Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za I. pololetí 2004, nekonsolidovaná dle CAS

Hlavní události

 • Provozní výsledek hospodaření dosáhl 6,2 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1,8 mld. Kč (o 42 %).
 • Meziroční pokles čistého zisku o 8,4 mld. Kč byl způsoben především mimořádným výsledkem první poloviny roku 2003, souvisejícím s prodejem majoritního podílu v ČEPS, a.s., po očištění o tento vliv by čistý zisk zůstal na stejné úrovni.
 • Pokračuje trend zvyšování produktivity: přidaná hodnota vytvořená jedním zaměstnancem vzrostla meziročně o 22,1 %, produktivita z výkonů o 24,2 % a produktivita z brutto výroby o 8,1 %.
 • Výroba elektřiny dosáhla 30,5 TWh, což představuje meziroční nárůst 1,7 %. Uhelné elektrárny se na výrobě podílely 59 %, jaderné elektrárny 38 % a 3 % zajistily vodní elektrárny a ostatní obnovitelné zdroje.
 • Řádná valná hromada schválila dividendu 8 Kč na akcii.
 • V červnu byla vydána emise sedmiletých dluhopisů v objemu 400 mil. EUR.
 • Skupina ČEZ zahájila projekt Vize 2008, jehož cílem je zejména restrukturalizace činností uvnitř Skupiny.
 • Skupina ČEZ expanduje do Bulharska. ČEZ, a. s., uspěl ve výběrovém řízení na největší skupinu distribučních společností v západním Bulharsku ze tří nabízených.
 • ČEZ, a. s., se účastní výběrových řízení na prodej66% podílu Slovenských elektráren, a.s., a dvou rumunských distribučních společností.
 • Smlouva o prodeji 34% majetkového podílu ČEZ, a. s., v Pražské energetice, a.s., se zájemcem nabízejícím nejvyšší cenu 4,4 mld. Kč, je připravena k podpisu.
 • V červnu byla podepsána smlouva o prodeji komplexu budov bývalého sídla akciové společnosti ČEZ „Jungmannova – Charvátova“.

V Praze dne 2. srpna 2004

Jednotka I. pololetí 2004 I. pololetí 2003 Index 04/03
Výnosy celkem mil. Kč 35 218 44 175 79,7 %
z toho: tržby za elektřinu mil. Kč 29 904 25 220 118,6 %
Náklady celkem mil. Kč 29 983 27 371 109,5 %
z toho: palivo mil. Kč 7 043 7 111 99,0 %
Zisk před zdaněním mil. Kč 5 235 16 804 31,2 %
Zisk po zdanění mil. Kč 3 924 12 329 31,8 %
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 6,6 20,8 31,8 %
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) * 1 19,8 5,3 374,8 %
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)-čistá % 4,0 9,0 44,4 %
Rentabilita aktiv (ROA) - čistá * % 2,5 5,6 44,4 %
Obrat aktiv * 1 0,27 0,25 107,2 %
Celková zadluženost bez rezerv % 28,0 31,0 90,4 %
Dlouhodobá zadluženost % 18,6 15,4 121,0 %
* Za předchozích 12 měsíců

Výnosy, náklady, zisk

Celkové výnosy (35,2 mld. Kč) poklesly v porovnání s I. pololetím 2003 o 9 mld. Kč (o 20,3 %), nárůst tržeb za elektřinu o 4,7 mld. Kč byl převážen poklesem finančních výnosů o 13,5 mld. Kč (vliv prodeje majoritního podílu v ČEPS, a.s., v I. pololetí 2003).

Celkové náklady bez daně z příjmů (30 mld. Kč) se meziročně zvýšily o 2,6 mld. Kč (o 9,5 %) především v souvislosti s nárůstem nákladů na nákup elektřiny pro další prodej (o 1,7 mld. Kč) a nákladů na přenos elektřiny a systémové služby (o 0,5 mld. Kč), které však byly zčásti vykompenzovány vyššími vývozními cenami. Finanční náklady poklesly o 1,2 mld. Kč (o 26,2 %), což je dáno především zúčtováním zůstatkové ceny prodaného podílu v ČEPS, a.s., do I. pololetí 2003 ve výši 2,7 mld. Kč. Naopak mimořádné náklady vzrostly o 1,3 mld. Kč jednorázovým vlivem změny metodiky účtování reálných hodnot derivátů od 1. 1. 2004.

