Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za rok 2002, nekonsolidovaná dle CAS (předběžné výsledky)

Hlavní události

  • Ani po téměř sedmi měsících není dosud rozhodnuto o propojení ČEZ, a. s., s regionálními distribučními společnostmi. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schválil v prosinci 2002 toto propojení s omezujícími podmínkami. ČEZ, a. s., však podal proti tomuto rozhodnutí rozklad. Tři nezávislá právní stanoviska vypovídají ve prospěch integrace ČEZ, a. s. – regionální distribuční společnosti. Ve věci veřejné podpory dosud Úřad nevydal žádné stanovisko
  • ČEZ, a. s., vyrobil a prodal v roce 2002 historicky největší objem elektřiny. Prodej meziročně vzrostl o 2,8 %, přičemž pokles prodeje v tuzemsku byl kompenzován nárůstem vývozu
  • Ke konci roku 2002 měl již ČEZ, a. s., smluvně zajištěno 83 % plánovaného prodeje v roce 2003, v současné době tento podíl činí téměř 93 %.
  • Poptávka po elektřině v České republice meziročně poklesla z 53,8 TWh na 53,7 TWh (o 0,2 %), po korekci o teplotní vlivy však růstový trend zůstal zachován
  • Přes úplné otevření velkoobchodního trhu s elektřinou v České republice dosáhl podíl produkce ČEZ, a. s., na krytí poptávky 56,6 % (meziroční pokles jen o 2,3 %
  • Zisk po zdanění ve výši 6,7 mld. Kč je meziročně vyšší o 0,3 mld. Kč (o 4,3%) mj. i v souvislosti se snížením základu daně z příjmů uvedením prvního bloku jaderné elektrárny Temelín do zkušebního provozu
  • Celkové výnosy (59,5 mld. Kč) jsou meziročně vyšší o 1,6 mld. Kč, celkové náklady (51,4 mld. Kč) o 2,9 mld. Kč
  • První blok jaderné elektrárny Temelín vyrobil v roce 2002 celkem 5,4 TWh elektřiny, druhý blok zahájil dodávku elektřiny do sítě koncem roku 2002
  • Ze sedmi členů výkonného managementu ČEZ, a. s., jsou dva zahraniční manažeři

Praha, dne 28. února 2003

Jednotka 2002 2001 Index 02/01
Výnosy celkem mil. Kč 59 455 57 868 102,7%
z toho: tržby za elektřinu mil. Kč 46 854 49 102 95,4%
Náklady celkem mil. Kč 51 423 48 491 106,0%
z toho: palivo mil. Kč 12 714 13 053 97,4%
Zisk před zdaněním mil. Kč 8 032 9 377 85,7%
Zisk po zdanění mil. Kč 6 713 6 434 104,3%
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 11,3 10,9 104,3%
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) 1 8,1 7,1 114,3%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - čistá % 5,3 5,3 100,5%
Rentabilita aktiv (ROA) - čistá % 3,3 3,2 105,2%
Obrat aktiv 1 0,25 0,26 96,3%
Celková zadluženost bez rezerv % 25,0 30,9 80,9%
Dlouhodobá zadluženost % 18,0 22,6 79,6%

Výnosy, náklady, zisk

Celkové výnosy akciové společnosti v roce 2002 dosáhly 59,5 mld. Kč. Oproti roku 2001 vzrostly o 1,6 mld. Kč (o 2,7 %). Finanční výnosy vzrostly o 2,8 mld. Kč z důvodu metodické změny a posílení koruny vůči USD. Provozní výnosy se snížily o 1,7 mld. Kč z důvodu poklesu tržeb za elektřinu (o 2,2 mld. Kč), zčásti vlivem nabídky duhové energie za výhodnější ceny oproti roku 2001 i meziroč-ně vyšším přesunem části tržeb do rozpočtu nedokončené stavby jaderné elektrárny Temelín. Nárůst mimořádných výnosů o 0,5 mld. Kč je způsoben zahrnutím dohadné položky očekávaného pojistného plnění za škody způsobené srpnovými povodněmi.

