Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za I. čtvrtletí 2003, nekonsolidovaná dle CAS

Hlavní události

  • Dne 1. dubna 2003 byl převodem akcionářských podílů završen téměř roční proces integrace české elektroenergetiky a položeny základy pro vznik nové Skupiny ČEZ. V souvislosti s tím potvrzuje ratingová agentura Standard & Poor’s hodnocení ČEZ, a. s., na úrovni BBB+ a zvyšuje stabilní výhled na pozitivní
  • Meziroční nárůst výroby ve zdrojích ČEZ činil 12,8 %, v uhelných elektrárnách dokonce 19,3 %, při nárůstu výroby v jaderných elektrárnách o 8,0 %.
  • Tržby za elektřinu meziročně stouply o 3,7 % na 12,9 mld. Kč v souvislosti s vyšším objemem prodeje v tuzemsku i v zahraničí.
  • Podíl zdrojů ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině se meziročně zvýšil z 52,1 % na 58,2 %, včetně externích nákupů elektřiny z 59,5 % na 62,1 %.
  • Poptávka po elektřině v České republice dosáhla 15,5 TWh, meziroční nárůst 3,3 %.
  • Čistý zisk ve výši 2,3 mld. Kč výrazně předčil očekávání; predikovaný pokles zisku v souvislosti s odpisy jaderné elektrárny Temelín a snížením cen nabídky „Duhové energie“ (ale i loňskými neopakovatelnými metodickými a kurzovými vlivy) byl utlumen lepšími výsledky v prodeji elektřiny.
  • Průměrná měsíční přidaná hodnota vytvořená jedním zaměstnancem se meziročně zvýšila o 8,2 %.
  • Druhý blok jaderné elektrárny Temelín byl dne 18. dubna 2003 uveden do zkušebního provozu, na prvním bloku byla 26. dubna 2003 ukončena plánovaná odstávka spojená s výměnou paliva. Jaderná elektrárna Temelín se tak stala provozovanou elektrárnou v plném výkonovém rozsahu.
  • V březnu byla uzavřena smlouva o prodeji Teplárny Náchod s firmou Harpen ČR, s.r.o.

Praha, dne 5. května 2003

Jednotka I. čtvrtletí 2003 I. čtvrtletí 2002 Index 03/02
* Za předcházejících 12 měsíců
Výnosy celkem mil. Kč 14 466 17 515 82,6 %
z toho tržby za elektřinu mil. Kč 12 945 12 486 103,7 %
Náklady celkem mil. Kč 11 686 12 016 97,3 %
z toho palivo mil. Kč 3 763 3 084 122,0 %
Zisk před zdaněním mil. Kč 2 780 5 499 50,6 %
Zisk po zdanění mil. Kč 2 267 5 108 44,4 %
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 3,8 8,6 44,4%
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) * 1 14,9 5,5 271,7%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)-čistá * % 3,0 6,6 45,8%
Rentabilita aktiv (ROA) – čistá * % 1,9 4,1 47,4%
Obrat aktiv 1 0,25 0,25 101,0%
Celková zadluženost bez rezerv % 26,4 27,1 97,2%
Dlouhodobá zadluženost % 18,6 20,7 89,9%

Výnosy, náklady, zisk

Provozní výnosy akciové společnosti ČEZ za I. čtvrtletí 2003 dosáhly 14,0 mld. Kč, oproti stejnému odbobí 2002 vzrostly o 0,2 mld. Kč zejména vlivem nárůstu tržeb za elektřinu o 0,5 mld. Kč. Pokles celkových výnosů na 14,5 mld. Kč, tj. meziročně o 3,0 mld. Kč, je dán snížením finančních výnosů o 3,2 mld. Kč v souvislosti s loňskými neopakovatelnými efekty kurzových a metodických vlivů.

Celkové náklady (11,7 mld. Kč) meziročně poklesly o 0,3 mld. Kč, přičemž provozní náklady se zvýšily o 0,9 mld. Kč z důvodu vyšších palivových nákladů o 0,7 mld. Kč v souvislosti s nárůstem výroby elektřiny a meziročně vyšších odpisů dlouhodobého majetku po uvedení I. bloku jaderné elektrárny Temelín do zkušebního provozu. Finanční náklady meziročně poklesly o 1,2 mld. Kč v důsledku metodických vlivů uplatněných v I. čtvrtletí 2002.

