při současném poklesu nákladů a daně z příjmů meziročně zvýšil o 1,6 mld. Kč (o 52,1 %) a dosáhl výše 4,6 mld. Kč, a to i přes negativní meziroční vliv změny směnného kurzu tuzemské měny (o 0,5 mld. Kč), který v I. pololetí 2001 snížil čistý zisk o 0,3 mld. Kč, zatímco v I. pololetí 2000 jej zvýšil o 0,2 mld. Kč.

Výnos na jednu akcii 100 Kč meziročně vzrostl o 52 % vlivem zvýšení zisku po zdanění a dosáhl výše 7,8 Kč.

Poměr tržní ceny a výnosu za předcházejících 12 měsíců se snížil (ze 12,6 na 7,3) z důvodu poklesu ceny akcií (o 7,6 %) a nárůstu zisku po zdanění (o 58,3 %).

U ukazatelů čisté rentability vlastního kapitálu, resp. aktiv za předcházejících 12 měsíců došlo k nárůstu výraznějším zvýšením zisku po zdanění než průměrné výše vlastního kapitálu, resp. aktiv.

Obrat aktiv za předcházejících 12 měsíců mírně poklesl v důsledku nižšího nárůstu výnosů než průměrné výše aktiv.

Celková zadluženost bez rezerv klesla meziročně ze 33,6 % na 31,7 %, přičemž dlouhodobá zadluženost se snížila ze 26,8 % na 24,4 %.

Počet zaměstnanců ČEZ, a. s., se snížil z 8 795 na konci roku 2000 na 7 995 k 30. 6. 2001, tj. o 800 osob (o 9,1 %). Meziročně došlo ke snížení o 1 116 zaměstnanců (o 12,2 %).

Prodej elektřiny

Tržby za elektřinu včetně podpůrných služeb prodávaných ČEPS, a. s., vzrostly o 0,3 mld. Kč (o 1,1 %) a činily 25,6 mld. Kč. Regionálním distribučním společnostem bylo prodáno 19 002 GWh při nárůstu o 400 GWh (o 2,1 %), akciové společnosti ČEPS bylo prodáno na krytí ztrát v přenosové soustavě o 95 GWh (o 25,8 %) méně než ve srovnatelném období 2000.

Poptávka po elektřině v České republice meziročně stoupla o 693 GWh, tj. 2,6 %, a dosáhla úrovně 27,5 TWh. Spotřeba v průmyslu (velkoodběr a ostatní a účelová spotřeba výrobců elektřiny bez spotřeby na čerpání v přečerpávacích vodních elektrárnách) vzrostla celkem o 534 GWh (o 3,4 %), spotřeba maloodběratelů vzrostla o 160 GWh (o 1,5 %), přičemž vzrostla pouze spotřeba obyvatelstva, z důvodu vyšší poptávky na vytápění, neboť I. polovina roku 2001 byla o 1,7 ° C pod skutečností roku 2000. Podíl zdrojů ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice meziročně vzrostl z 56,4 % na 57,1 % vlivem vyššího prodeje regionálním distribučním společnostem při stagnaci výroby, spotřeby i prodeje ostatních výrobců, zatímco podíl ČEZ, a. s., na krytí poptávky (včetně nákupu elektřiny z tuzemska i zahraničí) mírně poklesl (o 0,1 %) na úroveň 64,3 %.

Investiční program

Na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku a zvýšení závazků z investiční činnosti bylo vynaloženo 4,7 mld. Kč, o 1,4 mld. Kč méně než v I. pololetí 2000.

V I. pololetí 2001 bylo na dostavbu jaderné elektrárny Temelín investováno 2,4 mld. Kč.

Pokračovalo energetické spouštění prvního bloku do 55 % nominálního výkonu až do jeho vynuceného odstavení koncem dubna z důvodu vibrací turbogenerátoru. Oprava má být ukončena počátkem srpna, poté bude pokračovat jeho energetické spouštění. Předpoklad uvedení prvního bloku do zkušebního provozu je 12/2001. Na druhém bloku pokračovaly práce v souladu se schváleným harmonogramem, v druhé polovině srpna je očekáváno zahájení horkých zkoušek, zavezení paliva se předpokládá závěrem roku.

