Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za rok 2001, nekonsolidovaná dle CAS (předběžné výsledky)

Hlavní události

  • Poptávka po elektřině (53,8 TWh) se meziročně zvýšila o 2,8 %
  • Podíl zdrojů ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice meziročně vzrostl z 57,4 % na 58,9 %, podíl ČEZ, a. s. (včetně prodeje nakupované elektřiny) ze 64,9 % na 65,6 %
  • Zisk po zdanění ve výši 6,3 mld. Kč představuje meziroční nárůst o 0,6 mld. Kč (o 10,1 %)
  • Maximální zatížení Elektrizační soustavy České republiky 10 604 MW ze dne 13. 12. 2001 bylo oproti roku 2000 vyšší o 476 MW (o 4,7 %)
  • Meziroční pokles počtu zaměstnanců o 1 243 osob (o 14,1 %)
  • Tvorba zdrojů z provozní činnosti výrazně převýšila investiční potřeby, což umožnilo snížit dlouhodobou zadluženost o 5,5 mld. Kč
  • Výkon prvního bloku jaderné elektrárny Temelín dosáhl při energetickém spouštění v lednu 2002 výkonové hladiny 100 %

V Praze, dne 28. února 2002

2001 2000 Index 01/ 00
Výnosy celkem mil. Kč 57 868 58 754 98,5 %
z toho: tržby za elektřinu mil. Kč 49 102 50 298 97,6 %
Náklady celkem mil. Kč 48 457 50 488 96,0 %
z toho: palivo mil. Kč 13 053 12 645 103,2 %
Zisk před zdaněním mil. Kč 9 411 8 266 113,9 %
Zisk po zdanění mil. Kč 6 325 5 745 110,1 %
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 10,7 9,7 110,3 %
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) 1 7,2 10,4 69,2 %
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - čistá % 5,2 5,0 104,0 %
Rentabilita aktiv (ROA) - čistá % 3,1 2,9 106,9 %
Obrat aktiv 1 0,26 0,27 96,3 %
Celková zadluženost bez rezerv % 31,0 33,5 92,5 %
Dlouhodobá zadluženost % 22,6 25,8 87,6 %

Výnosy, náklady, zisk


Celkové výnosy akciové společnosti ČEZ za rok 2001 dosáhly 57,9 mld. Kč. Oproti roku 2000 jsou nižší o 0,9 mld. Kč (o 1,5 %)zejména z důvodu poklesu tržeb za elektřinu o 1,2 mld. Kč a zúčtování provozních rezerv o 0,3 mld. Kč při současném růstu ostatních provozních tržeb a výnosů o 0,5 mld. Kč.

Celkové náklady ČEZ, a. s., meziročně poklesly o 2,0 mld. Kč (o 4,0 %) a dosáhly výše 48,5 mld. Kč. Z provozních nákladů, které jako celek poklesly o 0,6 mld. Kč, došlo především k poklesu nákladů na přenos elektřiny včetně systémových služeb a nákladů na nákup elektřiny pro další prodej. Naopak došlo ke zvýšení nákladů na klasické palivo a zvýšila se tvorba zákonných rezerv v souvislosti s náročnějším plánem oprav a rozšířením tvorby rezerv na vyřazení jaderného zařízení z provozu o první blok jaderné elektrárny Temelín. U finančních nákladů došlo k poklesu o 1,5 mld. Kč z důvodu nižší tvorby rezervy na kurzové ztráty a poklesu nákladových úroků.

Zisk po zdanění meziročně vzrostl o 0,6 mld. Kč (o 10,1 %) a dosáhl výše 6,3 mld. Kč také vlivem zlepšení směnného kurzu tuzemské měny.
Výnos na jednu akcii 100 Kč meziročně vzrostl o 10,3 % a dosáhl výše 10,7 Kč.
Poměr tržní ceny a výnosu se snížil (z 10,4 na 7,2) z důvodu poklesu ceny akcií (o 23,5 %) a nárůstu zisku po zdanění (o 10,1 %).
Čistá rentabilita vlastního kapitálu, resp. aktiv vzrostla o 4 %, resp. o 6,9 % výraznějším nárůstem čistého zisku po zdanění než průměrné výše vlastního kapitálu, resp. aktiv.