Zisk před zdaněním se oproti I. čtvrtletí 2002 snížil o 2,7 mld. Kč. Největší vliv zde měl pokles hospodářského výsledku z finančních operací (o 2,0 mld. Kč); v poklesu provozního zisku se odrazilo snížení prodejních cen elektřiny v tuzemsku, jakož i nárůst odpisů o 0,7 mld. Kč. Čistý zisk se snížil o 2,8 mld. Kč z důvodu meziročního nárůstu záloh na daň z příjmů o 0,1 mld. Kč.

Výnos na jednu akcii 100 meziročně klesl o 44,4 % v důsledku poklesu čistého zisku. Poměr tržní ceny a výnosu vzrostl o 171,7 % z důvodu meziročního nárůstu ceny akcií o 27,4 % a poklesu čistého zisku (o 53,1 %). Čistá rentabilita vlastního kapitálu, resp. čistá rentabilita aktiv se meziročně snížila z důvodu poklesu zisku. Ukazatel obratu aktiv zůstal meziročně na stejné úrovni. V důsledku splácení další části závazků se snížila celková zadluženost bez rezerv z 27,1 % na 26,4 % i dlouhodobá zadluženost z 20,7 % na 18,6 %.

Měrný počet zaměstnanců na 1 MWinst na konci I. čtvrtletí 2003 činil 0,64. Meziročně došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 324 osob v důsledku probíhajících organizačních změn, jejichž smyslem je dovršení procesu racionalizace a zpřehlednění vnitřní struktury společnosti s cílem zlepšení výkonnosti a urychlení rozhodovacích procesů.

Prodej elektřiny


Celkový prodej elektřiny ČEZ, a. s., 14 939 GWh byl meziročně vyšší o 1 046 GWh (o 7,5 %).

Tržby za elektřinu včetně tržeb za prodej podpůrných služeb v celkové výši 12,9 mld. Kč meziročně vzrostly o 0,5 mld. Kč (o 3,7 %). Ceny elektřiny v tuzemsku se vlivem dalšího cenového zvýhodnění „Duhové energie“ snížily o 7,5 %, ceny vyvezené elektřiny se pohybovaly na úrovni roku 2002.

Poptávka po elektřině v České republice 15,5 TWh byla v porovnání se stejným obdobím 2002 o 495 GWh (o 3,3 %) vyšší, přičemž vzrostla i celková výroba elektřiny v České republice o 1 579 GWh (7,7 %).

Spotřeba v průmyslu vzrostla celkem o 114 GWh (o 1,3 %). Spotřeba maloodběratelů celkem vzrostla o 5,8 % v návaznosti na stejný růst spotřeby podnikatelského maloodběru a obyvatelstva. Nárůst malo-odběru byl z větší míry důsledkem chladnějšího počasí v I. čtvrtletí 2003, kdy průměrná teplota byla o 0,1 °C pod dlouhodobým normálem a o 2,9 °C pod skutečností roku 2002. Lze předpokládat, že vliv na stoupající spotřebu obyvatelstva má i zlevnění elektřiny pro maloodběratele většinou regionálních distribučních společností, které vstoupilo v platnost 1. ledna tohoto roku.

Česká republika měla v I. čtvrtletí 2003 aktivní saldo zahraničního obchodu s elektrickou energií ve výši 3 072 GWh. Na tomto výsledku se podílel především ČEZ, a. s., který snížil dovoz o 98,6 % na pouhou 1 GWh, zatímco dovozy ostatních mírně vzrostly. Celkové vývozy vzrostly o 9,0 %, z toho vývoz ČEZ, a. s., o 4,0 %.

Investiční program


Na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bylo v I. čtvrtletí roku 2003 vynaloženo 108 mil. Kč, tj. o 748 mil. Kč (o 87,4 %) méně než ve stejném období roku 2002.

První blok Jaderné elektrárny Temelín za I. čtvrtletí 2003 vyrobil 620 GWh elektřiny, důvodem nižší výroby elektřiny byla plánovaná odstávka spojená s výměnou čtvrtiny paliva zahájená v únoru 2003. Po provedení příslušných kontrol ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost byla dne 26. dubna 2003 garanční revize ukončena a pokračuje zkušební provoz.

