Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za I. - III. čtvrtletí 2003, nekonsolidovaná dle CAS

Hlavní události

  • Čistý zisk ve výši 13,7 mld. Kč byl výrazně ovlivněn prodejem 66% podílu v ČEPS, a.s.; po očištění tohoto vlivu by meziročně zůstal na stejné úrovni. Očekávaný pokles zisku v souvislosti s odpisy jaderné elektrárny Temelín a snížením cen nabídky „Duhové energie“ (ale i loňskými neopakovatelnými metodickými a kurzovými vlivy) byl plně kompenzován lepšími výsledky v prodeji elektřiny.
  • Přidaná hodnota vytvořená jedním zaměstnancem se meziročně zvýšila o 21,8 %.
  • Výroba ve zdrojích ČEZ, a. s., meziročně vzrostla o 12,2 %, z toho v jaderných elektrárnách o 30,6 %, v uhelných elektrárnách o 4,8 %.
  • V září ČEZ, a. s., zahájil prodej elektřiny na rok 2004 za podstatně výhodnějších cenových podmínek, než jaké jsou na evropském trhu.
  • Povinnými výkupy majetkových podílů a výměnou se společností E.ON vzroste majetková účast ČEZ, a. s., v akciových společnostech Středočeská energetická, Východočeská energetika a Západočeská energetika na 97,7 % až 99,1 %.
  • Od 1. září 2003 se skupina ČEZ a vybraní členové skupiny včetně mateřské společnosti ČEZ prezentují novým logem.
  • Dne 23. října byl z funkce předsedy představenstva odvolán Jaroslav Míl, následující den byl odvolán i z funkce generálního ředitele.

Praha, dne 31. října 2003

Jednotka I. – III. čtvrtletí 2003 I. – III. čtvrtletí 2002 Index 03/02
Výnosy celkem mil. Kč 63 314 44 959 140,8 %
z toho: tržby za elektřinu mil. Kč 37 556 33 751 111,3 %
Náklady celkem mil. Kč 44 788 37 256 120,2 %
z toho: palivo mil. Kč 10 344 9 245 111,9 %
Zisk před zdaněním mil. Kč 18 526 7 703 240,5 %
Zisk po zdanění mil. Kč 13 679 5 409 252,9 %
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 23,1 9,1 252,9 %
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) * 1 5,3 10,2 52,1 %
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)-čistá * % 11,3 4,3 260,6 %
Rentabilita aktiv (ROA) – čistá * % 7,2 2,7 263,3 %
Obrat aktiv * 1 0,26 0,25 102,0 %
Celková zadluženost bez rezerv % 29,4 25,5 115,2 %
Dlouhodobá zadluženost % 15,2 18,9 80,4 %
* Za předcházejících 12 měsíců

Výnosy, náklady, zisk

Celkové výnosy (63,3 mld. Kč) oproti stejnému období 2002 vzrostly o 18,4 mld. Kč (o 40,8 %) především vlivem zvýšení finančních výnosů o 14,5 mld. Kč v souvislosti s prodejem 66% akciového podílu ČEPS, a.s., a minoritních podílů v Jihočeské a Jihomoravské energetice v rámci swapu s energetickou společností E.ON. Provozní výnosy akciové společnosti ČEZ za I. – III. čtvrtletí 2003 dosáhly 40,3 mld. Kč, meziroční nárůst o 3,7 mld. Kč (o 10,1 %) byl způsoben zejména vlivem nárůstu tržeb za elektřinu o 3,8 mld. Kč.

Celkové náklady (44,8 mld. Kč) se meziročně zvýšily o 7,5 mld. Kč (o 20,2 %). Provozní náklady vzrostly o 3,2 mld. Kč (o 10,4 %), převážně vlivem meziročně vyšších odpisů o 2,0 mld. Kč po uvedení jaderné elektrárny Temelín do zkušebního provozu, vyšších palivových nákladů o 1,1 mld. Kč v souvislosti s nárůstem výroby elektřiny a vyššími odvody do jaderného účtu o 0,4 mld. Kč. Finanční náklady meziročně vzrostly o 4,2 mld. Kč (o 65,0 %) převážně v důsledku zúčtování pořizovacích cen prodaných akciových podílů v ČEPS, a.s., a v Jihočeské a Jihomoravské energetice.

Zisk před zdaněním (18,5 mld. Kč) meziročně vzrostl o 10,8 mld. Kč (o 140,5 %), přičemž největší vliv zde měl nárůst finančního výsledku hospodaření (o 10,3 mld. Kč) v souvislosti s prodejem akciového podílu v ČEPS, a.s. V nárůstu provozního výsledku hospodaření (o 0,5 mld. Kč) se odrazil vyšší prodej elektrické energie, a to i přes snížení prodejních cen elektřiny v tuzemsku. Nárůst čistého zisku o 8,3 mld. Kč byl rovněž ovlivněn prodejem podílu v ČEPS, a.s., jinak by zůstal přibližně na stejné úrovni jako ve stejném období loňského roku.