Obrat aktiv mírně poklesl z důvodu poklesu výnosů a nárůstu průměrné výše aktiv.
Celková zadluženost bez rezerv i dlouhodobá zadluženost meziročně poklesly, a to z 33,5 % na 31,0 %, resp. z 25,8 % na 22,6 %.
Počet zaměstnanců ČEZ, a. s., se meziročně snížil z 8 795 na 7 552, tj. o 1 243 (o 14,1 %).

Prodej elektřiny

Tržby za elektřinu včetně podpůrných služeb prodávaných ČEPS, a. s., meziročně poklesly o 1,2 mld. Kč (o 2,4 %) a činily 49,1 mld. Kč. Regionálním distribučním společnostem bylo prodáno 36 942 GWh při nárůstu o 377 GWh (o 1,0 %), akciové společnosti ČEPS bylo prodáno 1 393 GWh, z toho 546 GWh na krytí ztrát v přenosové soustavě a nově (ve druhém pololetí roku 2001) 847 GWh na krytí odchylek. Export elektřiny dosáhl 12 122 GWh, což představuje pokles 2,5 %. Dopady zrušení kontraktu E.ON a krachu společnosti ENRON v závěru roku 2001 se tedy podařilo prakticky eliminovat.

Poptávka po elektřině v České republice meziročně stoupla o 1 483 GWh, tj. o 2,8 %, a dosáhla úrovně 53,8 TWh. Spotřeba v průmyslu (velkoodběr a ostatní a účelová spotřeba výrobců elektřiny bez spotřeby na čerpání v přečerpávacích vodních elektrárnách) vzrostla celkem o 827 GWh (o 2,6 %). Spotřeba maloodběratelů vzrostla o 655 GWh (o 3,1 %), z toho spotřeba podnikatelského maloodběru o 238 GWh, tj. o 3,4 % a spotřeba obyvatelstva o 417 GWh (o 3,0 %). Nárůst spotřeby byl zčásti zapříčiněn i meziročně nižší průměrnou teplotou o 1,1 ° C.

Podíl zdrojů ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice meziročně vzrostl z 57,4 % na 58,9 % vlivem vyššího prodeje ČEZ, a. s., v tuzemsku při poklesu výroby a spotřeby ostatních výrobců. Podíl ČEZ, a. s., na krytí poptávky (včetně nákupu elektřiny z tuzemska i zahraničí) vzrostl o 0,7 % na úroveň 65,6 %.

Investiční program

Na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bylo vynaloženo 8,3 mld. Kč, tj. o 5,2 mld. Kč méně než v roce 2000.
V roce 2001 bylo na dostavbu jaderné elektrárny Temelín investováno 4,3 mld. Kč. Z celkového rozpočtu 98,6 mld. Kč zbývá k vyčerpání 4,9 mld. Kč, které jsou určeny především na dokončení a uvedení do provozu druhého bloku.


Na prvním bloku byly ve druhé polovině října, po udělení souhlasu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, zahájeny zkoušky na výkonové hladině 75 %.
Na konci října byla z důvodu netěsnosti hlavního cirkulačního čerpadla předřazena odstávka plánovaná až po ukončení této etapy. Ve druhé polovině listopadu byly obnoveny testy na výkonové hladině 75 % a na přelomu roku 2001 a 2002 probíhaly zkoušky na výkonové hladině 90 %. V lednu 2002 byly tyto zkoušky úspěšně ukončeny a na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost byl výkon zvýšen na 100 %. Ve druhé polovině února byla zahájena měsíční plánovaná revize zařízení během níž dojde k revizi zařízení a výměně armatur německé výroby v nejaderné části tak, aby po opětovném spuštění reaktoru bylo možné dokončit závěrečnou sérii dynamických testů v poslední etapě energetického spouštění. Po zvládnutí všech zbývajících zkouš ;ek čeká první blok komplexní šestidenní vyzkoušení na provozních parametrech a poté blok přejde do zkušebního provozu v délce 18 měsíců.
Na druhém bloku v závěru února 2002 posuzoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost dokumentaci a připravenost bloku pro zavezení jaderného paliva.

