Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za I. - III. čtvrtletí 2002, nekonsolidovaná dle CAS

Hlavní události

 • Prodej elektřiny ČEZ, a. s., meziročně vzrostl o 2,6 %, pokles prodeje v tuzemsku (o 5,9 %) se podařilo kompenzovat nárůstem vývozu (o 28,4 %)
 • Poptávka po elektřině v České republice meziročně poklesla z 39,1 TWh na 38,9 TWh (o 0,5 %)
 • Otevření tuzemského trhu s elektřinou, snížení poptávky a podpora kogeneračních zdrojů vedlo k očekávanému snížení podílu ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice
 • Zisk před zdaněním zůstal meziročně na stejné úrovni, zisk po zdanění ve výši 5,4 mld. Kč je o 1 mld. Kč nižší (o 15,8 %) vlivem vyšší zálohy na daň z příjmů
 • Celkové výnosy za I. - III. čtvrtletí (47,2 mld. Kč) jsou meziročně vyšší o 4,4 mld. Kč (o 10,2 %), celkové náklady vzrostly o 4,2 mld. Kč (o 11,9 %)
 • První blok jaderné elektrárny Temelín vyrobil v I. až III. čtvrtletí 4,2 TWh elektřiny.
 • Druhý blok jaderné elektrárny Temelín je z důvodu probíhající výměny rotoru generátoru v odstávce
 • Měrný počet zaměstnanců na 1 MW se v průběhu I. až III. čtvrtletí snížil o 12,2 % vlivem zvýšení instalovaného výkonu při současném poklesu celkového počtu zaměstnanců
 • Byly podepsány všechny příslušné smlouvy na prodej 66% majetkového podílu v dceřiné společnosti ČEPS, a.s., a nákup státních podílů v regionálních distribučních společnostech. Na základě žádosti ČEZ, a. s., o vydání rozhodnutí povolit spojení soutěžitelů probíhá řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • Celková výše majetkových škod, které utrpěl ČEZ, a. s., vlivem srpnových povodní je odhadována na více než 800 mil. Kč, nejvíce byly postiženy elektrárny vltavské kaskády a elektrárna Mělník
 • ČEZ založil nadaci Duhová energie

Praha, dne 30. října 2002

Jedn. I. - III. čtvrt. 2002 I. - III. čtvrt. 2001 Index 02/01
*/ Za předcházejících 12 měsíců
Výnosy celkem mil. Kč 47 200 42 849 110,2 %
z toho tržby za elektřinu mil. Kč 33 751 36 080 93,5 %
Náklady celkem mil. Kč 39 497 35 304 111,9 %
z toho palivo mil. Kč 9 245 9 849 93,9 %
Zisk před zdaněním mil. Kč 7 703 7 545 102,1 %
Zisk po zdanění mil. Kč 5 409 6 423 84,2 %
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 9,1 10,8 84,2 %
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) */ 1 10,2 3,8 269,5 %
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)-čistá */ % 4,3 7,9 55,3 %
Rentabilita aktiv (ROA) - čistá */ % 2,7 4,6 58,9%
Obrat aktiv */ 1 0,25 0,27 94,4%
Celková zadluženost bez rezerv % 25,5 30,6 83,3%
Dlouhodobá zadluženost % 18,9 23,7 80,1%

Výnosy, náklady, zisk

Celkové výnosy akciové společnosti ČEZ za I. - III. čtvrtletí 2002 dosáhly 47,2 mld. Kč. Oproti stejnému období roku 2001 vzrostly o 4,4 mld. Kč (o 10,2 %). Finanční výnosy vzrostly o 6,8 mld. Kč z důvodu metodické změny a posílení koruny vůči zahraničním měnám, provozní výnosy naopak poklesly o 2,4 mld. Kč z důvodu poklesu tržeb za elektřinu (o 2,3 mld. Kč), který byl zčásti způsoben i meziročně vyšším přesunem části tržeb do rozpočtu nedokončené stavby jaderné elektrárny Temelín (o 1,1 mld. Kč).

Celkové náklady ČEZ, a. s., meziročně vzrostly téměř o 4,2 mld. Kč. Na meziročním nárůstu provozních nákladů o 0,8 mld. Kč (o 2,5 %) měly největší vliv vyšší odpisy dlouhodobého majetku a náklady na spotřebu jaderného paliva v souvislosti s uvedením prvního bloku jaderné elektrárny Temelín do zkušebního provozu v červnu 2002. Naopak došlo ke snížení nákladů na klasické palivo v souvislosti s meziročně nižší výrobou elektřiny v uhelných elektrárnách. Finanční náklady vzrostly o 3,4 mld. Kč vzhledem k nárůstu kurzových ztrát a nákladů z derivátových operací (důsledek restrukturalizace uzavřených swapů, která byla reakcí na posílení kurzu české koruny).

