OZNÁMENÍ O VÝPLATĚ DIVIDENDY

21. 6. 2017


Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, oznamuje, že řádná valná hromada společnosti dne 21. června 2017 rozhodla vyplatit akcionářům společnosti dividendu ve výši 33 Kč před zdaněním na jednu akcii.

Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 14000 (dále jen „Česká spořitelna“).

Právo na dividendu mají osoby, které jsou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 27. červen 2017.

Akcionářům – právnickým osobám nezastupovaným správci cenných papírů bude dividenda poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice na základě písemné žádosti doručené České spořitelně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné / osob oprávněných jednat za tuto právnickou osobu. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu a daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Spolu s touto písemnou žádostí bude České spořitelně doručen výpis z obchodního rejstříku, popřípadě příslušného zahraničního rejstříku (ne starší než 6 měsíců) týkající se tohoto akcionáře, popř. jeho úředně ověřená kopie.

Správcům cenných papírů a účastníkům vedoucím navazující evidenci bude dividenda poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné / osob oprávněných jednat za tohoto správce nebo účastníka. Tato písemná žádost bude obsahovat hromadné čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu a daňové rezidenci konečných vlastníků dividendového příjmu, pro které je vykonávána funkce správce cenných papírů nebo vedena navazující evidence, a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Spolu s touto písemnou žádostí bude České spořitelně doručen výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 6 měsíců) týkající se tohoto správce nebo účastníka, popř. jeho úředně ověřená kopie.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice nezastupovaným správcem cenných papírů či zplnomocněným zástupcem bude dividenda vyplacena v hotovosti po předložení průkazu totožnosti na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice, anebo bude poukázána na účet vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti a plné moci podepsané akcionářem, obsahující čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře. Pravost podpisu akcionáře na žádosti o bezhotovostní převod dividendy nebo na plné moci pro zástupce akcionáře musí být úředně ověřena pouze v případě, že celková výše hrubé dividendy tohoto akcionáře převyšuje částku 1000 Kč.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem ve Slovenské republice nezastupovaným správcem cenných papírů či zplnomocněným zástupcem bude dividenda vyplacena v hotovosti po předložení průkazu totožnosti a dokladu o přidělení NID (náhradního identifikačního čísla přidělovaného osobou vedoucí příslušnou evidenci cenných papírů) na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice, anebo bude na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně poukázána na účet vedený bankou v České republice. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu a daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti, plné moci podepsané akcionářem, obsahující čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře, a dokladu o přidělení NID akcionáři. Pravost podpisu akcionáře na žádosti o bezhotovostní převod dividendy nebo na plné moci pro zástupce akcionáře musí být úředně ověřena pouze v případě, že celková výše hrubé dividendy tohoto akcionáře převyšuje částku 1000 Kč.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem mimo území České republiky a Slovenské republiky nezastupovaným správcem cenných papírů bude dividenda poukázána na účet vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně s úředně ověřeným podpisem. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu a daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet.

Daň bude sražena za podmínek vyplývajících z platných českých daňových předpisů (zejména dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění), případně dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a státem, ve kterém má daňovou rezidenci konečný vlastník dividendového příjmu. Pro účely využití zdanění dle těchto příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění je akcionář nebo správce cenných papírů spolu s písemnou žádostí povinen doručit České spořitelně také prohlášení konečného vlastníka o skutečném vlastnictví dividendového příjmu a aktuální potvrzení o daňovém rezidentství konečného vlastníka. V případě, že jsou tyto dokumenty vyhotoveny v jiném než českém či slovenském jazyce, je akcionář nebo správce cenných papírů povinen na své náklady vyhotovit překlad těchto dokumentů do českého jazyka (nemusí být úředně ověřený). Podmínky pro uplatnění snížené sazby srážkové daně musí být akcionářem spolehlivě prokázány.

Akcionář, který má za podmínek stanovených daňovou legislativou právo dodatečně požádat o uplatnění snížené sazby srážkové daně a o vrácení rozdílu mezi uplatněnou a sníženou srážkovou daní, je povinen včas a spolehlivě prokázat podmínky pro uplatnění snížené sazby, zejména v souladu s lhůtou stanovenou v § 237 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v platném znění.

Dividenda je splatná dne 1. srpna 2017 s tím, že výplata dividendy akcionářům na účet u peněžního ústavu bude provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy Česká spořitelna obdrží žádost akcionáře ve smyslu předcházejících odstavců. Výplata dividendy končí dnem 30. července 2021.


Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
vnitrni informace cez 033 2017.pdfpdf133 kB
cez 033 2017 en.pdfpdf133 kB