Razantní vzestup hodnoty ukazatele výnos na akcii 100 Kč byl způsoben nárůstem čistého zisku o 152,9 %. Poměr tržní ceny a výnosu se snížil na 52,1 % z důvodu meziročního nárůstu ceny akcií o 43,9 % a nárůstu čistého zisku. Čistá rentabilita vlastního kapitálu se meziročně zvýšila v důsledku zmíněného nárůstu čistého zisku, a to i přes nárůst průměrné výše vlastního kapitálu o 6,1 %. Tytéž důvody ovlivnily i nárůst čisté rentability aktiv. K mírnému zlepšení obratu aktiv přispěl vyšší nárůst hodnoty tržeb než nárůst aktiv. Celková zadluženost bez rezerv vzrostla v souvislosti se směnkami pokrývajícími nákup majetkových podílů v regionálních distribučních společnostech, zatímco dalším splácením dlouhodobých úvěrů se snížila dlouhodobá zadluženost.

Počet zaměstnanců ČEZ, a. s., se meziročně snížil o 392 osob (o 5,4 %) v důsledku probíhajících organizačních změn, jejichž smyslem je zvýšení efektivnosti hospodaření a posílení konkurenceschopnosti na liberalizovaných trzích. Oproti konci roku 2002 klesl počet zaměstnanců o 356 osob, při současném zvýšení instalovaného výkonu tak došlo ke snížení měrného počtu zaměstnanců (na 1 MWinst) k 30. 9. 2003 z 0,65 na 0,57.

Prodej elektřiny

Celkový prodej elektřiny ČEZ, a. s., 42 943 GWh byl meziročně vyšší o 3 918 GWh (o 10,0 %).

Tržby za elektřinu včetně tržeb za prodej podpůrných služeb v celkové výši 37,6 mld. Kč meziročně vzrostly o 3,8 mld. Kč (o 11,3 %). Ceny elektřiny v tuzemsku se meziročně snížily o 6,0 %, vývozní ceny naopak vzrostly o 12,1 %.

Zatímco dovoz elektřiny ČEZ, a. s., v I.- III. čtvrtletí snížil o 99,7 % na pouhou 1 GWh, vývoz elektřiny zvýšil o 1 503 GWh (o 12,5 %).

Výroba elektřiny ve zdrojích ČEZ, a. s., (44 647 GWh) meziročně vzrostla o 4 849 GWh, z toho výroba v uhelných elektrárnách o 1 160 GWh a v jaderných elektrárnách o 4 327 GWh. Podíl elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách se meziročně zvýšil z 35 % na 41 %. Výroba vodních elektráren poklesla o 638 GWh v důsledku suchého a teplého počasí, jakož i v důsledku loňských povodní, kdy mimo provoz zatím zůstávají elektrárny Orlík a Štěchovice.

Investiční program

Na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bylo v prvních třech čtvrtletích roku 2003 vynaloženo 2,6 mld. Kč, tj. o 1,6 mld. Kč (o 37,5 %) méně než ve stejném období roku 2002.

První blok jaderné elektrárny Temelín (zkušební provoz od června 2002) byl v měsících únor – duben v plánované odstávce spojené s výměnou čtvrtiny paliva, v měsíci srpnu byla provedena plánovaná revize. Od počátku roku 2003 bylo v prvním bloku vyrobeno 3 531 GWh elektřiny. V druhém bloku, který byl uveden do zkušebního provozu v dubnu 2003, bylo vyrobeno od počátku roku 4 770 GWh elektřiny. Jaderná elektrárna Temelín svým provozem úspěšně pomáhala krýt spotřebu při omezení provozu některých elektráren v Evropě v období extrémně suchého léta.

Zajištění finančních zdrojů

Tvorba zdrojů z provozní činnosti 19,1 mld. Kč se meziročně zvýšila o 5,7 mld. Kč (o 42,8 %), pozitivní vliv měl zejména nárůst čistého zisku z běžné činnosti, nárůst odpisů a změny stavu pohledávek z provozní činnosti. Peněžní tok související s investiční činností ve výši 14,0 mld. Kč byl meziročně vyšší o 10,3 mld. Kč, na čemž se významně podílely změny v majetkových účastech, tj. prodej podílu v ČEPS, a.s., nákup podílů v osmi regionálních distribučních společnostech, povinný výkup podílů ve třech regionálních distribučních společnostech a výměna akciových podílů v regionálních distribučních společnostech se společností E.ON.