První fázování turbogenerátoru proběhlo u druhého bloku koncem prosince 2002 do výkonu reaktoru 55 % nominálního výkonu. V lednu a únoru 2003 pokračovaly předepsané zkoušky na postupně zvy-šované výkonové hladině až na 75 %, koncem února potom na hladině 100 %. V rámci zkoušek bylo v I. čtvrtletí 2003 dodáno z druhého bloku 754 GWh elektřiny. Do zkušebního provozu byl druhý blok uveden 18. dubna 2003.

Jaderná elektrárna Temelín je dnes provozovanou elektrárnou v plném výkonovém rozsahu.

Zajištění finančních zdrojů


Tvorba zdrojů z provozní činnosti 6,8 mld. Kč se meziročně snížila o 1,3 mld. Kč (o 20,9 %), rozhodující vliv měl pokles hrubého zisku z běžné činnosti o 2,7 mld. Kč, naproti tomu příznivě se odrazil vyšší růst odpisů (+ 0,6 mld. Kč) a změna pohledávek z provozní činnosti (+ 0,7 mld. Kč).

Peněžní tok související s investiční činností ve výši 0,6 mld. Kč byl meziročně nižší o 0,1 mld. Kč, především nižšími výdaji na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku; rovněž meziročně poklesly příjmy z prodeje stálých aktiv.

Ke snížení zadluženosti v průběhu I. čtvrtletí 2003 o 0,9 mld. Kč přispěly kromě pravidelně splá-cených závazků i kurzové změny.

V dubnu 2003 podepsal ČEZ, a. s., pětiletou záruku na 88 mil. EUR na 1. tranši půjčky od Evropské investiční banky. Záruky se účastní banky Kreditanstalt für Wiederaufbau, ABN AMRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt AG, Bayerische Landesbank, Credit Lyonnais S.A., Dresdner Bank AG, Mizuho Corporate Bank Ltd., Sanpaolo IMI S.p.a., SMBC a WestLB AG.

Podle rozhodnutí představenstva splatí ke dni 27. června 2003 ČEZ, a. s., předčasně tuzemské dluhopisy z 5. emise vydané v roce 1996. Důvodem je možnost zajištění finančních zdrojů za výrazně příznivějších úrokových podmínek.

Ratingové hodnocení ČEZ, a. s.:

Moody’s: <„Baa1“ se stabilním výhledem
Standard & Poor´s: „BBB+“ s pozitivním výhledem.

Ostatní informace


Od 1. ledna 2003 došlo k dalšímu otevření trhu s elektřinou, když do kategorie oprávněných zá-kazníků přibyli spotřebitelé s objemem spotřeby elektřiny od 9 do 40 GWh za rok. Počet oprávněných zákazníků se tak zvýšil ze 76 na 341. ČEZ, a. s., získal 14 nových oprávněných zákazníků.

Mimořádná valná hromada dne 24. února 2003 schválila prodej části podniku – Teplárny Ná-chod, obměnila část členů dozorčí rady a doplnila usnesení k bodu č. 15, schváleného na řádné valné hromadě akcionářů ČEZ, a. s., v červnu 2001, který se týkal nákupu vlastních akcií. Smlouva o prodeji Teplárny Náchod byla následně podepsána s firmou Harpen ČR, s.r.o. v březnu 2003.

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o rozkladu ČEZ, a. s., umožnilo dnem 1. dubna 2003 uskutečnit převod akciových podílů regionálních distribučních společností a ČEPS, a.s., a tím zahájit proces vytváření nové Skupiny ČEZ. Akciová společnost ČEZ získala podíly ve všech regionálních distribučních společnostech (pět většinových a tři menšinové). Zá-roveň prodala 66% podíl v provozovateli přenosové soustavy ČEPS, a.s. V souvislosti se zveřej-něným nálezem Ústavního soudu vznikla ČEZ, a. s., povinnost nabídky k odkupu akcií od mino-ritních akcionářů Západočeské energetiky, a.s., a Středočeské energetické a.s. Druhoinstanční rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže odstranilo některá problematická ustanovení podmínek, výrazně prodloužilo lhůty pro jejich splnění (jako obchodně citlivá informace nejsou zveřejněny), přestože jejich věcný rozsah (prodej jednoho majoritního podílu a všech minorit včetně minority v ČEPS, a.s.) zůstal nezměněn. Po analýze strategických přínosů a obchodních rizik rozhodlo představenstvo společnosti o prodeji majoritního podílu v Severočeské energetice, a.s. a o záměru zahájit jednání o výměně minoritních podílů se společnostmi E.ON a RWE.