Zajištění finančních zdrojů

ČEZ, a. s., v prvním pololetí 2001 plnil řádně a včas své finanční závazky.

Tvorba zdrojů z provozní činnosti se meziročně zvýšila o 2,5 mld. Kč (o 45,4 %) a dosáhla úrovně 7,9 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména vlivem nárůstu čistého zisku a nižší potřeby pracovního kapitálu.

Čerpání investičních prostředků v I. pololetí 2001 dosáhlo celkem 4,7 mld. Kč, tj. meziročně o 1,4 mld. Kč méně především v důsledku nižšího pořízení hmotného investičního majetku.

Pokračoval příznivý trend (započatý ve druhé polovině roku 2000) vyšší tvorby zdrojů z provozní činnosti oproti investičním potřebám, který umožnil dále snížit finanční závazky o 2,5 mld. Kč.

Ostatní informace

V červnu proběhla 9. řádná valná hromada akcionářů, která mj.

 • schválila změny stanov

 • odsouhlasila, v souvislosti s dokončením privatizace ČEZ, a. s., poskytnutí informací o společnosti pro zájemce, resp. možné nabyvatele privatizovaného podílu akcií, a firmy vybrané jako poradce pro privatizaci majetkové účasti státu

 • odsouhlasila uskutečnění due diligence (právního, ekonomického, technického , event. ekologického auditu) v souvislosti se zajištěním financování společnosti na dobu 3 let

 • přijala návrh na rozdělení zisku včetně tantiém a poprvé v historii ČEZ, a. s., schválila výplatu dividend ve výši 2 Kč na akcii (brutto), která bude realizována v období od 1. 8. do 31. 10. 2001 prostřednictvím České spořitelny, a. s.

 • schválila částečnou obměnu složení dozorčí rady.

V červnu FNM ČR uzavřel smlouvu s firmou WEIL, GOTSHAL & MANGES, v. o. s., která byla vybrána jako právní poradce pro dokončení privatizace ČEZ, a. s., spolu s šesti regionálními distribučními společnostmi.

V červenci vláda České republiky vyjádřila souhlas s uzavřením smlouvy na asistenční spolupráci při privatizaci elektroenergetiky se společností Deloitte & Touche.

Na základě požadavku E.ON probíhají jednání o ukončení kontraktu, od 1. července byly přerušeny kontrahované dodávky elektřiny. Vzhledem k růstu domácí poptávky a dalším exportním možnostem ČEZ, a. s., nepředpokládá, že by ukončení kontraktu výrazně snížilo očekávanou výrobu ČEZ, a. s.

Vývoj v roce 2001

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) (modifikovaná verze) 1. - 6. / 2001 1. - 6. / 2000
Výkony a prodej zboží 27,245,707 27,047,419
z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 27,010,332 26,841,267
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 264 3,824
Aktivace 235,111 202,328
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 12,898,587 13,816,905
z toho: spotřeba materiálu a energie 10,087,362 9,938,171
služby 2,808,582 3,835,500
+ Přidaná hodnota 14,347,120 13,230,514
Osobní náklady 1,906,732 1,689,469
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 4,024,546 4,044,351
Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů 531,089 514,818
Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů 1,435,211 1,818,560
Jiné provozní výnosy 725,620 168,348
Jiné provozní náklady 892,488 1,011,751
* Provozní hospodářský výsledek 7,344,852 5,349,549
Zúčtování rezerv a oprav. položek do finančních výnosů 2,019,848 1,887,087
Tvorba rezerv a opravných položek na finanční náklady 2,308,650 1,660,028
Jiné finanční výnosy 368,830 351,469
z toho: výnosové úroky 136,727 203,231
Jiné finanční náklady 2,808,710 2,892,613
z toho: nákladové úroky 1,461,986 1,728,231
daň z příjmů za běžnou činnost 1,064,957 925,798
- splatná 1,064,957 925,798
- odložená 0 0
* Hospodářský výsledek z finančních operací
včetně daně z příjmů za běžnou činnost -2,728,682 -2,314,085
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 4,616,170 3,035,464
Mimořádné výnosy 17,705 16,828
Mimořádné náklady 2,129 5,785
z toho: daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná 0 0
* Mimořádný hospodářský výsledek 15,576 11,043
*** Hospodářský výsledek za účetní období 4,631,746 3,046,507

