Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za rok 2003, nekonsolidovaná dle CAS

Hlavní události

  • Čistý zisk ve výši 13,9 mld. Kč byl významně ovlivněn prodejem 66% podílu v ČEPS, a.s.; přesto ČEZ, a. s., dosáhl 8,6% nárůstu provozního zisku vyšším prodejem elektrické energie v tuzemsku i v zahraničí.
  • Vedle úsporných opatření přispělo k výraznému zlepšení ukazatelů produktivity uvedení do zkušebního provozu plné kapacity Jaderné elektrárny Temelín: přidaná hodnota vytvořená jedním zaměstnancem vzrostla o 22 %, produktivita z výkonů o 16 % a produktivita z brutto výroby o 19 %.
  • Výroba ČEZ, a. s., překročila 60 TWh, meziroční nárůst činil 12,6 %, z toho v jaderných elektrárnách 38,1 %, v uhelných elektrárnách 1,5 %. Výroba ve vodních elektrárnách v důsledku povodní a klimatických vlivů se meziročně snížila o 44,6%.
  • ČEZ, a. s., se přihlásil do tendrů na prodej Slovenských elektráren, a. s., a bulharských distribučních společností, průběžně naplňuje požadavky s tím spojené.
  • Mediálně vyostřené rozpory u kolektivního vyjednávání byly v lednu 2004 překonány podpisem jedné kolektivní smlouvy na období 2004 – 2006.
  • Dne 19. února 2004 byl Martin Roman zvolen členem představenstva, 23. února předsedou představenstva a k 1. dubnu 2004 byl jmenován generálním ředitelem ČEZ, a. s.

V Praze dne 27. února 2004

Jednotka 2003 2002 Index 03/02
Výnosy celkem mil. Kč 79 998 55 963 142,9 %
z toho: tržby za elektřinu mil. Kč 51 986 46 854 111,0 %
Náklady celkem mil. Kč 61 372 47 931 128,0 %
z toho: palivo mil. Kč 13 828 12 714 108,8 %
Zisk před zdaněním mil. Kč 18 626 8 032 231,9 %
Zisk po zdanění mil. Kč 13 931 6 713 207,5 %
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 23,5 11,3 207,5 %
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) 1 6,2 8,1 76,1 %
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)-čistá % 10,4 5,3 195,8 %
Rentabilita aktiv (ROA) – čistá % 6,7 3,3 199,8 %
Obrat aktiv 1 0,26 0,25 105,2 %
Celková zadluženost bez rezerv % 27,9 27,4 101,7 %
Dlouhodobá zadluženost % 13,4 18,0 74,5 %

Výnosy, náklady, zisk

Celkové výnosy (80,0 mld. Kč) oproti roku 2002 vzrostly o 24,0 mld. Kč (o 42,9 %) nejen vlivem zvýšení finančních výnosů o 19,3 mld. Kč v souvislosti s prodejem 66% majetkového podílu v ČEPS, a.s., a menšinových podílů v JČE a JME v rámci swapu s koncernem E.ON. Příznivě se vyvíjely také provozní výnosy, jež dosáhly meziročního nárůstu o 4,8 mld. Kč (o 9,5 %). Na tomto zvýšení se nejvíce podílel růst tržeb za elektřinu o 5,1 mld. Kč (o 11,0 %), naopak mírně poklesly tržby z prodeje tepla a ostatní provozní tržby a výnosy.

Celkové náklady (61,4 mld. Kč) se meziročně zvýšily o 13,4 mld. Kč (o 28,0 %) především v souvislosti s nákupy majetkových účastí. Provozní náklady vzrostly o 4,1 mld. Kč (o 9,6 %) v souvislosti s uvedením druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín do zkušebního provozu (zvýšení odpisů o 2,2 mld. Kč, vyšší náklady na jaderné palivo o 1,3 mld. Kč, vyšší odvody do jaderného účtu o 0,6 mld. Kč) a nárůstem provozních rezerv o 0,5 mld. Kč. Finanční náklady meziročně vzrostly o 9,4 mld. Kč (o 204,9 %) převážně v důsledku zúčtování pořizovacích cen prodaných akciových podílů, ale i tvorby opravných položek k finančnímu majetku.