Zisk před zdaněním se meziročně nezměnil, protože pokles provozního zisku o 3,2 mld. Kč byl kompenzován nárůstem hospodářského výsledku z finančních operací o 3,4 mld. Kč. Snížení zisku po zdanění o 1,0 mld. Kč (o 15,8 %) bylo způsobeno vyšší zálohou na daň z příjmů (o 1,2 mld. Kč), mj. i proto, že v záloze za toto období se ještě nepromítlo plně zahájení odpisování prvního bloku jaderné elektrárny Temelín.

Výnos na jednu akcii 100 Kč meziročně poklesl o 15,8 % v důsledku poklesu čistého zisku. Poměr tržní ceny a výnosu prudce vzrostl z důvodu nárůstu ceny akcií (o 57,1 %) a poklesu čistého zisku za uplynulých 12 měsíců (o 41,7 %). Čistá rentabilita vlastního kapitálu, resp. aktiv poklesla meziročně o 44,7 %, resp. o 41,1 % vlivem poklesu čistého zisku za 12 měsíců a mírným nárůstem průměrné výše vlastního kapitálu, resp. mírným poklesem průměrné výše aktiv. K slabému poklesu obratu aktiv přispěl větší pokles tržeb než celkových aktiv. Celková zadluženost bez rezerv i dlouhodobá zadluženost meziročně poklesly v důsledku poklesu v tuzemské měně vyjádřeného objemu obligací a bankovních úvěrů (posílení kurzu koruny).

V průběhu I. - III. čtvrtletí poklesl měrný počet zaměstnanců na 1 MW o 12,2 % vlivem zvýšení instalovaného výkonu o 1 000 MW a poklesu počtu zaměstnanců o 266 osob. Meziročně došlo ke sní-žení fyzického počtu zaměstnanců o 440 osob.

Prodej elektřiny

Od 1. ledna 2002 je v České republice zcela otevřen velkoobchodní trh s elektřinou. ČEZ, a. s., prodává elektřinu zákazníkům, kteří od tohoto data disponují právem volby svého dodavatele, tj. regionálním distribučním společnostem, ČEPS, a.s. (na krytí ztrát v přenosové soustavě), nově vzniklým licencovaným obchodníkům a tzv. oprávněným zákazníkům. Prostřednictvím operátora trhu s elektřinou se uskutečňují další prodeje elektřiny v rámci denního organizovaného krátkodobého obchodu a probíhá zúčtování odchylek včetně regulační práce dodávané pro aktivaci podpůrných služeb.

Celkový prodej elektřiny meziročně vzrostl o 990 GWh (o 2,6 %). Pokles prodeje elektřiny v tuzemsku o 5,9 % (o 1 673 GWh) na úroveň 26,5 TWh byl kompenzován růstem vývozu elektřiny o 28,4 % (o 2 663 GWh) na 12,0 TWh. Tržby za elektřinu včetně tržeb za prodej podpůrných služeb, v celkové výši 33,8 mld. Kč meziročně poklesly o 2,3 mld. Kč (o 6,5 %), mj. též vlivem zásadních změn podmínek trhu a cenově výhodnějšího programu ?Duhová energie?, ale i přesunem části tržeb do rozpočtu nedokončené stavby jaderné elektrárny Temelín.

Poptávka po elektřině v České republice meziročně poklesla o 210 GWh (o 0,5 %) a dosáhla výše 38,9 TWh. Podíl zdrojů ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice meziročně poklesl z 59,3 % na 57,2 %, podíl ČEZ, a. s., (včetně nákupu elektřiny) z 65,7 % na 63,2 %.

Investiční program

Na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bylo vynaloženo 4,2 mld. Kč, o 1,8 mld. Kč méně než ve stejném období 2001.

