Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za rok 2004, nekonsolidovaná dle CAS

Hlavní události

 • Provozní výsledek hospodaření dosáhl 11,2 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 2,6 mld. Kč (o 29,9 %).
 • Čistý zisk bez mimořádných vlivů vzrostl meziročně o 3,2 mld. Kč na úroveň 7,4 mld. Kč. Pouze mimořádné vlivy v oblasti finančních nákladů a výnosů, tj. zejména výnos z prodeje většinového podílu v ČEPS, a.s., v roce 2003 a metodická změna účtování o derivátech, vedly k poklesu čistého zisku o 1,6 mld. Kč (o 11,2 %).
 • Pokračuje trend zvyšování produktivity: přidaná hodnota vytvořená jedním zaměstnancem vzrostla meziročně o 20 %, produktivita z výkonů o 19,8 % a produktivita z brutto výroby o 6,1 %.
 • Výroba elektřiny dosáhla 61,6 TWh, což představuje meziroční nárůst 1,1 %.Uhelné elektrárny se na výrobě podílely 54,7 %, jaderné elektrárny 42,7 % a 2,6 % zajistily vodní elektrárny a ostatní obnovitelné zdroje.
 • Podepsána smlouva na nákup tří bulharských distributorů elektřiny v listopadu 2004, převodem akcií v lednu 2005 převzata kontrola nad společnostmi.
 • ČEZ, a. s., zvítězil v tendru na nákup rumunské distribuční společnosti Electrica Oltenia.
 • Konání mimořádné valné hromady v lednu 2005.
 • Meziroční nárůst ceny akcií ČEZ, a. s., na pražské burze cenných papírů v roce 2004 z 146 Kč na 341 Kč (o 134 %), v roce 2005 cena dále vzrostla až na 421,70 Kč (k 23. 2. 2005).
 • K 31.12. 2004 prodáno 98 % elektřiny určené pro tuzemský trh v roce 2005.

V Praze dne 28. února 2005

2004 2003 index 04/03
výnosy celkem mil. Kč 81 731 79 998 102,2 %
z toho: tržby za elektřinu mil. Kč 59 997 51 986 115,4 %
náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč 65 301 61 372 106,4 %
z toho: palivo mil. Kč 13 638 13 828 98,6 %
provozní výsledek hospodaření mil. Kč 11 189 8 616 129,9 %
zisk před zdaněním bez mimořádných vlivů 1) mil. Kč 9 461 4 067 232,6 %
zisk po zdanění bez mimořádných vlivů 2) mil. Kč 7 363 4 144 177,7 %
výnos na akcii 100 Kč (EPS) 20,9 23,5 88,8 %
poměr tržní ceny a výnosu (P/E) - 16,3 6,2 263,2 %
rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - čistá % 8,6 10,4 82,9 %
rentabilita aktiv (ROA) - čistá % 5,5 6,7 82,8 %
obrat aktiv - 0,28 0,26 107,5 %
celková zadluženost bez rezerv % 25,0 27,9 89,6 %
dlouhodobá zadluženost % 16,8 13,4 125,1 %
1) zisk před zdaněním vč. mimořádných vlivů mil. Kč 16430 18 626 88,2 %
2) zisk po zdanění vč. mimořádných vlivů mil. Kč 12364 13 931 88,8 %

Výnosy, náklady, zisk

V meziročním porovnání Celkové výnosy (81,7 mld. Kč) vzrostly o 1,7 mld. Kč (o 2,2 %), zejména nárůstem tržeb za elektřinu o 8,0 mld. Kč (o 15,4 %). Finanční výnosy naopak poklesly o 6,1 mld. Kč (o 25,3 %). Hlavním důvodem byl pokles prodeje finančního majetku (- 8,2 mld. Kč) z části kompenzovaný vyššími výnosy z derivátů (+ 1,2 mld. Kč) a z přijatých dividend (+ 0,9 mld. Kč).

Celkové výnosy

Celkové náklady bez daně z příjmů (65,3 mld. Kč) se meziročně zvýšily o 3,9 mld. Kč (o 6,4 %) především v souvislosti s nárůstem nákladů na nákup elektřiny pro další prodej (o 2,9 mld. Kč) a nákladů na přenos elektřiny a systémové služby (o 0,8 mld. Kč), které však byly kompenzovány vyššími vývozními cenami. Finanční náklady poklesly o 2,5 mld. Kč (o 17,8 %), což bylo způsobeno nižší účetní hodnotou prodávaného finančního majetku (o 1,7 mld. Kč) a příznivým vlivem opravných položek k tomuto majetku meziročně o 3 mld. Kč (- 2 mld. Kč v roce 2004 a + 1 mld. Kč v roce 2003) při zvýšených nákladech na finanční deriváty o 2,3 mld. Kč. Mimořádné náklady vzrostly o 1,1 mld. Kč jednorázovým vlivem změny metodiky účtování reálných hodnot derivátů od 1. 1. 2004.