Zisk před zdaněním (18,6 mld. Kč) meziročně vzrostl o 10,6 mld. Kč (o 131,9 %), přičemž rozhodující vliv na skokový nárůst finančního výsledku hospodaření (o 9,8 mld. Kč) měl prodej akciového podílu v ČEPS, a.s. V nárůstu provozního výsledku hospodaření (o 0,7 mld. Kč) se promítl růst tržeb za elektrickou energii v tuzemsku i v zahraničí. Čistý zisk dosáhl výše 13,9 mld. Kč, tj. o 7,2 mld. Kč (o 107,5 %) více než v roce 2002. Kdybychom neuvažovali jednorázový vliv transakcí s akciemi ČEPS, a.s., a prodeje Teplárny Náchod, dosáhl by čistý zisk 5,5 mld. Kč.

Více než dvojnásobný nárůst výnosu na akcii 100 byl způsoben nárůstem čistého zisku o 107,5 %. Čistá rentabilita vlastního kapitálu i aktiv se meziročně zvýšila v důsledku nárůstu čistého zisku i přes mírný nárůst průměrné výše vlastního kapitálu, resp. průměrné výše aktiv. Ke zlepšení obratu aktiv přispěl vyšší nárůst tržeb (9,3 %) než nárůst průměrných aktiv. Celková zadluženost bez rezerv mírně vzrostla v souvislosti se vznikem závazků na pokrytí nákupu majetkových podílů,zatímco dalším splácením dlouhodobých úvěrů se snížila dlouhodobá zadluženost.

Počet zaměstnanců ČEZ, a. s., se meziročně snížil o 470 osob (o 6,5 %) v důsledku probíhajících organizačních změn, jejichž smyslem je zvýšení efektivnosti hospodaření a posílení konkurenceschopnosti na liberalizovaných trzích. Při současném zvýšení instalovaného výkonu tak došlo ke snížení měrného počtu zaměstnanců k 31. 12. 2003 z 0,65 na 0,56 osob/MWinst.

Prodej elektřiny

Celkový prodej elektřiny ČEZ, a. s., 58 717 GWh byl meziročně vyšší o 5 543 GWh (o 10,4 %).

Tržby za elektřinu včetně tržeb za prodej podpůrných služeb v celkové výši 52,0 mld. Kč meziročně vzrostly o 5,1 mld. Kč (o 11,0 %). Ceny elektřiny v tuzemsku se meziročně snížily o 6,0 %, vývozní ceny naopak vzrostly o 15,2 %.

Poptávka po elektřině v České republice 54,8 TWh byla meziročně o 1,1 TWh (o 2,1 %) vyšší, tuzemská výroba elektřiny vzrostla o 6,9 TWh (o 9,0 %) a dosáhla hodnoty 83,2 TWh. Spotřeba v průmyslu vzrostla o 503 GWh (o 1,6 %), spotřeba obyvatelstva o 386 GWh (o 2,7 %) a spotřeba podnikatelského maloodběru o 248 GWh (o 3,3 %). Zatímco dovoz elektřiny ČEZ, a. s., v roce 2003 činil pouhou 1 GWh, vývoz elektřiny ČEZ, a. s., se zvýšil o 2 720 GWh (o 17,0 %).

Výroba elektřiny ve zdrojích ČEZ, a. s., 60 934 GWh meziročně vzrostla o 6 816 GWh, z toho výroba v uhelných elektrárnách o 502 GWh a v jaderných elektrárnách o 7 134 GWh. Podíl elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách se meziročně zvýšil z 35 % na 42 %, a to zejména v důsledku uvedení druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín do zkušebního provozu. Výroba vodních elektráren poklesla o 44,6 % a dosáhla nejnižší historické úrovně 1 018 GWh zejména v důsledku suchého a teplého počasí, jakož i následkem poškozených zařízení elektráren ČEZ, a. s., povodněmi v roce 2002.

Investiční program

Na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bylo v roce 2003 vynaloženo 4,3 mld. Kč, tj. o 1,7 mld. Kč (o 28,1 %) méně než v roce 2002.

Úspěšným ukončením komplexního vyzkoušení druhého bloku a jeho uvedením do zkušebního provozu se Jaderná elektrárna Temelín stala významným dodavatelem elektřiny. Svým provozem pomáhala krýt spotřebu při omezení výroby některých elektráren v Evropě v období extrémně suchého léta 2003. V loňském roce bylo v prvním bloku vyrobeno 5 739 GWh, ve druhém bloku 6 377 GWh elektřiny. Největší investiční akcí v Jaderné elektrárně Dukovany byla první část obnovy systému kontroly a řízení na třetím bloku. V oblasti klasické energetiky se investiční činnost orientovala zejména na obnovu zařízení, zabezpečení spolehlivosti a bezpečnosti provozu stávajících zdrojů.

