Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za I. čtvrtletí 2004, nekonsolidovaná dle CAS

Hlavní události

  • Provozní výsledek hospodaření dosáhl 4,5 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1,5 mld. Kč (o 47,7 %). Z důvodu změny metodiky účtování derivátů, kurzovými vlivy, jakož i zvýšením daně z příjmů zisk po zdanění poklesl o 0,6 mld. Kč (o 27,9 %) na úroveň 1,6 mld. Kč.
  • Pokračuje trend zlepšování produktivity: přidaná hodnota vytvořená jedním zaměstnancem vzrostla meziročně o 35,1 %, produktivita z výkonů o 31,1 % a produktivita z brutto výroby o 12,6 %.
  • Objem výroby ČEZ, a. s., dosáhl 16,4 TWh, což představuje meziroční nárůst 5,5 %.
  • Uhelné elektrárny se na výrobě podílely 56 %, jaderné elektrárny 41 % a 3 % přispěly vodní elektrárny vč. ostatních obnovitelných zdrojů.
  • ČEZ, a. s., se účastní výběrových řízení na prodej 66% majetkového podílu Slovenských elektráren, a. s., a bulharských distribučních společností.
  • Martin Roman, který je od února předsedou představenstva, působí od 1. dubna i ve funkci generálního ředitele společnosti.
  • Dne 26. dubna 2004 odstoupil z představenstva Josef Sedlák, novým členem představenstva byl zvolen Alan Svoboda, který současně od 1. dubna vykonává funkci výkonného ředitele pro obchod.
  • Časopis EUROMONEY udělil ČEZ, a. s., nejvyšší ocenění v České republice za rok 2003 v oblasti „corporate governance“.

V Praze dne 30. dubna 2004

Jednotka I. čtvrtletí 2004 I. čtvrtletí 2003 Index 04/03
Výnosy celkem mil. Kč 18 365 14 466 127,0 %
z toho: tržby za elektřinu mil. Kč 16 301 12 945 125,9 %
Náklady celkem mil. Kč 15 870 11 686 135,8 %
z toho: palivo mil. Kč 3 637 3 763 96,7 %
Zisk před zdaněním mil. Kč 2 495 2 780 89,7 %
Zisk po zdanění mil. Kč 1 634 2 267 72,1 %
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 2,8 3,8 72,1 %
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) * 1 8,5 14,9 57,1 %
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)-čistá * % 9,8 3,0 324,5 %
Rentabilita aktiv (ROA) – čistá * % 6,4 1,9 328,2 %
Obrat aktiv 1 0,28 0,25 109,4 %
Celková zadluženost bez rezerv % 26,6 26,1 102,1 %
Dlouhodobá zadluženost % 13,4 16,0 83,7 %

Za předchozích 12 měsíců

Výnosy, náklady, zisk

Celkové výnosy (18,4 mld. Kč) vzrostly v porovnání s I. čtvrtletím 2003 o 3,9 mld. Kč (o 27,0 %),a to zejména v oblasti provozních výnosů vlivem nárůstu tržeb za elektřinu o 3,4 mld. Kč, v oblasti finančních výnosů nárůstem výnosů z derivátů o 0,7 mld. Kč.

Celkové náklady bez daně z příjmů (15,9 mld. Kč) se meziročně zvýšily o 4,2 mld. Kč (o 35,8 %). Provozní náklady vzrostly o 1,8 mld. Kč především v souvislosti s nárůstem nákladů na nákup elektřiny pro další prodej, odpisů dlouhodobého majetku a nákladů na přenos elektřiny a systémové služby. Nárůst finančních nákladů o 1,0 mld. Kč (o 26,4 %) byl způsoben nárůstem kurzových ztrát (o 0,6 mld. Kč) a růstem nákladů na zajišťovací operace o 0,4 mld. Kč. Výsledek hospodaření za běžnou činnost je meziročně o téměř 0,5 mld. Kč vyšší vlivem nárůstu provozního výsledku hospodaření o 1,5 mld. Kč při poklesu finančního výsledku hospodaření o 0,65 mld. Kč a zvýšení daně z příjmů o 0,35 mld. Kč. Jednorázový vliv změny metodiky účtování reálných hodnot derivátů od 1. 1. 2004 měl za následek pokles mimořádného výsledku hospodaření ve výši 1,1 mld. Kč. Čistý zisk dosáhl výše 1,6 mld. Kč, tj. meziročně poklesl o 0,6 mld. Kč (o 27,9 %), z toho 0,35 mld. Kč je již zmíněný vliv zvýšené daně z příjmů.