Celkové náklady

Provozní výsledek hospodaření dosáhl 11,2 mld. Kč při meziročním nárůstu o 29,9 %.Pokles finančního výsledku hospodaření (o 3,6 mld. Kč) byl způsoben vyšším ziskem z prodeje 66% podílu v ČEPS, a.s., v roce 2003 než ziskem z prodejů 34% podílů ve společnostech ČEPS a Pražská energetika v roce 2004. Čistý zisk dosáhl výše 12,4 mld. Kč, tj. pokles o 1,6 mld. Kč (o 11,2 %). Pokud bychom však neuvažovali zisk z prodeje cenných papírů v obou letech, vzrostl by čistý zisk o 2,4 mld. Kč. Při vyloučení dalších mimořádných vlivů – metodické změny účtování o derivátech od 1. 1. 2004 a kurzových zisků a ztrát – by čistý zisk vzrostl o 3,2 mld. Kč.

Zisk po zdanění

Pokles výnosu na akcii byl způsoben meziročním poklesem čistého zisku o 11,2 %. Výrazné navýšení poměru tržní ceny a výnosuo 164 % bylo zapříčiněno jak růstem kurzu akcií (o 134 %), tak poklesem čistého zisku.Čistá rentabilita vlastního kapitálumeziročně poklesla z 10,4 % na 8,6 %(po očištění o mimořádné vlivy byrentabilita vzrostla ze 3,1 % na 5,1 %).Celková zadluženost bez rezerv poklesla z 27,9 % na 25,0 % v důsledku splacení směnek souvisejících s nákupem podílů v regionálních distribučních společnostech, dlouhodobá zadluženost naopak stoupla z 13,4 % na 16,8 % vydáním nové emise euroobligací.

Počet zaměstnanců ČEZ, a. s., se v důsledku pokračujícího procesu racionalizace a optimalizace počtu zaměstnanců meziročně snížil o 151 osob (o 2,2 %) a dosáhl 6 629 osob.

Prodej elektřiny

Poptávka po elektřině v České republice 56,4 TWh byla meziročně o 1,6 TWh (o 2,9 %) vyšší, tuzemská výroba elektřiny 84,3 TWh vzrostla o 1,1 TWh (o 1,3 %). Spotřeba průmyslu (velkoodběr a ostatní a účelová spotřeba výrobců elektřiny bez spotřeby na čerpání v přečerpávacích vodních elektrárnách) vzrostla o 1,3 TWh, tj. (o 4,1 %), spotřeba obyvatelstva se zvýšila o 17 GWh (o 0,1 %). Spotřeba podnikatelského maloodběru vzrostla o 228 GWh (o 3,0 %).

Podíl zdrojů ČEZ, a. s., na krytí poptávky po elektřině v České republice vzrostl z 61,5 % na 62,9 %, podíl ČEZ, a. s., na krytí poptávky (včetně nákupu elektřiny z tuzemska i zahraničí) z 65,5 % na 66,9 %.

Celkový prodej elektřiny ČEZ, A. S., 62 734 GWh byl meziročně vyšší o 4 018 GWh (o 6,8 %).Tržby za elektřinu včetně prodeje podpůrných služeb v celkové výši 60,0 mld. Kč meziročně vzrostly o 8,0 mld. Kč (o 15,4 %) z důvodu nárůstu prodaného objemu elektřiny, jakož i nárůstem tuzemských a vývozních cen.

Přímý vývoz elektřiny ČEZ, a. s., klesl o 7 766 GWh (o 41,5 %), když část elektřiny určené pro vývoz (5 885 GWh) byla prodána obchodníkům v tuzemsku. Bez tohoto vlivu by faktický pokles exportu činil jen 1 881 GWh (10,0 %). Obdobně je ovlivněn nárůst prodeje elektřiny v tuzemsku, který vzrostl o 10 702 GWh, přičemž ale jen 4 817 GWh (12,3 %) je nárůst dodávky určené pro tuzemský trh. ČEZ, a. s., v roce 2004 dovezl 148 GWh elektřiny.

