Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za I. čtvrtletí 2002, nekonsolidovaná dle CAS

Hlavní události

  • Prodej elektřiny ČEZ, a. s., se meziročně snížil o 1 %, pokles prodeje v tuzemsku (o 6,4 %) se podařilo z větší části kompenzovat nárůstem vývozu (o 14,4 %)
  • Zisk po zdanění ve výši 7,2 mld. Kč představuje meziroční nárůst o 2,6 mld. Kč (o 55,9 %); zatímco provozní hospodářský výsledek poklesl o 2,7 mld. Kč, hospodářský výsledek z finančních operací vzrostl o 5,8 mld. Kč
  • Celkové výnosy za I. pololetí (34 mld. Kč) jsou vyšší o 3,1 mld. Kč (o 10,2 %), celkové náklady zůstaly meziročně na stejné úrovni
  • První blok jaderné elektrárny Temelín byl uveden 11. 6. 2002 do zkušebního provozu. K tomuto dni bylo zahájeno jeho odpisování a instalovaný výkon zdrojů ČEZ, a. s., se zvýšil z 10 146 MW na 11 146 MW. Na druhém bloku jaderné elektrárny Temelín byla v květnu zahájena štěpná reakce
  • Měrný počet zaměstnanců na 1 MW se v I. pololetí snížil o 11 % vlivem zvýšení instalovaného výkonu ČEZ, a. s., a poklesu počtu zaměstnanců o 176 osob (o 2,3 %)
  • 10. řádná valná hromada akcionářů schválila výplatu dividend a tantiém, dále pak prodej 66 % majetkového podílu v dceřiné společnosti ČEPS, a.s., a nákup státních podílů v regionálních distribučních společnostech. S výjimkou jediné smlouvy (o převodu 15 % majetkového podílu ČEZ, a. s., v akciové společnosti ČEPS na Ministerstvo práce a sociálních věcí) byly již podepsány všechny příslušné smlouvy, ČEZ, a. s., rovněž požádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů

Praha, dne 31. července 2002

Jednotka I. pololetí 2002 I. pololeti 2001 Index 02/01
Výnosy celkem mil. Kč 34 049 30 909 110,2 %
z toho: tržby za elektřinu mil. Kč 22 768 25 636 88,8 %
Náklady celkem mil. Kč 25 222 25 212 100,0 %
z toho: palivo mil. Kč 6 127 6 847 89,5 %
Zisk před zdaněním mil. Kč 8 827 5 697 154,9 %
Zisk po zdanění mil. Kč 7 223 4 632 155,9 %
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 12,2 7,8 156,0 %
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) */ 1 5,7 7,3 77,9 %
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - čistá */ % 7,3 6,2 116,9 %
Rentabilita aktiv (ROA) - čistá */ % 4,5 3,7 122,4 %
Obrat aktiv */ 1 0,25 0,27 91,1 %
Celková zadluženost bez rezerv % 26,5 31,7 83,5 %
Dlouhodobá zadluženost % 18,6 24,4 76,3 %
*/ za předcházejících 12 měsíců

Výnosy, náklady, zisk

Celkové výnosy akciové společnosti ČEZ za I. pololetí 2002 dosáhly 34,0 mld. Kč. Oproti stejné-mu období 2001 jsou vyšší o 3,1 mld. Kč (o 10,2 %). Finanční výnosy vzrostly o 6,4 mld. Kč z důvodu posílení kurzu koruny ve vztahu k cizím měnám, provozní výnosy naopak poklesly o 3,3 mld. Kč z důvodu poklesu tržeb za elektřinu (o 1,5 mld. Kč) a přesunu části tržeb do roz-počtu nedokončené stavby jaderné elektrárny Temelín (1,4 mld. Kč).

Celkové náklady ČEZ, a. s., se meziročně nezměnily a dosáhly výše 25,2 mld. Kč. Z provozních nákladů, které jako celek poklesly o 0,6 mld. Kč, došlo především k poklesu nákladů na klasické palivo v souvislosti s meziročním snížením výroby v uhelných elektrárnách. Naopak k nárůstu došlo u odpisů dlouhodobého majetku zejména vlivem uvedení prvního bloku jaderné elektrárny Temelín do zkušebního provozu v červnu 2002. Finanční náklady vzrostly o 0,6 mld. Kč zejména nárůstem nákladů z derivátových operací.