Celkové náklady (51,4 mld. Kč) meziročně vzrostly o 2,9 mld. Kč. Na meziročním nárůstu pro-vozních nákladů o 1,9 mld. Kč (o 4,4 %) se nejvíce podílely vyšší odpisy dlouhodobého majetku (o 2 mld. Kč) v souvislosti s uvedením prvního bloku jaderné elektrárny Temelín do zkušebního pro-vozu v červnu 2002 a vyšší tvorba zákonných rezerv, zatímco náklady na palivo poklesly (přes nárůst celkové výroby elektřiny) přesunem části výroby elektřiny z uhelných elektráren na první blok jaderné elektrárny Temelín. Finanční náklady vzrostly o 0,7 mld. Kč vzhledem k nárůstu nákladů z deriváto-vých operací (důsledek restrukturalizace uzavřených swapů, která byla reakcí na posílení české koruny).

Na meziroční zvýšení zisku po zdanění o 0,3 mld. Kč mělo významný vliv snížení splatné daně z příj-mů uplatněním odpočtu 10 % z „technologického majetku“ prvního bloku jaderné elektrárny Temelín, který se projevil snížením daňového základu o cca 3,7 mld. Kč . Zisk před zdaněním meziročně poklesl o 1,3 mld. Kč z důvodu poklesu provozního výsledku hospodaření o 3,6 mld. Kč při současném nárůstu hospodářského výsledku z finančních operací o 2,1 mld. Kč.

Výnos na jednu akcii 100 Kč meziročně vzrostl o 4,3 % v důsledku nárůstu čistého zisku. Poměr tržní ceny a výnosu vzrostl o 14,3 % z důvodu nárůstu ceny akcií. Čistá rentabilita vlastního kapi-tálu se meziročně nezměnila, čistá rentabilita aktiv vzrostla z 3,2 % na 3,3 % poklesem průměrné výše aktiv. K mírnému poklesu obratu aktiv přispěl větší pokles tržeb než celkových aktiv. Celková zadluženost bez rezerv i dlouhodobá zadluženost meziročně poklesly především v souvislosti s po-klesem v tuzemské měně vyjádřeného objemu dluhopisů a bankovních úvěrů (posílení české koruny).

Měrný počet zaměstnanců na 1 MWinst se meziročně snížil z 0,744 na 0,650 (o 12,6 %), a to jako důsledek zvýšení instalovaného výkonu o 1 000 MW při současném poklesu počtu zaměstnanců o 302 osob . Cílem ČEZ, a. s., je do dvou let dosáhnout snížení ukazatele na úroveň 0,53, což představu-je špičkovou evropskou úroveň při uvažování srovnatelné technologie výroby.

Prodej elektřiny

ČEZ, a. s., vyrobil a prodal v roce 2002 historicky největší objem elektřiny . Celkový prodej elektřiny ČEZ, a. s., 52 253 GWh byl meziročně vyšší o 1 410 GWh (o 2,8 %). Tržby za elektřinu včetně tržeb za prodej podpůrných služeb v celkové výši 46,9 mld. Kč meziročně poklesly o 2,2 mld. Kč (o 4,6 %) vlivem cenově výhodnějšího programu „Duhová energie“, ale i přesunem části tržeb do rozpočtu nedokončené stavby jaderné elektrárny Temelín (o 0,5 mld. Kč).

Poptávka po elektřině v České republice 53,7 TWh byla v porovnání s rokem 2001 o 105 GWh (0,2 %) nižší než v roce 2001, při přepočtu obou porovnávaných let na teplotní normál by naopak poptávka po elektřině vzrostla o 0,4 %. Spotřeba v průmyslu (velkoodběr a ostatní a účelová spotřeba výrobců elektřiny bez spotřeby na čerpání v přečerpávacích vodních elektrárnách) klesla celkem o 106 GWh (o 0,3 %). Spotřeba maloodběratelů zůstala na stejné úrovni jako v roce 2001, přičemž spotřeba podnikatelského maloodběru byla vyšší o 118 GWh (o 1,6 %), naproti tomu spotřeba obyva-telstva se především v důsledku nižší poptávky po elektřině na vytápění (meziročně vyšší průměrná teplota vzduchu o 0,8 °C) snížila o 117 GWh(o 0,8 %). Zatímco dovoz ČEZ, a. s., meziročně poklesl o 264 GWh (o 38,8%), dovoz ostatních subjektů vzrostl o 2 816 GWh (o 143,7 %). Nárůstem vývozu (o 3 886 GWh) ČEZ, a. s., kompenzoval snížení prodeje elektřiny v tuzemsku, ostatní subjekty rovněž meziročně zvýšily vývoz elektřiny (o 514 GWh ). Podíl zdrojů ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice se meziročně snížil z 58,9 % na 56,6 %, určité rozpory mezi údaji o do-vozu (Energetický regulační úřad a Generální ředitelství cel) však naznačují, že by mohl být podíl ČEZ, a. s., i vyšší.