Celkový prodej elektřinyVýroba elektřiny ve zdrojích ČEZ, a. s., dosáhla 61 602 GWh a meziročně vzrostla o 668&n bsp;GWh(o 1,1 %). Výroba v uhelných elektrárnách klesla o 378 GWh, zatímco ve vodních elektrárnách vzrostla o 594 GWh a v jaderných o 453 GWh.

Investiční program

Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vzrostly o 0,6 mld. Kč na 4,9 mld. Kč. V říjnu vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost rozhodnutí o povolení provozu prvního i druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín, čímž byl ukončen jejich zkušební provoz. Pokračuje příprava stavby skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu této elektrárny. V Jaderné elektrárně Dukovany probíhaly práce na obnově systému kontroly a řízení a výstavbě skladu vyhořelého jaderného paliva, kde byla dokončena hrubá stavba. V oblasti klasické energetiky byla zahájena příprava komplexní obnovy elektrárny Tušimice II.

Hospodaření s finančními zdroji

TVORBA ZDROJŮ Z PROVOZNÍ ČINNOSTI (23,9 mld. Kč) se meziročně snížila o 1,5 mld. Kč (o 5,9 %), když hlavním vlivem snížení byl nárůst zaplacené daně z příjmů a snížení stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení; naopak ke zlepšení přispěl vyšší provozní výsledek hospodaření a vyšší přijaté dividendy.

Peněžní tok vztahující se k INVESTIČNÍ ČINNOSTI meziročně vzrostl o 2,0 mld. Kč jako důsledek většího poklesu příjmů z prodeje stálých aktiv (o 16,0 mld. Kč) oproti poklesu výdajů spojených s jejich pořízením (o 14,0 mld. Kč).

Tvorba zdrojů

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti byl meziročně vyšší o 5 mld. Kč. K tomu přispělo vydání emise zahraničních dluhopisů ve výši 400 mil. EUR (+ 11,2 mld. Kč) při současném splacení osmé emise tuzemských dluhopisů (3 mld. Kč), zvýšené výplatě dividend (z 2,6 mld. Kč na 4,7 mld. Kč) a vyšší úhradě úvěrů (o 1,6 mld. Kč).

Ratingové hodnocení ČEZ, A. S. se v roce 2004 nezměnilo:
Moody’s:
"Baa1" se stabilním výhledem
Standard & Poor’s: "BBB+" se stabilním výhledem.

Ostatní informace

 • V listopadu byla podepsána smlouva s bulharskou vládou o koupi tří distribučních společností. Úhradou kupní ceny v závěru roku 2004 a převodem akcií na účet kupujícího v lednu 2005 byla nad společnostmi převzata kontrola ze strany ČEZ, a. s.
 • V listopadu ČEZ, a. s., podal žádost o přezkoumání rozhodnutí nařizujícího prodej jednoho z většinových podílů v českých distribučních společnostech Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s poukazem na změnu podmínek na relevantním trhu s elektřinou.
 • V listopadu 2004 získala Jaderná elektrárna Temelín certifikát systému řízení ochrany životního prostředí podle mezinárodní normy ISO 14001.
 • V prosinci byl ČEZ, a. s., vybrán jako preferovaný zájemce ve výběrovém řízení na rumunskou distribuční společnost Electrica Oltenia a v únoru 2005 byl prodej společnosti schválen rumunskou vládou.
 • Dne 21. ledna 2005 se konala mimořádná valná hromada ČEZ, a. s., která schválila ovládací smlouvy s dceřinými společnostmi (ČEZData, s.r.o., ČEZ Prodej, a.s. a ČEZ Logistika, s.r.o.), změnu stanov společnosti, poskytnutí zbývající části sponzorských darů z 50 mil. Kč schválených 12. řádnou valnou hromadou, změnu opčního programu společnosti, nabytí vlastních akcií a znění smluv s nově zvolenými členy dozorčí rady.
 • V prosinci proběhla první prověrka „Peer Review“ (tj. revize vnějšími hodnotiteli) v Jaderné elektrárně Temelín. Odborníci WANO (Světové sdružení provozovatelů jaderných zařízení) neshledali v bezpečnostních postupech elektrárny žádné nedostatky.
 • V prosinci byla podepsána smlouva o narovnání se společností Dalkia France spolu s Dohodou stran o ukončení rozhodčího řízení vedeného u Mezinárodní obchodní komory v Paříži.
 • Z předpokládaného objemu prodeje „Duhové energie" na domácím trhu pro rok 2005 bylo k 31. 12. 2004 prodáno již cca 98 %.

