Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za I. - III. čtvrtletí 2004, nekonsolidovaná dle CAS

Hlavní události

  • Provozní výsledek hospodaření dosáhl 8,4 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 2,0 mld. Kč (o 32,2 %).
  • Meziroční pokles čistého zisku o 3,7 mld. Kč (o 27,3 %) způsoben meziročním snížením objemu prodejů cenných papírů - výnosem z prodeje většinového podílu v ČEPS, a.s., v loňském roce.
  • Pokračuje trend zvyšování produktivity: přidaná hodnota vytvořená jedním zaměstnancem vzrostla meziročně o 21,9 %, produktivita z výkonů o 22,8 % a produktivita z brutto výroby o 7,6 %.
  • Výroba elektřiny dosáhla 45,5 TWh, což představuje meziroční nárůst 1,9 %.Uhelné elektrárny se na výrobě podílely 55,6 %, jaderné elektrárny 41,6 % a 2,8 % zajistily vodní elektrárny a ostatní obnovitelné zdroje.
  • Podpis smlouvy na nákup tří bulharských distributorů elektřiny se očekává v listopadu, nabídka na nákup podílu ve dvou rumunských distribučních společnostech byla předložena v říjnu.
  • V souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prodal ČEZ, a. s., menšinové podíly v Pražské energetice, a.s., a v ČEPS, a.s.
  • Oba bloky Jaderné elektrárny Temelín získaly od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení k provozu, čímž byl zakončen jejich zkušební provoz.
  • Od začátku roku do konce září vzrostla cena akcií ČEZ, a. s., na pražské burze cenných papírů o 114 Kč (o 78 %).
  • Byl zahájen prodej elektřiny pro tuzemský trh na rok 2005 při cenovém nárůstu nižším než na evropském trhu.
  • Dnem 22. října byl zvolen členem představenstva Jiří Borovec, který se od 1. listopadu stává rovněž ředitelem nově vzniklé divize výroba. V představenstvu společnosti nahradil Jiřího Vágnera.

V Praze dne 1. listopadu 2004

Jednotka I. - III. čtvrtletí 2004 I. - III. čtvrtletí 2003 index 04/03
výnosy celkem mil. Kč 62 203 63 314 98,2 %
z toho: tržby za elektřinu mil. Kč 44 168 37 556 117,6 %
náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč 48 602 44 788 108,5 %
z toho: palivo mil. Kč 10 225 10 344 98,8 %
Zisk před zdaněním mil. Kč 13 601 18 526 73,4 %
Zisk po zdanění mil. Kč 9 949 13 679 72,7 %
Výnos na akcii 100 Kč (EPS) 16,8 23,1 72,7 %
Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) * 1 15,1 5,3 283,0 %
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)-čistá * % 7,2 11,3 63,4 %
Rentabilita aktiv (ROA) - čistá * % 4,6 7,2 63,8 %
Obrat aktiv * 1 0,27 0,26 106,8 %
Celková zadluženost bez rezerv % 26,2 29,4 89,2 %
Dlouhodobá zadluženost % 17,9 15,2 117,9 %
*-Za předchozích 12 měsíců

VýnosyVýnosy, náklady, zisk

Celkové výnosy (62,2 mld. Kč) poklesly v meziročním porovnání o 1,1 mld. Kč (o 1,8 %), nárůst tržeb za elektřinu o 6,6 mld. Kč byl převážen poklesem finančních výnosů o 7,0 mld. Kč, kdy vliv prodeje menšinových podílů ve společnostech ČEPS a Pražská energetika v I. – III. čtvrtletí 2004 nebyl tak vysoký, jako prodej většinového podílu v akciové společnosti ČEPS ve stejném období 2003. Naproti tomu vzrostly výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině.

Celkové náklady bez daně z příjmů (48,6 mld. Kč) se meziročně zvýšily o 3,8 mld. Kč (o 8,5 %) především v souvislosti s nárůstem nákladů na nákup elektřiny pro další prodej (o 2,3 mld. Kč) a nákladů na přenos elektřiny a systémové služby (o 0,6 mld. Kč), které však byly kompenzovány vyššími vývozními cenami. Finanční náklady poklesly o 1,2 mld. Kč (o 11,3 %), což je způsobeno vyšším prodejem finančních investic v loňském roce. Naopak mimořádné náklady vzrostly o 1,3 mld. Kč jednorázovým vlivem změny metodiky účtování reálných hodnot derivátů od 1. 1. 2004.