Investiční program

Na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bylo vynaloženo 6,0 mld. Kč, o 2,3 mld. Kč méně než v roce 2001.

První blok jaderné elektrárny Temelín pracoval úspěšně od svého uvedení do zkušebního provozu. Celkově za rok 2002 vyrobil 5& #38;nbsp;439 GWh elektřiny, z toho ve zkušebním provozu 3 653 GWh (od 11. 6. 2002). Od začátku února 2003 probíhá plánovaná odstávka spojená s výměnou vyhořelého paliva.

Pro druhý blok, po odstranění závad na rotoru generátoru, vydal v listopadu SÚJB povolení pokračo-vat v jeho energetickém spouštění. Dodávky elektřiny do sítě byly zahájeny v závěru roku 2002. V lednu a únoru 2003 pokračovaly předepsané zkoušky na postupně zvyšované výkonové hladině až na 75 % nominálního výkonu; etapa s možností zvýšení nominálního výkonu na 100 % byla zahájena 25. 2. 2003. Uvedení bloku do zkušebního provozu se očekává ve druhém čtvrtletí 2003.

Zajištění finančních zdrojů

Tvorba zdrojů z provozní činnosti 17,6 mld. Kč se meziročně zvýšila o 1,5 mld. Kč (o 9,4 %)přede-vším vlivem vyšších odpisů a příznivějším vývojem v oblasti zásob a pohledávek.Peněžní tok sou-visející s investiční činností ve výši 5,0 mld. Kč byl meziročně nižší o 4,3 mld. Kč z důvodu nižších výdajů na pořízení a vyšších příjmů z prodeje stálých aktiv téměř o 1 mld. Kč. Snížení zadluženosti o 9,4 mld. Kč ovlivnilo kromě pravidelně splácených závazků i posílení tuzemské měny a změna metodiky.

Ratingové hodnocení ČEZ, a. s.:

Moody’s: „Baa1“ se stabilním výhledem
Standard & Poor´s: „BBB+“ se stabilním výhledem

Ostatní informace

Ani po téměř sedmi měsících není dosud rozhodnuto o propojení ČEZ, a. s., s regionálními distribučními společnostmi. Dne 11. 12. 2002 ČEZ, a. s., obdržel rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Toto rozhodnutí však obsahuje omezující podmínky, které nejsou v souladu s příslušnými usneseními vlády ČR a z nich vyplývajícími závěry řádné valné hromady ČEZ, a. s., konané v červnu 2002. ČEZ, a. s., proto podal proti tomuto rozhodnutí rozklad. Tři vyžádaná nezávislá právní stanoviska vypovídají ve prospěch integrace ČEZ, a. s. – regionální distribuční spo-lečnosti.Ve věci veřejné podpory dosud Úřad nevydal žádné stanovisko.

Dne 24. února 2003 se konala Mimořádná valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., která schválila návrh smlouvy o prodeji části podniku – Teplárny Náchod, odvolala 5 členů dozorčí rady a současně zvolila 5 nových členů, dále pak doplnila usnesení k bodu č. 15, schváleného na Valné hromadě akcionářů ČEZ, a. s., v červnu 2001, souhlasem k nákupu vlastních akcií ve smyslu paragrafu 161a Obchodní-ho zákoníku.

Srpnové povodně způsobily škody na majetku ČEZ, a. s., ve výši cca 0,6 mld. Kč. Mimo provoz zů-stávají vodní elektrárny Orlík a Štěchovice. Očekávané pojistné plnění ve výši 0,5 mld. Kč bylo jako dohadná položka zahrnuto do mimořádných výnosů. Opravná položka dlouhodobého hmotného ma-jetku ve výši 0,2 mld. Kč byla zahrnuta do mimořádných nákladů. Celková ztráta způsobená srpno-vými povodněmi, ovlivňující hospodářský výsledek před zdaněním roku 2002, byla vyčíslena na 0,3 mld. Kč.