Pokles výnosu na akcii 100Kč byl způsoben poklesem čistého zisku za I. čtvrtletí 2004 o 27,9 %. Pokles poměru tržní ceny a výnosu byl zapříčiněn rychlejším meziročním růstem čistého zisku po zdanění (klouzavě za uplynulých 12 měsíců) o 243,5 % než růstem tržní ceny akcií, resp. tržní kapitalizace (o 96,0 %). Čistá rentabilita vlastního kapitálu i aktiv se meziročně zvýšila v důsledku nárůstu klouzavého čistého zisku za 12 měsíců i přes mírný nárůst průměrné výše vlastního kapitálu, resp. průměrné výše aktiv. Ke zlepšení obratu aktiv přispěl vyšší nárůst výkonů (o 14,5 %) než nárůst průměrných aktiv (o 4,6 %). Celková zadluženost bez rezerv vzrostla o 2,1 % v souvislosti se vznikem závazků na pokrytí nákupu majetkových podílů, zatímco dalším splácením dlouhodobých úvěrů se snížila dlouhodobá zadluženost.

Počet zaměstnanců ČEZ, a. s., se meziročně snížil o 475 osob (o 6,7 %), resp. o 117 osob (o 1,7 %) od začátku roku 2004 v důsledku probíhajících organizačních změn, jejichž smyslem je zvýšení efektivnosti hospodaření a posílení konkurenceschopnosti na liberalizovaných trzích. Při současném zvýšení instalovaného výkonu meziročně klesl měrný počet zaměstnanců k 31. 3. 2004 na 0,55 osob/MWInst (meziročně z 0,64, od konce roku 2003 z 0,56 osob/MWInst).

Prodej elektřiny

Celkový prodej elektřiny ČEZ, a. s., 16 680 GWh byl meziročně vyšší o 1 741 GWh (o 11,7 %). Tržby za elektřinu včetně tržeb za prodej podpůrných služeb v celkové výši 16,3 mld. Kč meziročně vzrostly o 3,4 mld. Kč (o 25,9 %) při nárůstu tuzemských cen o 4,9 % a vývozních cen o 31,2 %.

ČEZ, a. s., v I. čtvrtletí 2004 nedovážel elektřinu. Přímý vývoz elektřiny ČEZ, a. s., klesl o 949 GWh (o 22,9 %), když část elektřiny určené pro export byla prodána obchodníkům v tuzemsku. To je důsledek nových pravidel, která vyžadují, aby jeden subjekt – vývozce měl při přeshraniční dodávce na daném profilu jen jednoho zahraničního partnera splňujícího požadavky příslušné přenosové soustavy. Bez tohoto vlivu by faktický pokles exportu činil jen 285 GWh (6,9 %). Obdobně je ovlivněn nárůst prodeje elektřiny v tuzemsku, který vzrostl o 2 279 GWh, přičemž ale jen 1 615 GWh je nárůst dodávky určené pro tuzemský trh.

Výroba elektřiny ve zdrojích ČEZ, a. s., 16 418 GWh meziročně vzrostla o 854 GWh, z toho výroba v uhelných elektrárnách poklesla o 729 GWh, v jaderných elektrárnách vzrostla o 1 556 GWh a ve vodních o 27 GWh. Podíl elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách se meziročně zvýšil z 33 % na 41 %, a to zejména v důsledku uvedení druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín do zkušebního provozu.

Investiční program

Na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bylo v I. čtvrtletí 2004 vynaloženo 652 mil. Kč, tj. o 544 mil. Kč více než ve stejném období roku 2003.

