Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za I. - III. čtvrtletí 2001, nekonsolidovaná dle CAS

Hlavní události

  • Poptávka po elektřině (39,1 TWh) se meziročně zvýšila o 2,7 %
  • Podíl zdrojů ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice meziročně vzrostl z 58,1 % na 59,3 %, podíl ČEZ, a. s. (včetně prodeje nakupované elektřiny) ze 65,2 % na 65,7 %
  • Zisk po zdanění ve výši 6,4 mld. Kč představuje meziroční nárůst o 3,6 mld. Kč (o 123,9 %)
  • Maximální zatížení Elektrizační soustavy České republiky 10 445 MW ze dne 17. 1. 2001 je oproti roku 2000 vyšší o 317 MW (o 3,1 %)
  • ČEZ, a. s., nabízí pro rok 2002 "duhovou elektřinu"
  • V rámci připravovaného dokončení privatizace tuzemské elektroenergetiky (nákup státního podílu v ČEZ, a. s., a v šesti distribučních společnostech) zahájili vybraní zájemci hloubkovou kontrolu (due diligence) ČEZ, a. s.
  • Energetické spouštění prvního bloku jaderné elektrárny Temelín na výkonové hladině 75 %, na druhém bloku probíhají "horké zkoušky"

Praha, dne 31. října 2001

I. - III. čtvrtletí 2001 I. - III. čtvrtletí 2000 Index 01/ 00
*/ za předcházejících 12 měsíců
Výnosy celkem mil. Kč 42 849 42 456 100,9 %
z toho: tržby za elektřinu mil. Kč 36 080 36 270 99,5 %
Náklady celkem mil. Kč 35 304 38 661 91,3 %
z toho: palivo mil. Kč 9 849 9 465 104,1 %
Zisk před zdaněním mil. Kč 7 545 3 795 198,8 %
Zisk po zdanění mil. Kč 6 423 2 869 223,9 %
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 10,8 4,8 223,8 %
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) */ 1 3,8 14,6 26,0 %
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - čistá */ % 7,9 3,9 200,4 %
Rentabilita aktiv (ROA) - čistá */ % 4,6 2,2 207,3 %
Obrat aktiv */ 1 0,27 0,28 95,2 %
Celková zadluženost bez rezerv % 30,6 34,6 88,4 %
Dlouhodobá zadluženost % 23,7 27,4 86,5 %

Výnosy, náklady, zisk

Celkové výnosy akciové společnosti ČEZ za I. - III. čtvrtletí 2001 dosáhly 42,8 mld. Kč a oproti stejnému období minulého roku jsou vyšší o 0,4 mld. Kč (o 0,9 %)zejména z důvodu vyšších ostatních provozních výnosů (o 0,7 mld. Kč) a vyššího zúčtování rezervy na kurzové ztráty (o 0,1 mld. Kč). Naopak tržby za elektřinu poklesly o 0,2 mld. Kč.

Celkové náklady ČEZ, a. s., meziročně poklesly o 3,4 mld. Kč (o 8,7 %) a dosáhly výše 35,3 mld. Kč. Z provozních nákladů, které jako celek poklesly o 2,3 mld. Kč, došlo zejména k poklesu nákladů na přenos elektřiny, tvorbu provozních rezerv, nákup elektřiny pro další prodej a jiných provozních nákladů. Naopak došlo ke zvýšení nákladů na klasické palivo . U finančních nákladů došlo k poklesu o 1,1 mld. Kč z důvodu nižší tvorby rezervy na kurzové ztráty a poklesu nákladových úroků.

Zisk po zdanění se v důsledku zvýšení výnosů při současném poklesu nákladů meziročně zvýšil o 3,6 mld. Kč (o 123,9 %) a dosáhl výše 6,4 mld. Kč. Zlepšení směnného kurzu tuzemské měny k tomu meziročně přispělo částkou 1 mld. Kč (I. - III. čtvrtletí 2001 plus 0,7 mld. Kč, I. - III. čtvrtletí 2000 minus 0,3 mld. Kč).