Provozní výsledek hospodaření dosáhl 6,2 mld. Kč při meziročním nárůstu o 42 %. Pokles finančního výsledku hospodaření (o 12,2 mld. Kč) byl způsoben již zmíněným loňským prodejem majoritního podílu v ČEPS, a.s. Daň z příjmů meziročně poklesla o 3,2 mld. Kč. Čistý zisk dosáhl výše 3,9 mld. Kč, tj. pokles o 8,4 mld. Kč (o 68,2 %), pokud bychom však neuvažovali prodej podílu v ČEPS, a.s., v roce 2003, zůstal by meziročně čistý zisk na stejné úrovni.

Pokles výnosu na akcii 100Kč byl způsoben poklesem čistého zisku za I. pololetí 2004 o 68,2 %. Výrazné navýšení poměru tržní ceny a výnosu (o 274,8 %) bylo zapříčiněno jak růstem kurzu akcií (o 74,7 %), tak poklesem čistého zisku za 12 měsíců (o 53,2 %). Čistá rentabilita vlastního kapitáluza předchozích 12 měsíců meziročně poklesla z 9 % na 4 % (po očištění o vliv prodeje podílu v ČEPS, a.s., by však naopak vzrostla ze 2,7 % na 4 %). Ke zrychlení obratu aktiv přispěl vyšší nárůst výkonů než nárůst průměrné výše aktiv. Celková zadluženost bez rezerv poklesla z 31 % na 28 % zejména snížením cizích zdrojů. Dlouhodobá zadluženost naopak stoupla z 15,4 % na 18,6 % vydáním nové emise euroobligací.

Počet zaměstnanců ČEZ, a. s., se meziročně snížil o 342 osob (o 4,9 %), resp. o 156 osob (o 2,3 %) od začátku roku 2004 v důsledku probíhajících organizačních změn, jejichž smyslem je zvýšení efektivnosti hospodaření a posílení konkurenceschopnosti na liberalizovaných trzích.

Prodej elektřiny

Celkový prodej elektřiny 31 241 GWh byl meziročně vyšší o 2 425 GWh (o 8,4 %). Tržby za elektřinu včetně prodeje podpůrných služeb v celkové výši 29,9 mld. Kč meziročně vzrostly o 4,7 mld. Kč (o 18,6 %) při nárůstu tuzemských i vývozních cen.

Přímý vývoz elektřiny ČEZ, a. s., klesl o 2 939 GWh (o 33,5 %),když část elektřiny určené pro export (1 950 GWh) byla prodána obchodníkům v tuzemsku. To je důsledek nových pravidel, která vyžadují, aby jeden subjekt – vývozce měl při přeshraniční dodávce na daném profilu jen jednoho zahraničního partnera splňujícího požadavky příslušné přenosové soustavy. Bez tohoto vlivu by faktický pokles exportu činil jen 989 GWh (11,3 %). Obdobně je ovlivněn nárůst prodeje elektřiny v tuzemsku, který vzrostl o 4 639 GWh, přičemž ale jen 2 690 GWh je nárůst dodávky určené pro tuzemský trh. ČEZ, a. s., v I. pololetí 2004 dovezl 37 GWh elektřiny.

Výroba elektřiny ve zdrojích ČEZ, a. s., dosáhla 30 467 GWh a meziročně vzrostla o 508 GWh, z toho výroba v uhelných elektrárnách vzrostla o 357 GWh, ve vodních o 379 GWh, zatímco v jaderných elektrárnách klesla o 228 GWh.

Investiční program

Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 1,8 mld. Kč se meziročně nezměnily. Od 17. dubna do 7. července 2004 proběhla v Jaderné elektrárně Temelín plánovaná odstávka prvního bloku, během níž byly provedeny kontrolní a revizní práce včetně kontroly tlakové nádoby reaktoru a byla provedena výměna jedné čtvrtiny paliva. Na druhém bloku této elektrárny proběhla od 7. února do 6. dubna naplánovaná garanční odstávka s první výměnou čtvrtiny paliva. Po ročním provozu byly provedeny kontrolní a revizní práce na reaktoru, bezpečnostních systémech a zařízeních sekundárního okruhu.

V Jaderné elektrárně Dukovany pokračují práce na její modernizaci. Jedná se zejména o obnovu systému kontroly a řízení a rovněž pokračují práce na výstavbě skladu vyhořelého paliva.