Jaderná elektrárna Temelín se po uvedení obou bloků do zkušebního provozu stala významným dodavatelem bezpečné, spolehlivé, čisté a levné elektrické energie do rozvodné sítě. V I. čtvrtletí 2004 vyrobil první blok 2 191 GWh a druhý blok 883 GWh elektřiny. Od 7. 2. do 6. 4. 2004 proběhla garanční odstávka 2. bloku s výměnou části jaderného paliva a provedením rozsáhlých kontrol zařízení. Dne 17. 4. 2004 byla zahájena plánovaná tříměsíční odstá ;vka prvního bloku, během níž budou provedeny kontrolní a revizní práce na technologickém zařízení včetně kontroly tlakové nádoby reaktoru a rovněž bude provedena výměna jedné čtvrtiny paliva v reaktoru.

V Jaderné elektrárně Dukovany pokračují práce na stavbách zabezpečujících modernizaci. Jedná se zejména o obnovu systému kontroly a řízení na třetím bloku a rovněž pokračují práce na výstavbě skladu vyhořelého paliva.

Zajištění finančních zdrojů

Tvorba zdrojů z provozní činnosti 7,4 mld. Kč se meziročně zvýšila o 2,5 mld. Kč (o 50,1 %).Pozitivní vliv měl zejména nárůst čistého zisku z běžné činnosti, nárůst odpisů Jaderné elektrárny Temelín a příznivější stav v oblasti pracovního kapitálu.Peněžní tok související s investiční činností ve výši 1,0 mld. Kč byl meziročně vyšší o 0,4 mld. Kč především v souvislosti s vyššími výdaji na pořízení hmotného a nehmotného majetku.

V únoru 2004 udělila společnost ČEZ, a. s., mandát BNP Paribas a Merrill Lynch jako společným hlavním manažerům připravované emise eurobondů.

Zbývající dvě splátky Fondu národního majetku ČR v celkové výši 7,5 mld. Kč za nákup podílů v regionálních energetických společnostech původně plánované splatit v roce 2004 a 2005 byly přesunuty a budou zaplaceny v prvním pololetí 2004.

V červnu bude splacena v řádném termínu 8. emise tuzemských dluhopisů v celkovém objemu 3,0 mld. Kč.

Ratingové hodnocení ČEZ, a. s.:
Moody’s: „Baa1“ se stabilním výhledem
Standard & Poor’s: „BBB+“ se stabilním výhledem.

Ostatní informace

Od 1. ledna 2004 mají právo volby dodavatele elektřiny již všichni odběratelé s rezervovaným příkonem 250 kW a větším ze sítí vysokého napětí, jejichž odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením odběru elektřiny. Tím je v roce 2004 otevřen český trh s elektřinou pro konečné zákazníky již téměř z 50 %.

V lednu 2004 byl navýšen základní kapitál společnosti ŠKODA PRAHA a.s. o 700 mil. Kč peněžním vkladem, který byl uhrazen započtením pohledávky společnosti ČEZ, a. s., za touto společností, vzešlé z uzavřené dohody o narovnání. Majetkový podíl ČEZ, a. s., v této společnosti vzrostl z 29,80 % na 68,88 %.

V únoru 2004 byl zvolen předsedou představenstva Martin Roman a k 1. dubnu 2004 byl jmenován i generálním ředitelem akciové společnosti ČEZ.

Dne 26. dubna 2004 odstoupil z představenstva Josef Sedlák, novým členem představenstva byl zvolen Alan Svoboda, který současně od 1. dubna vykonává funkci výkonného ředitele pro obchod.

Akciová společnost ČEZ se účastní výběrových řízení na prodej majoritních podílů v sedmi bulharských distribučních společnostech, které jsou nabízeny ve třech skupinách, přičemž dle podmínek výběrového řízení však bude mít možnost získat jen jednu skupinu. Ve výběrovém řízení na prodej majoritního podílu ve Slovenských elektrárnách, a. s., dominantního výrobce elektřiny ve Slovenské republice, se ČEZ, a. s., dostal do druhého výběrového kola.

Prestižní světový časopis v oblasti bankovnictví a kapitálových trhů EUROMONEY udělil ČEZ, a. s., nejvyšší ocenění v České republice za rok 2003 v oblasti „corporate governance“.

V seznamu 2 000 největších společností na světě, sestaveného ekonomickým časopisem Forbes, se ČEZ, a. s., umístil na 1 125. místě, nejvýše z českých firem.