Výnos na jednu akcii 100 Kč meziročně vzrostl o 123,8 % vlivem zvýšení zisku po zdanění a dosáhl výše 10,8 Kč.

Poměr tržní ceny a výnosu za předcházejících 12 měsíců se snížil (ze 14,6 na 3,8) z důvodu poklesu ceny akcií (o 44,3 %) a nárůstu zisku po zdanění (o 114,4 %).

U ukazatelů čisté rentability vlastního kapitálu, resp. aktiv, za předcházejících 12 měsíců došlo k nárůstu výraznějším zvýšením zisku po zdanění než průměrné výše vlastního kapitálu, resp. aktiv.

Obrat aktiv za předcházejících 12 měsíců mírně poklesl z důvodu poklesu výnosů a nárůstu průměrné výše aktiv.

Celková zadluženost bez rezerv klesla meziročně ze 34,6 % na 30,6 %, přičemž dlouhodobá zadluženost se snížila ze 27,4 % na 23,7 %.

Počet zaměstnanců ČEZ, a. s., se snížil z 8 795 na konci roku 2000 na 7 726 k 30. 9. 2001, tj. o 1 069 osob (o 12,2 %). Meziročně došlo ke snížení o 1 281 zaměstnanců (o 14,2 %).

Prodej elektřiny

Tržby za elektřinu včetně podpůrných služeb prodávaných ČEPS, a. s., poklesly o 0,2 mld. Kč (o 0,5 %) a činily 36,1 mld. Kč. Regionálním distribučním společnostem bylo prodáno 27 022 GWh při nárůstu o 252 GWh (o 0,9 %), akciové společnosti ČEPS bylo prodáno 863 GWh, z toho 421 GWh na krytí ztrát v přenosové soustavě a nově (od července tohoto roku) 442 GWh na krytí odchylek. Export elektřiny vzrostl o 176 GWh (o 1,9 %) a dosáhl 9,4 TWh.

Poptávka po elektřině v České republice meziročně stoupla o 1 013 GWh, tj. 2,7 %, a dosáhla úrovně 39,1 TWh. Spotřeba v průmyslu (velkoodběr a ostatní a účelová spotřeba výrobců elektřiny bez spotřeby na čerpání v přečerpávacích vodních elektrárnách) vzrostla celkem o 709 GWh (o 3,1 %), spotřeba maloodběratelů vzrostla o 304 GWh (o 2 %), přičemž vzrostla zejména spotřeba obyvatelstva z důvodu vyšší poptávky na vytápění, neboť I. - III. čtvrtletí 2001 bylo o 1,1 ° C chladnější než v roce 2000. Podíl zdrojů ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice meziročně vzrostl z 58,1 % na 59,3 % vlivem vyššího prodeje ČEZ, a. s., v tuzemsku při poklesu výroby a spotřeby ostatních výrobců. Podíl ČEZ, a. s., na krytí poptávky (včetně nákupu elektřiny z tuzemska i zahraničí) vzrostl (o 0,5 %) na úroveň 65,7 %.

Investiční program

Na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zvýšení závazků z investiční činnosti bylo vynaloženo 6,7 mld. Kč, o 2,7 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2000.

V I. - III. čtvrtletí 2001 bylo na dostavbu jaderné elektrárny Temelín investováno 3,6 mld. Kč.

Na prvním bloku byla ukončena odstávka po opravě turbogenerátoru a 15. srpna po opětovném přifázování turbogenerátoru pokračovaly zkoušky na výkonové hladině do 55&nbs p;%. Ve druhé polovině října byly na základě souhlasu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zahájeny zkoušky na výkonové hladině 75 %.

Na druhém bloku byly dokončeny těsnostní tlakové zkoušky a na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost došlo v polovině října k zahájení horkých zkoušek.

Zajištění finančních zdrojů

ČEZ, a. s., v I. - III. čtvrtletí 2001 plnil řádně a včas své finanční závazky.