Zisk po zdanění meziročně vzrostl o 2,6 mld. Kč (o 55,9 %) a dosáhl výše 7,2 mld. Kč. Zatímco provozní hospodářský výsledek poklesl o 2,7 mld. Kč, hospodářský výsledek z finančních operací naopak vzrostl o 5,8 mld. Kč.

Výnos na jednu akcii 100 Kč meziročně vzrostl o 56,0 % a dosáhl výše 12,2 Kč. Poměr tržní ceny a výnosu za 12 měsíců se snížil (z 7,3 na 5,7) z důvodu poklesu ceny akcií (o 4,1 %) a ná-růstu zisku po zdanění (o 23,1 %). Čistá rentabilita vlastního kapitálu, resp. aktiv vzrostla o 16,9 %, resp. o 22,4 % výraznějším nárůstem čistého zisku než průměrné výše vlastního kapitálu, resp. aktiv. Obrat aktiv mírně poklesl v souvislosti s poklesem tržeb. Celková zadluženost bez rezerv i dlouhodobá zadluženost meziročně poklesly, a to z 31,7 % na 26,5 %, resp. z 24,4 % na 18,6 %.

V průběhu I. pololetí poklesl měrný počet zaměstnanců na 1 MW o 11 % vlivem zvýšení instalovaného výkonu o 1 000 MW a poklesu počtu zaměstnanců o 176 osob (o 2,3 %).

Prodej elektřiny

Od 1. ledna 2002 je v České republice zcela otevřen velkoobchodní trh s elektřinou. ČEZ, a. s., prodává elektřinu zákazníkům, kteří od tohoto data disponují právem volby svého dodavatele, tj. regionálním distribučním společnostem, ČEPS, a.s. (na krytí ztrát v přenosové soustavě), nově vzniklým licencovaným obchodníkům a tzv. oprávněným zákazníkům. Prostřednictvím operátora trhu s elektřinou se uskutečňují další prodeje elektřiny v rámci denního organizovaného krátkodo-bého obchodu a probíhá zúčtování odchylek včetně regulační práce dodávané pro aktivaci podpůr-ných služeb.

Celkový objem prodeje elektřiny 25,9 TWh poklesl meziročně o 1 %; zatímco prodej v tuzemsku poklesl o 1 246 GWh (o 6,4 %), export elektřiny naopak vzrostl o 975 GWh (o 14,4 %).

Výroba uhelných elektráren meziročně poklesla o 2 654 GWh (o 13,9 %), naopak výroba jader-ných elektráren vzrostla o 2 142 GWh (o 31,7 %), a to vlivem výroby v prvním bloku jaderné elektrárny Temelín. Výroba elektřiny ve vodních elektrárnách vzrostla o 237 GWh (o 31,7 %), což bylo způsobeno příznivými hydrologickými podmínkami v souvislosti s táním vysoké sněhové po-krývky.

Tržby za elektřinu včetně podpůrných služeb prodávaných ČEPS, a.s., meziročně poklesly o 2,9 mld. Kč (o 11,2 %), mj. též vlivem výrazně výhodnější cenové nabídky duhové energie pro odběratele ČEZ, a. s., a činily 22,8 mld. Kč.

Investiční program

Na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bylo vynaloženo 2,7 mld. Kč, z toho na dostavbu jaderné elektrárny Temelín 0,9 mld. Kč.

Od poloviny ledna 2002 byl první blok jaderné elektrárny Temelín provozován na nominálním výkonu 100 % s výjimkou období plánované revize od poloviny února do poslední dekády dubna. Po zvládnutí všech zkoušek bylo zahájeno komplexní vyzkoušení na provozních parametrech, které bylo ukončeno v polovině června a blok přešel do zkušebního provozu. V I. pololetí 2002 bylo do sítě z prvního bloku dodáno celkem 2 081 GWh elektřiny, z toho 386 GWh již v rámci zkušebního provozu.

Do druhého bloku bylo v první polovině března zavezeno palivo a na konci května po vydání povolení SÚJB byla nastartována štěpná reakce. Dne 25. 6. byly zahájeny testy energetického spouštění s výkonem do 30 %, které probíhaly až do 4. 7. 2002, kdy došlo k odstávce z důvodu poruchy na generátoru. Obnovení energetického spouštění druhého bloku se předpokládá v první polovině srpna.