Zajištění finančních zdrojů

ČEZ, a. s., v roce 2001 plnil řádně a včas své finanční závazky.
Tvorba zdrojů z provozní činnosti se meziročně zvýšila o 2,3 mld. Kč (o 17,1 %) a dosáhla úrovně 16,1 mld. Kč, a to zejména změnou stavu rezerv (+ 0,5 mld. Kč), zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+ 1,6 mld. Kč) a snížením potřeby pracovního kapitálu (+ 0,7 mld. Kč). Efekt zvýšeného zisku byl eliminován úhradou splatné daně z příjmů s výsledným snížením příspěvku k tvorbě zdrojů z provozní činnosti o 0,5 mld. Kč.
Čerpání investičních prostředků v roce 2001 dosáhlo celkem 9,3 mld. Kč, tj. meziročně o 3,9 mld. Kč méně, především v důsledku nižšího pořízení dlouhodobého majetku.
V roce 2001 výrazně převýšila tvorba zdrojů z provozní činnosti investiční potřeby, což umožnilo snížit dlouhodobou zadluženost o 5,5 mld. Kč a vyplatit dividendy akcionářům ČEZ, a. s., ve výši 1,2 mld. Kč (2 Kč/akcii).
V lednu 2002 byl obnoven revolvingový úvěr na celkovou výši 70 mil. USD. Aranžérem byla banka Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
Ratingové hodnocení ČEZ, a. s.:
- Moody's: "Baa1" se stabilním výhledem
- Standard & Poor´s: "BBB+" se stabilním výhledem

Ostatní informace

Vláda České republiky usnesením č. 967/2000 ze 4. října 2000 rozhodla o privatizaci české elektroenergetiky. K prodeji byl nabídnut akciový podíl Fondu národního majetku České republiky v ČEZ, a. s., a v šesti regionálních distribučních společnostech. Nabídky uchazečů však nenaplnily očekávání Vlády České republiky, která proto svým usnesením z 9. ledna 2002 uložila Fondu národ-ního majetku České republiky výběrové řízení zrušit a současně pověřila Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo financí České republiky navrhnout další postup.
Významnou událostí je realizace první etapy otevření českého trhu s elektřinou pro konečné spotřebitele s roční spotřebou více než 40 GWh, čímž je pro výrobce počínaje rokem 2002 trh s elektřinou plně otevřen tuzemské i zahraniční konkurenci.
V prosinci 2001 získaly uhelné elektrárny Tušimice, Chvaletice, Počerady, Dětmarovice a Jaderná elektrárna Dukovany mezinárodně uznávaný certifikát EMS (Environmental Management System).
Do konce roku 2001 měl ČEZ, a. s., uzavřeny smlouvy na prodej elektřiny v objemu cca 90 % očekávané produkce pro tuzemský trh. Za tento úspěch vděčí ČEZ, a. s., úspěšné prodejní strategii duhové elektřiny