Provozní výsledek hospodaření dosáhl 8,4 mld. Kč při meziročním nárůstu o 32,2 %. Pokles finančního výsledku hospodaření (o 5,8 mld. Kč) byl způsoben již zmíněným vyšším ziskem z prodeje 66% podílu v ČEPS, a.s., v roce 2003 než ziskem Nákladyletošních prodejů 34% podílů ve společnostech ČEPS a Pražská energetika. Čistý zisk dosáhl výše 9,9 mld. Kč, tj. pokles o 3,7 mld. Kč (o 27,3 %). Pokud bychom však neuvažovali výsledek hospodaření z prodeje dlouhodobých cenných papírů v obou letech, zůstal by zisk meziročně na stejné úrovni. Při vyloučení dalších dvou mimořádných vlivů – jednorázové metodické změny účtování derivátů od 1. 1. 2004 a kurzových vlivů – vzrostl by meziročně čistý zisk o 57,3 %.

Pokles výnosu na akcii 100 Kč byl způsoben poklesem čistého zisku za I. – III. čtvrtletí 2004 o 27,3 %. Výrazné navýšení poměru tržní ceny a výnosu, a to za předchozích 12 měsíců, o 183,0 % bylo zapříčiněno jak růstem kurzu akcií (o 92,6 %), tak poklesem čistého zisku (o 31,9 %). Čistá rentabilita vlastního kapitálu za předchozích 12 měsíců meziročně poklesla z 11,3 % na 7,2 % (po očištění o vliv prodeje dlouhodobých cenných papírů by rentabilita poklesla pouze z 5,0 % na 4,0 %). Ke zrychlení obratu aktiv přispěl vyšší nárůst výkonů než nárůst průměrné výše aktiv. Celková zadluženost bez rezerv poklesla z 29,4 % na 26,2 % v důsledku splacení směnek v souvislosti s nákupem podílů v regionálních distribučních společnostech, dlouhodobá zadluženost naopak stoupla z 15,2 % na 17,9 % vydáním nové emise euroobligací.

Počet zaměstnanců ČEZ, a. s., se v důsledku probíhajících Zisk po zdaněníorganizačních změn meziročně snížil o 279 osob (o 4,0 %) a od konce roku 2003 o 165 osob (o 2,4 %).

Prodej elektřiny

Celkový prodej elektřiny 46 347 GWh byl meziročně vyšší o 3 404 GWh (o 7,9 %). Tržby za elektřinu včetně prodeje podpůrných služeb v celkové výši 44,2 mld. Kč meziročně vzrostly o 6,6 mld. Kč (o 17,6 %) z důvodu nárůstu prodaného objemu elektřiny, jakož i nárůstem tuzemských a vývozních cen.

Přímý vývoz elektřiny ČEZ, a. s., klesl o 4 998 GWh (o 36,9 %), když část elektřiny určené pro vývoz (4 027 GWh) byla prodána obchodníkům v tuzemsku. Bez tohoto vlivu by faktický pokles exportu činil jen 971 GWh (7,2 %). Obdobně je ovlivněn nárůst prodeje elektřiny v tuzemsku, který vzrostl o 7 490 GWh, přičemž ale jen 3 463 GWh je nárůst dodávky určené pro tuzemský trh. ČEZ, a. s., v I. – III. čtvrtletí 2004 dovezl 92 GWh elektřiny.

Výroba elektřiny ve zdrojích ČEZ, a. s., dosáhla 45 475 GWh a meziročně vzrostla o 828 GWh (o 1,9 %). Výroba v uhelných elektrárnách klesla o 91 GWh, zatímco ve vodních elektrárnách vzrostla o 494 GWh a v jaderných o 424 GWh.

Investiční program

Prodej elektřinyVýdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vzrostly o 0,2 mld. Kč na 2,8 mld. Kč. Dne 11. října 2004 vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost rozhodnutí o povolení provozu prvního i druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín, čímž byl ukončen jejich zkušební provoz. Předprovozní bezpečností zpráva a inspekční návštěva Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zjistily spolehlivé zabezpečení všech funkcí a neshledaly žádné skutečnosti bránící přechodu obou bloků Jaderné elektrárny Temelín do provozu. Nadále však probíhá kolaudační řízení celé elektrárny.