První blok jaderné elektrárny Temelín byl po komplexním vyzkoušení uveden v červnu do zkušebního provozu. Od začátku roku bylo v prvním bloku vyrobeno 4,2 TWh elektřiny, z toho ve III. čtvrtletí 2,0 TWh, což představuje využití jeho maxima v tomto čtvrtletí na 91,2 %. Zařazení plánované odstávky prvního bloku v závěru roku 2002 zajistí jeho maximální využití v lednu 2003, kdy je poptávka po elektřině nejvyšší. Po zavezení paliva do druhého bloku jaderné elektrárny Temelín v březnu došlo v květnu k první štěpné reakci. Koncem května byly zahájeny testy energetického spouštění, od června s výkonem do 30 %, které však musely být přerušeny z důvodu zkratu na rotoru generátoru. V polovině srpna byl blok po výměně rotoru uveden opět do kritického stavu a postupně byl zvyšován výkon reaktoru až na 29 %. Z důvodu opětovné závady na rotoru generátoru bylo přistoupeno k jeho výměně, dokompletace má být ukončena počátkem listopadu. Poté budou pokračovat předepsané zkoušky všech zařízení, komplexní vyzkoušení druhého bloku se předpokládá v průběhu března 2003.

Zajištění finančních zdrojů

Tvorba zdrojů z provozní činnosti 13,4 mld. Kč se meziročně zvýšila o 2,4 mld. Kč (o 21,7 %) především vlivem vyšších odpisů, příznivějším vývojem v oblasti zásob a pohledávek, které souhrnně převýšily vliv poklesu čistého zisku. Peněžní tok související s investiční činnosti ve výši 3,8 mld. Kč, meziročně nižší o 2,9 mld. Kč, byl ovlivněn převážně nižšími výdaji na pořízení stálých aktiv. Snížení zadluženosti (nad rámec pravidelně splácených závazků) z důvodu posílení tuzemské měny a změny metodiky činí 6,4 mld. Kč, a to i poté, co byla vyplacena dividenda ve výši 1,5 mld. Kč (2,50 Kč brutto na akcii).

Ratingové hodnocení ČEZ, a. s.:

Moody's: "Baa1" se stabilním výhledem
Standard & Poor´s: "BBB+" se stabilním výhledem

Ostatní informace

V návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky o restrukturalizaci elektroenergetiky a na usnesení valné hromady akcionářů ČEZ, a. s., v červnu t. r. byly 28. 6. 2002 uzavřeny smlouvy s FNM ČR (na prodej majoritního podílu v pěti a minoritního podílu ve třech regionálních distribučních společnostech akciové společnosti ČEZ) a se společností OSINEK (na prodej 51% podílu ČEZ v dceřiné společnosti ČEPS, a.s.), smlouva s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (na prodej 15% podílu ČEZ, a. s., v dceřiné společnosti ČEPS) byla uzavřena 19. 8. 2002. ČEZ, a. s., rovněž podepsal 24. 7. 2002 smlouvu o koupi 2 % akcií Západočeské energetiky, a.s., od České konsolidační agentury. Dokončení transakce může být uskutečněno až na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který v této věci vede v současné době řízení. Rovněž probíhají jednání s cílem získat souhlas věřitelských bank ČEZ, a. s., s touto transakcí. Ve smyslu uzavřených smluv zpracuje soudem jmenovaný znalecký ústav DARA nový znalecký posudek ČEPS, a.s.,vycházející z auditu této společnosti, který provede EY Audit Česká republika s.r.o.

Do provozu řady vodních, ale i uhelných elektráren nepříznivě zasáhly v srpnu povodně. V noci na 13. srpna byly zaplaveny některé prostory elektrárny Prunéřov. Dne 14. srpna byly odstaveny vodní elektrárny Kořensko, Orlík, Štěchovice, Kamýk a Vrané, z preventivních důvodů i elektrárna Mělník, zatopená o den později. Na vltavské kaskádě zůstaly v provozu pouze elektrárny Lipno 1 a Slapy, čímž místo jejího instalovaného výkonu 765 MW mohl ČEZ, a. s., využít pouze 260 MW.

ČEZ, a. s., důrazně odmítl informace, že napomohl rozsáhlejším důsledkům povodní, neboť týden před povodněmi (7. srpna), v souladu s manipulačními řády, předal řízení vodního průtoku státnímu podniku Povodí Vltavy.

Ve smyslu zákona o nadacích a nadačních fondech založil ČEZ, a. s., v červenci nadaci Duhová energie, prostřednictví níž bude ČEZ, a. s., podporovat charitu, kulturu, zdravotnictví, školství, vědu, sport, tělovýchovu apod.

Ve třetím čtvrtletí zahájil ČEZ, a. s., prodej elektřiny na rok 2003. Z celkového objemu plánovaného prodeje je v současné době kontrahováno cca 75 %, z toho na tuzemském trhu (nabídka duhové energie včetně operativních obchodů a regulační práce) jsou uzavřeny smlouvy ve výši přesahující 90 % plánovaného objemu prodeje v roce 2003.

Vývoj kurzu za I-III čtvrtletí 2002