Vývoj kurzu v roce 2001

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) (modifikovaná verze) 2001 2000
Výkony a prodej zboží 52 283 706 53 683 635
z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 51 859 151 53 181 929
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 0 0
Aktivace 424 555 501 706
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 26 228 715 28 584 192
z toho: spotřeba materiálu a energie 19 250 312 19 618 548
služby 6 972 777 8 919 584
+ Přidaná hodnota 26 054 991 25 099 443
Osobní náklady 3 727 581 3 573 338
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 8 079 961 8 220 768
Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů 1 496 377 1 566 426
Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů 3 108 504 1 630 952
Jiné provozní výnosy 1 074 258 500 835
Jiné provozní náklady 2 139 150 1 863 000
* Provozní hospodářský výsledek 11 570 430 11 878 646
Zúčtování rezerv a oprav. položek do finančních výnosů 2 019 848 1 887 087
Tvorba rezerv a opravných položek na finanční náklady 1 209 988 2 161 315
Jiné finanční výnosy 967 931 992 691
z toho: výnosové úroky 385 379 503 627
Jiné finanční náklady 6 959 131 6 897 470
z toho: nákladové úroky 3 309 596 3 856 180
daň z příjmů za běžnou činnost 3 101 603 2 510 113
- splatná 1 996 342 1 560 105
- odložená 1 105 261 950 008
* Hospodářský výsledek z finančních operací
včetně daně z příjmů za běžnou činnost -5 181 340 -6 179 007
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 6 389 090 5 699 639
Mimořádné výnosy 26 038 123 615
Mimořádné náklady 89 869 77 840
z toho: daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná -16 075 10 739
* Mimořádný hospodářský výsledek -63 831 45 775
*** Hospodářský výsledek za účetní období 6 325 259 5 745 414
Peněžní toky (cash flow) v tis. Kč 2001 2000
Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 3 072 579 4 043 666
Provozní činnost 16 064 300 13 715 774
Investiční činnost -9 321 937 -13 271 419
Finanční činnost, z toho -7 541 714 -1 415 442
- Změna stavu dlouhodobých úvěrů -5 530 866 2 861 530
- Změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů 0 -4 000 000
- Změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí -4 295 359 931
- Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků -540 745 -505 276
Stav peněžních prostředků na konci účetního období 2 273 228 3 072 579


Rozvaha (v tis. Kč) v povinně zveřejňovaném rozsahu k 31. 12. 2001 k 31. 12. 2000
Aktiva celkem 202 373 315 202 223 562
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Stálá aktiva 174 452 554 173 362 673
- dlouhodobý nehmotný majetek 1 030 775 892 888
- dlouhodobý hmotný majetek 161 367 111 161 588 022
- dlouhodobý finanční majetek 12 054 668 10 881 763
z toho: podílové cenné papíry a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem 5 791 117 5 018 809
Oběžná aktiva 24 230 211 24 015 108
- zásoby 15 037 254 13 022 059
- dlouhodobé pohledávky 2 690 601 1 812 804
- krátkodobé pohledávky 4 229 128 6 107 666
- finanční majetek 2 273 228 3 072 579
Ostatní aktiva 3 690 550 4 845 781
Pasiva celkem 202 373 315 202 223 562
Vlastní kapitál 123 787 887 118 940 762
- základní kapitál 59 050 449 59 208 846
z toho: základní kapitál zapsaný v obch. rejstříku 59 208 846 59 208 846
- kapitálové fondy 1 661 341 1 661 544
- fondy tvořené ze zisku 8 729 798 8 364 021
- hospodářský výsledek minulých let 48 021 040 43 960 937
- hospodářský výsledek běžného účetního období 6 325 259 5 745 414
Cizí zdroje 76 588 469 81 613 612
- rezervy 15 926 330 15 441 679
- dlouhodobé závazky 26 632 337 27 173 082
- krátkodobé závazky 9 541 544 8 975 432
- bankovní úvěry a výpomoci 24 488 258 30 023 419
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 19 131 974 24 662 840
Ostatní pasiva 1 996 959 1 669 188
Instalovaný výkon, zaměstnanci k 31. 12. 2001 k 31. 12. 2000
Instalovaný výkon (MW) 10 146 10 146
Fyzický počet zaměstnanců (osob) 7 552 8 795
Měrný počet zaměstnanců (osob/MW) 0,744 0,867


2001 2000
*/ cena roku 2000 je očištěna o platby za služby přenosových zařízení a dispečinku, které od roku 2001 platí rozvodné distribuční společnosti přímo ČEPS, a. s.
Výroba elektrické energie netto v ČR (GWh) 68 797 67 762
z toho: výroba ve zdrojích ČEZ netto (GWh) 47 961 46 761
Prodej ČEZ v tuzemsku (GWh) 38 721 37 394
z toho: prodej REAS (GWh) 36 942 36 565
Cena elektřiny prodané REAS (Kč/MWh) 948*/ 933*/
Export ČEZ (GWh) 12 122 12 429
Import ČEZ (GWh) 681 814