Zajištění finančních zdrojů

Tvorba zdrojů z provozní činnosti se meziročně zvýšila o 4,4 mld. Kč (o 56,0 %) a dosáhla úrovně 12,3 mld. Kč, a to zejména nárůstem čistého zisku o 2,6 mld. Kč, změnou stavu rezerv (-1,2 mld. Kč), změnou zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+1,4 mld. Kč), změnou stavu pohledávek (+ 0,6 mld. Kč) a změnou stavu zásob (+1,1 mld. Kč).

Peněžní tok z investiční činnosti v I. pololetí 2002 dosáhl celkem 2,4 mld. Kč, tj. meziročně o 2,3 mld. Kč méně, především v důsledku nižších nákladů na pořízení dlouhodobého majetku, snížením změny stavu závazků z investiční činnosti a změny stavu dlouhodobého finančního majetku a zvýšením výnosů z prodeje stálých aktiv.

Výrazné snížení zadluženosti (nad rámec pravidelně splácených závazků), které činilo celkem 8,4 mld. Kč, bylo způsobeno především kurzovými a metodickými vlivy.

Ratingové hodnocení ČEZ, a. s.:

Moody’s: „Baa1“ se stabilním výhledem
Standard & Poor´s: „BBB+“ se stabilním výhledem

Ostatní informace

Vláda České republiky v březnu schválila prodej majoritního podílu Fondu národního majetku České republiky v pěti a minoritního podílu ve třech regionálních distribučních společnostech akciové spo-lečnosti ČEZ. Současně rozhodla o realizaci úplatného převodu většiny (66 %) akcií ČEPS, a.s, vlastněných akciovou společností ČEZ, z toho 51 % akciové společnosti OSINEK a 15 % Minister-stvu práce a sociálních věcí České republiky.

20. května 2002 se konala mimořádná valná hromada akcionářů za účelem schválení výše uvedeného prodeje. Mimořádná valná hromada byla svolána na žádost majoritního akcionáře, Fondu národního majetku České republiky, který však v průběhu jejího jednání realizaci nedoporučil.

10. řádná valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., konaná dne 11. června, schválila výše uvedený prodej. Podmínkou je, že kromě ceny stanovené v původním znaleckém posudku bude v případě odprodeje 51 % podílu ČEPS, a.s., akciové společnosti OSINEK zpracován dalším znalcem ještě jeden posudek, a že současně s prodejem majoritního podílu ČEPS, a.s., budou převedeny akcie regionálních distribučních společností akciové společnosti ČEZ.

V současné době je podmíněno úspěšné dokončení transakce podpisem smlouvy mezi ČEZ, a. s., a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, restrukturalizací některých závazků ČEZ, a. s., a kladným stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které je očekáváno v druhé polovině roku 2002.

Řádná valná hromada akcionářů dále schválila:

  • rozdělení zisku včetně výplaty dividend ve výši 1,5 mld. Kč (2,50 Kč btto na akcii) a tantiém ze zisku roku 2001,
  • možnost vydání dluhopisů v letech 2002 a 2003 v souvislosti s výše popsanou restrukturalizací elektroenergetiky v objemu do 15 mld. Kč,
  • změnu ve složení dozorčí rady (odvoláni byli T. Pospíšil a Z. Němcová, zvoleni V. Srba, V. Vajnar a J. Juchelka; třetí člen byl zvolen za F. Brožíka, který na funkci abdikoval).

V červnu získala akciová společnost ČEZ mezinárodně uznávaný certifikát EMS (Environment management system) od nezávislé certifikační společnosti DET NORSKE VERITAS pro Úsek klasické energetiky, který představuje svými 8 385 MW z celkového instalovaného výkonu ČEZ, a. s., 75 %