Zajištění finančních zdrojů

Tvorba zdrojů z provozní činnosti (10,4 mld. Kč) zůstala na úrovni I. pololetí 2003. Zaplacená daň z příjmů vzrostla o 2,1 mld. Kč, ale byla zčásti vykompenzována poklesem zásob a pohledávek. Investiční činnost si vyžádala o 1,2 mld. Kč více než v I. pololetí 2003, což souvisí zejména s& #38;nbsp;úhradou směnek vydaných za nabyté akvizice. Zbývající dvě splátky Fondu národního majetku České republiky v celkové výši 7,5 mld. Kč za nákup podílů v regionálních energetických společnostech (původně plánované splatit v roce 2004 a 2005) byly zaplaceny již v I. pololetí 2004. Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti dosáhl 6,8 mld. Kč, zejména vlivem nové emise sedmiletých dluhopisů v objemu 400 mil. EUR s kupónem 4,625 %. V řádném termínu byla také splacena 8. emise tuzemských dluhopisů (3 mld. Kč).

Ratingové hodnocení ČEZ, a. s.:

Moody’s: „Baa1“ se stabilním výhledem
Standard & Poor’s: „BBB+“ se stabilním výhledem.

Ostatní informace

Řádná valná hromada konaná 17. 6. 2004 schválila výplatu dividend 8 Kč na akcii, výplatu tantiém a sponzorské dary v hodnotě 87 mil. Kč (z nichž největší část - 50 mil. Kč - získá Nadace Duhová energie). Dále byly změnou stanov posíleny pravomoci dozorčí rady, rozšířena informační povinnost představenstva vůči dozorčí radě a schválena nová koncepce podnikatelské činnosti. Valná hromada odvolala z funkce člena dozorčí rady RNDr. Jaroslava Košuta a místo něj zvolila Ing. Pavla Šafaříka.

V únoru 2004 byl zvolen předsedou představenstva Martin Roman a k 1. dubnu 2004 byl jmenován i generálním ředitelem akciové společnosti ČEZ. Dne 26. dubna 2004 odstoupil z představenstva Josef Sedlák, novým členem představenstva byl zvolen Alan Svoboda, který současně od 1. dubna vykonává funkci výkonného ředitele pro obchod a od 5. dubna také funkci místopředsedy představenstva. Dne 21. června 2004 se stal místopředsedou představenstva rovněž Petr Vobořil. Dne 9. července byl dozorčí radou z představenstva odvolán David Svojitka, jenž 2. července odstoupil z funkce výkonného ředitele pro finance a správu (touto funkcí pověřen od 12. července Petr Vobořil), a s platností od 1. září 2004 byl členem představenstva zvolen Radomír Lašák.

Akciová společnost ČEZ se zúčastnila výběrových řízení na prodej většinových podílů v bulharských distribučních společnostech.Dne 9. července podal ČEZ, a. s., nabídku na koupi všech 3 nabízených skupin a získal skupinu západobulharských distribučních společností obsluhujících hlavní město Sofii a okolí, tj. Elektrorazpredelenie - Stolično, Pleven a Sofia-Oblast.Ve výběrovém řízení na prodej většinového podílu ve Slovenských elektrárnách, a.s., dominantním výrobci elektřiny ve Slovenské republice, podal ČEZ, a. s., dne 28. července nabídku.Koncem května projevil ČEZ, a. s., zájem o koupi dvou distribučních společností na severovýchodě a jihu Rumunska. Dne 19. července byla zahájena hloubková kontrola u těchto společností.

V květnu 2004 společnost zveřejnila, v souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, úmysl prodat 34% podíl v Pražské energetice, a.s. Smlouva s vítězem soutěže, který nabídl nejvyšší cenu (4,4 mld. Kč), je připravena k podpisu.

V dubnu 2004 byl původní vnitroskupinový „Projekt REAS“ počítající s plnohodnotným začleněním vlastněných regionálních energetických společností do Skupiny ČEZ nahrazen smělejším a více zákaznicky orientovaným celoskupinovým projektem „Vize 2008“. Z hlediska organizace Skupiny se tato orientace projeví zřízením přísně funkčně vymezených jednotek, zčásti formou samostatných podniků, a jejich uspořádáním v holdingové struktuře.