Zajištění finančních zdrojů

Tvorba zdrojů z pr ovozní činnosti 25,4 mld. Kč se meziročně zvýšila o 7,8 mld. Kč (o 44,4 %), pozitivní vliv měl zejména nárůst čistého zisku z běžné činnosti, nárůst odpisů Jaderné elektrárny Temelín, změna stavu rezerv a změna stavu pohledávek z provozní činnosti.Peněžní tok související s investiční činností ve výši 19,6 mld. Kč byl meziročně vyšší o 14,6 mld. Kč v souvislosti s nákupem podílů, následným povinným výkupem u regionálních distribučních společností a prodejem podílu v ČEPS, a.s.

Z celkového doplatku (16,9 mld. Kč) byla uhrazena převážná část, takže akciové společnosti ČEZ zbývá zaplatit Fondu národního majetku České republiky dvě splátky v celkové výši 7,5 mld. Kč, rovněž byla provedena úhrada akcií získaných při povinných výkupech a finanční vyrovnání společnosti E.ON.

V červnu vydala společnost ČEZ emisi dluhopisů v rámci nového dluhopisového programu v objemu 3 mld. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3,35 % p. a., splatnou v roce 2008. Vydáním nové emise a předčasným splacením 5. emise, vydané v roce 1996, dosáhl ČEZ, a. s., významných úrokových úspor.

ČEZ, a. s., a regionální distribuční společnosti, ve kterých má společnost ČEZ většinový akciový podíl, uzavřely s Komerční bankou dohodu o využívání fiktivního cashpoolingu v rámci Skupiny ČEZ. Komerční banka současně uzavřela bilaterální smlouvy o změně platebních podmínek s jednotlivými regionálními distribučními společnostmi za podmínek, které měl pro své platební operace sjednané ČEZ, a. s.

Ratingové hodnocení ČEZ, a. s.:

Moody’s: „Baa1“ se stabilním výhledem
Standard & Poor´s: „BBB+“ se stabilním výhledem

Ostatní informace

Dne 1. dubna 2003 vznikla Skupina ČEZ, významné energetické uskupení ve střední Evropě a desáté nejsilnější v Evropě. Součástí Skupiny ČEZ se stalo pět regionálních distribučních společností. V lednu 2004 do Skupiny ČEZ přibyla inženýrská společnost ŠKODA PRAHA. Akciová společnost ČEZ se účastní výběrových řízení na prodej majoritních podílů v bulharských distribučních společnostech a na prodej majoritního podílu ve Slovenských elektrárnách, a. s., dominantního výrobce elektřiny ve Slovenské republice.

V červnu proběhl povinný výkup akcií ZČE a STE, který využili i významní menšinoví akcionáři. V červenci podepsal ČEZ, a. s., transakční smluvní dokumentaci se společností E.ON o výměně akciových podílů, na základě které ČEZ, a. s., získal podíly společnosti E.ON v regionálních distribučních společnostech VČE a ZČE výměnou za své podíly v JME a JČE. Převod akcií i vyrovnání finančního rozdílu proběhlo 30. září 2003. V souvislosti s výměnou podílů ČEZ, a. s., povinně nabídl v měsících září a říjnu odkup akcií VČE a ZČE. Těmito transakcemi vzrostl majetkový podíl ČEZ, a. s., v akciových společnostech STE, VČE a ZČE na 97,7 % až 99,1 %.

V září zahájila společnost ČEZ prodej elektřiny na rok 2004. Poloviční nárůst ceny nejvíce poptávané „žluté elektřiny“ oproti vývoji cen srovnatelných produktů v Evropě stimuloval poptávku zákazníků do té míry, že bylo možné snížit cenu z původně předpokládaných 837 na 813 Kč/MWh. K 31. 12. 2003 bylo již prodáno 96 % z předpokládaného objemu prodeje elektřiny pro domácí trh v roce 2004.

Pokračuje obnova výkonu vodních elektráren, které byly poškozeny povodněmi v roce 2002. V listopadu 2003 byla uvedena do provozu přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II, v prosinci turbogenerátor č. 3 a v únoru 2004 turbogenerátor č. 2 vodní elektrárny Orlík. Uvedení zbývajících dvou turbogenerátorů této elektrárny (č. 1 a č. 4) se předpokládá v srpnu, resp. prosinci 2004.