Peněžní toky (cash flow) v tis. Kč 1. - 6. / 2001 1. - 6. / 2000
Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 3,072,579 4,043,666
Provozní činnost 7,864,679 5,407,300
Investiční činnost -4,708,304 -6,132,456
Finanční činnost, z toho -2,521,331 -2,756,518
- Změna stavu dlouhodobých úvěrů -1,904,182 2,380,620
- Změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů 0 -4,000,000
- Změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí -275,747 -851,837
- Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků -263,538 -231,751
Stav peněžních prostředků na konci účetního období 3,707,623 561,992

Rozvaha (v tis. Kč) v povinně zveřejňovaném rozsahu k 30. 6. 2001 k 31. 12. 2000
Aktiva celkem 203,466,394 202,223,562
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Stálá aktiva 173,178,896 173,362,673
- dlouhodobý nehmotný majetek 945,099 892,888
- dlouhodobý hmotný majetek 160,931,684 161,588,022
- dlouhodobý finanční majetek 11,302,113 10,881,763
z toho: podílové cenné papíry a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem 5,440,859 5,018,809
Oběžná aktiva 25,442,110 24,015,108
- zásoby 13,874,255 13,022,059
- dlouhodobé pohledávky 2,858,925 1,812,804
- krátkodobé pohledávky 5,001,307 6,107,666
- finanční majetek 3,707,623 3,072,579
Ostatní aktiva 4,845,388 4,845,781
Pasiva celkem 203,466,394 202,223,562
Vlastní kapitál 122,298,793 118,940,762
- základní kapitál 59,208,846 59,208,846
z toho: základní kapitál zapsaný v obch. rejstříku 59,208,846 59,208,846
- kapitálové fondy 1,661,361 1,661,544
- fondy tvořené ze zisku 8,617,403 8,364,021
- hospodářský výsledek minulých let 48,179,437 43,960,937
- hospodářský výsledek běžného účetního období 4,631,746 5,745,414
Cizí zdroje 80,125,308 81,613,612
- rezervy 16,679,525 15,441,679
- dlouhodobé závazky 26,909,544 27,173,082
- krátkodobé závazky 8,692,749 8,975,432
- bankovní úvěry a výpomoci 27,843,490 30,023,419
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 22,758,658 24,662,840
Ostatní pasiva 1,042,293 1,669,188

Instalovaný výkon, zaměstnanci k 30. 6. 2001 k 31. 12. 2000
Instalovaný výkon (MW) 10,146 10,146
Fyzický počet zaměstnanců (osob) 7,995 8,795
Měrný počet zaměstnanců (osob/MW) 0.788 0.867


1. - 6. / 2001 1. - 6. / 2000
*/ cena roku 2000 je očištěna o platby za služby přenosových zařízení a dispečinku, které od roku 2001 platí rozvodné distribuční společnosti přímo ČEPS, a. s
Výroba elektrické energie netto v ČR (GWh) 35,542 34,437
z toho: výroba ve zdrojích ČEZ netto (GWh) 24,543 23,438
Prodej ČEZ v tuzemsku (GWh) 19,413 19,023
z toho: prodej REAS (GWh) 19,002 18,602
Cena elektřiny prodané REAS (Kč/MWh) 951 917 */
Export ČEZ (GWh) 6,758 6,235
Import ČEZ (GWh) 453 505