Tvorba zdrojů z provozní činnosti se meziročně zvýšila o 1,7 mld. Kč (o 17,8 %) a dosáhla úrovně 11 mld. Kč, a to zejména nárůstem čistého zisku, změnou zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv. Naproti tomu vzrostla potřeba zdrojů do oblasti potřeby pracovního kapitálu a snížil se příspěvek tvorby rezerv pro tvorbu zdrojů z provozní činnosti.

Čerpání investičních prostředků v I. - III. čtvrtletí 2001 dosáhlo celkem 6,7 mld. Kč, tj. meziročně o 2,7 mld. Kč méně především v důsledku nižšího pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Pokračoval příznivý trend (započatý ve druhé polovině roku 2000) vyšší tvorby zdrojů z provozní činnosti oproti investičním potřebám, který umožnil snížit finanční závazky o 4,2 mld. Kč i přesto, že byly vyplaceny dividendy akcionářům ČEZ, a. s., ve výši 1,2 mld. Kč (2 Kč/akcii před zdaněním). Výplata dividend byla realizována prostřednictvím České spořitelny, a. s.

Ostatní informace

V rámci dokončení privatizace ČEZ, a. s., a šesti distribučních společností zúžila meziresortní privatizační komise (z původně přihlášených 12 firem) počet zájemců na belgický Electrabel, francouzskou Electricité de France a dvě konsorcia, a to italský Enel společně se španělskou Iberdrolou a americkou NRG Energy společně s britskou International Power. V 10/2001 zahájili tři zájemci, s výjimkou Electrabel, hloubkovou kontrolu ČEZ, a. s. (due diligence) seznámením se s informacemi poskytnutými do data room, rozhovory s vybranými manažery a návštěvou elektráren, v závěru října pak proběhly manažerské prezentace ČEZ, a. s., pro tyto zájemce.

V souvislosti s postupným otevíráním trhu s elektřinou od 01/2002 přichází ČEZ, a. s., s novou marketingovou strategií a oslovil své zákazníky s nabídkou tzv. ?duhové elektřiny? (několik typů dodávek elektřiny charakterizovaných určitou barvou a cenou). Nabídl nejprve konkrétní objemy elektřiny distribučním rozvodným společnostem a následně zbylá množství formou aukcí. První nabídku nejlevnější, tzv. žluté elektřiny, která bude dodávána z jaderných a pánevních uhelných elektráren, využily s výjimkou Severomoravské energetiky všechny distribuční společnosti, druhou nabídku tří druhů (zelená, červená a modrá) využili již všichni distributoři. ČEZ, a. s., garantuje, že průměrná cena nabízené elektřiny zahrnující všechny produkty pro tuzemský trh bude v roce 2002 nižší než v roce 2001. Cílem této cenové politiky je udržení, popř. posílení, pozice ČEZ, a. s., na trhu s elektřinou v České republice, pro výrobce již plně otevřeném v příštím roce.