Z celkového doplatku (16,9 mld. Kč po přecenění ČEPS , a.s.) byla uhrazena převážná část, takže akciové společnosti ČEZ zbývá zaplatit Fondu národního majetku České republiky dvě splátky, tj. celkem 7,5 mld. Kč, rovněž byla uhrazena první etapa povinných výkupů a finanční vyrovnání společnosti E.ON.

V průběhu I. až III. čtvrtletí 2003 dlouhodobá zadluženost mírně poklesla v souladu s úvěrovými závazky, celková zadluženost naopak vzrostla v důsledku krátkodobého závazku (podpis směnek vůči Fondu národního majetku).

V červnu vydala společnost ČEZ 1. emisi dluhopisů v rámci nového dluhopisového programu (9. emise v celkovém pořadí) v objemu 3 mld. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3,35 % p.a., splatnou v roce 2008. Výnos z této emise byl použit na předčasné splacení 5. emise domácích dluhopisů, vydané v roce 1996. Náhradou starší emise dluhopisů dosáhne společnost ČEZ významných úrokových úspor.

ČEZ, a. s., a regionální distribuční společnosti, ve kterých má společnost ČEZ majoritní akciový podíl, uzavřely s Komerční bankou dohodu o využívání fiktivního cashpoolingu v rámci nové Skupiny ČEZ. Komerční banka současně uzavřela bilaterální smlouvy o změně platebních podmínek s jednotlivými regionálními distribučními společnostmi za podmínek, které měl pro své platební operace sjednané ČEZ, a. s.

Ratingové hodnocení ČEZ, a. s.:

Moody’s: „Baa1“ se stabilním výhledem
Standard & Poor’s: „BBB+“ s pozitivním výhledem.

Ostatní informace

Od 1. ledna 2003 do kategorie oprávněných zákazníků vstoupili spotřebitelé s objemem spotřeby elektřiny od 9 do 40 GWh za rok. Skupina ČEZ dodávala k 30. září 2003 elektřinu 237 oprávněným zákazníkům z celkového počtu 341.

Dne 1. dubna 2003 vznikla nová Skupina ČEZ, významné energetické uskupení ve střední Evropě a desáté nejsilnější v Evropě. Příznivý vliv tohoto spojení pocítily domácnosti na distribučních územích REAS ze Skupiny ČEZ, kde došlo ke zlevnění elektřiny od 1. října. Další pozitivní synergické efekty očekáváme v příštích letech jako výsledek „Projektu REAS“, jehož hlavním cílem je zlepšit, zefektivnit a zpružnit chod Skupiny ČEZ.

V červnu došlo k realizaci povinné nabídky odkupu akcií společností Západočeská energetika a Středočeská energetická, které využili i významní menšinoví akcionáři. V červenci podepsal ČEZ, a. s., transakční smluvní dokumentaci se společností E.ON o výměně akciových podílů, na základě které ČEZ, a. s., získal podíly společnosti E.ON v regionálních distribučních společnostech Východočeská a Západočeská energetika výměnou za své podíly v Jihomoravské a Jihočeské energetice. Převod akcií i vyrovnání finančního rozdílu proběhlo 30. září 2003. V souvislosti s výměnou podílů ČEZ, a. s., povinně nabídl v měsících září a říjnu odkup akcií společností Východočeská a Západočeská energetika. Realizací těchto transakcí vzroste majetkový podíl ČEZ, a. s., v akciových společnostech Středočeská energetická, , Východočeská energetika a Západočeská energetika na 97,7 % až 99,1 %.

V září zahájila společnost ČEZ prodej elektřiny na rok 2004. Poloviční nárůst ceny nejvíce poptávané „žluté elektřiny“ oproti vývoji cen v západní Evropě způsobil, že z důvodu vysokého zájmu hned v prvním kole prodeje mohla být tato elektřina zlevněna z původně předpokládaných 837 na 813 Kč/MWh. Jako jediný český výrobce elektřiny zveřejnil ČEZ, a. s., svou úplnou cenovou nabídku na internetu.

Skupina ČEZ projevila zájem o účast ve výběrových řízeních na prodej bulharských distribučních společností a na prodej Slovenských elektráren, a. s., dominantního výrobce elektřiny na Slovensku. Z důvodu ochrany předchozích investic, ale i závislosti na dodávkách uhlí, se ČEZ, a. s., rozhodl vstoupit do předkvalifikačního kola na koupi podílů v hnědouhelných společnostech Severočeské doly (v níž dnes vlastní 37,21 % akcií) a Sokolovská uhelná.