Vývoj kurzu 2003

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) (modifikovaná verze) 1. - 3. 2003 1. - 3. 2002
Výsledek hospodaření před zdaněním 2 779 452 5 499 543
*** Výsledek hospodaření za účetní období 2 266 615 5 108 223
Výkony a prodej zboží 13 895 618 13 405 772
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 6 152 933 5 901 498
z toho spotřeba materiálu a energie 5 181 100 4 974 992
služby 971 833 924 721
+ Přidaná hodnota 7 742 685 7 504 274
Osobní náklady 899 617 884 739
Daně a poplatky 351 737 342 621
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 723 745 2 074 239
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 48 395 44 333
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 39 040 25 541
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 542 470 682 067
Jiné provozní výnosy 10 087 332 813
Jiné provozní náklady 173 409 88 969
* Provozní výsledek hospodaření 3 071 149 3 783 244
Finanční výnosy 511 791 3 731 431
z toho výnosové úroky 65 191 74 575
kurzové zisky 351 222 3 017 852
Finanční náklady 803 482 2 040 168
z toho nákladové úroky 544 561 609 622
kurzové ztráty 2 275 604
* Finanční výsledek hospodaření -291 691 1 691 263
Daň z příjmů za běžnou činnost 512 837 391 320
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 266 621 5 083 187
Mimořádné výnosy 657
Mimořádné náklady 6 -24 379
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
* Mimořádný výsledek hospodaření -6 25 036

Peněžní toky (cash flow) v tis. Kč 1. - 3. 2003 1. - 3. 2002
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku
účetního období 3 828 786 2 273 228
Provozní činnost 4 919 989 6 219 797
Investiční činnost -610 373 -754 175
Finanční činnost -1 077 436 -3 244 225
z toho změna stavu dlouhodobých úvěrů -963 950 -1 403 530
změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů
změna stavu ostatních dlouhodobých závazků -77 672 -1 091 531
změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí -29 500 -723 520
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 31. 3. 7 060 966 4 494 625
Rozvaha (v tis. Kč) (modifikovaná verze) k 31. 3. 2003 k 31. 12. 2002
Aktiva celkem 198 980 968 198 874 194
Stálá aktiva 167 102 763 169 714 320
Dlouhodobý nehmotný majetek 958 708 1 018 929
Dlouhodobý hmotný majetek 154 209 794 156 798 818
z toh dlouhodobý hmotný majetek v užívání 109 685 050 111 854 286
Dlouhodobý finanční majetek 11 934 261 11 896 573
Oběžná aktiva 31 739 521 28 913 059
Zásoby 14 732 300 15 004 374
Dlouhodobé pohledávky 2 115 170 2 220 730
Krátkodobé pohledávky 7 831 085 7 859 169
Finanční majetek 7 060 966 3 828 786
Ostatní aktiva 138 684 246 815
Pasiva celkem 198 980 968 198 874 194
Vlastní kapitál 130 382 553 128 194 872
Základní kapitál 59 040 794 59 040 794
z toh základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 59 221 084 59 221 084
Kapitálové fondy 801 880 859 551
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 9 013 375 9 038 840
Výsledek hospodaření minulých let 59 259 889 52 542 282
Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 266 615 6 713 405
Cizí zdroje 67 635 418 69 873 654
Rezervy 16 722 532 16 175 071
Dlouhodobé závazky 24 763 180 27 786 508
Krátkodobé závazky 10 121 076 8 889 995
Bankovní úvěry a výpomoci 16 028 630 17 022 080
z toh dlouhodobé bankovní úvěry 11 823 030 12 786 980
Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 962 997 805 668

Instalovaný výkon, zaměstnanci k 31. 3. 2003 k 31. 12. 2002
Instalovaný výkon (MW) 11 146 11 146
Fyzický počet zaměstnanců (osob) 7 138 7 250
Měrný počet zaměstnanců (osob/MW inst) 0,640 0,650

1. - 3. 2003 1. - 3. 2002
Dodávka ze zdrojů ČEZ, a. s. (GWh) 14 360 12 753
Prodej ČEZ, a. s., v tuzemsku (GWh) 10 629 9 747
z toh prodej REAS (GWh) 9 631 8 502
Cena elektřiny v tuzemsku (Kč/MWh) 884 956
Export ČEZ, a. s. (GWh) 4 153 3 992
Import ČEZ, a. s. (GWh) 1 217

Tato zpráva nebyla ověřena auditorem