Vývoj kurzu 2002

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) (modifikovaná verze) 2002 2001
Výkony a prodej zboží 49 928 419 52 283 706
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 26 036 635 26 262 205
z toho: spotřeba materiálu a energie 19 178 491 19 250 312
služby 6 851 174 7 006 267
+ Přidaná hodnota 23 891 784 26 021 501
Osobní náklady 3 622 573 3 727 581
Daně a poplatky 1 126 929 1 085 934
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 10 080 930 8 079 961
Zúčtování rezerv a opravných položek do provozních výnosů 2 323 958 1 496 377
Tvorba rezerv a opravných položek v provozních nákladech 3 718 539 3 108 504
Jiné provozní výnosy 895 020 1 074 258
Jiné provozní náklady 626 662 1 053 243
* Provozní výsledek hospodaření 7 935 129 11 536 913
Finanční výnosy 5 834 975 2 987 779
z toho: výnosové úroky 302 492 385 379
kurzové zisky 3 145 215 434 752
Finanční náklady 5 777 328 5 067 516
z toho: nákladové úroky 2 601 235 3 309 596
kurzové ztráty 469 832
* Finanční výsledek hospodaření 57 647 -2 079 737
Daň z příjmů za běžnou činnost 1 317 973 2 958 234
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 6 674 803 6 498 942
Mimořádné výnosy 472 795 26 03 8
Mimořádné náklady 433 891 105 944
Daň z příjmů z mimořádné činnosti 302 -15 406
* Mimořádný výsledek hospodaření 38 602 -64 500
Výsledek hospodaření před zdaněním 8 031 680 9 377 270
*** Výsledek hospodaření za účetní období 6 713 405 6 434 442
Peněžní toky (cash flow) v tis. Kč 2002 2001
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku
účetního období 2 273 228 3 072 579
Provozní činnost 17 569 449 16 064 300
Investiční činnost -4 996 131 -9 321 937
Finanční činnost -1 017 760 -7 541 714
z toho: změna stavu dlouhodobých úvěrů -6 344 994 -5 530 866
změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů
změna stavu ostatních dlouhodobých závazků -1 947 239 -540 745
změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí -1 121 184 -4 295
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 31. 12. 3 828 786 2 273 228
Rozvaha (v tis. Kč) (modifikovaná verze) k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2001
Aktiva celkem 198 874 194 202 373 315
Stálá aktiva 169 714 320 174 452 554
Dlouhodobý nehmotný majetek 1 018 929 1 030 775
Dlouhodobý hmotný majetek 156 798 818 161 367 111
z toh dlouhodobý hmotný majetek v užívání 111 854 286 69 974 520
Dlouhodobý finanční majetek 11 896 573 12 054 668
Oběžná aktiva 28 407 336 24 230 211
Zásoby 15 004 374 15 037 254
Dlouhodobé pohledávky 2 220 730 2 681 601
Krátkodobé pohledávky 7 353 446 4 238 128
Finanční majetek 3 828 786 2 273 228
Ostatní aktiva 752 538 3 690 550
Pasiva celkem 198 874 194 202 373 315
Vlastní kapitál 128 194 872 123 897 070
Základní kapitál 59 040 794 59 050 449
z toh základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 59 221 084 59 208 846
Kapitálové fondy 859 551 1 661 341
Fondy ze zisku 9 038 840 8 729 798
Výsledek hospodaření minulých let 52 542 282 48 021 040
Výsledek hospodaření běžného účetního období 6 713 405 6 434 442
Cizí zdroje 69 541 823 76 445 796
Rezervy 20 937 062 19 675 889
Dlouhodobé závazky 23 024 517 26 632 337
Krátkodobé závazky 8 558 164 5 649 312
Bankovní úvěry a výpomoci 17 022 080 24 488 258
z toh dlouhodobé bankovní úvěry 12 786 980 19 131 974
Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 1 137 499 2 030 449
Instalovaný výkon, zaměstnanci k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2001
Instalovaný výkon (MW) 11 146 10 146
Fyzický počet zaměstnanců (osob) 7 250 7 552
Měrný počet zaměstnanců (osob/MW inst) 0,650 0,744
2002 2001
Dodávka ze zdrojů ČEZ, a. s. (GWh) 49 891 47 961
Prodej ČEZ, a. s., v tuzemsku (GWh) 36 245 38 721
z toh prodej REAS (GWh) 31 466 36 942
Cena elektřiny v tuzemsku (Kč/MWh) 905 949
Export ČEZ, a. s. (GWh) 16 008 12 122
Import ČEZ, a. s. (GWh) 417 681