Vývoj kurzu akcií ČEZ, a. s., na Burze cenných papírů v Praze (Kč)
a burzovního indexu PX50 (body)

výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) modifikovaná verze 2004 2003
výsledek hospodaření za účetní období 12 363 700 13 931 02
výkony a prodej zboží 62 287 465 54 549 282
výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 30 759 694 26 940 445
z toho: spotřeba materiálu a energie 22 469 913 19 918 462
služby 8 289 781 7 021 983
přidaná hodnota 31 527 771 27 608 837
osobní náklady 4 048 520 3 713 089
daně a poplatky 1 602 700 1 680 194
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 12 459 122 12 285 601
tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 026 783 660 621
zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 572 595 377 622
změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 1 931 906 1 582 323
ostatní provozní výnosy 266 850 430 107
ostatní provozní náklady 1 017 187 445 103
provozní výsledek hospodaření 11 189 374 8 615 633
finanční výnosy 17 865 997 23 929 739
z toho: výnosové úroky 189 076 227 148
kurzové zisky 1 830 905 1 926 780
finanční náklady 11 548 287 14 045 263
z toho: nákladové úroky 2 235 833 2 491 239
kurzové ztráty 0 0
finanční výsledek hospodaření 6 317 710 9 884 476
daň z příjmů za běžnou činnost 4 211 712 4 668 038
výsledek hospodaření za běžnou činnost 13 295 372 13 832 072
mimořádné výnosy 284 608 428 140
mimořádné náklady 1 361 369 301 776
daň z příjmů z mimořádné činnosti -145 089 27 407
mimořádný výsledek hospodaření -931 672 98 957
výsledek hospodaření před zdaněním 16 430 323 18 626 473

peněžní toky (v tis. Kč) 2004 2003
stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 2 888 807 3 828 786
provozní činnost 23 865 538 25 367 902
investiční činnost - 21 564 189 - 19 574 361
finanční činnost -1 604 944 - 6 733 520
z toho: změna stavu dlouhodobých úvěrů -2 639 163 - 3 177 386
změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů -3 000 000 0
změna stavu ostatních dlouhodobých závazků 11 212 558 - 637 686
změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí -2 178 776 - 247 717
stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 3 585 212

rozvaha (v tis. Kč) modifikovaná verze k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2003
aktiva celkem 227 777 908 217 920 470
dlouhodobý majetek 197 445 209 195 719 837
dlouhodobý nehmotný majetek 1 289 901 1 117 827
dlouhodobý hmotný majetek 139 431 713 147 632 436
z toho: dlouhodobý hmotný majetek v užívání 132 604 757 141 385 685
dlouhodobý finanční majetek 56 693 595 46 969 574
oběžná aktiva 29 970 054 21 857 267
zásoby 12 870 515 14 355 994
dlouhodobé pohledávky 5 744 149 81 843
krátkodobé pohledávky 7 770 178 4 530 623
krátkodobý finanční majetek 3 585 212 2 888 807
časové rozlišení 362 645 343 366
pasiva celkem 227 777 908 217 920 470
vlastní kapitál 147 740 491 139 014 969
základní kapitál 59 217 813 59 151 668
z toho: základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 59 221 084 59 221 084
kapitálové fondy 1 587 705 430 981
fondy ze zisku 9 918 032 9 265 086
výsledek hospodaření minulých let 64 653 241 56 236 206
výsledek hospodaření běžného účetního období 12 363 700 13 931 028
cizí zdroje 79 223 443 78 224 940
rezervy 23 113 435 18 183 201
dlouhodobé závazky 37 879 796 25 016 789
krátkodobé závazky 9 430 754 21 427 973
bankovní úvěry a výpomoci 8 799 458 13 596 977
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 6 990 851 9 609 594
časové rozlišení 813 974 680 561

instalovaný výkon, zaměstnanci k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2003
instalovaný výkon (MW) 12 153 12 153
fyzický počet zaměstnanců (osob) 6 629 6 780
měrný počet zaměstnanců (osob/MW inst) 0,545 0,558

elektřina k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2003
dodávka ze zdrojů ČEZ, a. s. (GWh) 56 967 56 278
prodej ČEZ, a. s., v tuzemsku (GWh) 49 795 39 093
z toho: prodej REAS (GWh) 39 073 34 914
cena elektřiny v tuzemsku (Kč/MWh) 894 850
export ČEZ, a. s. (GWh) 10 962 18 728
import ČEZ, a. s. (GWh) 148 1

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Souhrnná zpráva ČEZ, a. s., za rok 2004pdf186 kB