V říjnu 2003 ukončil své působení ve společnosti předseda představenstva a generální ředitel Jaroslav Míl.Na základě výběrového řízení byl dozorčí radou ČEZ, a. s., zvolen dne 19. 2. 2004 nový člen představenstva Martin Roman a současně byl z představenstva odvolán Pavel Hejkal. Dne 23. 2. 2004 byl představenstvem společnosti zvolen Martin Roman předsedou představenstva a současně s účinností od 1. dubna 2004 byl jmenován i generálním ředitelem.

Vysvětlení zkratek regionálních distribučních společností
JČE Jihočeská energetika, a.s. SME Severomoravská energetika, a.s.
JME Jihomoravská energetika, a.s. STE Středočeská energetická a.s.
PRE Pražská energetika, a.s. VČE Východočeská energetika, a.s.
SČE Severočeská energetika, a.s. ZČE Západočeská energetika, a.s.

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) (modifikovaná verze) 2003 2002
* Mimořádný výsledek hospodaření 98 957 38 602
Výsledek hospodaření před zdaněním 18 626 473 8 031 680
*** Výsledek hospodaření za účetní období 13 931 028 6 713 405
Výkony a prodej zboží 54 549 282 49 928 419
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 26 940 445 26 036 635
z toho: spotřeba materiálu a energie 19 918 462 19 178 491
služby 7 021 983 6 851 174
+ Přidaná hodnota 27 608 837 23 891 784
Osobní náklady 3 713 089 3 622 573
Daně a poplatky 1 680 194 1 126 929
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 12 285 601 10 080 930
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 660 621 488 561
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 377 622 661 149
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 1 582 323 1 394 581
Jiné provozní výnosy 430 107 406 459
Jiné provozní náklady 445 103 -34 487
* Provozní výsledek hospodaření 8 615 633 7 935 129
Finanční výnosy 23 929 739 4 667 389
z toho: výnosové úroky 227 148 302 492
kurzové zisky 1 926 780 3 145 215
Finanční náklady 14 045 263 4 609 742
z toho: nákladové úroky 2 491 239 2 601 235
kurzové ztráty
* Finanční výsledek hospodaření 9 884 476 57 647
Daň z příjmů za běžnou činnost 4 668 038 1 317 973
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 13 832 071 6 674 803
Mimořádné výnosy 428 140 472 795
Mimořádné náklady 301 776 433 891
Daň z příjmů z mimořádné činnosti 27 407 302
Rozvaha (v tis. Kč) (modifikovaná verze) k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2002
Aktiva celkem 217 920 470 198 874 194
Dlouhodobý majetek 195 719 837 169 714 320
Dlouhodobý nehmotný majetek 1 117 827 1 018 929
Dlouhodobý hmotný majetek 147 632 436 156 798 818
z toho: dlouhodobý hmotný majetek v užívání 141 385 685 111 854 286
Dlouhodobý finanční majetek 46 969 574 11 896 573
Oběžná aktiva 21 857 267 28 913 059
Zásoby 14 355 994 15 004 374
Dlouhodobé pohledávky 81 843 2 220 730
Krátkodobé pohledávky 4 530 623 7 859 169
Krátkodobý finanční majetek 2 888 807 3 828 786
Časové rozlišení 343 366 246 815
Pasiva celkem 217 920 470 198 874 194
Vlastní kapitál 139 014 969 128 194 872
Základní kapitál 59 151 668 59 040 794
z toho: základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 59 221 084 59 221 084
Kapitálové fondy 430 981 859 551
Fondy ze zisku 9 265 086 9 038 840
Výsledek hospodaření minulých let 56 236 206 52 542 282
Výsledek hospodaření běžného účetního období 13 931 028 6 713 405
Cizí zdroje 78 224 940 69 873 654
Rezervy 18 183 201 16 175 071
Dlouhodobé závazky 25 016 789 27 786 508
Krátkodobé závazky 21 427 973 8 889 995
Bankovní úvěry a výpomoci 13 596 977 17 022 080
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 9 609 594 12 786 980
Časové rozlišení 680 561 805 668

Instalovaný výkon, zaměstnanci k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2002
Instalovaný výkon (MW) 12 153 11 146
Fyzický počet zaměstnanců (osob) 6 780 7 250
Měrný počet zaměstnanců (osob/MW inst) 0,558 0,650

2003 2002
Dodávka ze zdrojů ČEZ, a. s. (GWh) 56 278 49 891
Prodej ČEZ, a. s., v tuzemsku (GWh) 39 094 36 245
z toho: prodej REAS (GWh) 34 914 31 466
Cena elektřiny v tuzemsku (Kč/MWh) 850 905
Export ČEZ, a. s. (GWh) 18 728 16 008
Import ČEZ, a. s. (GWh) 1 417