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) (modifikovaná verze) 1. - 6. 2002 1. - 6. 2001
Výkony a prodej zboží 24 346 723 27 245 707
z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 24 086 183 27 010 332
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 3 069 264
Aktivace 257 471 235 111
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 11 983 135 12 898 587
z toho: spotřeba materiálu a energie 9 549 911 10 087 362
služby 2 429 644 2 808 582
+ Přidaná hodnota 12 363 588 14 347 120
Osobní náklady 1 815 391 1 906 732
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4 368 704 4 024 546
Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů 448 577 531 089
Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů 1 540 242 1 435 211
Jiné provozní výnosy 458 121 725 620
Jiné provozní náklady 888 683 892 488
* Provozní hospodářský výsledek 4 657 266 7 344 852
Zúčtování rezerv a oprav. položek do finančních výnosů 1 160 152 2 019 848
Tvorba rezerv a opravných položek na finanční náklady 2 308 650
Jiné finanční výnosy 7 623 213 368 830
z toho: výnosové úroky 152 590 136 727
Jiné finanční náklady 6 242 197 2 808 710
z toho: nákladové úroky 1 197 110 1 461 986
daň z příjmů za běžnou činnost 1 604 188 1 064 957
- splatná 1 604 188 1 064 957
- odložená
* Finanční výsledek hospodaření
včetně daně z příjmů za běžnou činnost 2 541 168 -2 728 682
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 7 198 434 4 616 170
Mimořádné výnosy 12 177 17 705
Mimořádné náklady -12 725 2 129
z toho: daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná
* Mimořádný hospodářský výsledek 24 902 15 576
*** Hospodářský výsledek za účetní období 7 223 336 4 631 746
Peněžní toky (cash flow) v tis. Kč 1. - 6. 2002 1. - 6. 2001
Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na začátku účetního období 2 273 228 3 072 579
Provozní činnost 12 271 229 7 864 679
Investiční činnost -2 362 775 -4 708 304
Finanční činnost, z toho -8 429 940 -2 521 331
- Změna stavu dlouhodobých úvěrů -4 671 465 -1 904 182
- Změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů
- Změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí -1 149 454 -275 747
- Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků -2 556 571 -263 538
Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na konci účetního období 3 751 742 3 707 623
Rozvaha (v tis. Kč) (modifikovaná verze) k 30. 6. 2002 k 31. 12. 2001
Aktiva celkem 197 508 935 202 373 315
Pohledávky za upsaný vlastní kapit ál
Stálá aktiva 172 519 776 174 452 554
- dlouhodobý nehmotný majetek 1 023 675 1 030 775
- dlouhodobý hmotný majetek 159 664 666 161 367 111
dlouhodobý hmotný majetek v užívání 114 875 651 69 974 520
- dlouhodobý finanční majetek 11 831 435 12 054 668
z toho: podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 5 700 971 5 791 117
Oběžná aktiva 24 830 210 24 230 211
- zásoby 14 722 065 15 037 254
- dlouhodobé pohledávky 2 074 281 2 681 601
- krátkodobé pohledávky 4 282 122 4 238 128
- finanční majetek 3 751 742 2 273 228
Ostatní aktiva 158 949 3 690 550
Pasiva celkem 197 508 935 202 373 315
Vlastní kapitál 125 520 256 123 897 070
- základní kapitál 59 062 687 59 050 449
z toho: základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 59 208 846 59 208 846
- kapitálové fondy -2 404 012 1 661 341
- fondy tvořené ze zisku 9 074 069 8 729 798
- hospodářský výsledek minulých let 52 564 176 48 021 040
- hospodářský výsledek běžného účetního období 7 223 336 6 434 442
Cizí zdroje 71 031 794 76 445 796
- rezervy 19 700 065 19 675 889
- dlouhodobé závazky 22 309 539 26 632 337
- krátkodobé závazky 10 354 851 5 649 312
- bankovní úvěry a výpomoci 18 667 339 24 488 258
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 14 460 509 19 131 974
Ostatní pasiva 956 885 2 030 449
Instalovaný výkon, zaměstnanci k 30. 6. 2002 k 31. 12. 2001
Instalovaný výkon (MW) 11 146 10 146
Fyzický počet zaměstnanců (osob) 7 376 7 552
Měrný počet zaměstnanců (osob/MW) 0,662 0,744
1. - 6. 2002 1. - 6. 2001
Dodávka ze zdrojů ČEZ netto (GWh) 24 333 24 543
Prodej ČEZ v tuzemsku (GWh) 18 167 19 413
z toho: prodej REAS (GWh) 15 793 19 002
Cena elektřiny prodané REAS (Kč/MWh) 879 951
Export ČEZ (GWh) 7 733 6 758
Import ČEZ (GWh) 413 454