Vývoj kurzu

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) (modifikovaná verze) I. čtvrtletí 2004 I. čtvrtletí 2003
Výkony a prodej zboží 17 060 105 13 895 618
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 7 259 382 6 152 933
z toho: spotřeba materiálu a energie 5 931 915 5 181 100
služby 1 327 467 971 833
+ Přidaná hodnota 9 800 723 7 742 685
Osobní náklady 902 106 899 617
Daně a poplatky 397 979 351 737
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 122 646 2 723 745
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 59 977 48 395
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 49 882 39 040
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 661 906 542 470
Jiné provozní výnosy 89 238 10 087
Jiné provozní náklady 280 609 173 409
* Provozní výsledek hospodaření 4 534 810 3 071 149
Finanční výnosy 874 077 511 791
z toho: výnosové úroky 11 552 65 191
kurzové zisky 351 222
Finanční náklady 1 818 610 803 482
z toho: nákladové úroky 521 924 544 561
kurzové ztráty 598 778
* Finanční výsledek hospodaření -944 533 -291 691
Daň z příjmů za běžnou činnost 860 740 512 837
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 729 537 2 266 621
Mimořádné výnosy 282 343
Mimořádné náklady 1 377 864 6
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
* Mimořádný výsledek hospodaření -1 095 521 -6
Výsledek hospodaření před zdaněním 2 494 756 2 779 452
*** Výsledek hospodaření za účetní období 1 634 016 2 266 615
Peněžní toky (v tis. Kč) 1. - 3. 2004 1. - 3. 2003
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 2 888 807 3 828 786
Provozní činnost 7 387 604 4 919 989
Investiční činnost -1 017 230 -610 373
Finanční činnost -1 785 126 -1 077 436
z toho: změna stavu dlouhodobých úvěrů -480 535 -963 950
změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů
změna stavu ostatních dlouhodobých závazků 482 856 -77 672
změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí -1 857 995 -29 500
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 31. 3. 7 474 055 7 060 966
Rozvaha (v tis. Kč) (modifikovaná verze) k 31. 3. 2004 k 31. 12. 2003
Aktiva celkem 218 785 869 217 920 470
Dlouhodobý majetek 193 207 638 195 719 837
Dlouhodobý nehmotný majetek 1 107 411 1 117 827
Dlouhodobý hmotný majetek 145 127 977 147 632 436
z toho: dlouhodobý hmotný majetek v užívání 138 559 752 141 385 685
Dlouhodobý finanční majetek 46 972 250 46 969 574
Oběžná aktiva 25 271 114 21 857 267
Zásoby 13 543 004 14 355 994
Dlouhodobé pohledávky 77 026 81 843
Krátkodobé pohledávky 4 177 029 4 530 623
Krátkodobý finanční majetek 7 474 055 2 888 807
Časové rozlišení 307 117 343 366
Pasiva celkem 218 785 869 217 920 470
Vlastní kapitál 141 717 539 139 014 969
Základní kapitál 59 221 084 59 151 668
z toho: základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 59 221 084 59 221 084
Kapitálové fondy 1 452 393 430 981
Fondy ze zisku 9 173 396 9 265 086
Výsledek hospodaření minulých let 70 236 650 56 236 206
Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 634 016 13 931 028
Cizí zdroje 76 420 171 78 224 940
Rezervy 18 852 298 18 183 201
Dlouhodobé závazky 26 419 010 25 016 789
Krátkodobé závazky 19 890 416 21 427 973
Bankovní úvěry a výpomoci 11 258 447 13 596 977
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 9 129 059 9 609 594
Časové rozlišení 648 159 680 561
Instalovaný výkon, zaměstnanci k 31. 3. 2004 k 31. 12. 2003
Instalovaný výkon (MW) 12 153 12 153
Fyzický počet zaměstnanců (osob) 6 663 6 780
Měrný počet zaměstnanců (osob/MW inst) 0,548 0,558
I. čtvrtletí 2004 I. čtvrtletí 2003
Dodávka ze zdrojů ČEZ, a. s. (GWh) 15 208 14 360
Prodej ČEZ, a. s., v tuzemsku (GWh) 12 908 10 629
z toho: prodej REAS (GWh) 11 023 9 631
Cena elektřiny v tuzemsku (Kč/MWh) 927 884
Export ČEZ, a. s. (GWh) 3 203 4 153
Import ČEZ, a. s. (GWh) 1