Hospodaření s finančními zdroji

Tvorba zdrojů z provozní činnosti (17,1 mld. Kč) se meziročně snížila o 2,0 mld. Kč (o 10,6 %), když hlavním vlivem byl nárůst zaplacené daně z příjmů meziročně o více než 5 mld. Kč v důsledku vysokého zisku roku 2003. O částečnou kompenzaci se postaraly vyšší přijaté dividendy.

Snížení závazků z investiční činnosti bylo výsledkem zaplacení dvou zbývajících směnek za české regionální distribuční společnosti v I. pololetí, přírůstek finančních prostředků byl naopak zajištěn prodejem 34% podílu v Pražské energetice, a. s., poněvadž ČEZ, a. s., obdržel celou kupní cenu již v srpnu. Nárůst Dodávka ze zdrojůzměny stavu pohledávek z prodeje stálých aktiv se váže k prodeji 34% podílu v ČEPS, kde cena byla stanovena na základě znaleckého posudku a bude uhrazena v pěti splátkách v následujících letech. V souvislosti se zakládán&# 237;m nových účelových dceřiných společností bylo vloženo 0,7 mld. Kč do jejich základního kapitálu.

Vydání nové emise zahraničních dluhopisů ve výši 400 mil. EUR bylo důvodem k nárůstu peněžních toků z finanční činnosti, naproti tomu ke snížení došlo splacením osmé emise tuzemských dluhopisů a v důsledku vyplacení dividend.

Ratingové hodnocení ČEZ, a. s.:

Moody’s: „Baa1“ se stabilním výhledem
Standard & Poor’s: „BBB+“ se stabilním výhledem.

Ostatní informace

V září ČEZ, a. s., uzavřel smlouvu s Ministerstvem financí České republiky o prodeji svého 34% podílu v ČEPS, a. s. Smlouva je v souladu s rozhodnutím vlády ČR z července 2004. V srpnu byla podepsána smlouva na prodej 34% podílu v Pražské energetice, a. s., s vítězem soutěže J&T Investment Advisors, s.r.o., který nabídl nejvyšší cenu (4,4 mld. Kč). ČEZ, a. s., byl povinen svůj podíl v ČEPS, a.s., a Pražské energetice, a. s., odprodat v důsledku rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z března 2003.

Na základě opce uzavřené s jedním z menšinových spoluvlastníků akciových společností Severočeská a Severomoravská energetika došlo koncem října k převodu akcií a finančnímu vypořádání celé transakce. Podíly ČEZ, a. s., v těchto společnostech se zvýšily, a to u Severočeské energetiky na 56,93 % a u Severomoravské energetiky na 89,36 %.

V rámci výběrových řízení na prodej většinových podílů v bulharských distributorech elektřiny získal ČEZ, a. s., skupinu tří západobulharských distribučních společností obsluhujících mj. hlavní město Sofii a okolí: Elektrorazpredelenie - Stolično, Plevno a Sofia-Oblast. Podepsání smlouvy na nákup bulharských distributorů se předpokládá v listopadu. Koncem května projevil ČEZ, a. s., zájem o koupi státních podílů ve dvou distributorech elektřiny v Rumunsku - Electrica Oltenia a Electrica Moldova. Po provedení hloubkové kontroly předložila v říjnu akciová společnost ČEZ nabídku. O prodávané společnosti se vedle ČEZ, a. s., uchází ještě jeden zájemce.

V červenci podal ČEZ, a. s., nabídku na nákup 66% podílu ve Slovenských elektrárnách, a.s., a v září podal na slovenský Fond národního majetku podle požadavků slovenské vlády upravenou nabídku. Proces privatizace Slovenských elektráren, a.s., pokračuje s tím, že vláda Slovenské republiky vyzvala prvního z uchazečů, italskou společnost Enel, ke zpracování transakční dokumentace. Nabídka ČEZ, a. s., se umístila na druhém místě.