Vývoj kurzu v roce 2001

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) (modifikovaná verze) 1. - 9. / 2001 1. - 9. / 2000
Výkony a prodej zboží 38 242 834 38 501 280
z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 37 908 182 38 190 121
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 982 5 311
Aktivace 333 670 305 848
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 18 856 602 20 511 216
z toho: spotřeba materiálu a energie 14 203 466 14 319 927
služby 4 649 124 6 146 592
+ Přidaná hodnota 19 386 232 17 990 064
Osobní náklady 2 742 175 2 531 785
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 6 047 403 6 063 540
Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů 961 817 960 066
Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů 2 152 331 2 733 750
Jiné provozní výnosy 860 527 389 357
Jiné provozní náklady 1 251 919 1 513 013
* Provozní hospodářský výsledek 9 014 748 6 497 399
Zúčtování rezerv a oprav. položek do finančních výnosů 2 019 848 1 887 087
Tvorba rezerv a opravných položek na finanční náklady 1 332 878 2 239 642
Jiné finanční výnosy 745 063 669 062
z toho: výnosové úroky 238 642 301 808
Jiné finanční náklady 4 019 205 3 981 015
z toho: nákladové úroky 2 381 050 2 711 192
daň z příjmů za běžnou činnost 1 121 639 925 798
- splatná 1 121 639 925 798
- odložená 0 0
* Hospodářský výsledek z finančních operací
včetně daně z příjmů za běžnou činnost -2 587 172 -3 664 508
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 6 427 576 2 832 891
Mimořádné výnosy 18 738 49 400
Mimořádné náklady 23 553 12 865
z toho: daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná 0 0
* Mimořádný hospodářský výsledek -4 815 36 535
*** Hospodářský výsledek za účetní období 6 422 761 2 869 426
Peněžní toky (cash flow) v tis. Kč 1. - 9. / 2001 1. - 9. / 2000
Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 3 072 579 4 043 666
Provozní činnost 11 009 074 9 344 192
Investiční činnost -6 721 464 -9 422 910
Finanční činnost, z toho -5 355 462 -77 130
- Změna stavu dlouhodobých úvěrů -3 722 655 4 840 692
- Změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů 0 -4 000 000
- Změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí 29 203 -439 693
- Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků -370 499 -378 929
Stav peněžních prostředků na konci účetního období 2 004 727 3 887 818
Rozvaha (v tis. Kč) v povinně zveřejňovaném rozsahu k 30. 9. 2001 k 31. 12. 2000
Aktiva celkem 201 845 535 202 223 562
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Stálá aktiva 173 491 304 173 362 673
- dlouhodobý nehmotný majetek 926 117 892 888
- dlouhodobý hmotný majetek 161 273 102 161 588 022
- dlouhodobý finanční majetek 292 085 10 881 763
z toho: podílové cenné papíry a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem 5 617 272 5 018 809
Oběžná aktiva 24 439 041 24 015 108
- zásoby 14 366 210 13 022 059
- dlouhodobé pohledávky 2 744 855 1 812 804
- krátkodobé pohledávky 5 323 249 6 107 666
- finanční majetek 2 004 727 3 072 579
Ostatní aktiva 3 915 190 4 845 781
Pasiva celkem 201 845 535 202 223 562
Vlastní kapitál 124 069 910 118 940 762
- základní kapitál 59 208 846 59 208 846
z toho: základní kapitál zapsaný v obch. rejstříku 59 208 846 59 208 846
- kapitálové fondy 1 661 359 1 661 544
- fondy tvořené ze zisku 8 597 507 8 364 021
- hospodářský výsledek minulých let 48 179 437 43 960 937
- hospodářský výsledek běžného účetního období 6 422 761 5 745 414
Cizí zdroje 76 539 880 81 613 612
- rezervy 16 009 235 15 441 679
- dlouhodobé závazky 26 802 633 27 173 082
- krátkodobé závazky 7 398 045 8 975 432
- bankovní úvěry a výpomoci 26 329 967 30 023 419
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 20 940 185 24 662 840
Ostatní pasiva 1 235 745 1 669 188

Instalovaný výkon, zaměstnanci k 30. 9. 2001 k 31. 12. 2000
Instalovaný výkon (MW) 10 146 10 146
Fyzický počet zaměstnanců (osob) 7 726 8 795
Měrný počet zaměstnanců (osob/MW) 0,761 0,867

1. - 9. / 2001 1. - 9. / 2000
*/ cena roku 2000 je očištěna o platby za služby přenosových zařízení a dispečinku, které od roku 2001 platí rozvodné distribuční společnosti přímo ČEPS, a. s.
Výroba elektrické energie netto v ČR (GWh) 50 459 49 583
z toho: výroba ve zdrojích ČEZ netto (GWh) 35 539 34 495
Prodej ČEZ v tuzemsku (GWh) 28 153 27 395
z toho: prodej REAS (GWh) 27 022 26 771
Cena elektřiny prodané REAS (Kč/MWh) 934 908*/
Export ČEZ (GWh) 9 363 9 187
Import ČEZ (GWh) 454 515