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) (modifikovaná verze) 1. - 6. 2004 1. - 6. 2003
* Mimořádný výsledek hospodaření -1 109 193 53 670
Výsledek hospodaření před zdaně ním 5 234 965 16 803 297
*** Výsledek hospodaření za účetní období 3 923 865 12 328 649
Výkony a prodej zboží 31 38 495 26 648 606
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 14 836 912 12 476 476
z toho: spotřeba materiálu a energie 11 624 538 9 903 333
služby 3 212 374 2 573 143
+ Přidaná hodnota 16 301 583 14 172 130
Osobní náklady 1 863 160 1 823 883
Daně a poplatky 739 531 788 403
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6 219 162 5 984 988
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 109 063 71 588
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 86 854 48 694
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 1 032 770 1 162 750
Ostatní provozní výnosy 154 326 331 473
Ostatní provozní náklady 469 632 432 865
* Provozní výsledek hospodaření 6 153 863 4 333 608
Finanční výnosy 3 534 658 16 950 641
z toho: výnosové úroky 61 208 161 799
kurzové zisky 1 203 327
Finanční náklady 3 344 363 4 534 622
z toho: nákladové úroky 1 007 044 1 192 693
kurzové ztráty 159 382
* Finanční výsledek hospodaření 190 295 12 416 019
Daň z příjmů za běžnou činnost 1 311 100 4 474 648
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 5 033 058 12 274 979
Mimořádné výnosy 282 354 172 844
Mimořádné náklady 1 391 547 119 174
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Peněžní toky (v tis. Kč) 1. - 6. 2004 1. - 6. 2003
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 2 888 807 3 828 786
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 30. 6. 10 803 657 3 622 373
Provozní činnost 10 395 464 10 458 198
Investiční činnost -9 256 490 -8 083 249
Finanční činnost 6 775 876 -2 581 362
z toho: změna stavu dlouhodobých úvěrů -975 838 -1 730 367
změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů -3 000 000
změna stavu ostatních dlouhodobých závazků 12 661 330 -451 780
změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí -1 953 202 -355 181
Rozvaha (v tis. Kč) (modifikovaná verze) k 30. 6. 2004 k 31. 12. 2003
Aktiva celkem 220 376 566 217 920 470
Dlouhodobý majetek 190 878 294 195 719 837
Časové rozlišení 675 285 680 561
Dlouhodobý nehmotný majetek 1 064 462 1 117 827
Dlouhodobý hmotný majetek 143 242 947 147 632 436
z toho: dlouhodobý hmotný majetek v užívání 136 207 547 141 385 685
Dlouhodobý finanční majetek 46 570 885 46 969 574
Oběžná aktiva 29 139 901 21 857 267
Zásoby 13 172 835 14 355 994
Dlouhodobé pohledávky 76 423 81 843
Krátkodobé pohledávky 5 086 986 4 530 623
Krátkodobý finanční majetek 10 803 657 2 888 807
Časové rozlišení 358 371 343 366
Pasiva celkem 220 376 566 217 920 470
Vlastní kapitál 139 413 064 139 014 969
Základní kapitál 59 221 084 59 151 668
z toho: základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 59 221 084 59 221 084
Kapitálové fondy 1 638 417 430 981
Fondy ze zisku 9 973 185 9 265 086
Výsledek hospodaření minulých let 64 656 513 56 236 206
Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 923 865 13 931 028
Cizí zdroje 80 288 217 78 224 940
Rezervy 19 244 162 18 183 201
Dlouhodobé závazky 39 011 308 25 016 789
Krátkodobé závazky 11 344 933 21 427 973
Bankovní úvěry a výpomoci 10 687 814 13 596 977
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 8 653 633 9 609 594
Instalovaný výkon, zaměstnanci 30. 6. 2004 31. 12. 2003
Instalovaný výkon (MW) 12 153 12 153
Fyzický počet zaměstnanců (osob) 6 624 6 780
Měrný počet zaměstnanců (osob/MW inst) 0,545 0,558
1. - 6. 2004 1. - 6. 2003
Dodávka ze zdrojů ČEZ, a. s. (GWh) 28 165 27 640
Prodej ČEZ, a. s., v tuzemsku (GWh) 24 325 19 686
z toho: prodej REAS (GWh) 19 882 17 697
Cena elektřiny v tuzemsku (Kč/MWh) 902 854
Export ČEZ, a. s. (GWh) 5 840 8 779
Import ČEZ, a. s. (GWh) 37 1