Dne 23. října dozorčí rada odvolala z funkce předsedy představenstva Jaroslava Míla. O den později byl Jaroslav Míl představenstvem odvolán také z funkce generálního ředitele. Až do zvolení nového předsedy představenstva bude společnost řídit Petr Vobořil, místopředseda představenstva a výkonný ředitel pro strategický rozvoj.

Rozvaha (v tis. Kč) (modifikovaná verze) k 30. 9. 2003 k 31. 12. 2002
Aktiva celkem 221 559 967 198 874 194
Stálá aktiva 198 143 884 169 714 320
Dlouhodobý nehmotný majetek 871 615 1 018 929
Dlouhodobý hmotný majetek 149 504 437 156 798 818
z toho: dlouhodobý hmotný majetek v užívání 142 563 349 111 854 286
Dlouhodobý finanční majetek 47 767 832 11 896 573
Oběžná aktiva 23 286 143 28 913 059
Zásoby 14 033 400 15 004 374
Dlouhodobé pohledávky 90 689 2 220 730
Krátkodobé pohledávky 6 265 792 7 859 169
Finanční majetek 2 896 262 3 828 786
Ostatní aktiva 129 940 246 815
Pasiva celkem 221 559 967 198 874 194
Vlastní kapitál 139 232 134 128 194 872
Základní kapitál 59 137 691 59 040 794
z toho: základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 59 221 084 59 221 084
Kapitálové fondy 882 062 859 551
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 9 310 850 9 038 840
Výsledek hospodaření minulých let 56 222 229 52 542 282
Výsledek hospodaření běžného účetního období 13 679 302 6 713 405
Cizí zdroje 81 531 552 69 873 654
Rezervy 17 252 978 16 175 071
Dlouhodobé závazky 33 071 162 27 786 508
Krátkodobé závazky 17 090 161 8 889 995
Bankovní úvěry a výpomoci 14 117 251 17 022 080
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 10 256 565 12 786 980
Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 796 281 805 668
Instalovaný výkon, zaměstnanci k 30. 9. 2003 k 31. 12. 2002
Instalovaný výkon (MW) 12 153 11 146
Fyzický počet zaměstnanců (osob) 6 894 7 250
Měrný počet zaměstnanců (osob/MW inst) 0,567 0,650
1. - 9. 2003 1. - 9. 2002
Dodávka ze zdrojů ČEZ, a. s. (GWh) 41 208 36 693
Prodej ČEZ, a. s., v tuzemsku (GWh) 28 796 26 480
z toho: prodej REAS (GWh) 25 745 23 048
Cena elektřiny v tuzemsku (Kč/MWh) 842 895
Export ČEZ, a. s. (GWh) 13 529 12 026
Import ČEZ, a. s. (GWh) 1 415

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) (modifikovaná verze) 1. - 9. 2003 1. - 9. 2002
*** Výsledek hospodaření za účetní období 13 679 302 5 409 331
Výkony a prodej zboží 39 386 295 35 874 977
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 18 892 372 18 151 972
z toho: spotřeba materiálu a energie 14 444 305 13 898 555
služby 4 448 067 4 248 115
+ Přidaná hodnota 20 493 923 17 723 005
Osobní náklady 2 713 434 2 673 396
Daně a poplatky 1 217 842 870 574
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 067 896 7 081 311
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 531 548 279 881
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 188 933 280 720
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 1 322 934 1 418 993
Jiné provozní výnosy 335 331 393 355
Jiné provozní náklady 523 775 263 989
* Provozní výsledek hospodaření 6 325 988 5 807 258
Finanční výnosy 22 888 749 8 397 234
z toho: výnosové úroky 208 784 214 041
kurzové zisky 1 278 162 7 305 732
Finanční náklady 10 730 854 6 504 580
z toho: nákladové úroky 1 872 915 1 901 150
kurzové ztráty 4 140 154
* Finanční výsledek hospodaření 12 157 895 1 892 654
Daň z příjmů za běžnou činnost 4 847 136 2 293 604
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 13 636 747 5 406 308
Mimořádné výnosy 172 843 12 729
Mimořádné náklady 130 288 9 706
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
* Mimořádný výsledek hospodaření 42 555 3 023
Výsledek hospodaření před zdaněním 18 526 438 7 702 935

Peněžní toky (cash flow) v tis. Kč 1. - 9. 2003 1. - 9. 2002
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku
účetního období
3 828 786 2 273 228
Provozní činnost 19 123 910 13 392 762
Investiční činnost -14 046 800 -3 789 765
Finanční činnost -6 009 634 -8 002 616
z toho: změna stavu dlouhodobých úvěrů -2 530 415 -4 972 118
změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů
změna stavu ostatních dlouhodobých závazků -452 536 -2 102 575
změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí 374 414 636 437
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 30. 9. 2 896 262 3 873 609

Tato zpráva nebyla ověřena auditorem