Na základě vyhodnocení poptávky po nabídnutých produktech na rok 2005 snížil ČEZ, a. s. - oproti prvotně zveřejněným cenám indikativním - všem tuzemským zájemcům na příští rok prodejní velkoobchodní ceny elektřiny. Celkový meziroční nárůst tak bude oproti okolním trhům s elektřinou poloviční a dosáhne cca 11 %.

výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) modifikovaná verze 1. - 9. 2004 1. - 9. 2003
mimořádný výsledek hospodaření - 964 242 42 555
výsledek hospodaření před zdaněním 13 601 167 18 526 438
výsledek hospodaření za účetní období 9 948 562 13 679 302
Výkony a prodej zboží 45 758 772 39 386 295
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 22 120 727 18 892 372
z toho: spotřeba materiálu a energie 16 764 154 14 444 305
Služby 5 356 573 4 448 067
+ Přidaná hodnota 23 638 045 20 493 923
Osobní náklady 2 764 572 2 713 434
Daně a poplatky 1 162 534 1 217 842
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 286 437 9 067 896
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 136 029 531 548
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 114 123 188 933
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 1 641 046 1 322 934
Ostatní provozní výnosy 156 675 335 331
Ostatní provozní náklady 601 562 523 775
Provozní výsledek hospodaření 8 360 475 6 325 988
Finanční výnosy 15 869 157 22 888 749
z toho: výnosové úroky 114 145 208 784
Kurzové zisky 121 863 1 278 162
Finanční náklady 9 519 276 10 730 854
z toho: nákladové úroky 1 641 883 1 872 915
Kurzové ztráty 0 0
Finanční výsledek hospodaření 6 349 881 12 157 895
Daň z příjmů za běžnou činnost 3 797 552 4 847 136
výsledek hospodaření za běžnou činnost 10 912 804 13 636 747
mimořádné výnosy 282 358 172 843
mimořádné náklady 1 391 547 130 288
daň z příjmů z mimořádné činnosti - 144 947

peněžní toky (v tis. Kč) 1. - 9. 2004 1. - 9. 2003
stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 2 888 807 3 828 786
stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 14 268 090 2 896 262
provozní činnost 17 092 447 19 123 910
investiční činnost - 6 485 432 - 14 046 800
finanční činnost 772 268 - 6 009 634
z toho: změna stavu dlouhodobých úvěrů -1 865 761 - 2 530 415
změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů -3 000 000 0
změna stavu ostatních dlouhodobých závazků 11 212 558 - 452 536
změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí -2 178 776 - 374 414

rozvaha (v tis. Kč) modifikovaná verze k 30. 9. 2004 k 31. 12. 2003
aktiva celkem 223 501 691 217 920 470
dlouhodobý majetek 197 445 209 195 719 837
dlouhodobý nehmotný majetek 1 289 901 1 117 827
dlouhodobý hmotný majetek 139 431 713 147 632 436
z toho: dlouhodobý hmotný majetek v užívání 132 604 757 141 385 685
dlouhodobý finanční majetek 56 693 595 46 969 574
oběžná aktiva 29 970 054 21 857 267
zásoby 12 870 515 14 355 994
dlouhodobé pohledávky 5 744 149 81 843
krátkodobé pohledávky 7 770 178 4 530 623
krátkodobý finanční majetek 3 585 212 2 888 807
časové rozlišení 206 065 343 366
pasiva celkem 223 501 691 217 920 470
vlastní kapitál 145 215 892 139 014 969
základní kapitál 59 217 813 59 151 668
z toho: základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 59 221 084 59 221 084
kapitálové fondy 1 587 705 430 981
fondy ze zisku 9 918 032 9 265 086
výsledek hospodaření minulých let 64 653 241 56 236 206
výsledek hospodaření běžného účetního období 12 363 700 13 931 028
cizí zdroje 77 378 669 78 224 940
rezervy 23 113 435 18 183 201
dlouhodobé závazky 37 879 796 25 016 789
krátkodobé závazky 9 430 754 21 427 973
bankovní úvěry a výpomoci 8 799 458 13 596 977
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 7 762 684 9 609 594
časové rozlišení 907 130 680 561

instalovaný výkon, zaměstnanci k 30. 9. 2004 k 31. 12. 2003
instalovaný výkon (MW) 12 153 12 153
fyzický počet zaměstnanců (osob) 6 629 6 780
měrný počet zaměstnanců (osob/MW inst) 0,545 0,558

elektřina k 31. 12. 2004 1. - 9. 2003
dodávka ze zdrojů ČEZ, a. s. (GWh) 42 051 41 208
prodej ČEZ, a. s., v tuzemsku (GWh) 36 286 28 796
z toho: prodej REAS (GWh) 28 602 25 745
cena elektřiny v tuzemsku (Kč/MWh) 892 842
export ČEZ, a. s. (GWh) 8 531 13 529
import ČEZ, a. s. (GWh) 92 1